Friday, March 31, 2006

DK Police Celebrates Police Flag Day on 2nd April 06

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ J¦æ¯ï 2 £Éà ¢£À MAzÀÄ UËgÀªÀzÀ ºÁUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£À. ¥Àæw ªÀµÀð F ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï zÀéd ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉJAzÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉ CAvÀåAvÀ GvÁìºÀ¢AzÀ CZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. EzÀgÀ GzÉÝñÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ««zsÀ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ®èzÉà ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁVgÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÉ, vÁåUÀ, §°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀ ¢£À.
¥Àæwà ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éưøï zÀéd ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-04-2006 gÀAzÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è 2005-2006 £Éà ¸Á°£À°è f¯Éè0iÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ MlÄÖ 22 ªÀÄA¢ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ«zÉ.
F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ªÀiÁ£Àå ²æà PÉ.AiÀÄÄ. ±ÉnÖ L.¦.J¸ï ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹ UËgÀªÀ ªÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À°gÀĪÀgÀÄ. F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä. L.¦.J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ.
F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè UÀtå ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ£ÀÄß, ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß, zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV ¸ÁéUÀw¸À¯ÁVzÉ.
EzÉà ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è PÀªÁ0iÀÄw£À £ÀAvÀgÀ J®è ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ DgÉÆÃUïå vÀ¥Á¸ÀuÁ ²©gÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ²©gÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¥sóÁzÀgï ªÀÄÄ®è¸ïð D¸ÀàvÉæ0iÀĪÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆqÀ°zÁÝgÉ.

Thursday, March 30, 2006

Drive By Traffic Police and RTO to demarcate Autorickshaw Permit Zones

zÀ.PÀ. f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:Dgï.n.J./¹Dgï/05-06 ¢: 23.01.06 gÀ ¥ÀæPÁgÀ CmÉÆÃUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ®AiÀÄ(1) & ªÀ®AiÀÄ(2) JAzÀÄ JgÀqÀÄ «zsÀªÁV «AUÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ 01.07.97 gÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£ÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÉà ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀ®AiÀÄ(1) JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.
F ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ ªÀ®0iÀÄ(2) gÀ ªÁå¦ÛUÉ ¥ÀæªÉò¸À§ºÀÄzÀÄ; DzÀgÉ ¤®ÄUÀqÉUÉƽ¸À¨ÁgÀzÀÄ. F ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ DmÉÆUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ D0iÀÄvÁPÁgÀzÀ ZËPÀnÖ£À¯Éè UÀÄgÀÄw£À ¸ÀASÉå 0iÀÄ£ÀÄß ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. 01-07-97gÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ®AiÀÄ(2) JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. F ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃjzÀ CmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ªÀ®AiÀÄ(2) gÀ°èAiÉÄà PÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÀAZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ¤®ÄUÀqÉUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÉà jÃw ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀ®AiÀÄ(2) ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ CmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è UÀÄgÀÄw£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

G¼Áî® £ÀUÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ CmÉÆÃjPÁë ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀ®AiÀÄ(1) gÀ°è ¤®ÄUÀqÉUÉƽ¸À§ºÀÄzÀÄ. (¢: 01-07-97 gÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£ÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ).

ªÉÄîÌAqÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ªÀ®AiÀÄ(1) gÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ CmÉÆÃjPÁëUÀ½UÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31.03.2006 gÀ ¨É½UÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10:00 jAzÀ ¢: 31.04.2006 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ jPÁëUÀ¼À zÁR¯Áw vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F J¯Áè CmÉÆÃjPÁëUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀtUÉƽ¹ MAzÀÄ zÀvÁÛA±ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¸ÀȶָÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà CmÉÆÃjPÁëzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝjAzÀ F ªÁå¦ÛUÉƼÀ¥ÀqÀĪÀ jPÁë ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÁV ¸ÀzÀj PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ¹ PÉƼÀÄîªÀAvÉAiÀÄÆ, ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè CmÉÆÃjPÁë ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À M¼ÀUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä CmÉÆÃjPÁëUÀ½UÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ªÀ®AiÀÄ(1)PÉÌ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀ®AiÀÄ(2)PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀqÀĪÀ CmÉÆÃjPÁëUÀ½UÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ ¥Àr¹ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÀqÉ F jÃw vÀªÀÄä zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉƼÀ¥Àr¹ PÀæªÀĸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÀ CmÉÆÃjPÁëUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ¢ü £ÀAvÀgÀ PÁ£ÀƤ£ÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Elephant Ivory Seized By Mangalore South PS: Three Arrested


¢£ÁAPÀ 29-03-06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ E£ïì ¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ §½ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀgÀ §½ EzÀÝ MAzÀÄ D£É zÀAvÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §A¢üvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ:
1. ²ªÀgÁeï @ gÁd (28) vÀAzÉ: ¨ÉÊgÀ¥Àà UËqÀ, JA.¹.ºÀ½î, ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ vÀjPÀgÉ vÁ®ÆPÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè
2. gÁeÉñï DZÁj @ gÀ« (40) vÀAzÉ: ¢. ªÀÄAd¥Àà DZÁj, ZÀAzÀæªÀ½î, ©¢gÉ ¥ÉÆøïÖ, J£ï. Dgï. ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆPÀÄ
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ eɯÉè DVgÀÄvÀÛªÉ.
«ZÁgÀuÉ ªÉÃ¼É DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ 04-07-2003 gÀAzÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ¥ÉÃmÉ §½¬ÄgÀĪÀ ªÀÄzÀÄUÀÄt «ÄøÀ®Ä CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÝ PÁqÁ£ÉAiÉÆAzÀgÀ zÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÁÝV0iÀÄÆ F zÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÉÆ¥Àà vÁ®ÆQ£À PÀ¯ÉÌgÉ UÁæªÀÄzÀ M§âgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è CqÀV¹ EnÖzÁÝV0iÀÄÆ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ F zÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÃgÀ¼À ªÀÄÆ®zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV0iÀÄÆ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F jÃw DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉǰøÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀ¯ÉÌÃj UÁgÀªÀÄPÉÌ vÉgÀ½ C°è£À ¸ÀaÑÃAzÀæ (45) vÀAzÉ ¢.ªÀĺÁ§® J£ÀÄߪÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ D£É zÀAvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀaÑAzÀæ£À£ÀÄß PÀÆqÀ §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.
»ÃUÉ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉ0iÀÄ°è ªÀ£Àå fë ¸ÀAgÀPÀët PÁ0iÉÄÝ Cr0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆrgÀĪÀ zÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ 2.4 Q.UÁæA vÀÆPÀzÀªÁVzÀÄÝ 83 ¸ÉA.«Ä GzÀÝzÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀiË®å CPÀæªÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ0iÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä LzÀjAzÀ JAlÄ ®PÀëzÀªÀgÉUÉ JAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. §A¢üvÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F ¥ÀvÉÛ PÁ0iÀÄðZÀgÀuÉ0iÀÄ°è E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, ¦J¸ïL D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï eÉÆvÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¢£Éñï¨ÉÃPÀ¯ï, ZÉÃvÀ£ï, AiÀıÉÆÃzÀgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÁdÄ, ®QëöäÃPÁAvÀ, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, AiÀÄƸÀÄ¥sï, ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ gÀWÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here

Wednesday, March 29, 2006

Motor Cycle Lifters Arrested By Barke PS


¢£ÁAPÀ 29-03-2006gÀ £À¸ÀÄQ£À°è ¦.J¸ï.L §PÉð ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ KSRTC §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ ¸ÀA±À0iÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV KA-19-L-4697 JAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÉèÃn£À°è §gÉ¢zÀÄÝ, »A§¢AiÀÄ ¥ÉèÃl£À°è KA-19-L-4887 JAzÀÆ §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F J®è CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV F »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß [¹®égï PÀ®gï] CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ C¯ÉÆòAiÀĸï PÁ¯ÉÃf£À ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä VgÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. D ªÉÄÃgÉUÉ §PÉð ¥ÉǰøÀgÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À:
1. ¸ÉÊAiÀÄåzï £Á¢gï ±ËPÀvï D° [24], vÀAzÉ: ±ËPÀvï D°, ªÁ¸À: ¸ÉÊAmï xÉgɸÁ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÆgÀĪɯï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. FvÀ ªÀÄÆ®vÀB ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ E°èUÉ £À¹ðAUï «zsÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV §AzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.
2. ¥Àædé¯ï ±ÉnÖ @ ¥ÀZÀÄÑ, vÀAzÉ: GªÉÄñÀ ±ÉnÖ, ªÁ¸À: ¥ÀmÉïïºË¸ï, ºÉƬÄUÉ §eÁgï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
F §UÉÎ §PÉð oÁuÉAiÀÄ°è, ªÉÆ.£ÀA§æ 26/2006 U/Sec 41[1] [D] r/w 102 CrPC & 379 IPC gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹, DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà F ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ¼ÀÄ«£À §UÉÎ FUÁUÀ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉ0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L §PÉð ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÀȵÀÚ JA.¹, ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï ¥Àrïï, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆÃµï ¸À¹»vÀÄè ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To down load photo click hereOne More Arrested in Mangalore South PS Vehicle Theft Racket

CAvÀgï gÁdå PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀĪÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ MAzÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ,
©.C§ÄÝ¯ï ºÀQÃA(26) vÀAzÉ E¢£À§â ªÁ¸À: 7£Éà ¨ÁèPï. PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ, ¸ÀÄgÀvÀ̯ï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, JA§ªÀ£À£ÀÄß ¢. 28-03-06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï §½ §A¢ü¹zÀÄÝ DvÀ vÁ£ÀÄ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ CPÀâgï JA§ªÀjUÉ gÀÆ. 3,50,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ D ªÁºÀ£ÀªÀÅ C¥sÀWÁvÀQÌqÁVzÀÄÝ, FUÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgïì JA§ UÁågÉÃf£°è j¥ÉÃjUÉ ©nÖzÁÝV w½¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀAvÉ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆjUÉ vÉgÀ½ D ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆArzÀÄÝ, CzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7,00,000 gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÁºÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÉJ-24-JA-3006 JA§ ¸ÀļÀÄî Dgï.¹. £ÀA§gï ¤ÃrzÀÄÝ, 2 ZÁ¹¸ï £ÀA§gïUÀ½zÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ¤dªÁzÀ C¸À° £ÀA§gï vÀ¤SɬÄAzÀ w½AiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÉÛ.
DgÉÆæ C§ÄÝ¯ï ºÀQÃA CtÚ£ÁzÀ ªÀĸÁÛ¥sÀ JA§ªÀ£À£ÀÄß ¢. 19-03-06 gÀAzÀÄ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §A¢ü¹zÀÄÝ, FvÀ¤AzÀ MAzÀÄ mÉÆAiÉÆÃmÉÆ PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 7 ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼ÀzÀ°è 11 ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£Éßà DAiÉÄÌ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
CAvÀgïgÁdå PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ eÁ® ¨sÉâ¹zÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ 4 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 25,00,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £Á®ÄÌ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
¥ÁAqÉñÀégÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D£ÀAzï PÀĪÀiÁgï, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, PÀĪÀiÁgÀ, ZÉÃvÀ£À, ¸ÁdÄ, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀvÉÛ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here

Nainesh Murder Case: Proclamation Against Second Accused

¨sÁªÀavÀæzÀ°è PÁt¹zÀ CgÉÆæ CgÀÄuï ±ÉnÖ (32) vÀAzÉ: ²æäªÁ¸À ±ÉnÖ C/o UÀAUÁzsÀgÀ ±ÉnÖ, ªÀÄ£É £ÀA§æ 2-69-1 UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ, PÉÆAZÁr ¥ÉÆøïÖ, ¥ÀzÀ«£ÀAUÀr UÁæªÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ. JA§ªÀ£ÀÄ PÁªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ C.PÀæ: 23/2006 PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è JgÀqÀ£Éà CgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.
F PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà CgÉÆæAiÀiÁzÀ VjÃ±ï ¥ÀzÀ«£ÀAUÀr JA§ªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. 3£Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ºÁ° £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É.
¥ÀæPÀgÀtzÀ E£ÉÆßêÀð CgÉÆæ ªÉÄïÁÌt¹zÀ CgÀÄuï ±ÉnÖ JA§ªÀ£ÀÄ zÀ¸ÀÛVjUÉ ¹UÀzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ 30 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ 3 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ CxÀªÁ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ ¹Dg惡 PÀ®A 82 gÀ ¥ÀæPÁgÀ GzÉÆÏõÀuÉ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÀÛzÉ.
CzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ CgÉÆæ CgÀÄuï ±ÉnÖ JA§ªÀ£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÄïÁÌt¹zÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CgÉÆæ CgÀÄuï ±ÉnÖ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ°è DvÀ£À ZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁPÀĪÀ §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

To download photo click here

Monday, March 27, 2006

Result of RSI Written Examination

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 16-10-2002 ªÀÄvÀÄÛ 26-12-2005gÀ°è ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀA.12/£ÉêÀÄPÁw/2002-03PÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ j¸Àªïð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹JDgï/rJDgï) ¸ÉêÉAiÀÄ°è EgÀĪÀªÀgÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2006gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï1 ªÀÄvÀÄÛ2 gÀ CAPÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ rLf¦ (vÀgÀ¨ÉÃw) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð j¸Àªïð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ ¹éÃPÀævÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAPÀ¥ÀnÖ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®0iÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ EzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À§ºÀÄzÀÄ.

Saturday, March 25, 2006

South PS Qualies Car SIzed


¢£ÁAPÀ 19-03-06gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ð¸ï §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ §½AiÀÄ°è ªÁºÀ£À MAzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¦.J¸ï.L D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ @ ªÉƺÀªÀÄäzï ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ: E¢£À§â, PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JAzÀÄ «¼Á¸À ¤ÃrzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀ¼À«UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁé°¸ï PÁgÀÄ KA-22-Z-1735 £ÀA§æzÀ PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è dPÁjAiÀiÁ JA§ªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À ¥Àr¹zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-03-06gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00UÀAmÉUÉ C§ÄÝ¯ï ºÀQÃA ¥ÁæAiÀÄ 29 ªÀµÀð, vÀAzÉ: PÉ.±ÉÃPÀ§â, PÀÄPÁ̪ÀÅ ªÀÄ£É, PÀ¢gÀÄ zÁégÀ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ. FvÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï §½ £É°èPÁ¬Ä gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr DvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁé°¸ï PÁgÀÄ KA-08-M-7203£ÀÄß ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ zÉêÀzÁ¸À JA§ªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À ¥Àr¹ DvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-06gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è gÀÄvÁÛ£É. F PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ eÁ®zÀ°è E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄA¢ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
¥ÁAqÉñÀégÀ oÁuÉAiÀÄ E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, ¦.J¸ï.L. ²æà D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¢£Éñï¨ÉÃPÀ¯ï, PÀĪÀiÁgÀ, ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÁdÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ UÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here

Friday, March 24, 2006

Another associate held in the Vittal fake currency case

After weeks of effort, the Vittal police team investigating the fake currency case today finally zeroed-in on one more associate, Abdul Qader aged 50 yrs of Mangilapadavu, Vittal casaba, who had been absconding since the detection of the case. It was disclosed by the main accused Abdul Latif during interrogation that Qader was his associate in finding suitable customers to put the fake currency into circulation. Today, on 24-03-2006, on receiving a tip off that Qader was about to catch a bus to Kasargod, the team immediately rushed to Magilapadavu Bus stop and nabbed him. On interrogation he revealed that he was in possession of about Rs 20,000/- worth of fake currency at home. The team then searched his residence at Mangilapadavu and recovered 40 notes of 500 denomination of "5CC" series. The accused has been arrested and sent for judicial custody.

Thursday, March 23, 2006

SC/ST MEETING ON 26-03-2006

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26-03-2006 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cyw UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À®èzÉà EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥À. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV DºÁ餸À¯ÁVzÉ. EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¥sÉÆãï E£ïPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ°è zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 0824-5667100 PÉÌ D ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 11 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ ¥ÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÁUÀÆ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°gÀÄvÁÛgÉ.

Unlicensed Revolver Seized and One Arrested by Anti Rowdy Squad

On 23-03-2006 noon, Sri. Vinay A .Goankar Police Inspector Mangalore North Police Station and i/c Anti Rowdy Squad Mangalore along with staff of Anti Rowdy Squad nabbed a person and seized from his posession a revolver held without license near President Hotel Maidan Road Mangalore.

The name of the person being;
A.J. Mathai @ Mani (44) S/o A.M. John , R/o Bangeradka House , Arasinamakki Post , Shibaje Village , Belthangady Taluk .
During the course of interrogation he confessed that he is doing agricultural work at Shibaje. About four years back he had purchased this revolver for Rs 3,500/ from a black smith at Udane for self defence as he was involved in timber trade at that time and used to carry large amount of cash. As he has recently stopped timber business, he came to Mangalore to sell it off...etc. In this connection a case has been registred against A.J. Mathai in Mangalore North PS and is under investigation. The accused has been produced before JMFC IInd Court Mangalore and has been remanded to Judicial Custody till 24-03-2006.

To download photo click here

Tuesday, March 21, 2006

Vechile Lifters Arrested By Mangalore South PS

¢£ÁAPÀ 19-03-2006 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ð¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ M§â ªÀåQÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, CzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL D£ÀAzï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 07:30 UÀAmÉAiÀÄ°è DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ @ ªÀĺÀªÀÄäzï ªÀÄĸÀÛ¥sÁ (33) vÀAzÉ E¢£À§â 7£Éà ¨ÁèPï PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¯ÁV DvÀ£À §½ PÉJ 22 gÀhÄqï 1735 mÉÆÃAiÉÆÃmÉÆà PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ MAzÀÄ Dgï.¹. eÉgÁPïì ¥Àæw EzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV FvÀ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, EzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀPÀ° Dgï ¹ DVgÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É.

¥ÁAqÉñÀégÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï DzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß EªÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ¤ÃrzÀ vÀ¥ÉÆàæàUÉ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ dQæAiÀiÁ JA§ÄªÀªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ mÉÆAiÉÆÃmÉÆ PÁé°¸À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DvÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆæ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ£ÀÄ F »AzÉ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÀtÆÚgÀÄ, EjnÖ, ¥ÉgÀªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è ««zsÀ ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁzÀ DgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. FvÀ F »AzÉ ¥ÉgÀªÀÇgÀÄ ¥ÉưøÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ §¸ÉÆìAzÀ£ÀÄß ºÁ¸À£ÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ FvÀ¤AzÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ 9 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À «zsÁ£À¸ËzsÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉJ 17 J£ï 4004 ºÀÄAqÉÊ PÁgÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV FvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀ ªÀÄÄvÀÄð ¸ÀįÁÛ£À ¥ÉưøÀjUÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ ªÀiÁvÀæ C°èAzÀ®Æ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà ºÁ¸À£À ¥ÉưøÀÄ oÁuÁ C.PÀæ. 37/2006 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ FvÀ ¨ÉÃPÁzÀ DgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÁÛ¥sóÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÀ°èPÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ C°èAzÀ dQæAiÀiÁ (38) vÀAzÉ C§ÄÝ®è vÀ½0iÀįïïM½PÀÄmÁÖr UÁæªÀÄ §qÀUÀgÀ vÁ®ÆPÀÄ PÀ°èPÉÆÃmÉ f¯Éè PÉÃgÀ¼À JA§ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÁ EAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÉÆAzÀÄ §ÈºÀvï CAvÀgÁdå PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ eÁ®ªÁVzÀÄÝ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¨sÁV0iÀiÁVgÀĪÀ ±ÀAPÉ EzÀÄÝ CªÀgÀ ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

¥ÁAqÉñÀégÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, ¦.J¸ï.L D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ, ZÉÃvÀ£ï, PÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁdÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ ±Àæ«Ä¹zÁÝgÉ.

To down load photo
click here.

Monday, March 20, 2006

Fraud Bride Groom Arrested by DCIB


ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀAa¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ, DgÉÆæ NªÀð£À£ÀÄß f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ §A¢ü¹ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæ ¢ªÁPÀgÀ gÉÊ @ ¢ªÁPÀgÀ §AUÉÃgÀ @ UÀuÉñÀ ¥ÁæAiÀÄ 35 ªÀµÀð, §AmÁé¼À JA¨ÁvÀ 2005 gÀ°è ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆQ£À EzÉð UÁæªÀÄ ¨ÉʯÁr PÀ£ÀߪÀÄÆ¯É JA§°èAiÀÄ §Al ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ EvÀgÀ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ§® gÉÊ JA§ªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄV £ÉÆÃr ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£À £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁV ªÀAa¹zÀÝgÀÄ.
F §UÉÎ ¥ÀÅvÀÆÛ÷ÛgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ0iÀÄ°è F ªÀÄƪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAZÀ£É0iÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÉÊQ DgÉÆæ ªÀĺÁ§® gÉÊ FUÁUÀ¯Éà zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¢ªÁPÀgÀ gÉÊ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝgÀÄ.
vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ ¢ªÁPÀgÀ gÉÊ @ ¢ªÁPÀgÀ §AUÉÃgÀ @ UÀuÉñÀ £À£ÀÄß f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-3-2006 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À ºÉÆ£ÀßPÀmÉÖAiÀÄ §½ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæ ¢ªÁPÀgÀ gÉÊ @ ¢ªÁPÀgÀ §AUÉÃgÀ @ UÀuÉñÀ F »AzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁV eÉʮĪÁ¸À C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, FUÀ F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀÆqÀ FvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÁgÉAlÄ eÁåjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ.
DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EzÉà jÃw ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉzÀÄ E£ÀÆß ºÀ®ªÀjUÉ ªÀAa¹gÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. EAvÀºÀ ªÀiÁ»w 0iÀiÁjUÁzÀgÀÆ EzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀjUÉ CxÀªÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

To download photo
Click here

Friday, March 17, 2006

Traffic Arrangements for CM Visit

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2006gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀ ¸ÀAQÃtðzÀ ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 1. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtPÉÌ PÀgÀAUÀ¯ï¥Ár gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁ£ïªÁAiÀiï£ÀÄß »A¨Á°¸ÀzÉÃ, PÉÆrAiÀiÁ¯ï ¨ÉÊ¯ï ¸ÀÄeÁvÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §AzÀÄ St Aloysius College JgÀqÀ£Éà UÉÃn£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÉà M¼À¥ÀæªÉò¹ PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°è ¥ÁPïð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 2. CzÉà jÃw EvÀgÉà «L¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ »A¢£À ¥ÁQðAUï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 3. ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-03-2006gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00UÀAmɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉUÉƽ¸¨ÁgÀzÁV «£ÀAw.
F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Bunty aur Bubbly Episode Ends In Conviction

¢£ÁAPÀ 02-02-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉAzÀÆj£À°ègÀĪÀ ªÀÄPÀðgÀ »¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ Q湯ï C¥ÁmïðªÉÄAmï£À°ègÀĪÀ ¥Áèmï £ÀA§æ 202 PÉÌ «¼Á¸À PÉüÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼À UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ, gÀÆ¥Á¬Ä JgÀqÀÄ ®PÀëzÀ E¥ÀàvÁÛgÀÄ ¸Á«gÀzÀ E£ÀÆßgÀÄ UÁæA ªÀiË®åzÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.eÉ.JA. MAzÀ£Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ PÁgÁUÀȺÀªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯Á gÀÆ. 1,000/- dįÁä£É «¢ü¹ ²PÉë «¢ü¹gÀÄvÀÛzÉ.

§An Ogï §©è ¥ÀæPÀgÀt JAzÉà d£Àd¤vÀªÁVgÀĪÀ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) «£ÉÆÃzï ©. ±ÀªÀiÁð @ CPÀëAiÀÄ ©. ±ÀªÀiÁð @ eÁ£Àì£ï ºÁUÀÆ 2). ²æêÀÄw PÀ¯Áåt ¥ÁjqÁ @ ²æêÀÄw PÀ¯Áåt ±ÀªÀiÁð, @ dÆ° JA§ªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À°è ¢£ÁAPÀ 08-2-2006 gÀAzÀÄ §A¢ü¹, CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ, a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀÄ.

f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PÀ ZÀAzÀægÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ £Àqɹ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀnÖ ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀæPÀgÀtzÀ «ZÁgÀuÉ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä vÀ¥ÉÇà¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÀ½UÉ ªÉÄð£ÀAvÉ ²PÉë ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, March 14, 2006

Motor Cycle Lifter Caught by Mangalore South PS


¢£ÁAPÀ 13-03-06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ºÉZï. J£ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzÀ ¥ÀvÉÛ «¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà eÉ. J£ï. D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¹ÃvÀgÁªÀÄ, AiÀıÉÆÃzÀgï JA, PÀĪÀiÁgÀ ©, ¢£ÉÃ±ï ©, ¸ÀAvÉÆõï, ªÀÄvÀÄÛ ZÉÃvÀ£ï ©.Dgï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAd£ÁrAiÀÄ zÉÃgÀ¼ÀPÀmÉÖ §½ «lè ¤ªÁ¹ gÁeÉÃ±ï ¥ÀÆeÁj JA§ªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ PÀ¼ÀªÀÅUÉÊ¢zÀÝ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ F »AzÉ r¸ÉA§gï 31 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ð¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ½î PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄPÁå¤Pï M§âgÀ §½ Qà qÉÊgÉPïÖ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ «lèPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ eÁj0iÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

To download photo click here

Saturday, March 11, 2006

Traffic Arrangements For Chief Ministers Visit On 12-03-05

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2006gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ««zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀjzÀÄÝ F ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

1. UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï ¨ÁåAPï ¸ÉAn£Àj ¥À©èPï ¯ÉʧæjAiÀÄ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼Á ¸ÉÖÃrAiÀÄA ¤AzÀ ¯ÉÃr»¯ï ¸ÀPÀð¯ï ªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀAw®è.
2. n.JA.J.¥ÉÊ. PÀ£ïªÉ£ïµÀ£ï ¸ÉAlgï ºÁ¯ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è CªÀgÀtzÉƼÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁPïð ªÀiÁqÀzÉà CAqÀgï UËæAqï ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. JA¥ÉÊgï PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ n.JA.J.¥ÉÊ. PÀ£ïªÉ£ïµÀ£ï ¸ÉAlgï PÀlÖqÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀAw®è.
3. PÉ£ÀgÁ ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸïð £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀ CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÁPïð ªÀiÁqÀzÉÃ, CfÃdÄ¢üÝ£ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA. gÀ¸ÉÛAiÀÄ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. £É°èPÁ¬Ä gÀ¸ÉÛ, gÁªï CåAqï gÁªï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ UÉÆýPÀmÁÖ §eÁgï ( «ÄµÀ£ï gÀ¸ÉÛ, ªÀĺÀªÀÄäzÁ° gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆýPÀmÁÖ §eÁgï gÀ¸ÉÛ) vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Friday, March 10, 2006

Police Training school: Passing Out Parade¢£ÁAPÀ 10-03-06gÀAzÀÄ zÀ.PÀ. f®è ¥Éǰøï vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯É0iÀÄ 8£Éà vÀAqÀzÀ ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£À PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è dgÀÄVzÉ. F PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ L.f.¦.AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ.PÉ.J¸ï.¸ÀÄgÉñï¨Á§ÄgÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ UËgÀªÀ ªÀAzÀ£É ¹éÃPÀj¹ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ.¥Á±Àðé£Áxï ºÁUÀÆ f¯Éè0iÀÄ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©. zÀ0iÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éǰøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æïÉÆPÉñï PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯É0iÀÄ §UÉÎ ªÀgÀ¢ ªÁZÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £ÀUÀgÀzÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ C£ÉÃPÀ UËgÀªÁ¤évÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. f¯Éè0iÀÄ°è vÀgÀ¨sÉÃw0iÀÄ°ègÀĪÀ L¦J¸ï C¢üPÁj ²æà ¯Á¨sÀÆgÁªÀiïgÀªÀgÀÄ F ¥ÀgÉÃqï£À ªÀÄÄRAqÀvÀé ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

F vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯É0iÀÄ MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl EAwzÉ:
¢£ÁAPÀ 05-05-2005jAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ F vÀgÀ¨sÉÃw0iÀÄ°è MlÄÖ 137 ¥Àæ²PàëuÁyðUÀ½zÀÄÝ, F ¥ÉÊQ 57 ªÀÄA¢ UÀÄ®âUÀð, 33 ªÀÄA¢ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 30 ªÀÄA¢ UÀzÀUÀ, 8 ªÀÄA¢ ºÁªÉÃj, 9 ªÀÄA¢ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÉ®ègÀÆ 9 wAUÀ¼À M¼ÁAUÀt ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÁAUÀtzÀ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 «µÀAiÀÄ UÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CtÂAiÀiÁVzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ F¢ªÀ¸À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UðªÀÄ£À ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÁÝgÉ.
ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwUÁV DUÀ«Ä¹zÀ MlÄÖ 137 ªÀÄA¢ ªÀÄ»¼Á ¦.¹.UÀ¼À ¥ÉÊQ M§âgÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«zsÀgÉ, 3 ªÀÄA¢ ¥ÀzÀ« dvÉUÉ ©.Jqï, 78 ªÀÄA¢ ¥ÀzÀ«, 11 ªÀÄA¢ ¥ÀzÀ« dvÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï, 3 ªÀÄA¢ ¦AiÀÄĹ dvÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï, 2 ªÀÄA¢ ¦AiÀÄĹ dvÉUÉ n.¹.JZï, M§âgÀÄ ¦AiÀÄĹ dvÉUÉ L.n.L ºÁUÀÆ 38 ªÀÄA¢ ¦0iÀÄĹ «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢zÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
F 137 ªÀÄA¢ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¥ÉÊQ 108 ªÀÄA¢ 25 ªÀµÀðQÌAvÀ PɼÀV£ÀªÀgÁVzÀÄÝ, EªÀgÀ°è MlÄÖ 28 ªÀÄA¢ «ªÁ»vÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
M¼ÁAUÀt vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀ L.¦.¹.,¹.Dgï.¦.¹., ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ PÁAiÉÄÝ, ¥Éưøï PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï DqÀ½vÀ EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½AzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß, EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ£À:±Á¸ÀÛç, DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉưøïgÀ ¥ÁvÀæ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À gÉÆñÀ¤ ¤®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæ¥sɸÀgïUÀ¼ÁzÀ qÁ. C±ÀÉÆÃPï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.JA. ªÀiÁzsÀªÀ EªÀjAzÀ ¹¯É§¸ï DzsÁgÀzÀ°è ¨sÉÆÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ. ¹¯É§¸ï£À°è£À «µÀAiÀÄ UÀ¼À®èzÉà FPɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 1. J¥sï.J¸ï.J¯ï §UÉÎ qÉ¥ÀÄån qÉÊgÉPÀÖgï J¥sï.J¸ï.J¯ï.gÀªÀjAzÀ

 2. ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. GzÀAiÀiïgÀªÀjAzÀ)

 3. ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½AzÀ

 4. ¨ÉgÀ¼À ªÀÄÄzÉæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ J¥sï.¦.©. C¢üPÁjUÀ½AzÀ

 5. PÉ.¹.J¸ï.Dgï. gÀƯïì §UÉÎ ²æà vÁ£ÉÆÃf ¥ÀªÁgï, ¤ªÀÈvÀÛ G¥À ¦æ¤ì¥Á¯ï, f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

 6. ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ §UÉÎ ºÉÆêÀiïUÁqïÀð C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½AzÀ

 7. CVßAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ºÉÆÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À §UÉÎ CVß±ÁªÀÄPÀ C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV

 8. f¯Áè ¥Éưøï DqÀ½vÀzÀ §UÉÎ J.J.N. f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃj, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ

 9. £ÁPÉÆðnPï qÀæUïì §UÉÎ ¦.L., J£ï.r.¹. EªÀjAzÀ

ºÉÆgÁAUÀt vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ Dgï.¦.L., Dgï.J¸ï.L/¹§âA¢UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÉÆÃuÁeÉ PÉJ¸ïDgï¦AiÀÄ C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 1. zÉÊ»PÀ vÀgÀ¨ÉÃw

 2. C¨ïìmÉÃPÀ¯ïì

 3. ¥sÀÆmï ræ¯ï

 4. DªÀiïìð ræ¯ï

 5. ¯Áp ræ¯ï (ªÉÆèï M¥ÀgÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ PËæqï PÀAmÉÆæïï)

 6. nAiÀÄgï UÁå¸ï mÉæöʤAUï

 7. PÀgÁmÉ

 8. AiÉÆÃUÁ¸À£À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ¥Àæ²PàëuÁyðUÀ½UÉ ªÀįÉÃjAiÀiÁ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, ªÀįÉÃjAiÀiÁ gÉÆÃUÀ¢AzÀ gÀQë¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ PÀÆqÁ w¼ÀĪÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁj/ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ DUÁUÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸À®Ä ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆñÀ¤ ¤®AiÀÄzÀ £ÀÄjvÀ ¥ÉÆæ¥sɸÀgï UÀ½AzÀ ¥Àæwà ±ÀÄPÀæªÁgÀ Pˤì°AUï ¸ÉµÀ£ïì PÀÆqÁ CAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀæYÁÕ Pˤì°AUï ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄð£À zËdð£Àå UÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è zÉÊ£ÀA¢£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè PÁgÁUÀȺÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è£À PÉ®¸ÀPÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ PÉÊ¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉưøïgÀ ªÀvÀð£É ºÉÃVgÀ ¨ÉÃPÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ C°è£À C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£Àå ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉUÁV gÀeÁ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àæ²PàëuÁyðUÀ¼À£ÀÄß f¯ÉèAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀÄtå PÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, ¸ÀħæºÀätå, PÀnîÄ, eÉÊ£À §¸À¢ ªÀÄÆqÀ©¢gÉ EvÁå¢ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæªÁ¹zsÁªÀÄUÀ½UÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄå¯ÁVvÀÄÛ.
PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÀAiÀÄ©üÃw E®èzÉà ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÁdgÁUÀĪÀ ²¹Û£À ¹¥Á¬ÄUÀ¼ÁzÀ EªÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw CªÀ±ÀåPÀªÁVzÀÄÝ F¢¸ÉAiÀÄ°è F £ÀªÀÄä ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ.
8£Éà vÀAqÀzÀ ¥Àæ²PàëuÁyðUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ°è ºÁUÀÆ EzÀgÀ AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtPÀvÀðgÁzÀ £ÀªÀÄä L.f.¦., J¸ï.¦.AiÀĪÀjUÀÆ ºÁUÀÆ M¼ÁAUÀt vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÀÆ, «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀAvÀºÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À gÉÆñÀ¤ ¤®AiÀÄzÀ qÁ. C±ÉÆÃPï, ²æà ªÀiÁzsÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ²æà vÁ£ÉÆÃf gÁªï, J¥sï.J¸ï.J¯ï.£À C¢üPÁjUÀ½UÀÆ, qÁ. GzÀAiÀiïgÀªÀjUÀÆ, ºÉÆêÀiïUÁqïÀð C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½UÀÆ, CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½UÀÆ,¥ÀæYÁÕ Pˤì°AUï£À ²æêÀÄw »¯ÁØ gÁAiÀÄ¥Àà£ïgÀªÀjUÀÆ, f¯Áè PÁgÁUÀȺÀzÀ C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀªÀjUÀÆ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ¥Á°PÉAiÀÄ DgÉÆÃUÁå¢üPÁj, ªÉÊzÁå¢üPÁj, vÀAqÀzÀªÀjUÀÆ, AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¹zÀ ²æà ¥ÀƪÀ¥Àà UËqÀgÀªÀjUÀÆ, PÀgÁmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹zÀ ²æà ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀÈAzÀzÀªÀjUÀÆ, ºÉÆgÁAUÀt vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀ f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J¸ï.Dgï.¦.AiÀÄ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÀÆ £Á£ÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ ¥ÀgÀªÁV PÀÈvÀYÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉ.
F ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ²¹Û¤AzÀ ¸ÀAAiÀĪÀÄ¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä ¥ÀævÀåPÀëªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV zÀÄrzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®èjUÀÆ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁzÀ zsÀ£ÀåªÁzÀU¼À£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¸ÀÄvÉÛãÉ.

To download photo click here

Wednesday, March 08, 2006

Passing Out Parade of 8th Batch of PTS Mangalore

zÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ MlÄÖ 137 ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ FUÀ 9 wAUÀ¼À ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀÄvÁÛgÉ. F ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À°è 57 ªÀÄA¢ UÀÄ®âUÀð f¯Éè, 33 ªÀÄA¢ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè, 30 ªÀÄA¢ UÀzÀUÀ f¯Éè, 8 ªÀÄA¢ ºÁªÉÃj f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ 9 ªÀÄA¢ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ FUÀ vÀªÀÄä vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀ°zÁÝgÉ.

F ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ : 10-3-2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è F ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. F ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ ªÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉưøÀÄ ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¸À°gÀĪÀgÀÄ.

zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè UÀtågÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ «ÄvÀægÀ£ÀÄß F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV ¸ÁéUÀw¸À¯ÁVzÉ.
To Know more about the Training School Click Here

Tuesday, March 07, 2006

One more Associate held in Fake Currency Case

Another associate of Latif in the fake currency case of Vittal, Abdul Azeez aged 31 yrs of Badanaaje, Vittal, Bantwal, was held today by Vittal police at Mani on 07-03-2006 and on interrogation he confessed that he had accompanied Latif to Kasargod, to bring the Fake currency from there. He also confessed to be in possession of some of the fake currency amounting to Rs 10,000 ( in 500 denomination ) and the notes were then recovered from his residence. The notes belong to the same "5CC" series as in the earlier recovery. Further investigation is on, to detect the source of the currency.

Sunday, March 05, 2006

Lakhs Worth Sandalwood oil Siezed in Puttur


On 05-03-2006 at about 8.30 AM, PSI Puttur Rural received a definite information about a vehicle passing towards Kerala via the Puttur-Panaje road carrying sandalwood oil. He immediately informed CPI Puttur Rural and the officers along with their team intercepted a Red Maruthi 800 car, No. KA 19 MA-1819 at Kunjoorpanja on the Puttur-Panaje road at 1000 AM. The occupants of the car which included driver Hameed 42 yrs of Bundar, Mangalore, Musthafa 30 yrs of Maripalla, Bantwal, Hyder Ali 26 yrs of Anangoor Kasargod and Mohammed Rafiq 28 yrs of Konnambadi Kasargod were questioned and on subjecting the car to search two bottles containing 1 litre each of sandalwood oil were recovered from beside the seat of the driver. The occupants of the car then confessed to be carrying the material to Kerala to a prospective customer. A case has been taken up under Puttur Rural PS Cr. No. 24/06, U/s 71 (a) and 87 of Karnataka Forest Act 1963, and the four accused have been taken into custody. The two litres of sandalwood oil along with the car and three mobile phones have been seized. The value of the oil is estimated to be around Rs 1,30,000/- . The case is under investigation.
To download picture click here

Friday, March 03, 2006

Mangalore City: Two More Drug Peddlers Held

In the ongoing drive against drug peddlers, the Mangalore South P.S Staff have arrested two habitual Ganja sellers and taken legal action against them. While one has been arrested under the Narcotics and Psychotropic Substances Act 1989 the other has been booked under preventive section of law (Sec.110 CrPC).

On 02-03-2006, PSI (L&O) South PS Sri Ravishankar and Staff arrested one Sadik 50 yrs S/o Ibrahim Velloor R/o Kannur Kerala from Goodshedde Road Uppinadhakke Mangalore and confiscated from his possession 200 grms of ganja packets. Accordingly he was arrested and remanded to judicial custody.

On the same day ( 02-03-2006) the same police team apprehended one Krishna Kutty 54 yrs S/o Jony R/o Mallapuram Kerala who happens to be a regular ganja seller in the Port area and took preventive action against him by booking him under sec 110 CrPC. He was remanded for judicial custody by the Taluk Executive Magistrate before whom he was produced by the Police.

Thursday, March 02, 2006

Fake Currency Siezed In Vittal
On 01-03-2006 at about 1730 hrs Vittal police headed by PSI Balachandre Gowda, acting on a tip off intercepted a motor cycle No. KA-19-U-6953 Hero Honda Splendor at Ukkuda Check Post under Vittal Police Station Limits. On questioning the driver Abdul Latif aged 47 yrs of Idkidu village, he confessed to the possession of about one lakh worth of Fake Currency notes with him, all of 500 denomination. The police team seized the material immediately and on confirmation took the accused into custody. A case has been taken up under Vittal PS Cr. No. 19/06 u/s 489 (b) (c) of IPC, and the case is under investigation. The exact source of the counterfeit currency and details regarding any of this currency already put into circulation and other details are to be probed into and a special team headed by CPI Bantwal has been formed to conduct the investigation. The currency notes recovered are of "5CC" series ranging between 935959 and 938590.
To download picture click here