Tuesday, October 31, 2006

Mangalore South PS: Lorry Recovered

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÀUÀgÀzÀ J.©.±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÁgÀrUÀA ¥ÁèeÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÁªÀiï ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥É¤AiÄAzÀ ¯Áj Rjâ¸À®Ä gÀÆ. 7,22,817 £ÀÄß ¯ÉÆÃ£ï ¥ÀqÉzÀÄ PÀgÁj£ÀAvÉ PÀAvÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶ׹ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀA¥É¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27-09-06gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èvÀÄÛ.

¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëgÁzÀ ºÉZï.J£ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß gÀªÀjUÉ §AzÀAvÀºÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯ÁjAiÀÄÄ PÉ.J-18-JJ-4554 £ÉÆÃAzÀt £ÀA§æzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ïgÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAzÀUÀÄr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ §¯É ©Ã¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

To download photo click here

Daily Crime Incidents for October 31, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 28/10/2006 at 1330 hrs and 30/10/2006 at 0910 hrs some unknown culprits gained entry into the D.K.Z.P. Primary School at Kaje Manchi village Bantwal Taluk by breaking door lock and committed theft of Gas cylinders (02) and other items belonging to Akshara Dasoha Yojane all in worth Rs. 2,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV theft has been registered in Belthangady Police Station. In between 29/10/2006 at 2000 hrs and 30/10/2006 at 0330 hrs some unknown persons committed theft of a Maruti car bearing Reg. No. KA-12-M-5267 which was parked at the premise of Saketh Lodge Dharmasthala village Belthangady Taluk belonging to one Dinesh M.B. (40) R/o Kolagadalu village Madikeri Kodagu District. The car is worth Rs. 45,000/.
 • A case of MV theft has been registered in Belthangady Police Station. On 30/10/2006 in between 0700 hrs and 0730 hrs some unknown persons committed theft of a Hero Honda Splendour motorcycle bearing Reg. No. KA-04-B-5036 which was parked at in front of Dharmasthala Temple at Belthangady Taluk belonging to one Ramesh Gowda (32) R/o Poovaje house Kokkaje village Belthangady Taluk. The motorcycle is worth Rs. 25,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station where in one Prakunhi (58) R/o Samadka Karopady village Bantwal Taluk was declared dead while under treatment on 30/10/2006 at 2035 hrs. The said Prakunhi was seriously injured in a road traffic accident on 28/10/2006 at 2000 hrs at Samadka Karopady village Bantwal Taluk and admitted to Unity hospital Mangalore. In this connection a case was already registered in Vittal Police Station.

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 30/10/2006 at 1645 hrs near Second hand marketing at Tharethota Mangalore Taluk one Raju driver of Maruti omni bearing Reg. No. KA-19-M-6782 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-2616. As a result motorcycle rider Riyaz (28) R/o Krishnapura Surathkal Mangalore Taluk and pillion rider Farooq sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 30/10/2006 at 0920 hrs at Mavinakatte Kotekar village Mangalore Taluk one Suresh driver of Lorry bearing Reg. No. KL-14-4121 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Zameer Ahammed R/o Asaigoli Manjanady village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 30/10/2006 at 1415 hrs at Dharmanagara Ullal village Mangalore Taluk one Rajesh driver of Bus bearing Reg. No KA-19-4977 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Mohammed (21) R/o Dharmanagara Ullal village Mangalore Taluk who was travelling in the said bus was thrown out of the bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 30/10/2006 at 0830 hrs at Shanthigodu Narimogaru village Puttur Taluk one driver of Jeep bearing Reg. No. KA-19-A-5763 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Bicycle. As a result Bicycle rider one Santhosh Kumar (19) R/o Shanthigodu village Puttur Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 28/10/2006 at 1130 hrs one unknown driver of KSRTC Volvo Bus bearing Reg. No. KA-19-F-8261 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-5426. As a result motor cycle rider K.S. Abdul Rahiman and pillion rider Abdul Khadhar sustained simple injures. The Bus driver escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01

 • A case under Criminal breach of Trust along with Cheating has been registered in Mangalore North Police Station. It is alleged in the complaint that accused Management of Design Nest shop at Trade Centre Bunts Hostel Mangalore committed criminal breach of trust to one Manohar (28) R/o Nerambottu house Bantwal Taluk by taking Rs. 10,000/ from him for a job at Design Nest Shop. On 30/10/2006 the company closed their office and cheated Manohar and other around 1,000 persons who had given Rs. 10,000/ each for job in said thw company by not offering the job to them.

Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 30/10/2006 at 1430 hrs accused Mohammed R/o Dharmanagara Ullal and two other persons abused Rajesh (32) R/o Shivashakti Nagar Someshwara village Mangalore Taluk the driver of root No. 44A bus and Narayana Conductor of said bus and assaulted them by hand and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint and Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 30/10/2006 at 1430 hrs accused Kishore criminally restrained one Ravi (32) R/o Somanthadka house Mundaje village Madikeri near Post office at Ujire Belthangady Taluk and abused him in filthy language and also assaulted him by hand owing to financial dispute.

Others: 01

 • A case under Criminal trespass along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 30/10/2006 at 1600 hrs accused Lokayya Gowda, Beermanna Gowda and Janardhana R/o Ashwathadi house Kalanja village Belthangady Taluk criminally trespassed into the land belonging to one Puttamma R/o Halekoyeela Kalanja village Belthangady Taluk and abused Puttamma, Gurunatha P.S. (33) R/o Nekkaraje house Bajathoor village Belthangady Taluk, Manjappa and Guruva in filthy language and gave life threat to them. The motive seems to be civil dispute between Putttamma and accused persons.
 • A case under Criminal restraint along with Criminal intimidation has been registered in Konaje Police Station. On 30/10/2006 at 2000 hrs accused Riyaz Criminally restrained a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-7257 at Deralakatte Belma village Managalore Taluk and abused the rider of said motor cycle Abdul Kareem (31) R/o Deralakatte Belma village Mangalore Taluk and pillion rider Moidin Kunhi in filthy language and gave life threat to him owing to trivial issue.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 04

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. One Harish Jain (40) R/o Kollangalu house Valpadi village was committed suicide by consuming poison in his house on 30/10/2006 in between 0700 hrs and 1000 hrs owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal police Station. On 29/10/2006 at 1900 hrs one Keshava Das (38) R/o Nerlaje house Idkidu village accidentally fell into the pond while walking near his house and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulky Police Station. One Selvi (04) D/o Chennaswami R/o Ikala village Mangalore Taluk accidentally fell into the pit while playing near her house and got serious injuries. She was admitted to Wenlock hospital Mangalore and while on treatment she was declared dead on 29/10/2006 at 1730 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police station. In between 29/10/2006 at 0900 hrs and 30/10/2006 at 0700 hrs one Raja(30) R/o Rayee village Bantwal Taluk committed suicide by hanging near his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 39
Fine amount collected: 5,000/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monday, October 30, 2006

Daily Crime Incidents for October 30, 206

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary theft has been registered in Mulky Police Station. In between 28/10/2006 at 0100 hrs and 29/10/2006 at 0800 hrs some unknown culprits committed theft of Copper cable drums (02 No) which was kept at the premise of the Kinnigoli Telephone Exchange at Talpady village Mangalore Taluk. The total worth of stolen property is about Rs. 88,184/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 29/10/2006 at 1830 hrs at Manjalpadpu Kabaka village Puttur Taluk one Keshava (35) R/o Shera house Kodippadi village Puttur Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-2344 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-5281 driven by one Adarsha Hegde (22) R/o Samethadka house Puttur Taluk. As a result Keshava (35) rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-2344 and pillion rider Krishnappa sustained serious injuries. Further, Krishnappa succumbed to his injuries on the way to hospital.

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/10/2006 at 1830 hrs at Arya Samaj Cross road Mangalore one Zafar driver of Fiat car bearing Reg. No. CKE-7474 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-2017. As a result motorcycle rider Yogish (32) R/o Yeyyadi Industrial Estate Padav village Mangalore Taluk and pillion rider Pushparaj sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 29/10/2006 at 1600 hrs at Kemmar Hirebandadi village Puttur Taluk one Subramanya driver of Santro car bearing Reg. No. KA-19-N-4723 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Nawaf S/o Rafiq R/o Ilanthila village Belthangady Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 25/10/2006 at 1100 hrs near Kapikad Ullal village Mangalore Taluk one Dolphy D’Souza rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-E-3650 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Susheela (55) R/o Gopi compound Ullal village Mangalore Taluk a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station.On 29/10/2006 at 1330 hrs at Kallapu Mangalore Taluk one Prabhakar Amin rider of motor cycle bearing Reg. No. KA-19-Q-5144 drove his vehicle rash and negligent manner and lost control over his vehicle and dashed against an electric pole. As a result pillion rider of said motorcycle one Chandrashekar (34) R/o Kolya Someshwara village Mangalore Taluk sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 28/10/2006 at 2015 hrs at Somatadka Mundaje village Belthangady Taluk one driver of mini Lorry bearing Reg. No. KA-02-AB-4666 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motor cycle bearing Reg. No. KA-19-H-1205. As a result motorcycle rider one Gangadhara Gowda (39) R/o Charmadi village Belthangady Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 28/10/2006 at 2000 hrs at Samadka Karopady village Bantwal Taluk one unknown rider of motor cycle bearing Reg. No. KA-19-V-5034 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Prakunhi (58) R/o Samadka Karopady village Belthangady Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 28/10/2006 at 1830 hrs accused Miyandad R/o Galimuka Mudnur village and Saiyyed R/o Mudnur village criminally restrained one Ummar P.M. (50) R/o Nettanige Mudnur village Puttur Taluk at near Galimuka Mosque and abused him in filthy language and assaulted with wooden stick and hand. The motive seems to be previous enmity.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 28/10/2006 at 2100 hrs accused Walter Monthero criminally restrained his father Francis Monthero R/o Pachinadka Kallige village Bantwal Taluk at his house and abused in filthy language and assaulted him with wooden stick and hand owing to family dispute.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. One Thippa (53) Forest Guard, C/o Edamangala Branch Sullia Taluk was found dead in his house at Forest Quarters on 29/10/2006 at 1500 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba police Station. In between 29/10/2006 at 2200 hrs and 30/10/2006 at 0500 hrs one Gangayya Gowda (57) R/o Aragetti house Haleneranki village Puttur Taluk committed suicide by hanging in his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 09
Fine amount collected: 1,200/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Sunday, October 29, 2006

Daily Crime Incidents for October 29, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil


Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV theft has been registered in Moodabidre Police Station. On 26/10/2006 in between 0930 hrs and 1345 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda motor cycle bearing Reg. No. KA-19-R-2998 which was parked near Nataraja complex at Moodabidre and belonged to one Kirthiraj Shetty (32) R/o Shanthi House R.F.O. Road, Moodabidre . The motorcycle is worth Rs. 35,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal:01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangadi Police Station. On 29/10/2006 at 1330 hrs on NH 48 at Banabettu Biliyaru village Bantwala Taluk one unknown driver of Lorry bearing Reg. No. KA-44-847 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a scooter bearing Reg. No. CTX-7084. As a result scooter rider Poovappa Gowda (37) R/o Ajirmane Barya village Bantwala Taluk and pillion rider Divakar sustained grievous injuries. Further, Poovappa Gowda succumbed to his injuries on the way to hospital.

  Non-Fatal: 03
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 28/10/2006 at 1845 hrs near Karavali Circle Mangalore one Kashmir Pinto driver of KSRTC Bus bearing Reg. No. KA-06-F-0201 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Phelomina D’Souza (50) w/o Alphonzo D’Souza R/o Netharakere house Kallige Bantwal Taluk who was travelling in the said bus was thrown out of the bus and sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 28/10/2006 at 1530 hrs near Nanthoor Bus Stop of Mangalore one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-7584 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Abdul Karim (42) R/o Krishnapura Surathkal Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 28/10/2006 at 0745 hrs at Charmadi Belthangady Taluk one Babu Naik driver of a Bus bearing Reg. No. KA-19-AE-5555 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC Bus bearing Reg. No. KA-19-F-1363 driven by one Sathish P. (29) due which the KSRTC bus got damaged. No causalities reported.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 04

 • A case under Hurt has been registered in Moodabidre Police Station. On 26/10/2006 at 1930 hrs near autorickshaw Park at Mudumarnadu village accused Shashi Poojary @ Shashidhara assaulted one Neelayya Poojary (50) R/o Kellaputtige village by hand and stone owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 26/10/2006 at 2200 hrs accused Babu Gowda and his son Harish criminally restrained one Suresha (29) R/o Thotathadi village near his house and abused him in filthy language and assaulted with sickle and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Criminal force to deter public servant from discharge of his duty, and Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 18/10/2006 at 1800 hrs accused driver of car bearing Reg. No. KA-19-M-1143 stopped KSRTC Bus bearing Reg. No. KA-19-F-2071 at Kallarpe Aryapu village Puttur Taluk and dragged one Vijaya Kumar (40) the driver of said bus and abused him in filthy language and also gave life threat to him owing to overtaking of the bus.
 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 17/10/2006 at 1215 hrs accused Devi Prasad Shetty, Raghunatha and Manoj criminally restrained and abused one Jeevan Prakash (19) R/o Kallakatte house Megina Pete in filthy language and assaulted him with iron rod and also gave life threat to him owing to previous enmity.

Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Belthangady Police Station. On 28/10/2006 at 1800 hrs on credible information PSI Belthangady PS along with his staff intercepted a car bearing Reg. No. KA-19-3385 at Kolkedabailu Maladi village and seized the 3,000 arrack sachets (each 100 ml) which was being transported illegally by arresting one Bhavani Shankara Rai (30) R/o Shivaji Nagar Kuvettu village and Suresh Kumar (38) R/o Anegudi Bejai Mangalore Taluk. The car has also been seized.
 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Women Police Station. On 26/10/2006 at 2015 hrs WPI Women PS on rounds arrested two women who were soliciting for prostitution at public place near K.S. Rao Road Mangalore.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 28/10/2006 at 1600 hrs dead body of one Ravi @ Jeeva (45) was found in Gurupura river at Dakke Mangalore Taluk. The death seems to be due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore South Police Station. On 28/10/2006 at 1500 hrs one Suresha (24) R/o Alivekodi Shirali Bhatkala Taluk accidentally slipped into Gurupura river at Dakke Mangalore while fishing in a boat at Gurupura river and died of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Police Recruitment 06: Written Examination For CPC/APC/WPC Held

The written examination for the post of Civil Police Constables (CPC-32), Armed Police Constables (APC-12) and Women Police Constables (WPC-03) for DK Police was held today (29/10/2006) at St.Alosyius College premise. In all 2287 candidates had applied for these posts. Of these 2087 candidates attended the examination today. The detailed breakup of candidates who appeared for this examination is as under:
CPCs: Total - 998, Attended - 892
APCs: Total - 856, Attended - 798
WPCs: Total - 433, Attended - 397
The examination was of objective type for 100 marks consisting of 100 questions. Candidates were asked to mark the correct answers on the OMR (Optical Marks Reading) sheets.
The correct answer keys for the questions has been given on the Karnataka Police Website (www.karnatakastatepolice.org) for the benefit of the candidates.
On the basis of the result of this written examination, candidates will be called for the Physical Standards and Physical Efficiency Test at future dates in the ratio of 1:5.

Saturday, October 28, 2006

Daily Crime Incidents for October 28, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 09

Fatal: 01


 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 27/10/2006 at 1905 hrs on NH 17 Karnad village Mangalore Taluk one Nayaz Ahamed driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-B-3622 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Doddanna Shetty a pedestrian who sustained serious injuries and succumbed to the injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 08

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 26/10/2006 at 2045 hrs at M.G. Road Mangalore one unknown driver of Scorpio car bearing Reg. No. KA-19-11 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-47. As a result motorcycle rider Rameshanand (45) R/o Aithappa compound Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 26/10/2006 at 1730 hrs at Chilimbi Mangalore Taluk one Shanmuga Velu (35) R/o Kuntikana Bejai rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-30-K-3515 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which the vehicle capsized. As a result motorcycle rider Shanmuga Velu and pillion rider Shekar (36) R/o Pinto Lane Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 27/10/2006 at 1940 hrs at K.B. Circle Hampankatta Mangalore Taluk one driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-283 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-2023. As a result motorcycle rider Harinath Poonja (39) R/o Talapady post Mangalore Taluk and pillion rider his wife sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 26/10/2006 at 1230 hrs on NH 13 near Jainapete Mangalore Taluk one driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-4312 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Manish (04) S/o Beena R/o Jainapete Moodabidre village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries. The auto rickshaw driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 24/10/2006 at 1530 hrs near Takode Cross Karinja village one Parameshwara Poojary driver of Mahindra Champion vehicle bearing Reg. No. KA-19-B-4585 drove his vehicle in rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the vehicle capsized. As a result one Santhosh Sequera (23) R/o Mother Theresa road Bantwal Taluk who was travelling in the said vehicle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police station. On 22/10/2006 at 0845 hrs near Tempo stand Bajpe Town Mangalore Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. CRX-5269 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against Shobha Mabel Pinto (17) R/o Mura Nagara Bajpe village Mangalore Taluk and her sister Veena Wilma Pinto who were pedestrians and caused them grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 22/10/2006 at 1315 hrs at Kalladaka Golthamajal village Bantwal Taluk one Ashraf rider of Scooter bearing Reg. No. KA-19-K-4689 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Awamma w/o Abdul Khader R/o Kolnad village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/10/2006 at 1100 hrs at Pachinadka Kallige village Bantwal Taluk one Hasanabba driver of Lorry bearing Reg. No. KA-30-2106 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Scooter bearing Reg. No. KA-19-K-467. As a result Scooter rider Shankara and pillion rider Ramachandra (30) R/o Bhandaribettu house Bantwal Taluk sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Criminal trespass, Hurt along with Mischief causing damage has been registered in Ullal Police Station. On 18/10/2006 at 2215 hrs accused one Alwin Lobo (35) R/o Ranipura Munnur village Mangalore Taluk criminally trespassed into the house of Jacintha Hilda (21) R/o Somanatha Uliya Munnur village Mangalore Taluk and abused her and her brother Dego Lobo in filthy language and assaulted them by hand and also damaged the house by breaking the glass owing to civil dispute. The damage caused is about Rs. 1000/.
 • A case under Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 27/10/2006 at 2045 hrs at Panejalu Odilnala Belthangady Taluk one accused Appu parava (60) R/o Idya Darkastu Panejalu Belthangady Taluk assaulted his wife Lakshmi with wooden stick owing to trivial issue.
 • A case under Hurt has been registered in Panambur Police Station. On 27/10/2006 at 2230 hrs near Balaji hotel Baikampady village Mangalore Taluk accused two unknown persons assaulted one Sathish (27) R/o Haleyangadi and his friend Harish Kakkunje by hand and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Others: 02

 • A case under section 292 (A) IPC has been registered in Mangalore North Police Station on 27/10/2006 by PSI Mangalore North PS against one Shankar Rao proprietor of Shrinivas Cinema house, Carstreet Mangalore for displaying obscene posters in public place near Bhavanthi Street Mangalore.
 • A case under section 292 (A) IPC has been registered in Brake Police Station on 27/10/2006 by PSI Brake PS against one Shankar Rao proprietor of Shrinivas Cinema house Carstreet Mangalore for displaying obscene posters in public place near Lalbagh Mangalore.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Mangalore South Police Station. One Sudhakar (26) R/o Babugudde Attavar Mangalore who left his house on 17/10/2006 at 0830 hrs did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Gambling Raid : Twenty Five Arrested, Rs 10,555/ seized

On 27/10/2006 at 1945 hrs a police team consisting of Pramod Kumar PSI Panambur PS along with staff on specific information conducted raid on a room near B.P.C.L. Baikampady Mangalore Taluk. At the time of raid Police found 25 persons playing “Ander - Bahar” with cards. Police seized cash Rs. 10,555/ and playing cards from the spot by arresting Rama, Purushothama, Ramdas Prabhu, Raveendra, Gopal, Das. N, Mohan Kumar, Abubakkar, Wilfred D’ Souza, Moideen, Narayana, Babu, Shareef, Narayana Rai, Raja, Madava, Ramesha, Annayya, Vittala, Santhosh Kumar, Bhaskar, Shantha Kumar, Ravi Shetty, Praveen Poojary and Ramakrishna Shetty who were indulging in gambling.

In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Panambur PS U/s 80 of the Karnataka Police Act.

Friday, October 27, 2006

Daily Crime Incidents for October 27, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore East Police Station. In between 24/10/2006 at 1600 hrs and 26/10/2006 at 1600 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to Prakash D’Souza (36) R/o Sliver Shells Apartment Kankanady Mangalore by breaking the door lock and committed theft of gold ornaments worth Rs. 85,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 26/10/2006 at 2115 hrs on NH 17 near Kotekar Forest Check post Kotekar village Mangalore Taluk one Deepak Gayakwad (33) R/o Ozard village Satara district Maharastra State driver of Lorry bearing Reg. No. MH-11-M-5032 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-3775. As a result motorcycle rider Vinaya D. Putran (33) R/o Madur Kotekar village Mangalore Taluk and pillion rider his wife Rashmi (28) sustained grievous injuries. Further Rashmi succumbed to her injuries on the way to hospital.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 26/10/2006 at 2200 hrs on NH-17 at Thokuttu Junction Mangalore Taluk one Ravi Kumar driver of Tata Sumo bearing Reg. No. KA-07-M-752 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an unknown pedastrian aged about 30 to 35 yrs who sustained serious injuries and succumbed to the injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 26/10/2006 at 0800 hrs Kuntikana Mangalore one Balakrishana Shetty R/o Kotekar Mangalore Taluk driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-A-8237 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-7756. As a result motorcycle rider one Ananda (31) R/o land links Township Konchadi Mangalore sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 26/10/2006 at 0915 hrs at Deralakatte Mangalore Taluk one Asheer rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-1549 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shamsheer (14) R/o Maratimoole Mangalore Taluk a pedastrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 24/10/2006 at 1230 hrs at Mudipu Junction Mangalore Taluk one Jayantha driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-20-7789 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Bajaj M80 motorcycle bearing Reg. No. KA-20-K-9780. As a result motorcycle rider Rafiq (26) R/o Ira village Bantwal Taluk, pillion rider of said motorcycle Mohammed Kunhi and also auto rickshaw driver Jayantha and Devaki, Shobha passengers in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 26/10/2006 at 1930 hrs at Manihalla Navoor village Bantwal Taluk one Ravi driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-7995 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the auto rickshaw capsized. As a result one Mohammed Haneef (25) R/o Sarapadi village Bantwal Taluk a passenger in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint along with Hurt has been registered in Surathkal Police Station. On 26/10/2006 at 1700 hrs accused Nazir R/o Soorinje, Iqbal, Althaf, Ashraf, Shameer, Musthafa, Addu Hasru, Haris, Kalandar, Shamsuddin and others forming into an unlawful assembly criminally restrained Usman (26) R/o Thokuru Jokatte Mangalore Taluk and his friends Khader, Usman MB, Abdul and Basith in front of Canara bank at Surathkal Mangalore Taluk and assaulted them by hand and stone and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint and Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 26/10/2006 at 1900 hrs accused Naga Kumar Shetty, Subhashchandra Shetty and Adarsha Shetty criminally restrained and abused one Krishnaraja Shetty (53) R/o Markanja village Sullia Taluk at Balnadu Town Markanje village Sullia Taluk in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to civil dispute.

Others: 01

 • A case under Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/10/2006 at 1030 hrs at Vaibhava Enterprises Balmatta Mangalore Taluk one Harry D’Souza came in a motorcycle and abused one Prakash Bhat R/o Kodialbail Mangalore in filthy language and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore South Police Station. On 26/10/2006 at 1230 hrs one unknown male dead body aged about 50 to 55 yrs was found dead at Nehru Maidan at Mangalore Taluk. The death seems to be due some illness.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Surathkal Police Station. One Dinesh Shetty (35) R/o Kana Katla Idya village Mangalore Taluk committed suicide by hanging in his house on 26/10/2006 in between 1100 hrs and 1145 hrs owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police station. One Suresh (40) R/o Karambar village Belthangady Taluk committed suicide by hanging at Shanthiguri Shirlalu village Belthangady Taluk on 26/10/2006 owing to health problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Belthangady Police Station. One Rama K. Bhat (80) R/o Kinnigoli house Dharmasthala village Belthangady Taluk who left his house on 23/10/2006 at 1230 hrs and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 32
Fine amount collected: 3,500/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monthly SC/ST Meeting On 29th October 06

This post is in Kannada language. To view, you need to download Kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29/10/2006 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À®èzÉà EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥À. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

Thursday, October 26, 2006

Daily Crime Incidents for October 26, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil


Crime against Women: 01
 • A case of Outraging the modesty of woman, Hurt, House trespass, along with Criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 24/10/2006 1345 hrs accused Vasudeva, Dayananda and Jagadish criminally trespassed into the house of one Nagamma (21) w/o Yavalanappa R/o Basava Nagara Kunjathabail Mangalore Taluk and outraged her modesty by abusing in filthy language and assaulted her with wooden stick and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 24/10/2006 at 1345 hrs near Bus Stand at Padupanabur village Mangalore Taluk one Nazir driver of Maruti omni bearing Reg. No. KA-19-N-9234 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-20-Q-262. As a result the motorcycle rider Shabeer and pillion rider Shamshuddin sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal accident has been registered in Kavoor Police Station. On 25/10/2006 at 2255 hrs while one Sunil C/o Aravind Motor works shop was repairing the Bus bearing Reg. No. KA-19-B-2313 in the premise of Aravind Motor work shop at Kulur Mangalore Taluk accused driver of the said bus moved the bus negligently due which Sunil Kumar sustained grievous injures.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 24/10/2006 at 1300 hrs at Ira village Bantwal Taluk one Mohammed Sharif rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-3586 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shameez (03) R/o Madupalla house Ira village Bantwal taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthanangady Police Station. On 25/10/2006 at 1100 hrs at Bramhagiri Paranki village Belthangady Taluk one Shamshuddin driver of Tipper Lorry bearing Reg. No. KA-20-3610 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-3280. As a result one Susheela who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint and Hurt has been registered in Ullal Police Station. On 18/10/2006 at 2000 hrs accused Rajesh Dego Lobo and Hilda Lobo criminally restrained one Alwin Lobo (35) R/o Ranipura Munnur village Mangalore Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and wooden stick owing to civil dispute.
 • A case under Hurt has been registered in Subramanya Police Station. On 23/10/2006 at 1945 hrs at Guttigaru village Sullia taluk accused Chandra, Sundara, Vasu and Janardhana abused one Chenna (20) R/o Pulladka house Guttigaru village Sullia Taluk in filthy language and assaulted him with Torch light owing to previous enmity.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case of Gambling under Karnataka Police Act has been registered in Uppinangady Police Station. On 25/10/2006 at 1930 hrs on credible information PSI Uppinangady PS with his staff conducted a raid at Nellipallike Tekkare village Belthangady Taluk and seized 2 motorcycles, 23 cocks and cash Rs. 498/ all worth Rs. 23,000/ by arresting Devappa (40), Vishwanatha (38), Dombayya (45), Poovappa (48), Darnappa Poojary (45), Dhanesha Gowda (36), Kushalappa Gowda (40) and Darnappa Gowda (46) who were indulged in betting on cock fighting.

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. On 24/10/2006 at 1730 hrs one Premanatha Poojary (20) R/o Bodanthila Post Mangalore Taluk accidentally slipped into the sea while he was playing at Sea shore Panambur Mangalore Taluk and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. One Shankari Amma (72) R/o Pattukunja house Aletti village Sullia Taluk committed suicide by consuming poison in her house on 25/10/2006 owing to health problem. She was admitted to Sullia govt. hospital and she was declared dead while under treatment on same day at 1830 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. On 26/10/2006 at 1700 hrs one Sudhir Puthran (26) accidentally slipped into sea while fishing near Sea shore at Someshwara Ullal village Mangalore Taluk and died due drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 42
Fine amount collected: 5,700/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Wednesday, October 25, 2006

Prostitution Raid By DCIB: Six Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. n.©. gÁdtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/10/2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀzÀªÀÅ UÁæªÀÄzÀ PÀAqÉlÄÖ JA§°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀPÉÌ zsÁ½ £Àqɹ ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉʱÀå ªÀÈwÛUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ £Á®ÄÌ d£À UÀAqÀ¸ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÁÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀzÀªÀÅ UÁæªÀÄzÀ PÀAqÉlÄÖ JA§°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÀ.PÀ.f¯Áè ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ F zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ, zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÊªï ¨ÁåAqï MAzÀgÀ°è F »AzÉ £ÀvÀðQAiÀÄgÁV PÀ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¯Éʪï¨ÁåAqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑzÀ £ÀAvÀgÀ EªÀgÀÄ F jÃw ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÉʱÀåªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À
1) dUÀ£ÁßxÀ ¥ÀÆeÁj (26) ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ,
2) PÀÄ ²Ã¯Á, (25) PÀ®ÌvÁÛ,
3) ªÀ¸ÀAvÀ £ÁAiÀÄÌ (22) ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ,
4) ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ, (24) ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ,
5) dAiÀÄgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, (30) ºÉ©æ, PÁPÀð¼À
6) ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, (32) ¸ÀÄgÀvÀ̯ï
JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛ§âDgÉÆæ ¸ÀĤ¯ï JA¨ÁvÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for October 25, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/10/06.
Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil


Burglary: 01
 • A case under Attempt to Burglary has been registered in Ullal Police Station. On 23/10/2006 at 1930 hrs unknown culprits gained entry into the Kitchen room of Markazul Higher Primary School Kotekaru village Mangalore Taluk by breaking the door lock and attempted to committed theft.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Cruelty by Husband along with Criminal intimidation has been registered in Mulky Police Station on the complaint of Chandrakala (30) w/o Tharanatha. It is alleged that accused Tharanatha (husband) and his relatives Lakshmi and Ramappa gave physical and mental harassment to Chandrakala to bring more dowry and also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 23/10/2006 at 1730 hrs near Bejai Kapikad Mangalore one unknown rider of Pulsar motorcycle drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rafeena D/o Hameed R/o Bejai Kapikad Mangalore Taluk a pedestrian and caused her simple injuries. The rider of motorcycle escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 22/10/2006 at 1230 hrs at Padavinangady Derebail village Mangalore Taluk one unknown rider of Scooter drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-9685. As a result motorcycle rider one Sharanappa (40) R/o Kunjathbail village Mangalore Taluk sustained grievous injuries. The Scooter rider escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Criminal trespass and Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Moodabidre Police Station. On 22/10/2006 at 2230 hrs accused Sanjeeva Shetty criminally trespassed into the house of one Vasantha (36) R/o Beluvai village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and gave life threat to his life owing to trivial issue.
 • A case under Hurt and Criminal intimidation along with Mischief of causing damage has been registered in Bantwal Town Police Station. On 23/10/2006 at 1430 hrs at Bhramarakutlu Kallige village Bantwal Taluk accused Murali and Madhu assaulted Kamalaksha by hand. They also assaulted Jerold D’Souza who came to help Kamalaksha by hand and damaged his STD shop by pelting stones. They also gave life threat to them. The motive seems to be that Kamalaksha refused to take accused in his auto rickshaw for hire.
 • A case under Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 23/10/2006 at 1600 hrs accused Sadananda Poojary abused one Mini (32) w/o Shibi R/o Thumbethaje Shibaje village Belathangady Taluk and assaulted her with knife near her house owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. One Joseph Waz (50) R/o Konchady Derebail village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into the well near his house on 24/10/2006 at 1330 hrs owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. One Venkappa Moolya (65) R/o Karimajalu house Kedila village Bantwal Taluk fell down near his house on 24/10/2006 at 1300 hrs. He was admitted to Puttur Govt. Hospital where he was declared dead on the same day while undergoing treatment . The death seems to be due to excessive drinking.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police Station. On 24/10/2006 at 1230 hrs one Rajesh (22) R/o Sulkeri mogaru village Belathangady Taluk accidentally slipped into the pond at Chipulagundi near his house and died of drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Panambur Police Station. On 24/10/2006 at 1730 hrs at Panambur Sea shore Mangalore Taluk one Premanatha Poojary R/o Bodanthila Post Mangalore Taluk accidentally slipped and washed away in the sea while he was playing at seashore Panambur and found missing.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available

Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Recruitment for Police Constables, 2006

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÁUÀjÃPÀ/ªÀÄ»¼Á/¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï £ÉêÀÄPÁw §UÉÎ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/2006 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ C¯ÉÆòAiÀĸï dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÀ C¯ÉÆòAiÀÄ¸ï ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ.
£ÁUÀjÃPÀ/ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/2006 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10-00 jAzÀ 11-30 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀgÁºÀß 03-00 jAzÀ 04-30gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðjgÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ 30 ¤«ÄµÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà §AzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±Éß ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤Ã°/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨Á¯ï¥ÁÄAmï ¥É£ÀߣÀÄß vÀgÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, ¥ÉÃdgï, EAiÀÄgï ¥ÉÆãï, £ÉÆÃmï §ÄPï ºÁUÀÆ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¤µÉâ¹zÉ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¨ÉÃQzÀÝ°è f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

Tuesday, October 24, 2006

Daily Crime Incidents for October 24, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 08

Fatal: 01

 • A case of Fatal Raod accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/10/2006 at 1240 hrs at Mallikatte Mangalore one Krishnamoorthy R/o Mudushedde Mangalore Taluk driver of Bus bearing Reg. No. KA-20-2475 drove his vehicle in rash and negligent manner and dashed against one Philips Saldana R/o Bajjodi Bikarnakatte Mangalore Taluk a pedestrian and caused him serious injuries. He was admitted to hospital where he succumbed to his injuries on the same day while undergoing treatment.

Non-Fatal: 07

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 22/10/2006 at 2120 hrs near old Bus Stand K.S Rao Road Mangalore one unknown rider of motor cycle bearing Reg. No. KA-21-E-1016 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-A-7929. As a result scooter rider one Krishana Saliyan (38) R/o Bondel Kambla Pachchnadi Mangalore Taluk sustained simple injuries. The rider of motorcycle escaped from the place leaving his vehicle on the spot.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 23/10/2006 at 1800 hrs at Marnamikatte Jeppu Mangalore one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-5483 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed the one Mallamma (40) R/o Lingappayyakadu Mulki Mangalore Taluk a pedestrian and caused her simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 23/10/2006 at 0635 hrs on NH 17 near Karavali Collage Bangra Kulur Mangalore Taluk one Sathish Ashok Kumar driver of Bus bearing Reg. No. KA-20-A-6577 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which the vehicle capsized. As a result Shareef (29) R/o K.S. Rao Nagara Mulki Mangalore Taluk, Yashoda and some other passengers who were in the said bus sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 23/10/2006 at 1430 hrs at Santyar Ayrapu village Puttur Taluk one Naveen (21) R/o Kallige Bantwal Taluk driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-C-4041 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7201. As a result Hasan (38) R/o Madnur village Puttur Taluk driver of said auto rickshaw, Haajira, Mishriya, Abdull Rahiman, Hasina, Ayesha and Mohammed Kunhi who were traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 23/10/2006 at 1100 hrs at Mareel Keminje village Puttur Taluk one Hameed driver of Maruti omni bearing Reg. No. KA-19-M-4265 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a new Pulsar motorcycle. As a result motorcycle rider one Rahim sustained simple injuries and pillion rider Haneef sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 22/10/2006 at 1130 hrs at Thokkottu Permanoor village Mangalore Taluk one Padmanabha driver of bus bearing Reg. No. KA-20-6481 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Santro car bearing Reg. No. KA-19-P-7830 driven by one Chandrahasa K. Adyanthaya (51) R/o Munnur village Mangalore Taluk. As a result the car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 23/10/2006 at 1745 hrs at Polya Kabaka village Puttur Taluk one Maan singh driver of Lorry bearing Reg. No. MP-09-HF-1094 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Jeep bearing Reg. No. KA-21-M-2119. As a result one Krishnappa driver of Jeep, Vijay and Rukmayya who were traveling in the said Jeep sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint and hurt has been registered in Mangalore North Police station. On 23/10/2006 at 1000 hrs accused driver of Lorry bearing Reg. No. KA-21-C-9936 and 03 other persons criminally restrained and abused one Shashidhara Shetty (47) R/o Ganesh Lane Kodialguttu Mangalore Taluk at Ansari road Bunder Mangalore Taluk in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint and hurt has been registered in Moodabidre Police Staion. On 23/10/2006 at 1330 hrs at Bolechar Tenkamijar village Manalore Taluk accused Ramesh Shettigar @ Pongu (28) R/o Mijar village Mangalore Taluk and Praveen Saphaliga (25) R/o Duma Chadav Mangalore Taluk came in a Maruti Omni bearing Reg. No. KA-19-9932 and a motorcycle and stopped a Maruti omni driven by one Moideen T. H. (45) R/o Tenkamijar village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and also threatened to his life owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. One Omayya (54) R/o Karimannu Panjikallu village Bantwala Taluk committed suicide by hanging in his house on 23/10/2006 at 0800 hrs owing to financial problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore South Police Station. One Appolian Brox (53) R/o Majikatte Innoli Pavoor Mangalore who was admitted to Wenlock Hospital Mangalore for treatment committed suicide by hanging at hospital on 23/10/2006 at 1600 hrs owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monday, October 23, 2006

Daily Crime Incidents for October 23, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/10/06.
Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: Ni

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 22/10/2006 at 1130 hrs at Modankapu Mooda village Bantwal Taluk one Dennis Saldanha driver of Maruti Omni bearing Reg. No. KA-19-N-5900 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-6286. As a result motor cycle rider one Sanjeeva Moolya (45) R/o Mooda village Bantwal Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/10/2006 at 2000 hrs on NH 48 at Nekkiladi village Puttur Taluk one Murthi J.R. driver of Lorry bearing Reg. No. KA-06-A-5655 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another Lorry bearing Reg. No. KA-19-C-8999. As a result one Purushottama Gowda driver of Lorry bearing Reg. No. KA-19-C-8999 sustained grievous injuries and Harish cleaner of Lorry bearing Reg. No. KA-06-A-5655 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/10/2006 at 2340 hrs on NH 48 at Shiradi village Puttur Taluk one Kumar H.R. driver of Trailer vehicle bearing Reg. No. KA-01-AC-280 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the vehicle capsized. As a result one Girish cleaner of said vehicle sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/10/2006 at 2230 hrs at Ramalkatte Tumbe village Bantwal Taluk accused Kushala Shetty abused one Kishore (25) R/o Near Pump house Tumbe village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him with stone and also gave life threat owing to financial dispute.
 • A case under Hurt along with Criminal restraint has been registered in Kadaba Police Station. On 21/10/2006 at 1615 hrs accused Hari Prasad criminally restrained one Sheik Ashfak (21) R/o Bantra village Puttur Taluk at Mardala Bantra village Puttur Taluk and assaulted him by hand. He also assaulted Sheik Razak who came to help Sheik Ashfak with stone owing to trivial issue.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 15/10/2006 at 2330 hrs accused Prakash R/o Bolwar house Kadeshivalaya village Bantwal Taluk abused one Leelavathi (25) R/o Kadri Kambla road Bejai Mangalore Taluk in filthy language and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 22/10/2006 at 1630 hrs one Vasu Gowda (46) R/o Balpa village Sullia Taluk was found dead at Sulliakodi Kenya village Sullia Taluk. The death seems to be due to excessive drinking.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthanagady Police Station. One Sulochana (22) R/o Hunsekatte Belthangady committed suicide by hanging on 22/10/2006 owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Sunday, October 22, 2006

Daily Crime Incidents for October 22, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV theft has been registered in Belthangady Police Station. In between 20/10/2006 at 2200 hrs and 21/10/2006 at 0830 hrs some unknown culprits committed theft of a Scorpio Car bearing Reg. No. KA-19-MD-0757 belonging to one Venkatesha (24) R/o Ramamurthy Nagara Bangalore which was parked at the premise of Saketha lodge at Dharmastala village Belthangady Taluk. The car is worth Rs. 4,00,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 21/010/2006 at 1945 hrs at Ujire village Belthangady Taluk one driver of Lorry bearing Reg. No. KA-44-0138 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-6910. As a result motor cycle rider Amar Singh Barala and pillion rider Rajesh (24) R/o Nidigal Kalmanja village Belthangdy Taluk sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting and Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station. On 20/10/2006 at 1730 hrs accused Lokesha, Poovappa, Karna, Dhananjaya, Janardhana, Umesha Gowda, Chandra Parangaje, Yathish Golithadi, Sadashiva, Vijaya, Harish Devagiga and others forming into an unlawful assembly abused one Ananda Gowda (42) R/o Sorvalthadi House Alankaru village Puttur Taluk near his house and assaulted him by hand and wooden stick. They also assaulted Darnappa Gowda, Meenakshi and Ramesh who came to help Ananda Gowda and gave life threat to them owing to trivial issue.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 21/10/2006 at 0900 hrs one unknown male dead body aged about 35 yrs was found in Gurupura river at Dakke Mangalore Taluk. It seems to be a case of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Sandal Wood Seized By Mulki Police

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section

¢£ÁAPÀ 21-10-2006 gÀAzÀÄ ºÉZï.J£ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ªÀÄÄ°Ì ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è J£ï. ¥ÀævÁ¥ï gÉrØ, ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄ°Ì oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÀÄ¥ÀtA§ÆgÀÄ §½AiÀÄ PÉƯÁßqÀÄ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fJ-02-J-8099 £Éà mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ²æÃUÀAzsÀ ¸ÁUÁlªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ ¹Ãn£À Cr ¨sÁUÀzÀ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV gÀa¹zÀ PÀA¥ÁmïðªÉÄAmï£À°è CPÀæªÀĪÁV 89 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ²æÃUÀAzsÀzÀ ZÉPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.


¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
1. ¦.PÉ. E¸Áä¬Ä¯ï (28) ¥ÁvÀÆgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè
2. C§Äݯï gÀQèsï (26) §AzÀqÀÌ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè
3. ªÀĺÀªÀÄäzï C£Áì¥sï (20) ¥ÁvÀÆgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 6,010/ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ F ²æÃUÀAzsÀªÀ£ÀÄß ¥ÁvÀÆj£ÉÆAzÀ UÉÆêÁPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÁV vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉÃ¼É w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è J£ï. ¥ÀævÁ¥ï gÉrØ, ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄ°Ì oÁuÉ ºÁUÀÆ PÉ. ªÉÆúÀ£ï, ¨É¤ßZÉÑ£ï, ªÉÆúÀ£ï ¦., ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ²æÃzsÀgï gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 21, 2006

Daily Crime Incidents for October 21, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Belthangady Police Station. In between 19/10/2006 at 1100 hrs and 20/10/2006 at 0900 hrs some unknown culprits gained entry into the Jagadamba Electricals at H. L. Hegde complex Belthangady Taluk by breaking the shutter lock and committed theft of cable wires (04 bundle) and a telephone coin box all in worth Rs. 20,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: Nil
Fatal: Nil
Non-Fatal: Nil

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case of house gambling under Karnataka Police Act has been detected in Mangalore East Police Station limits. On 20/10/2006 at 1900 hrs on credible information Mr.Chandrashekhar PI Mangalore East Police Station along with his staff conducted a raid on Sri Ram Recreation club at Sanjeeva Complex Kulashekar Mangalore Taluk. At the time of raid Police found 08 persons playing “Ander- Bahar” with cards. The Police seized cash Rs.590/ and playing cards from the spot by arresting Janardhana @ Baby, Dayananda (44) and Rajesh (20) who were indulged in gambling. However four others managed to escape.

Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Woman and Child missing has been registered in Mangalore East Police Station. One Seema Rodrigus (40) W/o Felix Rodrigus R/o Kadri Mangalore Taluk has been found missing with her child Febrious Rodrigus (09) from her house since 16/10/2006 at 1900 hrs.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Friday, October 20, 2006

Daily Crime Incidents for October 20, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Ullal Police Station. On the intervening night of 18-19/10/2006 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Janardhana (52) R/o Peribailu Someshwara village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed theft of gold ornaments worth Rs. 20,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV theft has been registered in Mangalore East Police Station. On 11/10/2006 in between 1230 hrs and 1730 hrs some unknown culprits committed theft of a Maruthi car belonging to one Ronald Fernandez (31) R/o Bishop compound Old Kent Road Mangalore Taluk which was parked in the premise of Collaco Hospital Mangalore Taluk. The car is worth Rs. 45,000/.

Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 04/10/2006 at 1730 hrs Near Bus Stand at Baikampady Mangalore Taluk one Vincent K.G. driver of Lorry bearing Reg. No. KA-20-5040 moved his vehicle suddenly in a negligent manner due which one Swadhi Kumar @ Unni (18) R/o Jadkal village Kundapur Taluk cleaner of the said Lorry sustained simple injuries. The Lorry driver escaped form the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 17/10/2006 at 2300 hrs on NH-17 at Kolnadu Karnadu village Mangalore Taluk one driver of Car bearing Reg. No. KL-11-T-8445 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against Tempo bearing Reg. No. KA-20-9864. As a result both vehicles got damaged. No casualties reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 18/10/2006 at 2300 hrs at Halegate Sullia village and Taluk one Pavan driver of Indica car bearing Reg. No. KA-19-MA-0993 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-4775. As a result driver of auto rickshaw and Vishwanatha Shetty (42) R/o Nagapatna house Aletti village Sullia Taluk who was travelling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 19/10/2006 at 0900 hrs at Paicharu Sullia village and Taluk one Ravindran driver of Maruti omni bearing Reg. No. KA-12-H-9797 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6809. As result motor cycle rider Ravi Prakash (29) R/o Vinobha Nagara Adkaru Jalsoor village Sullia Taluk and pillion rider Sathish sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 18/10/2006 at 1900 hrs near Ramakrishna Ashrama Mangaladevi temple Mangalore city rider of scooter bearing Reg. No. KA-19-b-5913 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Naveen Kumar (35) R/o Yemmekere Bolar Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case of Hurt has been registered in Surathkal Rural Police Station. On 19/10/2006 at 2000 hrs accused Dikshith criminally restrained one Anil Kumar (20) R/o Veeramma Nilaya Kulai village Mangalore Talukat at Kulai Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with cold drink bottle owing to previous enmity.
 • A case under Criminal restraint and Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Venoor Police Station. On 19/10/2006 at 1400 hrs accused Putta @ Chandrashekara, Bhaskara Shetty and Rathnakara Hegde criminally restrained and abused one Lalitha (34) R/o Savya village Belthangady Taluk and her husband Ramananda at Konkanaguri Savya village Belthangady Taluk in filthy language and assaulted her with wooden stick and also gave life threat to her and her husband owing to civil dispute.

Others: 01

 • A case under Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On the evening of 18/10/2006 at Sri Durga Complex Thokkottu Mangalore Taluk accused Vishwanatha K. Gatti R/o Thokkottu Mangalore Taluk abused one Jaganatha Saliyan (51) R/o Thokkottu Mangalore in filthy language and gave life threat to him owing to trivial issue.

Spl. And local laws: 01

 • A case under Negligent conduct with respect of explosive materials along with Explosive Act has been registered in Kadaba Police Station. On 09/10/2006 at 1030 hrs CPI Puttur Rural along with staff on credible information conducted a raid on General shop at Punnatharu Kaniyoor village Puttur Taluk and seized unauthorized crackers worth Rs. 750/ which were kept illegally for sale. One Divakara (22) R/o Nidvaje house Kaniyur village Puttur Taluk was apprehended in this connection.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. One Babu Ranya (50) R/o Bharanya house Panaje village Puttur Taluk committed suicide by hanging near his house on 18/10/2006 at 2100 hrs owing to personal problems.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Thursday, October 19, 2006

Daily Crime Incidents for October 19, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Urva Police Station. On 18/10/2006 in between 1230 hrs and 1645 hrs some unknown culprits entered into the house belonging to one Vasuda Pai R/o Bejai Kapikad Mangalore Taluk and committed theft of gold ornaments (32 grams) worth Rs. 24,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 18/10/2006 at 1530 hrs on NH 48 at Sujeer Pudu village Bantwal Taluk one driver of Tanker bearing Reg. No. KA-19-AC-9099 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Qualis car bearing Reg. No. KA-12-G-321. As a result Gopala P.T. (51) R/o Muttarumudi village Madikeri Taluk Kodagu district driver of said car and Smt.Lakshmi V.N.S. (35) W/o Dr. Ramachandra Rao I.P.S Superintendent of Police Kodagu District were died on the spot. Smt.Shanthi (53) R/o Ayodhya nagar Medipatna Hyderabad, Likitha (09) and Deepanshu (03) who were travelling in the said car sustained grievous injuries and admitted to Omega hospital Mangalore where in Smt.Shanthi succumbed to her injuries on the same day.
 • A case or Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 18/10/2006 at 1600 hrs near SDM College Ujire village Belthangady Taluk one Damaodhara (25) R/o Dharmasthala village Belthangady Taluk rider of motor cycle bearing Reg. No. KA-13-Q-906 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle and dashed against an electric pole. As a result rider of the said motor cycle and pillion rider Yashodhara (24) R/o Kalamanja village Belthangady Taluk sustained grievous injuries. They succumbed to the injuries sustained on the way to hospital. Another pillion rider Sridhara (21) R/o Kalamanja village Belthangady Taluk sustained grievous injuries.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 17/10/2006 at 2200 hrs Kedila village Bantwal Taluk one driver of Maruthi car bearing Reg. No. KA-21-M-926 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Mohammed Ashraf G (20) R/o Peramogru Kedila village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 18/10/2006 at 1730 hrs at Navoor village Bantwal Taulk one driver of Lorry bearing Reg. No. KA-19-AC-909 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2259. As a result Bomme Gowda (42) R/o Teachers colony Dharmasthala Belthangady Taluk conductor of the said bus, driver of lorry and some passengers in the said bus sustained simple injuries.
 • A case of Non fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 18/10/2006 at 1300 hrs at Budoli Peraje village Bantwal Taluk one Ananda driver of lorry bearing Reg. No. KA-25-4114 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the lorry capsized. No causalities reported.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case of Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 16/10/2006 at 1500 hrs at Barimaru village Bantwal Taluk accused Ravi @ Ravindra and Vigneshwara abused one Parameshwara (30) R/o Barimar village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him with sickle owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. One Dayananda (60) R/o Mukwe Narimogaru village Puttur Taluk who was suffering from serious illness died in his house on 17/10/206.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Workshop On Investigation Skills Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 18/10/2006gÀ ¸Á0iÀÄAPÁ®zÀAzÀÄ zÀ.PÀ.f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À°è zÁR¯ÁUÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è vÀ¤SÉAiÀÄ §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄðUÁgÀªÀ£ÀÄß CAiÉÆÃf¸À¯ÁÄvÀÄ.

F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÁQëÃzÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ, ªÀÄgÀtPÁ®zÀ ºÉýPÉ, ªÀĺÀdgÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ, ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¸ÁQëÃUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥À©èPï ¥Áæ¹PÀÆålgï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢0iÀĪÀjUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ºÉaÑ£À vÀ¤ÂSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÀgÀ¨sÉÃw0iÀÄ°ègÀĪÀ ¦J¸ïLUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 30 d£À ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀĪÀtð dAiÀÄAw CAUÀªÁV zÀ.PÀ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨ÁVvÀézÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁÄvÀÄ.

To download photo click here

Wednesday, October 18, 2006

Daily Crime Incidents for October 18, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/10/06.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Konaje Police Station. In between 14/10/2006 at 1330 hrs and 16/10/2006 at 0900 hrs some unknown culprits gained entry into the Higher Primary school at Manjanadi village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed theft of two Bharath gas cylinders is worth Rs. 2000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. One Manohar (19) R/o Ullala Someshwara villge Mangalore Taluk has been declared dead while under treatment on 17/16/2006 at 1500 hrs. The said Manohar was seriously injured by a jeep in a road traffic accident on 13/10/2006 at 1130 hrs at Kotekar village Mangalore Taluk and admitted to Tejaswini hospital Mangalore. In this connection a case of road traffic accident was already registered in Ullal Police Station.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 17/10/2006 at 1715 hrs at Mogarpani Kasaba village Sullia Taluk one Mohan Bhat rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7368 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC Bus bearing Reg. No. KA-19-F-2238 driven by one Monappa (38) C/o KSRTC Puttur Div. As a result motorcycle rider Mohan Bhat sustained grievous injuries. He was admitted to A. J. hospital Mangalore where he succumbed to his injuries on the same day at 1940 hrs while undergoing treatment.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 17/10/2006 at 1100 hrs near Town hall Mangalore Taluk one driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-AB-9333 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-56. As a result motor cycle rider one Rithesh Kumar (31) R/o Attavara Mangalore Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 17/10/2006 at 0945 at Hale gate Navoor village Bantwal Taulk one driver of KSRTC Bus bearing Reg. No. KA-19-F-1940 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-591. As a result motorcycle rider one Sheshappa Saphalya sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, and Hurt along with Mischief of causing damage has been registered in Puttur Rural Police Station. On 16/10/2006 at 2130 hrs at Madavu Keyyur village Puttur Taluk accused Shivananda (25) R/o Palthadi village Puttur Taluk and other 4 persons forming into an unlawful assembly with deadly weapons criminally restrained an autorickshaw bearing Reg. No. KA-21-9075 and belonging to one Padmanabha M. (30) R/o Madavu house Keyyur village Puttur Taluk abused him in filthy language and assaulted him with iron rod owing to trivial issue. The accused also damaged the auto rickshaw by breaking glass.

Hurts: 02

 • A case of Criminal restraint and Hurt has been registered in Barke Police Station. On 16/10/2006 at 1500 hrs at Ballalbagh Mangalore Taluk accused Denial, Keerthi, Rocky and Munna @ Sunil criminally restrained one Preetham (23) R/o Sri Devi Apartments Urwa Mangalore Taluk abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.
 • A case of Hurt and Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 16/10/2006 at 2100 hrs at Madavu Keyyur village Puttur Taluk accused Padmanabha and Ravi Achari with common intention abused Shivananda (25) R/o Palthadi village Puttur Taluk and Manmatha and assaulted them with wooden sticks owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 16/10/206 one Jyothi Lakshmi (20) R/o Kasaba village Vittal Bantwal Taluk consumed poison at her house owing to health problem. She was admitted to Fr. Muller hospital Mangalore where she was declared dead while under treatment.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 17/10/2006 Vijaya (32) R/o Mithula nagara Dharmastala village Belthangady Taluk and her son Abhijit (04) consumed poison at their house owing to family problem. They were admitted to Tejasvini hospital Mangalore where they were declared dead while under treatment.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 17/10/2006 one Prabhavathi (57) R/o Ajjavara village Sullia Taluk accidentally slipped into the pond near her house and died of drowning.

Missing Persons: 01

 • A Man missing case has been registered in Belthangady Police station. One Adhiraja Hegde (75) R/o Jainapete Belthangady Taluk who went to town on 14/10/2006 did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amount collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500