Friday, July 31, 2009

Daily Crime Incidents for July 31, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Sullia Police Station. In between 2200 hrs of 09/07/2009 and 0600 hrs of 30/07/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Sulaiman B. R/o Navoor Gandhinagara Sullia Taluk by breaking the front door lock and committed theft of Cash Rs.3, 000, gold ornaments and a Wrist Watch all in worth Rs.24, 000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 30/07/2009 at 1430 hrs at Ankatthadka Palthady village Puttur Taluk one Girisha M.R. driver of Tempo Traveler vehicle bearing Reg. No. KA-21-A-1492 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Pick up vehicle bearing Reg. No. KA-19-B-5329 driven by one Kishore (25) R/o Manjanady village Mangalore Taluk. As a result both vehicle got damaged. No causalities reported.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 28/07/2009 at 1045 hrs accused Somanatha Madivala and Sandesh B.S. criminally trespassed into the premises of house belonging to one Jayaprakash Salian (37) R/o Mugga Karaya village Belthangady Taluk and abused him filthy language and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 2000 hrs of 29/07/2009 and 1930 hrs of 30/07/2009 one dead body of Fr. James Mukaleel Priest of Diocese of Belthangady was found at Kuntady Thotatthady village Belthangady Taluk.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 289
Fine amounts collected: 28,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, July 30, 2009

DCIB Team sieze 2.1kg Ganja in Mangalore

DSC04509

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¹.N.r r.ªÉÊJ¸ï.¦AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. ¸ÀĨÁ±ÀÑAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 30/07/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ð¸ï §¸ÀÄ줯ÁÝtzÀ §½ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ vÁ®ÆQ£À ¸ÀgÀUÀ¥Àà JA§ªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 2 Q¯ÉÆà 100 UÁæA ¤µÉâüvÀ ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è r.¹.L.©. E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.

RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï¤AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 30/07/2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ 0730 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸À«ð¸ï §¸ï줯ÁÝtzÀ §½ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ©Ã¼ÀV vÁ®ÆQ£À ªÀÄtÂÚPÉÃj UÁæªÀÄ zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½AiÀÄ gÁªÀÄ¥Àà JA§ªÀgÀ ªÀÄUÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà AiÀiÁ£É ±ÀAPÀgÀ JA§ªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ DvÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ 2 Q¯ÉÆà 100 UÁæA ¤µÉâüvÀ ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è r.¹.L.© E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïL £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ±À²zsÀgÀ ±ÉnÖ, ¸ÀAvÉÆÃµï ¥Àrïï, UÀuÉñï PÀ®èqÀÌ, ZÀAzÀæ, ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, PÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvï, zsÀªÉÄÃðAzÀæ, ±ÁAvÀ±ÉnÖ ºÁUÀÆ zÉêÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ J£ïr¦J¸ï WÀlPÀzÀ ¹§âA¢ü PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
To download photo clickhere

Daily Crime Incidents for July 30, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02
 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 2000 hrs and 2115 hrs of 28/07/2009 some unknown culprits committed a theft of Hero Honda motorcycle bearing Reg. No. KA-20-Q-5545 belonging to one Praveen Kumar (26) R/o Classic Apartments Hampankatte Mangalore that was parked near Harsha Show room K.S. Rao road at Mangalore. The motorcycle is worth Rs. 20,000/.
 • A case of MV Theft has been registered in Barke Police Station. In between 2100 hrs of 24/07/2009 and 0715 hrs of 25/07/2009 some unknown culprits committed a theft of Bajaj Pulsar motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-4853 belonging to one Arun Kumar (29) R/o Kodavuru Udupi that was parked near Bejai church hall at Mangalore. The motorcycle is worth Rs. 21,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 28/07/2009 at 1715 hrs at Thokkottu Permannuru village Mangalore Taluk one Niyal rider of Hyundai car bearing Reg. No. KA-19-MA-1205 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Issaq (34) R/o Vamanjoor Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 29/07/2009 at 1300 hrs on NH 13 at Alangaru village Mangalore Taluk one Raghu Mugera driver of Bus bearing Reg. No. KA-20-B-706 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against Scorpio bearing Reg. No. KA-20-MJ-9 and Maruti WagonR car bearing Reg. No. KA-20-N-2570. As a result Dinesh Shetty driver of Scorpio car, Himakara, Shivappa, Ramesha, Venkappa and Hemalatha who were traveling in the said Maruti WagonR car sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 24/07/2009 at 1915 hrs at Kambla cross Puthige village Mangalore Taluk one Vinod Pinto rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-EA-416 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-6229. As a result Francis Crasta (31) R/o Takode Puchemogru village Mangalore rider of said motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-6229 sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/07/2009 at 1015 hrs at Mayyarabailu Bantwal Taluk one unkwon driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-C-3615 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Narayana Acharya (49) R/o Kinnibettu Amtadi village Bantwal Taluk, Sharadha and Shruthi who were traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 29/07/2009 at 1420 hrs at Aranthodu Sullia Taluk one Cheluvaraj driver of Mini lorry bearing. Reg. No. KA-12-7655 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Maruti Vaganor car driven by one Dayananda B.C R/o R.K Nagar Mysore District. As a result car got damaged. No casualty reported.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 2000 hrs of 29/07/2009 and 0730 hrs of 30/07/2009 one dead body of Fr. James Mukhulel (40) R/o Kutripadi Belthangady Taluk was found near Kuntadi Thotathadi Village Belthangady Taluk. Cause of death is still to be ascertained.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 256
Fine amounts collected: 22,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, July 29, 2009

Daily Crime Incidents for July 29, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Uppinangady Police Station. In between 27/07/2009 and 0830 hrs of 28/07/2009 some unknown culprits gained entry into DKZP School at Puccheri Nelyady village Puttur Taluk by breaking the door lock and committed a theft of three Gas Cylinders belonging to Akshara Dasoha Yojane. The worth of stolen property is Rs. 6, 000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case under Theft by Servant has been registered in Mangalore East Police Station. On 28/07/2009 one Gangamma who was working as a housemaid in the house of one Kamalakara R/o Alake Mangalore committed a theft of cash Rs 45,000 from the same house.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 27/07/2009 at 0700 hrs accused one Vinod criminally restrained Mary (35) R/o Devagiri Neriya village Belthangady Taluk and her husband Tomy Antony at Ballal Estate Neriya village Belthangady Taluk and abused them in filthy language and assaulted Tomy Antony with iron rod and also gave life threat to them owing previous enmity.

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/07/2009 at 2145 hrs at Kanchila Sajipa Padu village Bantwal Taluk one Shivaprasad rider of Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-R-2113 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-62 driven by Keshava (32) R/o Jakribettu Bantwal Town. As a result one Sathish pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further he was admitted to K.S. Hegde Hospital at Deralakatte Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on same day at 2245 hrs.


Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Mangalore Rural Police Station. On 28/07/2009 at 1120 hrs at Saripalla Alape village Mangalore one Padmanabha (50) R/o Padil Alape village Mangalore passenger of the bus bearing Reg. No. KA-19-B-4778 while getting down from the bus, the driver of bus one Sandeep moved the bus in a negligent manner due which he fell down from the bus and sustained grievous injuries.


Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 27/07/2009 at 2145 hrs accused Mansoor and Riyaz criminally restrained one Anwar (25) R/o Adyar Katte Adyar village Mangalore Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and also gave life threat to him owing previous enmity.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 27/09/2009 at 1600 hrs accused one Kogile Asif @ Asif came in a motorcycle and criminally restrained one Abdul Satthar (40) R/o Vidyanagara KC road Thalapady village Mangalore Taluk on KC road at Thalapady village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with stone and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. In between 1100 hrs and 1300 hrs of 28/09/2009 one Honnappa Naik (75) R/o Ballaka Gutthigaru village Sullia Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 466
Fine amounts collected: 48,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, July 28, 2009

Daily Crime Incidents for July 28, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/07/2009.

Murder: 01
 • A case under Cruelty by husband along with Murder has been registered in Kavoor Police Station. On the night of 25/07/2009 accused one Chandra R/o Rama Nagara Kunjathabail village Mangalore Taluk assaulted his wife Laxmi W/o Chandra with wooden stick and with stone in her house owing to family dispute between them. Further she was admitted to Wenlock hospital where she succumbed to her injuries while under treatment on 28/07/2009 at 0515 hrs.

Dacoity: Nil

Robbery: 01

 • A case of Robbery has been registered in Venoor Police Station relating to an incident of chain snatching. On 27/07/2009 at 1500 hrs Savya road at Kokrady village Belthangady Taluk, one Sujatha (26) W/o Ananda Poojary R/o Kinni Gudde Pilya village Belthangady Taluk was on her way to home by walk, at that time, two unknown persons came in a motorcycle and snatched the gold chain from her neck and ran away with their motorcycle. The value of property is around Rs.75, 000/.

Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 27/07/2009 at 1615 hrs near Urwastore at Mangalore one driver of Tata Sumo vehcile bearing Reg. No. KA-53-1387 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an Auto tempo bearing Reg. No. KA-19-C-3389 due which auto tempo capsized. As a result auto tempo driver one Radhakrishna sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 27/07/2009 at 1830 hrs at Sabarabailu Kuvettu village Belthangady Taluk one Iqbal rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6833 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle bearing Reg. No. KA-41-H-9031. As a result Anzad (24) R/o Moodugere Taluk Chikkamagalur District rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-41-H-9031 and Abdul Rahiman pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 27/07/2009 at 0630 hrs one Roopa Shri (05) D/o Balakrishna Shetty R/o Kolakebail Thiruvail village Mangalore Taluk accidentally slipped into a well while walking near her house and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. In between 0530 hrs and 0630 hrs of 27/07/2009 one Sunil Kumar (37) R/o Paddambail Ajjavara village Sullia Taluk while working near his house accidentally fell down and died on the spot. The death seems to be due some illness.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 415
Fine amounts collected: 41,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, July 27, 2009

Daily Crime Incidents for July 27, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/07/2009.

Murder
: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Ullal Police Station. In between 1600 hrs of 23/07/2009 and 0600 hrs of 25/07/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Srinatha (30) R/o Ullal Mangalore by breaking the door lock and committed theft of a DVD Player, a Inverter, a Mixer Grinder and a Micro Oven all in worth Rs.22, 500/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 25/07/2009 at 2100 hrs near Bappalige junction at Puttur Town one unknown vehicle driver drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Swaminatha a pedestrain and caused him serious injuries. Further he was admitted to Unity Hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on same day.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 15/07/2009 at 1830 hrs at Nidgal Kalmanja village Belthangady Taluk one Jagadhisha driver of jeep bearing Reg. No. KA-34-M-7680 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which jeep capsized. As a result one Abdul Azeez (28) R/o Kallagudny Chibidra village Belthangady Taluk who was traveling in the said jeep sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 25/07/2009 at 1130 hrs at Ajjady Sangabettu village Bantwal Taluk one Narasimha Pai rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-8844 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Mahabala Shetty (59) R/o Hunase Bettu Yeliyanadugoodu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 26/07/2009 at 1000 hrs at Parpunja Olamogaru village Puttur Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-5659 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Subbayya a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bajpe Police Station. On 24/07/2009 at 2130 hrs accused Asheef, Mohiddeen and other 2 persons criminally restrained one Nijamuddeen (19) R/o Kanjilakodi Addur village Mangalore Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 21/12/2007 at 1100 hrs one Umesha Poojary (51) R/o Gendadpu Kolavoor village Mangalore Taluk accidentally fell down from the arecanut tree while removing arecanut near his house and got seriously injuries and died on the spot.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. In between 1700 hrs and 1715 hrs of 26/07/2009 one Louis D’ Souza (83) R/o Kudremajalu Badaganoor village Puttur Taluk accidentally slipped into a pond while walking near his house and died due drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 263
Fine amounts collected: 18,900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, July 26, 2009

Daily Crime Incidents for July 26, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Kavoor Police Station. In between 2200 hrs of 24/07/2009 and 0800 hrs of 25/07/2009 some unknown culprits gained entry into the Mobile Café shop at Kulur junction Mangalore Taluk belonging to one Sirajuddin (24) R/o Rayee katte Kulur Mangalore by breaking the shutter lock and committed theft of 13 mobile sets all in worth Rs. 24,250/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 1430 hrs and 1600 hrs of 24/07/2009 some unknown culprits committed a theft of Hero Honda Passion motorcycle bearing Reg. No. KA-20-J-4103 belonging to one Raviraj K. Nayak (29) R/o Nehru nagara Puttur Taluk that was parked in front of Sanjeevni buliing at Falneer Mangalore. The motorcycle is worth Rs. 28,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Puttur Rural Police Station. On 21/07/2009 at 1100 hrs accused Venkatesh and Damodara abused one Jainabhi R/o Janatha Colony Irde village Puttur Taluk in filthy language near her house and assaulted her with wooden stick owing to civil dispute.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 25/07/2009 at 2100 hrs at Bapplige junction Puttur Taluk one unknown vehicle driver drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Swaminatha (24) R/o Sulthanapura Thasil Gowsi Mamu district Uttar Pardesh State a pedestrian and caused him serious injuries. Further he succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Traffic East Police Station. On 25/07/2009 at 0715 hrs at Carstreet Mangalore one unknown motorcycle rider drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Dr. Ramesh T. Kavari a pedestrian from behind and caused him grievous injuries. Further motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 25/07/2009 at 1815 hrs at Kuduroli Mangalore one Purushothama driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-C-4051 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Ibrahim Khalil (06) a pedestrian from behind and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mangalore South Police Station. On 24/07/2009 at 1900 hrs accused Chandran, Abeesh and Aneesh abused Narayana R. (57) R/o Railway Quarters Mangalore and his wife Anitha in filthy language and assaulted him with wooden stick near his house owing to trivial issue.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 24/07/2009 at 1745 hrs near bus stop at Bullerikatte Beedu Balnadu village Puttur Taluk accused Gopal Acharaya R/o Ankathadka Bullerikattte assaulted one Ananda Acharya P. (38) R/o Kallugude Vittal Mandur village Bantwal Taluk by hand with wooden stick and also gave life threat to him owing to financial depute between them.

Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Uppinangady Police Station. On 25/07/2009 at 1330 hrs on credible information PSI Uppinangady PS along with staff conducted a raid on open place at Tharidadi Bandru village Belthangady Taluk and seized 25 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs. 400/ and cash Rs. 100/ by arresting Kunchnna Gowda (70) R/o Tharidadi Bandru village Belthangady Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.
 • A case under SC/ST Prevention of Atrocities Act, Criminal restraint along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 25/07/2009 at 1830 hrs accused Gangadhara Gowda and Mahesha criminal restrained one Ganesh P. (20) R/o Pajigaru Colony Balila village Sullia Taluk at Balila junction Balila village Sullia Taluk and abused in filthy language referring to his caste and also assaulted him by hand owing to trivial issue.

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. In between 2300 hrs of 24/07/2009 and 0600 hrs of 25/07/2009 one Chandra Kumar (28) R/o Mullia Ajjavara village Sullia Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 23/07/2009 at 1230 hrs one Rajeeth (20) R/o Balagaje Pambethadi village Sullia Taluk accidentally consumed poison in his house. Further he was admitted to A.J. hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on 25/07/2009 at 0330 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 0930 hrs of 24/07/2009 and 0730 hrs of 25/07/2009 one Balakrishna R/o Main road Belthangady Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 190
Fine amounts collected: 11, 200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, July 25, 2009

Daily Crime Incidents for July 25, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 02

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 2200 hrs of 24/07/2009 and 0730 hrs of 24/07/2009 hrs some unknown culprits committed theft a Wallet belonging to one Dr. Moses C/o St. Johns Research Center Sarjapura Road Bangalore that was kept in his room No 511 at Nalapad Residency Mangalore. The value of stolen property is worth Rs. 22,500/.
 • A case of Ordinary theft has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/07/2009 in between 1430 hrs and 1500 hrs one Saleem (33) R/o Kalleri village Puttur Taluk committed theft of a cow belonging to one Suresh Pai N (54) R/o Ilanthila village Belthangady Taluk from his house. The value of cow worth Rs. 2000/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: Nil

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 24/07/2009 at 1945 hrs near Urwastores Junction at Mangalore one K. R Pandith driver of car bearing Reg. No. KA-19-Z-146 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Jayakara a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 23/07/2009 at 1610 hrs at the premise of Court Mangalore accused Vasantha Nonda and others abused one Velerian Lobo R/o Padil Mangalore in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Urwa Police Station. On 24/07/2009 at 1430 hrs on credible information PSI Urwa PS along with his staff conducted raid on house at Anegundi Bejai Mangalore and arrested Veena Bhandari (60) R/o Anegundi Bejai Mangalore, Suma R/o Bajpe Mangalore, Sanjana (23) R/o Kulshekar Mangalore, Reshma (20) R/o Kalpane Mangalore and Thanuj Kumar (23) R/o Gorigudda Mangalore who were soliciting for prostitution there.
 • A case under the Negligent conduct with respect to fire, Essential Commodities Act, Motor Spirit and High Speed Diesel along with Petroleum products (supply) and Distribution and Prevention of Malpractices order 2005 has been registered in Bajpe Police Station. On 24/07/2009 at 1600 hrs Girish S. DSP Panambur Sub. Division, along with his staff on credible information conducted a raid on small shed near Durgeshwari Temple Kuppe Padav Kelinajru village belonging to one Mohammed Shareef @ Cherimone and seized Petrol (40 lts ), that were stored illegally there for sale. Mohammed Shareef has been arrested. Further they conducted raid on building near Canara Bank at Yedapadav Mangalore Taluk belonging to one Narayana and seized Petrol (410 ltr), that was stored illegally there for sale. Narayana has been arrested. There after they conducted raid on building in front of Chirayu clinic at Yedapadav Mangalore Taluk belonging to one Pushparaja and seized Petrol (35 ltr), that was stored illegally there for sale. Pushparaja has been arrested. The total value of seized property is Rs. 35,000/.


Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 361
Fine amounts collected: 37, 000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, July 24, 2009

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 26/07/2009 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ AiÀÄ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ UÀªÀĤ¹ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for July 24, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Ullal Police Station. In between 1115 hrs and 1245 hrs of 23/07/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Sukanya (37) R/o Uchila Sonkolige Someshwara village Mangalore Taluk by breaking the window grills and committed a theft of Gold ornaments worth Rs. 58,000/.
 • A case of Burglary has been registered in Sullia Police Station. In between 1700 hrs of 22/07/2009 and 0630 hrs of 23/07/2009 some unknown culprits gained entry into the Vidyabhodhini High school at Balila village Sullia Taluk by breaking the door lock and committed theft of cash Rs. 5400/.

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 1230 hrs and 1330 hrs of 17/07/2009 some unknown culprits committed theft two gas cylinders belonging to one Abdul Hameed (55) R/o Bokkapatna church Mangalore that was kept near Auto Park shop at MPT road Mangalore. The value of stolen property is to be estimated.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Attempt to Murder has been registered in Mangalore North Police Station. On 23/07/2009 at 1030 hrs accused Dhanraj, Shankara and Avinash criminally restrained one Rajeshwari (35) W/o Vishwanatha R/o Temple road Mangalore near Bajilakeri Basthi School at Mangalore and assaulted her with sickle and tried to kill her owing previous enmity.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Cruelty by husband and his relatives along with Hurt has been registered in Uppinangady Police Station on the complaint of one Maimuna (27) W/o Ismail R/o near Water Tank at Kunjathbail Mangalore. In the complaint it is alleged that accused Ismail (husband) and his relatives Khathijamma (50), Abdul Rahiman (38) and Naseema (32) abused one Maimuna in filthy language and also gave physical and mental harassment to her to bring more dowry and assaulted her by hand.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 23/07/2009 at 1900 hrs at Moorje Pilathabettu village Bantwal Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2057 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-2170 due which auto rickshaw, capsized. As a result auto rickshaw driver Ramesh Gowda, Sesappa Moolya (45) R/o Kukkala village Belthangady Taluk, Latha, Manisha and Hrithishree who were traveling in the said auto rickshaw sustained serious injuries. Further Kasthuri (47) succumbed to her injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 21/07/2009 at 1815 hrs near Bhat Nursing Home at Mannagudde Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-1452 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-19-N-4473 driven by one Nishalaxman R/o Krishnapura Mangalore. As a result car got damaged. No causality reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 23/07/2009 at 1855 hrs near Post Office at Urwastore Mangalore one Harish driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-3399 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an Advertisement board and streetlight. As a result some passengers who were traveling in the said bus sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 23/07/2009 at 1400 hrs near Fire Service Station at Kuntikana Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-8589 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a scooter bearing Reg. No. KA-19-A-8589. As a result scooter rider one Bhaskara A. (27) R/o Yekkur Mangalore sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 22/09/2009 at 0820 hrs at Punchame Karigangala village Bantwal Taluk accused Harish, Krishana and Padmanabha abused one Bhasheer (19) R/o Ammunje village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him by hand owing trivial issue.
 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 23/07/2009 at 0930 hrs accused one Shamshuddin criminally restrained one Nagesha K. R/o Bejadakatte Goonadka village Sullia Taluk near his house and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Criminal force to deter public servant from discharge of his duty, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 21/07/2009 at 1200 hrs accused one Farooq (36) R/o Thotlamoole Bettampady village Puttur Taluk abused one Venkatesh .T. Village Accountant Bettampady village Puttur Taluk in filthy language while he was duty at Idra village Puttur Taluk and also gave life threat to him owing trivial issue.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 636
Fine amounts collected: 63,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, July 23, 2009

Daily Crime Incidents for July 23, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 21/07/2009 at 0230 hrs some unknown culprits committed theft a N-96 Mobile belonging to one Gagandas R/o Garoody Nethravathi Apartment Mangalore that was kept in his house. The value of stolen property is worth Rs. 32,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Moodabire Police Station. On 22/07/2009 at 1645 hrs on NH 13 at Gandhinagara Marpadi village Moodabidre Mangalore Taluk one Shivarama Shetty (64) driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-2191 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against motorcycle cycle bearing Reg. No. KA-19-V-1107. As a result Ashraf motorcycle rider and Yashwanth pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries. Further Yashwanth succumbed to his injuries while on the way to hospital.


Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 19/07/2009 at 1430 hrs on Subhramanya–Bellare road Tappalukollya Bellare Sullia Taluk one Prakash rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-8836 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle cycle bearing Reg. No. KA-21-H-9756 driven by one Bhasheer (28) R/o Balila village Sullia Taluk. As a result one Ibrahim pillion rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-9756 sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/07/2009 at 1100 hrs near Ashwin Circle at Puttur Town one Haneef rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-L-7611 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Puvappa Gowda R/o Ariyapu village Puttur Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 22/07/2009 at 1100 hrs at Sampya Ariyapu village Puttur Taluk accused one Guru Prasad rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-H-9527 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-A-893. As a result Abbas (52) R/o Volamogaru village Puttur Taluk driver of said auto rickshaw, Dajamma, and Damodara who were traveling in the auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 22/09/2009 at 0820 hrs at Punchame Karigangala village Bantwal Taluk accused Harish, Krishana and Padmanabha abused one Bhasheer (19) R/o Ammunje village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him by hand owing trivial issue.


Others: Nil

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 22/07/2009 at 0300 hrs one Sundara Moolya (45) accidentally spilled into a pond at while working at Sajipa moda village Bantwal Taluk and died due drawing.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 265
Fine amounts collected: 2, 44, 00/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Online Complaint/Info facility Introduced

In furtherance of measures being adopted by the DK District police to increase police accessibility to the people, we have introduced an option of passing complaints or Crime related information to the Superintendent of Police online on the District Police Blog www.spdk.blogspot.com. The option would be available to readers under the “LINKS” column. All they will need to do is fill in the relevant information on the form and click on the SUBMIT botton. It may be noted that information may be passed even anonymously and the only mandatory field in the entire form is the Information details field. The information passed through this form will automatically get delivered to the E-Mail ID of SP DK for further necessary action. Initially for technical reasons the form is only in English. Efforts are on to make it even in Kannada. It may be noted that Public were also given the option of an FIR Helpdesk for those complainants whose complaints were not entertained at the police station level. However this option of Online complaints is available not only to people who want to make a complaint but also to persons who want to pass sensitive information or just want to give a general feedback. Another clarification regarding this facility is that an FIR will not be able to be lodged on the basis of a complaint received online as the requirements of law are for a signed copy of the complaint. However the concerned officer will be asked to go to the spot and make an enquiry and at such time a signed copy of the complaint may be given to the officer for an FIR. Users need not worry about disclosing their identity in case sensitive information is to be passed, as the fields related to identity are not mandatory, but a word of caution to those who may misuse the facility is that if need arises the identity can still be tracked by IP numbers of the system used.

Wednesday, July 22, 2009

Fake Snake Poison Racket Unearthed: 06 Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ºÁ«£À «µÀªÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼À eÁ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀjAzÀ ºÁ«£À £ÀPÀ° «µÀ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ ªÀiÁgÀÄw M«Äß PÁgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ°è zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¦J¸ïL ¥ÀæPÁ±ï £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F ¢£À vÁjÃPÀÄ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÆqÀ©zÉæAiÀÄ ¸ÀégÁeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è DgÉÆæüUÀ¼À vÀAqÀªÀÅ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁ«£À «µÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀgÉà ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæüUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ºÁ«£À £ÀPÀ° «µÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ F PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀiÁgÀÄw M«Äß PÁgÀÄ ºÁUÀÆ 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
 • ¨É£Émï r PÀÄ£ÁßgÁ (34), ªÁ¸À: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÆä, PÉñÀªÀ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄQÛzÁªÀiï JzÀÄgÀÄ, ºÀħâ½î
 • QgÀuï ±ÀAPÀgï fUÀf¤ (34) ªÁ¸À: ¥sÁèmï £ÀA§æ: 402, 4 £Éà ªÀĺÀr, ªÀeÉæñÀéj C¥ÁmïðªÉÄAmï, «gÁgï F¸ïÖ, xÁuÉ f¯Éè
 • ¸ÀwÃ±ï ¥ÀÆeÁj (26) ªÁ¸À: NA ²æà ®Qëöä ¤ªÁ¸ï, ¥ÀqÀÄ PÉÆÃuÁeÉ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ, ªÀÄÆqÀ©¢æ
 • C±Àæ¥sï ¸À«ÄÃgï (26) ªÁ¸À: J¸ï. JZï ªÀÄAf¯ï, ¥ÀÄZÉѪÉÆUÀgÀÄ CAZÉ & UÁæªÀÄ, ªÀÄÆqÀ©¢æ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ
 • AiÉÆÃVÃ±ï ±ÉnÖ (35) ªÁ¸À: PÀ¸ÀÆÛj ¤ªÁ¸ï, ¥ÀÄZÉѪÉÆUÀgÀÄ CAZÉ & UÁæªÀÄ, ªÀÄÆqÀ©¢æ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ
 • UÉÆÃré£ï ¹ÖÃ¥sÀ£ï (34) ªÁ¸À: ªÀÄ£É £ÀA§æ: 75, ZÉÃvÀ£Á PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î.

ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆæ ¨É£Émï r PÀÄ£ÁßgÁ, QgÀuï ±ÀAPÀgï fUÀf¤ JA§ªÀgÀÄ F eÁ®zÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ªÀÄÆqÀ©¢æAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä VgÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, 600JA.J¯ï £ÀµÀÄÖ EzÀÝ ºÁ«£À £ÀPÀ° «µÀ, ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀiÁgÀÄw M«Äß PÁgÀÄ £ÀA§æ: CKI-9366 ºÁUÀÆ 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄÆqÀ©¢æ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦J¸ïL ¸ÀĤ¯ï ºÁUÀÆ zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ D£ÀAzÀ, gÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²Ã£À¥Àà, VjñÀ ¸ÀĪÀtð, ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgï, ±ÁdÄ PÉ £ÁAiÀÄgï, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï, qÉëqï.r ¸ÉÆÃeÁ, ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï, ²ªÀ£ÁAiÀiïÌ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Incidents for July 22, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 21/07/2009 at 0230 hrs some unknown culprits committed theft a N-96 Mobile belonging to one Gagandas R/o Garoody Nethravathi Apartment Mangalore that was kept in his house. The value of stolen property is worth Rs. 32,000/.


Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: Nil
Fatal: Nil
Non-Fatal: Nil
Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 21/07/2009 at 1000 hrs one Preetham D’ Souza (18) R/o Addoor village Mangalore Taluk accidentally spilled into a pond at Sunkadakatte Kolambe village Mangalore Taluk and died due drawing.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 292
Fine amounts collected: 57, 600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, July 21, 2009

Mangalore South PS Theft case Detected

Ashok PoojaryThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


vÁjÃPÀÄ 20/21-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÀÆqïì±Éqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½AiÀÄ ºÉÆÃmÉÃ¯ï «£Áå¸ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ PɪÀÄätÄÚ ¤ªÁ¹ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀÆeÁj JA§ªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉïï£À PÁå±ï qÀæªÀj£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ qÀæªÀgï£À°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 1,08,800 £ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ºÉÆmÉð£À ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ²ªÀgÁeï ±ÉnÖ JA§ªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. DgÉÆæ ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, zÀQët oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ w®PïZÀAzÀæ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÀ¼ÀÆîgï, PÉ.PÉ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ «¨sÁÀUÀz ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¦.¹. UÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõï, ¸Àwñï, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ð¸ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½¬ÄAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr RZÀÄð ªÀiÁr G½zÀ ºÀt 1,07,175 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÀÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°ègÀÄvÁÛ£É.

To download photo clickhere

Daily Crime Incidents for July 21, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case under Servant Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 2200 hrs of 20/07/2009 and 0630 hrs of 21/07/2009 one Ashoka Poojary R/o Udupi District who was working in Hotel Vinyas at Goodshed road Mangalore committed theft of cash Rs 1,08,800 from the same Hotel.

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 2100 hrs of 17/07/2009 and 0800 hrs of 18/07/2009 some unknown culprits committed a theft of a Kinetic King scooter bearing Reg. No. KA-19-S-5618 belonging to one Ashoka Poojary (46) R/o Vivek Complex Maidan 4th cross road Mangalore that was parked near his house. The Kinetic King scooter is worth Rs. 10, 000/.
 • A case under Attempt to commit theft has been registered in Mangalore East Police Station. In between 2045 hrs of 18/07/2009 and 0930 hrs of 19/07/2009 some unknown culprits attempt to commit theft of Maruthi Alto car bearing Reg. No. KA-19-P-3318 belonging to one Suma B. (42) R/o Kadri Kambla Mangalore by breaking the window glass and attempted to committed theft.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal:01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 01/02/2009 at 1730 hrs on Shambur-Panemangalore road at Shambhur village Bantwal Taluk one Padmanabha Shetty driver of Alto car bearing Reg. No. KA-19-P-4883 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Leelashetty (45) R/o Shambhur village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mangalore North Police Station. On 20/07/2009 at 1115 hrs accused 10 unknown persons forming into an unlawful assembly near Prem Sagar Shop at Jyothi Mangalore and abused Mohammed Irfan (24) R/o Thumbe village Bantwal Taluk and his friend Fayaz in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 19/07/2009 at 2145 hrs accused Brijesh, Charan, Dhiraj and Shashi criminally restrained Vincent Vinod D’ Souza (25) R/o Mukkacheri Ullal Mangalore, Vikram and Roshan in front of Ashok Bar & Restaurant at Ullal Mangalore and abused them in filthy language and assaulted them by hand and with wooden stick and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. In between 1930 hrs of 19/07/2009 and 0700 hrs of 20/07/2009 one dead body of Susheela (65) R/o Sowharda Nagara Kolambe village Mangalore Taluk was found in well near his house. It seems to be a case of accidentally slipped into a well and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 19/07/2009 at 1845 hrs one Deepika (20) R/o Noojippady Manchi village Bantwal Taluk accidentally spilled into a pond near her house and died due drawing.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 300
Fine amounts collected: 25, 100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Mobile Theft Case Recovered by Mangalore North Police

bundar case (6)


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 21/07/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀiï.J.UÁAªïPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¹n ©°ØAUï §½¬ÄAzÀ ªÀÄÆ®vÀB PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ªÀĺÀAvÉñÀ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 4,70,000/-ªÀiË®åzÀ PÀ¼À«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, 1 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï, ºÁUÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀgÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 08/07/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£À 1£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹é¸ï PÀ¯ÉPÀë£ï JA§ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï ¨ÁV°£À ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆPÀÄÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 90 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ. F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 21/07/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ
 • ªÀĺÀAvÉñÀ (28) ªÁ¸À: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½,vÀ®PÀ̯ï UÁæªÀÄ, AiÀÄ®§ÄVð vÁ®ÆPÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè.

FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅUÉÊzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀgÉà vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ £ÀqɹzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §A¢zÀÄÝ, FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸À¢æAiÀĪÀ¤AzÀ ¹é¸ï PÀ¯ÉPÀë£ï CAUÀr¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÁzÀ ¥ÉÊQ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 72 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ««zsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 21 ªÁZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,70,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀgÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÁåAqï UËè¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É F ªÉÆzÀ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄÃ±ï ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà r. zsÀªÀÄðAiÀÄågÀªÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀiï.J.UÁAªïPÀgïgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.

F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£Áxï.PÉ.Dgï, ¥ÉÆæ¨ÉñÀ£Àj ¦.J¸ï.L PÀÄ.F±Àéj.¦.J£ï, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L ±À²PÁAvï, F±ÀégÀ ¸Áé«Ä, PÉ.« ªÉÆúÀ£ï, zÁªÉÆÃzÀgÀ.PÉ, gÁeÁgÁªÀÄ.PÉ, ¥Àæ«Ãuï.JA dAiÀÄAvï, ¨Á®PÀȵÀÚ, gÀÄPÀäAiÀÄå, ªÀÄtÂPÀAoÀ ªÀÄvÀÄÛ jvÉñï PÉÆmÁÖjAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

Gambling Raid at Uppinangady: Seven Arrested, Rs 1,750/ seized

On 18/06/2009 at 2030 hrs on specific information PSI Uppinangady PS along with staff conducted raid behind Rajadhani Towers at Uppinangady village Puttur Taluk. At the time of raid Police found 07 persons playing “Ander - Bahar” with cards. Police seized cash Rs. 1,750/, 05 mobiles, two Wrist Watches and playing cards from the spot by arresting Shekara (30), Ramesha (27), Umesha (21), Sheena (42), Lathif (32), Ganesh Poojary and Dharnappa who were indulging in gambling.

In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Uppinangady PS U/s 87 of the Karnataka Police Act.

Tender cum Auction Notification

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛUÉƽ¸À¯ÁzÀ 7 E¯ÁSÁ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ DªÀgÀtzÀ°è mÉAqÀgï PÀªÀiï §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀÄÆ®PÀ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀgÁf£À ¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PÀZÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. E¯ÁSÁ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ.

PÀæ.¸ÀA. - ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj - ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå - vÀAiÀiÁjPÁ ªÀµÀð
1 §eÁeï mÉA¥ÉÆà mÁæPïì - PÉJ 19 f 10 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
2 §eÁeï mÉA¥ÉÆà mÁæPïì - PÉJ 19 f 11 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
3 §eÁeï ªÉÄlqÉÆÃgï mÉA¥ÉÆà - PÉJ 19 f 14 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
4 J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8802 - 1982 £Éà ªÀiÁqɯï
5. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8835 - 1984 £Éà ªÀiÁqɯï
6. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8853 - 1986 £Éà ªÀiÁqɯï
7. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8867 - 1986 £Éà ªÀiÁqɯï

ºÀgÁf£À µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-

1) F ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, zÀ.PÀ. f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è FUÀ ºÉÃVzÉAiÉÆà CzÉà ¹ÜwAiÀÄ°è §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÀZÉÃjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

2) ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâ mÉAqÀgÀÄ/©qïzÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä EaѸÀĪÀgÀÄ ¸ÀàÀzsÁðvÀäPÀ Cwà ºÉaÑ£À zsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÀÆ. 3,000-00 oÉêÀt (ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ) ºÀtªÀ£ÀÄß F PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀUÀzÁV ¥ÁªÀw¹ CzÀgÀ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3) ªÉƺÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï (¹Ã¯ïØ PÀªÀgÀÄ) ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ zÀ.PÀ. f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À°è ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

4) mÉAqÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è Cwà ºÉZÀÄÑ zÀgÀªÀ£ÀÄß CAQ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À°è §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ¸À¢æ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ K£ÁzÀÆæ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrzÀgÉ D eÁUÀzÀ°è mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸À» ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

5) mÉAqÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

6) ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05-08-2009 gÀ ¸ÀAeÉ 4-30 gÀªÀgÉUÉ ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ §AzÀ mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

7) ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ £ÀqɸÀĪÀgÀÄ. oÉÉêÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀ mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀÄ ©qïzÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

8) §»gÀAUÀ ºÀgÁf£À°è Cw ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR®ÄUÉƽ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Éè CxÀªÁ CªÀjAzÀ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉgÉzÀÄ §»gÀAUÀ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀgÁf£À°è Cw ºÉaÑ£À ©qï ªÉÆvÀÛ CxÀªÁ mÉAqÀgï£À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛ EªÉgÀqÀgÀ°è Cw ºÉaÑ£À zÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CzÀ£ÀÄß ©qï PÀÆVzÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹é ©qïzÁgÀ/mÉAqÀgïzÁgÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

9) AiÀıÀ¹é mÉAqÀgïzÁgÀ/©qïzÁgÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀµÀÄÖ (oÉêÀt ©lÄÖ) ¸ÀܼÀzÀ°è vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß, ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸À¢æ ºÀgÁd£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß JAlÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað¤AzÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CªÀgÀÄ vÀÄA©zÀ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÉƸÀvÁV C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10) J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ.

11) ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ mÉAqÀgÀÄ-©qïzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.

12) AiÀıÀ¹é mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀÄ, ©qïzÁgÀgÀÄ ¥ÀÆtð ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ¸ÁV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

13) ºÀgÁf£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà mÉAqÀgÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÁÌV gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀ E®èªÉà wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Éè CxÀªÁ CªÀjAzÀ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ CªÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

14) ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ ºÀgÁf£À PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁzÀ «ªÁzÀ GzÀ㫹zÀÝ°è ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ.gÁ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¤tðAiÀĪÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

15) ºÀgÁdÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀzÀ mÉAqÀgÀÄ /¸ÀªÁ®ÄzÁgÀgÀ oÉêÀt ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

16) ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀÀ¹é ©qïzÁgÀjAzÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Police Notice For Festivals: DJ Sets Banned

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

1) zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ/ UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ/ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀ°è PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁuÉUÉ CxÀªÁ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiïUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ J¸ï.¦ ºÁUÀÆ CrµÀ£À¯ï J¸ï.¦ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ :-

¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï - 100, 08242220555, 08242220500
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ - 08242220503, 9480805301
ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ - 08242220505, 9480805302
¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ - 08242220514, 9480805320
¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀtA§ÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ - 08242220526, 9480805322
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ - 08251230500, 9480805321.

2) d£À ¤©üqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ªÉÄð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜ/¸ÀAWÀl£ÉÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ oÁuÉÄAzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw ¥ÀqÀAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

3) ªÉƸÀgÀÄPÀÄrPÉ DZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀA§ºÁQ ªÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß (¥ÉAqÁ¯ï) PÀlÄÖªÀ°è PÀA§ ºÁPÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÁ C¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉ ZÀað¹ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÀA§UÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ £ÉqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÁUÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr, ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

4) ªÉÄgÀªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀƪÀð ¤UÀ¢vÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

5) gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ §½PÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà r.eÉ. ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ ªÁå®ÆåªÀiï ¹àÃPÀgï UÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ°è r.eÉ. ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊ ªÁ®ÆåªÀiï ¹àÃPÀgïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

6) F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÁUÀ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀAvÀºÀ C£Àå zsÀ«ÄðAiÀÄjUÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ, F PÀÄjvÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß dªÁ¨ÁÝgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

7) ªÉõÀ¨sÀƵÀtzsÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ºÀtPÁÌV ¦Ãr¸ÀĪÀAw®è, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ F §UÉÎ ºÀtPÁÌV ¦Ãr¹zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁuÉUÉ CxÀªÁ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiïUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

8) ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï£ÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÉÆzÀ®Ä CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DUÁUÉÎ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆqÀvÀPÀÌAvÀºÀ ¤zÉÃð±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ¥Á°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F PÀÄjvÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ºÉÆuÉUÁgÀgÀ£ÁßV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÉÄîÌAqÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 2 jAzÀ 8 gÀªÀgÉV£À «ZÁgÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ J¯Áè DUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÉà ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ½UÉ D¸ÀàzÀ ¤ÃqÀzÉà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹«¯ï C¢üPÁj(gɪɣÀÆå, PÁ¥ÉÆÃgÉñÀ£ï, ªÉĸÁÌA, ¦.qÀ§Æèöår)UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀA¥ÀQð¹ CªÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉà ¥Á°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
zÀ.PÀ. f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Monday, July 20, 2009

Three Killed in Road Traffic Accident at Moodabidri

A case of Fatal Road accident has been registered in Moodabidri Police Station. On 20/07/2009 at 1300 hrs in front of Bangabettu School at Thenka Mijaru village Mangalore Taluk one Vasantha driver of bus bearing Reg. No. KA-20-B-1750 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-20-C-7277. As a result car driver Baddurddin, Nafeeja and Ismail who were traveling in said car sustained serious injuries and died on the spot and Saramma and Mohammed who were traveling in the said car also sustained grievous injuries.

Daily Crime Incidents for July 20, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/07/2009.

Murder
: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02
 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore East Police Station. In between 2100 hrs of 18/07/2009 and 0800 hrs of 19/07/2009 some unknown culprits committed a theft of a Maruthi Alto car bearing Reg. No. KA-19-P-3318 belonging to one Usha Kumari (40) R/o Kadri road Mangalore that was parked in front of Bhuvanendra Apartment at Bunt’s Hotel Mangalore. The Maruthi Alto car is worth Rs. 1,18, 000/.
 • A case of MV Theft has been registered in Puttur Town Police Station. In between 1130 hrs and 1200 hrs of 19/07/2009 some unknown culprits committed a theft of a Mahindra Jeep bearing Reg. No. KA-19-M-5122 belonging to one Mohammed Yusuf (42) R/o Punacha village Bantwal Taluk that was parked near Duggamma Deranna Hall at Puttur Town. The Mahindra Jeep is worth Rs. 59,000/.

Crime against Women: 02

 • A case under Cruelty by husband and his relatives along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station on the complaint of one Khathijamma (19) W/o Ansar R/o Manjanady village Mangalore Taluk. In the complaint it is alleged that accused Ansar (husband) and his relatives Abdul Khadar and Arifa gave physical and mental harassment to Ansar to bring more dowry and also gave life threat to her.
 • A case under Cheating along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station where in it is alleged that accused one Keshava had sexual intimacy with one Nighteen year old girl of Kadaba village Puttur Taluk by promising to marry her. There upon he refused to marry her and cheated her and also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 19/07/2009 at 1830 hrs at Narya Ujurme Dharmasthala village Belthangady Taluk one Naveena driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7585 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-H-9922. As a result motorcycle rider Ramanna sustained grievous injuries and Dikayya pillion rider of said motorcycle died on the spot.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 19/07/2009 at 1215 hrs at Daddal Palke Kowkrady village Puttur Taluk one Veerappa driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-01-F-8417 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Maruthi Omni car bearing Reg. No. KA-06-M-6097 due which Maruthi Omni car driver lost control over his vehicle and rammed to another KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2630. As a result Manjula (40) who was traveling in the said Maruthi Omni car sustained serious injuries and died on the spot. Further Krishnappa (47), Narasimhayya (58), and Prahalda (27) who were traveling in the said Maruthi Omni car succumbed to their injuries while on the way of hospital and Leela (35), Kavya Shree (18), Vidyashree (15) and Ganesh (06) who were traveling in the said Maruthi Omni car also sustained grievous injuries.

Non-Fatal:01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 19/07/2009 at 1220 hrs on MG road at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-7977 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-19-MA-2874 driven by Shilpa R.R/o Urwa Mangalore. As a result car got damaged. No causality reported.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/07/2009 at 1730 hrs accused Prajwal and 10 to 15 persons forming into an unlawful assembly and criminally restrained one Rishab Atthavara (17) R/o Bejai Church road Mangalore in the Night Flight Hall at Mothi Mahal Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Hurts: Nil

Others: 01

 • A case of Affray has been registered in Kadaba Police Station. On 19/07/2009 at 1800 hrs accused Bhaskara (34), Somappa (29), Pijina (35) and Kutti (35) picked up quarrel and started fighting over trivial issue in a public place at Kadaba Town Puttur Taluk. The Police arrested the accused and took up a case under affray (sec 160) IPC.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 260
Fine amounts collected: 18, 800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, July 19, 2009

Daily Crime Incidents for July 19, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 0830 hrs and 1030 hrs of 18/07/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Marceline Lobo (45) R/o Beruva Thumbe village Bantwal Taluk Taluk by breaking the window grills and committed a theft of cash Rs. 15,000 and Gold ornaments all in worth Rs. 1,69,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 2000 hrs of 28/08/2008 and 0900 hrs of 29/08/2009 some unknown culprits committed a theft of Hero Honda motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-3863 belonging to one Sunil (32) R/o Padekallu Bolara Mangalore that was parked near Palguni River at Ansari road Mangalore. The motorcycle is worth Rs. 40, 000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 18/07/2009 at 1145 hrs at Narnakaje Nelloorkemraje village Sullia Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2383 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Santro car bearing Reg. No. KL-14-B-3798. As a result Santro car driver Shivarama Bhat (79) R/o Sullia Town and Vigneshwara Bhat who was traveling in the said car sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 18/07/2009 at 0815 hrs at Boolubailu Jalsoor village Sullia Taluk one driver of lorry bearing Reg. No. KA-50-1794 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Vaganor car bearing Reg. No. KA-20-N-2707. As a result Vaganor car driver Yogish Kumar R/o Kodagu District and two other passengers who were traveling in the said car sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 18/07/2009 at 1430 hrs accused one Mansoor abused one Mohammed Ashraf (24) R/o Boliyar Mangalore in filthy language at Ladygoshan Mangalore and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 12/07/2009 at 1100 hrs one Annappa Jattigowda R/o Adyaru Mangalore attempted to commit suicide by consuming some poison in his house owing to personal problem. Further he was admitted to Athena Hospital at Mangalore where he was declared dead while under treatment on 18/07/2009 at 1250 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 18/07/2009 at 1545 hrs one Dikshith (03) R/o Bedraje Kodimbala village Puttur Taluk accidentally spilled into a pond near his house and died due drawing.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 18/07/2009 at 1630 hrs one Nanda Kumar (04) R/o Agoolikaje Devaragadde Subramanya village Belthangady Taluk accidentally spilled into a pond near his house and died due drawing.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 329
Fine amounts collected: 27, 700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, July 18, 2009

Pandeshwara Katte Desecrated Case: One Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÁAPÀ: 16/17-07-09gÀ gÁwæ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ°è Ej¸À¯ÁVzÀÝ ¹ªÉÄAmï£À°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ F±ÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀåQÛAiÉƧâ£À£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÁÝ£É. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ F ªÀåQÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 18-07-09gÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀzÉ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for July 18, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case under Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 16/07/2009 at 1900 hrs accused Chandu Naik, Monappa and Lalitha abused Lakshmi R/o Kantika house Balthila village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted her with bottle in her house. They also assaulted Shoba, Vanitha and Ganesh who came to help Lakshmi with wooden stick and gave life threat to him owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 16/07/2009 at 0945 hrs near Badaga Basadi Marpadi village Mangalore Taluk one Domenic driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-9654 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-498 due, which auto rickshaw, capsized. As a result auto rickshaw driver Chandrahasa (31) R/o Maroor village Bantwal Taluk, Shekabba and Narayan who were traveling in the said auto rickshaw sustained serious injuries and admitted to hospital where in Shekhabba succumbed to his injuries on 17/07/2009 at 0530 hrs.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 17/07/2009 at 1845 hrs in front of Infoysis at Urwa Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AD-8714 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided one Mohandas (34) R/o Attavar Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries. The bus driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 17/07/2009 at 0910 hrs near market at Surathkal Mangalore one unknown driver of Maruti Swift car bearing Reg. No. KA-19-Z-9044 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a scooter bearing Reg. No. KA-19-W-4170. As a result scooter rider one Govinda Raju (42) R/o Shyagadadi village Shiraa Taluk Tumkur District sustained simple injuries. The car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 16/07/2009 at 2035 hrs on NH 17 at Kaneerthota Someshwara village Mangalore one Sudheer driver of bus bearing Reg. No. KL-14-G-2779 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-607. As a result motorcycle rider Harishchandra (42) R/o Battagudde Bejai Mangalore and Nagesha pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 16/07/2009 at 1900 hrs accused Padmanabha Naik, Chandrashekara, Parameshwara, Babu Naik, Vimala, Lalitha and another person criminally restrained one Rathnakara M (34) R/o Karambikote, Pambethadi village Sullia Taluk at Kolambala Chadavu Bellary village Sullia Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 17/07/2009 at 0730 hrs in bus stand at Dharmasthala at Belthangady Taluk one unknown person aged about 40 yrs to 45 yrs developed chest pain and died on the spot.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 17/07/2009 at 0930 hrs one Ganesh (16) R/o Ambadimoole Jalsur village Sullia Taluk accidentally slipped into a river near his house and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. In between 1100 hrs and 1630 hrs of 17/07/2009 one Varijakshi (40) R/o Pandi Balpa village Sullia Taluk accidentally slipped into a pond while walking near her house and died due drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 304
Fine amounts collected: 33, 700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, July 17, 2009

Daily Crime Incidents for July 17, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 17/07/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 1530 hrs of 15/07/2009 and 0900 hrs of 16/07/2009 some unknown culprits gained entry into the Vagga Pre-University College at Kavalapadoor village Bantwal Taluk by breaking the shutter lock and committed theft of 03 Gas Cyclinders. The stolen property is worth Rs. 3,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Cruelty by husband and his relatives, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Dowry Prohibition Act has been registered in Mulki Police Station on the complaint of one Sainaz Bhanu (26) W/o Mohammed Sadeek R/o Indiranagara Haleyangady Mangalore. In the complaint it is alleged that accused Mohammed Sadeek (husband) and his relatives Kasim Saheb, Sakeen and Sahara abused her filthy language and gave physical and mental harassment to Sainaz Bhanu to bring more dowry.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 14/07/2009 at 2330 hrs near Navaneeth Hotel at M.G. road Mangalore one driver of car bearing Reg. No. KA-19-MD-2882 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another car bearing Reg. No. KA-19-Z-7206 driven by one Chandrashekar Kamath K.S. R/o Lohith Nagara Mangalore. As a result the car bearing Reg. No. KA-19-Z-7206 got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 16/07/2009 at 1150 hrs at Guruvayanakere Kuvettu village Belthangady Taluk one Umesha driver of bus bearing Reg. No. KA-20-AT-2950 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a D’ Kunha Cloth Store shop. As a result shop got damaged. No causalities reported. The damage is caused about Rs. 80,000/.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 15/07/2009 at 1530 hrs at Nelligudde Bollimar Kavalamudoor village Bantwal Taluk one Anwar Pasha driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-22-M-4828 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-3222 due, which auto rickshaw, capsized. As a result auto rickshaw driver Lokesha R/o Kavalamudoor village Bantwal Taluk and Rukiya Mohammed Sharief who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 16/07/2009 at 1300 hrs at Seraje Narimogaru village Puttur Taluk one Manoj Kumar rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-2626 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7251 due, which auto rickshaw, capsized. As a result auto rickshaw driver one Shivaprasad R/o Serve village Puttur Taluk sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 15/07/2009 Vamana Prabhu (81) and his wife Sushila R/o Kallare Sametthadka Puttur Town committed suicide by hanging in their house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 246
Fine amounts collected: 19, 100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.