Saturday, July 18, 2009

Pandeshwara Katte Desecrated Case: One Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÁAPÀ: 16/17-07-09gÀ gÁwæ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ°è Ej¸À¯ÁVzÀÝ ¹ªÉÄAmï£À°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ F±ÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀåQÛAiÉƧâ£À£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀÈvÀåªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÁÝ£É. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ F ªÀåQÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 18-07-09gÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀzÉ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.