Monday, August 31, 2009

Daily Crime Incidents for August 31, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: Nil

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 29/08/2009 at 1900 hrs near Ravi Medicals at Mannagudda Mangalore one rider of Kinetic Honda scooter bearing Reg. No. KA-20-E-9571 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Vimala R/o Mannagudde Mangalore a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 30/08/2009 at 1500 hrs near Millennium Towers at Bavutagudda Mangalore one driver of Tanker lorry bearing Reg. No. KA-21-4554 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against car bearing Reg. No. KA-19-P-2634. As a result car got damaged. No causality reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 30/08/2009 at 1300 hrs near TMA Pai Hall at MG road Mangalore one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-1131 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Sundara Shetty (54) R/o Arkula village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 30/08/2009 at 1100 hrs on Kottara-Kuntikana at Mangalore one Jagadhisha driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-4349 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-1969. As a result motorcycle rider one Shivuraya R/o Prashanth Nagara Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 29/08/2009 at 1400 hrs near Polali Dwara at Kariyangala village Bantwal Taluk one Chandrashekara rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-6224 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Aboobakkar a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 30/08/2009 at 2030 hrs near Laxmi Medical Stores at Puttur Town one driver of Lorry bearing Reg. No. KA-21-5228 drove his vehicle in a negligent manner and dashed against an autorickshaw bearing Reg. No. CNG-6830 driven by one Narayana A R/o Puttur Town from behind. Due which autorickshaw driver lost control over his vehicle and rammed to a Maruthi Omni car bearing Reg. No. KA-19-N-6674 from the front. As a result all three vehicles got damaged. No causality reported.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 29/08/2009 at 2130 hrs accused Majeed, Sulaiman, Siraj, Arif, Naseer, Muthalif and Siddiq forming into an unlawful assembly and abused Abdulla Hakim R/o Karvelu Bidiyur village Bantwal Taluk in filthy language near his house and assaulted him with iron rod and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 30/08/2009 at 2130 hrs accused Farooq, Saleem. Siddiq and other criminally restrained one Sathish Rai (36) R/o Pilinguli Kanyana village Bantwal Taluk at Kaniccharu Kanyana village Bantwal Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and with iron rod and also gave life threat to him and owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 30/08/2009 at 2200 hrs accused Sathish Rai, Dinesh and Vasanth criminally restrained one Abdul Saleem (26) R/o Nadarabettu Kanyana village Bantwal Taluk at Kaniccharu Kanyana village Bantwal Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 178
Fine amounts collected: 16,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, August 30, 2009

Daily Crime Incidents for August 30, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/08/2009 at 2045 hrs near Bus stand at Sajipamooda village Bantwal Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-20-C-1380 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result auto rickshaw driver and Juber R/o Kallady Gooli Sajipa Mooda village Bantwal Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 29/08/2009 at 2040 hrs one Shivappa Naik R/o Neharu Nagara Kabaka village Puttur Taluk developed chest pain near his house. Further he died on the way to hospital.

Missing Persons: 01

 • A case of Woman missing has been registered in Puttur Town Police Station. One Nagalaxmi (28) W/o Venugopal Bhat R/o Ramanagara Padnoor village Puttur Taluk left her house on 27/08/2009 at 0600 hrs and did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 183
Fine amounts collected: 13,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, August 29, 2009

Daily Crime Incidents for August 29, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/08/2009.


Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01


 • A case of Burglary has been registered in Sullia Police Station. On the night of some unknown culprits gained entry into the small shed belonging to one Abdul Khader R/o Mantegaru Thodikana village Sullia Taluk by breaking door lock and committed theft of 150 Rubber sheets all in worth Rs. 7,500/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil


Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03


 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/08/2009 at 2200 hrs at Goremaru Kallige village Bantwal Taluk one Vithesh driver of Auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-8368 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the auto rickshaw capsized. As a result Shobhan Kumar R/o Mooda village Bantwal Taluk a passenger of said auto rickshaw sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 28/08/2009 at 1915 hrs on NH 48 at Dasakodi Balthila village Bantwal Taluk one Chennaveera Gowda driver of Lorry bearing Reg. No. AP-02-V-5623 while moving he drove his vehicle in a negligently manner and collided against to one Praveen Kumar R/o Thuruvekere Taluk Tumkur District the cleaner of the said lorry who was working under the said lorry and caused him grievous injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 28/08/2009 at 1100 hrs at Puchekatte Pajeeru village Bantwal Taluk one Charle driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AC-786 drove his vehicle in arash and negligent manner and lost control over his vehicle due which the bus fell into a road side ditch. As a result Vasantha Bhandari (59) R/o Pajeeru village Bantwal Taluk and other passengers who were traveling in the said bus sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 229
Fine amounts collected: 20,600/.


For details contact district Control Room on 0824/2220500

Friday, August 28, 2009

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

2009£Éà ¸Á°£À ¥ÉưøÀÄ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀzÀ ±ÉÆèsÀAiÀiÁvÉæ §AzÉÆç¸ïÛ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉưøÀÄ Cwy UÀȺÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 30/08/2009 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ '' ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ'' AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for August 28, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/08/2009.


Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Vittal Police Station. In between 0830 hrs and 1530 hrs of 27/08/2009 some unknown culprits committed a theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-3351 belonging to one Balachandra R/o Neerakaje post Kepu village Bantwal Taluk that was parked at Bus stand at Vittal town. The motorcycle is of worth Rs.24, 000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 27/08/2009 at 1515 hrs at Kuntalaguri Konaje village Mangalore Taluk one Abbas driver of Lorry bearing Reg. No. KL-A-1881 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-A-1881. As a result Abbas (34) rider of said motorcycle and Abdul Majeed (36) pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further Abdul Majeed succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 26/08/2009 at 1800 hrs on NH 17 at Honnakatte Kulai village Mangalore one Sesappa Gowda driver of Lorry bearing Reg. No. KA-19-4494 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-2880. As a result motorcycle rider Santhosh Kumar (25) R/o Idya village Mangalore and Rakesh pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 27/08/2009 at 0850 hrs at Vinobha nagar Jalsur village Sullia Taluk one driver of mini Lorry bearing Reg. No. KA-21-4706 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against Kishori (22) R/o Mithamoole Aivarnadu village Sullia Taluk and Poornima pedestrians and caused them simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore North Police Station. On 27/08/2009 at 2130 hrs near Megha Jewelers at Bhavanthi Street Mangalore accused one unknown person attempted to murder one Jayarama Acharya by assaulted him with sword.

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 26/08/2009 at 2300 hrs accused Marappa and his son Santhosh abused one Ishwar (37) R/o Moodushede village Mangalore Taluk and in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under NDPS Act has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 27/08/2009 at 1500 hrs on credible information PSI Mangalore Rural PS with staff arrested one Nooruddin (34) R/o Pudu village Bantwal Taluk and seized 4 kgs of Ganja from him. Police apprehended him while he was selling Ganja near Pumpwel circle at Mangalore. The seized Ganja is worth Rs. 40,500/.
 • A case under NDPS Act has been registered in Sullia Police Station. On 27/08/2009 at 1500 hrs on credible information PSI Sullia PS with staff arrested one A.M Musthaq R/o Aranthodu village Sullia and seized 90 grams of Ganja from him. Police apprehended him while he was selling Ganja near Bus stand at Aranthodu Sullia Taluk. The seized Ganja is worth Rs. 1,800/.

Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 237
Fine amounts collected: 22,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Thursday, August 27, 2009

Daily Crime Incidents for August 27, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. In between 2200 hrs of 25/08/2009 and 0600 hrs of 26/08/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Chaithun Ahamed (40) R/o Nodottu Kolavoor village Mangalore Taluk by breaking the back door lock and committed theft of cash Rs.5,000/ and gold ornaments all in worth Rs. 50,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under House trespass along with Hurt has been registered in Kadaba Police Station. On 25/08/2009 at 0415 hrs accused one unknown person criminally trespassed into the house belonging to one Venkappa Gowda (48) R/o Neelame Koila village Puttur Taluk and assaulted his sister one Venkamma with sharp weapon.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 26/08/2009 at 0900 hrs at Vamanjooru Thiruvail village Mangalore Taluk one Suresha driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AC-33 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-H-8913. As a result one Aloysius Fernandez rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further he succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 26/08/2009 at 1115 hrs near Lalbhag at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-20-B-7227 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-19-MA-1853 driven by Vidyadhara (73) R/o Surathkal Mangalore. As a result one Madhu Bhat who was traveling in the said car sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 25/08/2009 at 1830 hrs at Ujjody Kankanady Mangalore one Rohith rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-3997 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Sharun Kumar (28) R/o Kadekar Jappinamogaru Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 26/08/2009 at 0900 hrs near Church cross at Belthangady Town one driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-9157 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-3442. As a result motorcycle rider one God free Lobo sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 25/08/2009 at 0600 hrs one Narayana (45) accidentally fell down from the tree while cutting branches of the tree and got seriously injured at Shakthinagara Mangalore. Further he was admitted to Wenlock hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries on same day.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 25/08/2009 at 1900 hrs one Leela (48) R/o Koppala Pilimogaru village Bantwal Taluk attempt to commit suicide by consuming poison in her house owing to personal problem. Further he was admitted to Wenlock hospital at Mangalore where she declared dead while under treatment on 26/08/2009 at 0415 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 386
Fine amounts collected: 36,300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Wednesday, August 26, 2009

Daily Crime Incidents for August 26, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore North Police Station. In between 2010 hrs of 24/08/2009 and 0630 hrs of 25/08/2009 some unknown culprits gained entry into the Sky Communication Mobile shop at Central Market Mangalore belonging to one Kishore Kumar (40) R/o Mannagudda Mangalore by breaking the shutter lock and committed theft of mobile phones and Currency recharge coupons all in worth Rs. 86,800/.

Ordinary Theft: 01

 • A case under Attempt to commit theft has been registered in Mangalore North Police Station. On the intervening night of 24-25/08/2009 some unknown culprits gained entry into the ICICI Bank at P.M. road Mangalore by breaking the shutter lock and attempted to committed theft.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/08/2009 at 1100 hrs at Poorlipady Balthila village Bantwal Taluk one Dharnappa driver of lorry bearing Reg. No.KA-19-B-4219 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Swift car bearing Reg. No. KA-02-MA-9188. As a result Swift car driver Balasubramanya sustained serious injuries and died on the spot. Further Susheela and other passengers who were traveling in the said Swift car sustained serious injuries and admitted to A.J. Hospital at Mangalore where in Susheela succumbed to her injuries while under treatment on the same day.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 25/08/2009 at 0915 hrs near Bunts Hostel at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-J-6627 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-6684. As a result motorcycle rider Amaranath Shetty K.N. (64) R/o Bikarnakatte Mangalore and Mousami pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 24/08/2009 at 1530 hrs at Kumpala cross Someshwara village Mangalore Taluk one Sunny K.V. rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-18-K-219 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a lorry bearing Reg. No. MH-20-AT-7904. As a result one Gangadhara (39) R/o Uppala Kerala State pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 24/08/2009 at 1400 hrs at Sonangeri Jalsoor village Sullia Taluk one Bhuvaneshwara driver of lorry bearing Reg. No. KA-20-C-7033 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-21-M-5865. As a result car driver Sulaiman, Chennakeshava, Kumara, Narayana and Ganesh (52) R/o Sullia Town who were traveling in the said car sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 14/08/2009 accused Satheesha K, Sathisha Komba, Sathish Hegde and Rathnakara Acharya criminally restrained one Janardhana Poojary R/o Darkas village Belthangady Taluk at Nandibetta Gadardy village Belthangady Taluk and abused him filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to financial issue between them.
 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Venoor Police Station. In between 2200 hrs and 2330 hrs of 24/08/2009 accused two unknown persons criminally restrained one Akshayaraj at Kuppada Naravi village Belthangady Taluk and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 2030 hrs and 2330 hrs of 24/08/2009 one Krishna Moorthi Acharya (48) R/o Shanthinagara Belalu village Belthangady Taluk committed suicide by hanging in his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 233
Fine amounts collected: 13,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, August 25, 2009

Daily Crime Incidents for August 25, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. On 24/08/2009 at 0100 hrs some unknown culprits committed a theft of a Tata Indica car bearing Reg. No. KA-27-5258 belonging to one Manjunatha R/o Bangalore that was parked on Koyilo road at Bolara Mangalore. The Tata Indica car is worth Rs. 80,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 24/08/2009 at 1820 hrs near Nehru Circle at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-20-D-4219 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Maruti 800 car bearing Reg. No. KA-19-P-8673 driven by Datthereya S.V.S. (55) R/o Yeyyady Mangalore. As a result car got damaged. No causality reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 24/08/2008 at 0230 hrs on MG road at Lalbhag Mangalore one driver of Sumo Victa vehicle bearing Reg. No. KA-19-B-2627 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a pole. As a result Sumo vehicle got damaged. No causality reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 24/08/2009 at 1630 hrs at Bannur Kemmayee village Puttur Taluk one driver of Matador tempo bearing Reg. No. KA-19-A-3487 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-8492. As a result auto rickshaw driver one Shashidhar R/o Chikkamudnoor village Puttur Taluk sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/08/2009 at 1115 hrs accused Esub and Rehaman @ Abdul Rehaman criminally restrained one Agajeevan Rai R/o Nekkilady village Puttur Taluk near bus stand at Uppinangady Town and assaulted him by hand and with Umbrella and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 127
Fine amounts collected: 11,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, August 24, 2009

Old Murder Case Unearthed: Six Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §®ÆègÀÄ UÀÄqÉØ JA§°è ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ §qÀUÉgÀ Nt ¨sÀUÀªÀw UÁæªÀÄzÀ ¨ÁrUÉgÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÁ¹ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀ¯ÉÆè¯ï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà(36) JA§ªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ºÁQgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆ¯É PÀÈvÀå £ÀqɹzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 06/12/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀtÆÚgÀÄ §®ÆègÀÄ UÀÄqÉØ JA§°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀ ¹zÀÝ¥Àà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß DvÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÁ @ PÀ¸ÀÆÛjAiÀÄÄ F PɼÀUÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj PÉÆ¯É £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

 • ªÀĺÀªÀÄäzï C£Àégï(27), vÀAzÉ: C§Äݯï SÁzÀgï , ªÁ¸À: PÀtÆÚgÀÄ §¼ÀÆîgÀÄ UÀÄqÉØ ªÀÄ£É, PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 • ªÀĺÀªÀÄäzï £Ë¥sÀ¯ï (20), vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï, ªÁ¸À: §¼ÀÆîgÀÄ UÀÄqÉØ, PÀtÆÚgÀÄ, PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ºÁ° ªÁ¸À: PÉÃgÁ¥sï: ºÀĸÉãÀ§â ªÀ¼ÀaÑ¯ï ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄ£É, CqÁågï UÁæªÀÄzÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 • C§ÄÝ¯ï §²Ãgï ¥ÁæAiÀÄ(34), vÀAzÉ:C§Äݯï CfÃeï ªÁ¸À: §¼ÀÆîgÀÄUÀÄqÉØ, PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 • ªÀĺÀªÀÄäzï ¸À°ÃªÀiï(23), vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï, ªÁ¸À: PÀtÆÚgÀÄ §®ÆègÀÄ UÀÄqÉØ, ªÀÄ£É, PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 • ªÀĺÀªÀÄäzï £Ë±Àzï(29), vÀAzÉ:©.C§ÄÝ¯ï ªÁ¸À: §¼ÀÆîgÀÄUÀÄqÉØ ªÀÄ£É, PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 • ²æêÀÄw.gÉÃtÄPÁ @ PÀ¸ÀÆÛj(26), UÀAqÀ: ¹zÀÝ¥Àà ªÁ¸À:ºÉƸÀUÀÄqÀÄæ PÀmÁæªÀiï PÀÄAnªÀÄ£É, PÀrèªÀÄnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè.

PÉƯÉAiÀiÁUÀ®àlÖ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ DvÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÁ @ PÀ¸ÀÆÛj JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ F »AzÉ aPÀ̪À½zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ vÁÄAiÀÄ vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ JA§ªÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉUÉ D ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ EµÀÖ«gÀ°è®è. D£ÀAvÀgÀ DPÉUÉ PÉƯÉAiÀiÁUÀ®àlÖ ¹zÀÝ¥Àà JA§ªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁV ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß 6 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, F £ÀqÀÄªÉ DPÉUÉ PÀtÆÚj£À C£Àégï JA¨ÁvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁV M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ºÁUÀÆ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀݼÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄ C£ÀégÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ CrØAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. §½PÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀégÀ£ÀÄ ¸ÉÃj ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀĪÀ JAzÀÄ ¤zsÀðj¹, C£ÀégÀ£ÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ªÉÄð£À DgÉÆæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£Ár CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ UÀÆr¹ gÉÃtÄPÁ¼À°è ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀtÆÚgÀÄ §®ÆègÀÄ UÀÄqÉØ gÉʯÉéà mÁæPï §½ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀAvÉ DPÉAiÀÄÄ ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C£Àégï£ÀÄ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼À eÉÆvÉ C°èzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀégÀ£ÀÄ £ÉʯÁ£ï ºÀUÀ΢AzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆ¯É £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ©¸ÁqÀ®Ä AiÉÆÃa¹zÀÄÝ, §½PÀ DgÉÆæUÀ¼É®ègÀÆ ¸ÉÃj ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÉÆAqÀ vÉUÉzÀÄ ºÀÆvÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. DgÉÆæ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ PÉÆ¯É £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ©¥ÀÄðUÀÄqÉØ JA§°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ« ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸À«zÀÄÝ, PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀæeÁÕ ªÀ¸Àw¤®AiÀÄPÉÌ ¸ÉÃj¹zÀ¼ÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdļÁ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ HgÁzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C°è gÁdÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ JA¨ÁPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ «ZÁgÀzÀ°è CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÀÅAmÁVzÀÝjAzÀ, ¹zÀÝ¥Àà£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ DvÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɸÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÉÆ¯É PÀÈvÀåªÀÅ ¨É¼ÀQUÉ §gÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀĪÀÅzÁVzÉ.

¥ÀgÀªÀÇj¤AzÀ PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀ ªÀÄÄUÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É jÃwAiÀÄ PÉÆ¯É PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâü¹zÀ J¸ï¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

F ¢£À zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ zÀAqÁ¢üPÁj, ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀĺÀdgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÆvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ¯ÁVzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ C¹Ü¥ÀAdgÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀ £ÉʯÁ£ï ºÀUÀÎ, zsÀj¹zÀ ¨É¯ïÖ ºÁUÀÆ zsÀj¹zÀ §mÉÖAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà VjñïgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÀ.PÀ f¯Áè «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¦J¸ïL ¥ÀæPÁ±ï.PÉ, ¥ÉÆæèÉõÀ£Àj ¦J¸ïL ¸ÀĤ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ C£ÀAzÀ, gÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²Ã£À¥Àà, Vjñï, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï, ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï, ²ªÀ £ÁAiÀiïÌ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ, eÁeïð, ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÀqɸÀ°zÁÝgÉ.

Daily Crime Incidents for August 24, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 2100 hrs of 25/06/2008 and 0700 hrs of 26/06/2008 accused one Bairappa (24) R/o Soratooru village Gadag District committed theft of a motorcycle bearing Reg. No. KA-13-E-3656 belonging to one Nagesh P. Rao (61) R/o near Shadimahal Mangalore that was parked in the premises of his house. The motorcycle is worth Rs. 15,000/.

Crime against Women: 02

 • A case of Cruelty by Husband and relatives along with Criminal intimidation has been registered in Mulki Police Station on the complaint of one Sujatha W/o Devaraja R/o Palladala Ulepady village Mangalore Taluk. In the complaint it is alleged that her husband Devaraja gave physical and mental harassment to Sujatha to bring more dowry and also gave life threat to her.
 • A case under Procuration of minor girl along with Kidnapping has been registered in Bantwal Town Police Station. On 17/08/2009 accused one Arun D Souza R/o Ajjibettu Bantwal Taluk procured a minor girl R/o Bolangadi Panemangalore village Bantwal Taluk. Further Arun D Souza kidnapped her.

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 24/08/2009 at 0930 hrs near Landlink Cross road at Konchady Mangalore one Vikram K. driver of bus bearing Reg. No. KA-20-9046 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Rajesh (35) R/o Ballal Bhag Mangalore who was traveling in the said bus was thrown out of the bus and sustained serious injuries and died on the spot.

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 22/08/2009 at 1700 hrs on NH-17 at Barebailu Mangalore one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-6068 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which one Hemanth Kumar (30) R/o Kumpala Mangalore who was traveling in the said auto rickshaw got thrown out from auto rickshaw and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 23/08/2009 at 15150 hrs on NH-17 at Barebailu Mangalore one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-5461 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Kunhinna Shetty (65) R/o Naynadu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 23/08/2009 at 1950 hrs in front of MRF Show Room at Kuloor Mangalore one Lancy D’ Souza rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-5056 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-9091. As a result one Chadrahasa Alva R/o Gandhinagara Mangalore rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-9091 sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 23/08/2009 at 1615 hrs near Honnakatte junction at Kulai village Mangalore Taluk one Jerold D’ Silva rider of Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-W-7941 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Rajeevi (43) R/o Kulai village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Station. On 21/08/2009 at 2015 hrs on NH 48 at Narahari Parvatha Panemangalore village Bantwal Taluk one Abdul Hakeem rider of scooter bearing Reg. No. KA-19-Y-5786 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Jainul Abhid a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 22/08/2009 at 1745 hrs near Goondka Sampaje village Sullia Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-01-F-8391 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a lorry bearing Reg. No. KA-41-3497. As a result lorry driver one Kiran P.K. (32) R/o Somavarapete Taluk Kodagu District sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 23/08/2009 at 1415 hrs accused Purushotham, Mithun and another one person criminally restrained one Mohammed Haneef (32) R/o Jayanagara Sullia Town near Jalsoor Gate at Jalsoor village Sullia Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulki Police Station. On 23/08/2009 at 2200 one Ananda Belchada (45) R/o Pakshikere Kemral village Mangalore Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 88
Fine amounts collected: 7,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, August 23, 2009

Gambling Raid: Seven Arrested, Rs 345 / seized

A case of Gambling under Karnataka Police Act has been registered in Uppinangady Police Station. On 22/08/2009 at 1630 hrs on credible information PSI Uppinangady PS along with his staff conducted a raid on public place at Mooduru Kalenja village Belthangady Taluk and seized 09 cocks and cash Rs. 345/ by arresting Satheesha Acharya (35), Ramanna Gowda (60), Kariyappa Gowda (60), Mahabala Rai (46), Kunhinna Poojary (55), Vishwanatha Kumbara (40) and Yelyanna Gowda who were indulged in betting on cock fighting.

In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Uppinangady PS U/s 87 of the Karnataka Police Act.

Daily Crime Incidents for August 23, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02
 • A case of Cruelty by Husband and relatives has been registered in Mangalore Rural Police Station on the complaint of one Veena (27) W/o Devi Prasad R/o Kunjarabettu Sorndau village Bantwal Taluk. In the complaint it is alleged that her husband Devi Prasad and his relatives Usha Devi gave physical and mental harassment to her owing to family dispute.
 • A case under Cruelty by Husband and relatives, Dowry Prohibition Act along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station on the complaint of Karthyayini W/o Ashith Kumar Shetty R/o Niddody Badagabellur village Bantwal Taluk. In the complaint it is alleged that accused Ashith Kumar Shetty (husband) and his relatives Anil Kumar Shetty and Prapulla L. Shetty gave physical and mental harassment to Karthyayini to bring more dowry and also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 15/08/2009 at 1800 hrs at Makki Shithady village Mangalore Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-C-1936 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-2378. As a result one Surendra (44) R/o Marody village Belthangady Taluk rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 18/08/2009 at 1530 hrs near Surathkal junction at Surathkal Mangalore one Ponnuswami rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-3662 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Kali a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 21/08/2009 at 1800 hrs near Munchur cross at Surathkal Mangalore one Krishna driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-2525 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which Sanjeeva Moolya who was traveling in the said bus got thrown out from bus and sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 22/08/2009 at 0800 hrs one unknown female dead body was found in the forest at Pijakala Koiyuru village Belthangady Taluk. It seems to be a case of suicide by hanging.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 22/08/2009 at 0800 hrs unknown male and female dead body were found in the forest at Pijakala Koiyuru village Belthangady Taluk. It seems to be a case of suicide by hanging.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. One Veena W/o Chandrayya Achary R/o Bailamoole Palatthadu village Puttur Taluk was injured due to snakebite near her house on 22/08/2009 at 1230 hrs. He was admitted to Adarsha. Hospital at Puttur Taluk where she was declared dead while under treatment on the same day.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 220
Fine amounts collected: 27,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, August 22, 2009

Daily Crime Incidents for August 22, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case of Theft by Servant has been registered in Sullia Police Station. On 20/08/2009 at 1730 hrs accused Mahammad Ashraf and Haris who were working as a housemaid in the house belonging to one Saiprasad S (48) R/o Ajjanagadde Amarapadnoor village Sullia Taluk committed theft of arecanut (50 kgs) from the same house. The stolen property is worth Rs. 5,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 21/08/2009 at 0930 hrs near RTO Mangalore one Robert Miskin (25) R/o Mandedabale Mijaru village Mangalore Taluk passenger of the bus bearing Reg. No. KA-19-C-5550 while getting down from the bus, the driver of bus moved the bus in a negligent manner due which he fell down from the bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 20/08/2009 at 1100 hrs at Kashibettu Layila village Belthangady Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-G-8626 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Dinesh (32) R/o Nelligudde Manjotti Nada village Belthangdy Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore North Police Station. On 21/08/2009 at 1930 hrs near Central market at Mangalore accused two unknown persons came in a motorcycle and attempted to murder one Ibrahim (35) R/o Noor Supreme apartments Bundar Mangalore by assaulting him with knife.

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 21/08/2008 at 2030 hrs accused Deepak and Sandeep abused one Kishore (23) R/o Konchadi Mangalore near railway station at Mangalore in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him and owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/08/2009 at 0230 hrs one Abraham R/o Kurunja Shibaje village Belthangady Taluk died at Govt. hospital Puttur while under treatment. Cause of death is still to be ascertained.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 20/08/2009 at 1100 hrs one Kamala (75) R/o Ancheri Nalkooru village Sullia Taluk consumed poison in her house owing to health problem. She was admitted to Govt. hospital at Sullia where she was declared dead while under treatment on 21/08/2006 at morning.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Surathkal Police Station. On 19/08/2009 at 1300 hrs one Roopesh Kumar (32) R/o 3rd block Katipalla village Mangalore left his house and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

The descriptive particulars of the Missing person is as under:

Name: Roopesh Kumar
Height: 6’

Age: 32 Yrs

Built: Well built
Complexion: Oil black

Language Known: Kannada, Tulu and Hindi

He was working in Fire & Safety department at MRPL Mangalore.
Preventive Actions:
Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 314
Fine amounts collected: 30,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, August 21, 2009

Daily Crime Incidents for August 21, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Outrage the modesty of woman, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 19/08/2009 at 1800 hrs accused Isaq, Hanif, Samadh and Hussain criminally restrained one Asiya (46) R/o Parimaru Pudu village Bantwal Taluk and abused her in filthy language and tried to outrage her modesty by pulling her hand and assaulted her by hand also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 20/08/2009 at 1400 hrs on NH 48 at Basthi Konalu village Puttur Taluk one unknown driver of Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-01-Z-235 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-2578. As a result rider of motorcycle Raju @ Sebastian (37) and pillion rider one Jobin sustained grievous injuries. Further Raju @ Sebastian succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 16/08/2009 at 2100 hrs at Bundar Mangalore one driver of car bearing Reg. No. KA-19-P-8655 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Fathima (51) R/o Beebi Alabi Road Bandar Mangalore a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 19/08/2009 at 1130 hrs on NH 17 near Kuntikana Mangalore one unknown driver of Tipper Lorry bearing Reg. No. KA-19-B-7893 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an Innova car bearing Reg. No. KA-19-C-749 driven by one Praveen (38) R/o Kurndau village Bantwal Taluk. As a result the car got damaged. No causalities reported. Further the lorry driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 19/08/2009 at 1730 hrs at Kankanady Junction Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6377 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one John Crastha (73) R/o Neerumarga Pedumale Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 20/08/2009 at 2000 hrs at Boliyaru cross Kurnadu village Bantwal Taluk one Jayarama driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-B-1909 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Jeep bearing Reg. No. KA-21-M-3342. As a result one Yusuf U.S (45) R/o Mudipu Kairangala village Bantwal Taluk driver of jeep sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 20/08/2009 at 0800 hrs at Kumbra Thingaladi village Puttur Taluk Taluk one Hanumanthappa driver of KSRTC Bus bearing Reg. No KA-21-F-2209 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Manjesh Rai who was travelling in the said bus was thrown out of the bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Ruarl Police Station. On 18/08/2009 at 1330 hrs at Kumbra Olamogru village Puttur Taluk one rider of autorickshaw bearing Reg. No. KA-21-8540 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Adru a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case of Rioting, Criminal restraint along with Hurt has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 20/08/2009 at 2015 hrs accused Ummer Kunhi and other 5 persons forming in to unlawful assembly and criminally restrained one Ummer Farooq (22) R/o Kaje Kaliya village Mangalore Taluk and assaulted him with wooden stick owing to family dispute between them.

Hurts: 05

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 18/08/2008 at 1230 hrs accused Rafeek, Mohammed Kunhi and Ibrahim criminally restrained one Hasan Dadik (22) R/o Kodangai Vittalpadnoor village Bantwal Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick and also gave life threat to him and owing to trivial issue.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. In between 1045 hrs and 1100 hrs of 20/08/2009 at Bolpugudde Kavoor village Mangalore Taluk one Somasekar R/o Bolpugudde Kavoor village Mangalore Taluk assaulted one Jayarama K R/o Bolpugudde Kavoor village Mangalore Taluk by hand and also gave life threat to him owing trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Suarthkal Police Station. On 20/08/2009 at 1030 hrs accused Udaya Kamath criminally restrained one Ravindra R/o Katipalla Mangalore Taluk near MRPL Infrastructure & Leasing Company at Katipalla Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him and owing to trivial issue.
 • A case under Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 20/08/2009 at 0630 hrs at Mayilodi Macchina village Belthangdy Taluk accused one Suresh @ Lalitha assaulted one Faniraja Poovani (45) R/o Mayilodi Macchina village Belthangdy Taluk with wooden stick owing to civil dispute between them.
 • A case under Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 20/08/2009 at 0630 hrs accused one Paniraja Poovani assaulted one Suresh Kumar (51) R/o Mayeelody Machina village Belthangady Taluk with wooden stick near his house owing to civil dispute between them.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. In between 1530 hrs and 1730 hrs of 20/08/2009 one Irine Pinto (48) R/o Mitthabailu Putthige village Mangalore Taluk committed suicide by hanging in her house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 19/08/2009 at 2145 hrs one Precilla D’ Souza (20) R/o Kavinamoole Bellare village Sullia Taluk committed suicide by jumping into a pond near her house owing to personal problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Ullal Police Station. On 08/08/2009 at 1000 hrs one Ismail (60) R/o K.C Road Talapady village Mangalore Taluk left his house and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 342
Fine amounts collected: 33,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, August 20, 2009

Daily Crime Incidents for August 20, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case under Criminal restraint, Outraging the modesty of women, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 18/08/2009 at 1130 hrs accused one Sadik criminally restrained one Fouziya (26) W/o Rafeeq R/o Kodangai Vittalpadnoor village Bantwal Taluk near her house and abused her in filthy language and assaulted her by hand and outraged the modesty of her by pulling her hand and also gave life threat to her owing to previous enmity.


Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 18/08/2009 at 1900 hrs on Avenue road at Lalbhag Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-S-7176 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle bearing Reg. No. KA-12-H-2069. As a result one Shivananda Deshakodi (25) R/o Peraje village Madikeri Kodagu District rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-12-H-2069 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 19/08/2009 at 1500 hrs at Service Bus stand at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AB-9000 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Srikanth Panchangam R/o Vijayanagara Bangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 19/08/2009 at 1315 hrs near Devus Church at Puttur Town one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-2419 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Maoris Lois R/o Kemminje village Puttur Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 04

 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore North Police Station. On 19/08/2009 at 2300 hrs near Petrol Bunk at Falnir Mangalore accused two unknown persons came in a motorcycle and attempted to murder one Mohammed Irshad by assaulted him with sword.
 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/08/2009 at 0520 hrs at Amritha Nagara Mangalore accused two unknown persons attempted to murder one Junaid (18) R/o Pandeshwara Mangalore by assaulted him with sharp weapon.
 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/08/2009 at 2130 hrs near A.B. Shetty circle at Mangalore one unknown person attempted to murder one Sunil R/o Udupi District by assaulted him with knife.

 • A case under Attempt to Murder has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/08/2009 at 2130 hrs near A.B. Shetty circle at Mangalore one unknown person attempted to murder one Vinaya Kumar R/o Kasaragod Kerala State by assaulted him with knife.

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 18/08/2008 at 1230 hrs accused Rafeek, Mohammed Kunhi and Ibrahim criminally restrained one Hasan Dadik (22) R/o Kodangai Vittalpadnoor village Bantwal Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick and also gave life threat to him and owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 271
Fine amounts collected: 26,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Missing Weapon Seized in Murder Case:One Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

2007 dįÉÊ wAUÀ¼À 30 £Éà vÁjÃQ£ÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀÈzÀAiÀĨsÁUÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉ.J¸ï gÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀuÉñÀ ªÀĺÀ¯ï ©°ØAUï£À°ègÀĪÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ©®Øgïì & qɪɮ¥Ààgïì£À ªÀiÁ®PÀ ²æà ¸ÀħâgÁªï JA§ªÀgÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-45 UÀAmÉUÉ ¨sÀÆUÀvÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ºÀvÉå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆ.£ÀA: 141/2007 PÀ®A: 302,307 eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹ & 3, 25 ±À¸ÁÛç¸ÀÛç PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èvÀÄÛ. ¥ÀæPÀgÀt¢AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ©®Øgïì, PÀAmÁæPÀÖgïzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ©ÃwAiÀÄ ªÁvÀªÁgÀt ¸Àȶ×AiÀiÁVvÀÄÛ.

F ¢£À vÁjÃPÀÄ: 20/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ ©®Øgï ¸ÀħâgÁªï PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ºÀjñï vÉÆüÁgï£À ¸ÀºÀZÀgÀ
 • ±À©âÃgï d¹éÃgï eÉʯÁ¤ (26) ªÁ¸À: PÉÊAiÉÆý ºË¸ï, PÀA§wÛ §AqÀ¸Á¯É, eÉÆÃPÀmÉÖ ¥ÉÆøïÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA§ªÀ£ÀÄ EzÁÝ£ÉA§ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À°èzÀÝ ¨ÁåUïªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è 9JAJA ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 3 ¸ÀfêÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸À¢æ ¦¸ÀÆÛ¯ï£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV F ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß £À£ÀUÉ F »AzÉ ºÀjñï vÉÆüÁgï £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ eÉÊ°£À°ègÀĪÀ CZÀAV ªÀĺÉñÀ£À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£ÀÄ w½¸À°gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ ¤ÃqÀĪÀgÉà CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. F ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ F »AzÉ ©®Øgï ¸ÀħâgÁªï£À ºÀvÉå ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ºÀjñï vÉÆüÁgï£ÀÄ w½¹zÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÉüÉUÉ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¸À¢æ ±À©âÃgï£ÀÄ ºÀjñï vÉÆüÁgï£ÉÆA¢UÉ ¨sÀÆUÀvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀÄ£ÁVzÀÄÝ, F »AzÉ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ««zsÀ oÁuÉAiÀÄ°è 6 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, EwÛÃZÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹¹© ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è gÀ« ¥ÀÆeÁjAiÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉgÉAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ. MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ eÁ«Ää£À°è ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà F »AzÉ ¸ÀħâgÁªï PÉÆ¯É DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥ï @ gÁPï¤UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è C±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà DvÀ£ÀÄ §A¢ü¸À®àmÁÖUÀ ºÀjñï vÉÆüÁgï£ÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 25/07/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀħâgÁªï gÀªÀjUÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥ï@ gÁPï(27), vÀAzÉ: ¢:¸ÀÆgÀ¥Àà, ªÁ¸À: wªÀÄä¥Àà ¥ÉÊ PÁ¯ÉÆä, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀÄ.

©®Øgï ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁVzÀÄÝ, ºÀvÉåUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÀjñï vÉÆüÁgï£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸ÀĪÀ°è ¸ÁzsÀåªÁVgÀ°®è. E¢ÃUÀ zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀtA§ÆgÀÄ rªÉÊJ¸ï¦ Vjñï gÀªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ J¸ï¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¦J¸ïL ¥ÀæPÁ±ï.PÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ C£ÀAzÀ, gÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, Vjñï, ²Ã£À¥Àà, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï, ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ²ªÀ £ÁAiÀiïÌgÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ «£ÀAiÀiï J UÁAªÀÌgï gÀªÀgÀÄ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

To download photo clickhere

Wednesday, August 19, 2009

Ganja Seized Worth Rs. 30,000

A case under NDPS Act has been registered in Surathkal Police Station. On 18/08/2008 at 1600 hrs on credible information PSI Surathkal PS along with staff intercepted a Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-15-M-708 near Mukka junction at Surathkal Mangalore and seized 06.20 Kgs of Ganja worth Rs.30, 000 that were being transported illegally by arresting Raju (26) R/o Shivamogga District and Hanumanthappa (24) R/o Shivamogga District. The Maruti Omni car has also been seized.

The Total worth of seized property is Rs.1, 00,000.In this connection, a case has been registered in Surathkal PS under NDPS Act 1985.

Essay Competition For Policemen Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥ÉưøÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ JJ¸ïL, ºÉZï¹ ºÁUÀÆ ¹«¯ï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ F PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ.
 • C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉvÀlÄÖªÀ ºÁUÀÆ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ
 • PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÃAiÀÄ ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À §UÉÎ
 • ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ (¸ÀAZÁgÀ «¨sÁUÀzÀ ¦¹, ºÉZï¹ ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïL UÀ½UÉ)

JJ¸ïL, ºÉZï¹ ºÁUÀÆ ¦¹ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ K¥Àðr¸À¯ÁzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ F PɼÀV£À ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÀÆ. 5,000/-, gÀÆ. 3,000/- ºÁUÀÆ gÀÆ 2,000/- §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 10,000/- ªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

§ºÀĪÀiÁ£À ªÉÆvÀÛ

 • ²æêÀÄw VÃvÁ J¸ï. ¸Á¯Áå£ï, ªÀĦ¹ 782 - gÀÆ. 5,000/-
  ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ.
 • ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ, ªÀĦ¹ 722 - gÀÆ. 3,000/-
  ªÀÄ»¼Á oÁuÉ.
 • ²æà ¸Àwñï, ¹¦¹ 304 - gÀÆ. 2,000/-
  ¸ÀÄgÀvÀ̯ï oÁuÉ

Daily Crime Incidents for August 19, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Mangalore South Police Station. On 13/08/2009 at 0045 hrs one unknown person gained entry into the Office belonging to one P.B. D’Sa R/o Muller’s road Velencia Mangalore by removing the roof tiles and committed theft of cash Rs. 5,00/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. Where in one Ramakrishna has been declared dead while under treatment on 19/08/2009 at 0500 hrs. The said Ramakrishna was seriously injured by a KSRTC bus in a road traffic accident on 13/08/2009 at 1800 hrs on NH-48 at Panemangalore Bantwal Town and admitted to the A.J. hospital at Mangalore. In this connection a case has been already registered in Bantwal Town Police Station.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 17/08/2009 at 1905 hrs near Trade Center at Ambedkar circle Mangalore one unknown driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-1901 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Ibrahim a pedestrian and caused him simple injuries. The auto rickshaw driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 02/08/2009 at 0700 hrs near Kadri Kambla junction at Mangalore one Ronald Paul driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-9100 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result auto rickshaw driver Ronald Paul and Irin Paul who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 18/08/2009 at 1930 hrs near Prabhath Theatre at K.S. Rao road Mangalore one Ahammed Nasiruddin driver of car bearing Reg. No. KA-19-M-4117 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-14-X-4927. As a result motorcycle rider Anup and Gowtham (19) R/o Thirthahalli Taluk Shivmoga District pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Attempt to Murder has been registered in Bajpe Police Station. On 18/08/2009 at 2015 hrs near bus stand at Nooyee at Addoor village Mangalore Taluk accused two unknown persons came in a motorcycle and attempted to murder one Dombaya Poojary by assaulted him with sword.

Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 01

 • A case of Affray has been registered in Ullal Police Station. On 18/08/2009 at 1030 hrs accused Sunil Kumar (20) R/o Kunjatthabail Mangalore and Karunakara (24) R/o Konaje Mangalore picked up quarrel and started fighting over trivial issue in a public place near bus stand at Thokkuttu Mangalore. The Police arrested the accused and took up a case under affray (sec 160) IPC.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Surathkal Police Station. On 17/08/2009 at 1100 hrs one Sushma (17) R/o MRPL Colony Chailur village Mangalore Taluk left her house and did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 374
Fine amounts collected: 32,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wooden logs seized by Moodabidre Police

On 18/08/2009 at 0900 hrs PSI Moodabidre PS along with his staff on credible information intercepted a Tempo bearing Reg. No. KA-20-B-1644 at Kesarugadde Beluvai village Mangalore Taluk and seized wooden logs worth Rs 10,000/ that were being transported illegally by arresting Abdul Majeed (38) R/o Nitte village Karkala Taluk and Mohammed Areef Khan (42) R/o Surathkal Mangalore. The tempo has also been seized.

The Total worth of seized property is Rs.2, 50,000.

In this connection, a case has been registered in Moodabidre PS under the Karnataka Forest Act.

Tuesday, August 18, 2009

Gambling Raid : 12 Arrested, Rs 5,65,815/ seized

On 17/08/2009 at 2150 hrs a police team consisting of Niranjanrajurs N. PI Mangalore East PS along with staff on specific information conducted raid on Ramkamal House at Kadri Temple Mangalore. At the time of raid Police found 12 persons playing “Ander - Bahar” with cards. Police seized cash Rs. 5,65,815/, 11 Mobile Phones, a Round Table and playing cards from the spot by arresting Yangeshwara @ Yaddu, Anwar (27), Praveen Kumar (44), Jagadhish Nayak (49), Ganesh K.S (35), Divakara (35), Achutha Bhat R, Honnaiah (56), Chitharanjan Shetty (52), Karnal D’ Souza (52), Raja Nayak (24) and Suresh Devadiga (48) who were indulging in gambling.

In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Mangalore East PS U/s 79, 80 of the Karnataka Police Act.

Daily Crime Incidents for August 18, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Town Police Station. On the intervening night of 16-17/08/2009 some unknown culprits gained entry into the Kallutti Daivasthana at Panolibail Sajipa Mooda village Bantwal Taluk by breaking door lock and committed theft of Khanike Hundi. The total worth of stolen property is Rs. 3, 000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 16/08/2009 at 2030 hrs near Shivabhag junction at Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-3817 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against Krishnappa Poojary (28) R/o Moodugere Chikkamagalur District a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 17/08/2009 at 1630 hrs near CV Nayak Hall at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-9088 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Martin Shyamala Neeliyar who was traveling in the said bus was thrown out of the bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 13/08/2009 at 1630 hrs at Arthila Sonandoor village Belthangady Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-828 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Alfred D’ Souza (24) R/o Vadacchila Malady village Belthangady Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 17/08/2009 at 2030 hrs at Guruvayanakere Kuvettu village Belthangady Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2619 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-6086. As a result Haris (28) R/o Pilichandykallu Kuvettu village Belthangady Taluk rider of motorcycle and Johara pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Hurt along with Attempt to Murder has been registered in Mulki Police Station. On 17/08/2009 at 2215 hrs near Church at Pakshikere Kemral village Mangalore Taluk accused four unknown persons attempted to murder one Vikash Shetty (26) R/o Panjattu Panja village Mangalore Taluk by assaulted him with sword and with wooden stick.

Riots: 01

 • A case under Rioting, House trespass along with Hurt has been registered in Puttur Town Police Station. On 15/08/2009 at 1400 hrs accused Mohammed, Ashraf, Jabbar, Isak and Salma forming into an unlawful assembly and criminally trespassed into the house belonging to one John Pinto R/o Mottethadka Kemminje village Puttur Taluk and assaulted him with sickle and with iron rod owing to civil dispute between them.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 278
Fine amounts collected: 26,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, August 17, 2009

Daily Crime Incidents for August 17, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 17/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Hurt has been registered in Kadaba Police Station. On 15/08/2009 at 2000 hrs accused one Raghu Gowda assaulted his wife Rathna (25) W/o Raghu Gowda R/o Ramakunja village Puttur Taluk with knief at Mulla Majalu Perabe village Puttur Taluk owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 15/08/2009 at 200 hrs near Chithrapura Temple at Kulai village Mangalore Taluk one Madhava Mayya driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-8380 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Indira (41) R/o Thadambail Surathkal Mangalore who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 16/08/2009 at 1030 hrs near bus stand at Aladangady Badagakarandooru village Belthangady Taluk one Sundara (37) R/o Nadayee Badagakarandooru village Belthangady Taluk passenger of the bus bearing Reg. No. KA-20-A-8129 while getting down from the bus, the driver of bus moved the bus in a negligent manner due which he fell down from the bus and sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 16/08/2009 at 1045 hrs one Umesh Chowta (27) R/o Moodushedde village Mangalore Taluk accidentally slipped into Palguni River at Padushedde Mangalore while taking bath and died of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. In between 0600 hrs of 15/08/2009 and 1400 hrs of 16/08/2009 one Susheela (28) R/o Palele Kowkardy village Puttur Taluk accidentally slipped into pond while walking near her house and died of drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Mangalore South Police Station. One Hendry Jemas Fernadez R/o Suvarnalane Mangalore left his house on 15/08/2009 at 1800 hrs and did not return to his house there after. He was found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 257
Fine amounts collected: 19,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, August 16, 2009

DK Police Apeals for Communal Harmony

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀPÀqÉ C®è°è GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¥À«vÀæUÉƽ¹ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀAvÀºÀ vÀAqÀªÀÅ PÁAiÀiÁðZÀj¸ÀÄwÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè ªÀUÀðzÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ, ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, d£À £ÁAiÀÄPÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðªÁV ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, E¯ÁSÉAiÀÄÄ F PÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®èjUÀÄ agÀIÄtÂAiÀiÁVzÉ.

E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁzÀ ¸ÀªÀð ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ°gÀÄvÀÛzÉ. ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß/¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß C¥À«vÀæUÉƽ¹ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß vÁgÀvÀªÀÄå«®èzÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀpt PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÀÆqÁ CµÉÖ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà HºÁ ¥ÉÆúÀUÀ½UÉ, ªÀzÀAwUÀ½UÉ JqÉPÉÆqÀzÉ f¯ÉèAiÀÄ°è ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä E¯ÁSÉAiÀÄÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ zÀĵÀÌøvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ vÀAqÀ/QrUÉÃrUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¹ CAºÀvÀªgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ªÀiÁºÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ CxÀªÁ ¸ÀévÀB £À£ÀUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV ¥Éưøï E¯ÁSÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÉưøÀgÀÄ EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £É¥ÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ zÀĵÀÌøvÀå £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÀÌøvÀåPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ d£À ¸ÀªÀiÁ£ÀågÀÄ/¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÆqÁ EAvÀºÀ zÀĵÀÌøPÀÈvÀå £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀiÁzsÀåAvÀ EgÀĪÀ J¯Áè zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀUÀ¼À ¥Á«vÀÈåvÉUÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß E¯ÁSÉ £ÉëĸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ/ªÉÄîéZÁgÀPÀgÀÄ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀw¬ÄAzÀ¯Éà ¥Á«vÀÈåvÉAiÀÄ gÀPÀëuÉUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ JZÀÑgÀ«gÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀªÀð ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ PÉ®ªÀÅ «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¹ì£À d£ÀjAzÀ EAvÀºÀ zÀĵÀÌøvÀå ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÀÆ d£ÀgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ²æÃUÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð, gÀAeÁ£ï G¥ÀªÁ¸À, gÀAeÁ£ï ºÀ§â, £ÀªÀgÁwæ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀ°zÀÄÝ, J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ vÁ¼Éä ªÀ»¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀzÉà ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for August 16, 2009

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 16/08/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore Rural Police Station. In between 13/08/2009 and 15/08/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Shekara Bhandary (65) R/o near Marikambha Temple Maroli village Mangalore Taluk by breaking the front door lock and committed theft of cash Rs.15, 000 and gold ornaments all in worth 1,05,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 15/08/2009 at 1330 hrs accused one Kishore abused one Indira (70) R/o Kulashekara Mangalore in filthy language in the Novelty Shop at Central Market Mangalore and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 13/08/2009 at 0600 hrs near Marigudi Temple at Urwamarket Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-344 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an Electric pole due which Electric pole got damaged. The damage caused is about Rs. 10,850/. No causality reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 18/08/2009 at 1500 hrs near Honnakatte junction at Kulai village Mangalore Taluk one Muniya driver of lorry bearing Reg. No. AP-13-T-7207 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a bus bearing Reg. No. KA-KA-19-AD-4959. As a result Murugan R/o Koorikatte Mangalore who was traveling in the said lorry sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 15/08/2009 at 1030 hrs at Ketthikallu Thiruvailu village Mangalore Taluk one Krishna Moily driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-2811 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Yashawantha (20) R/o Thiruvailu village Mangalore Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 11/08/2009 at 2030 hrs at Mavinakatte Moodukonaje village Mangalore Taluk one Santhosh rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-8948 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Seetharama Rao (40) R/o Moodukonaje village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 15/08/2009 at 1130 hrs at Chende Balthila village Bantwal Taluk one Manoj rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-9525 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Leelavathi (35) a pedestrian and caused her grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal trespass, along with Hurt has been registered in Urwa Police Station. On 15/08/2009 at 1840 hrs accused Rathan, Lohith, Deepak, Srikanth and Lathisha forming into unlawful assembly and criminally trespassed into premises of house belongings to one Nagesh (42) R/o DMC Colony at Kapikad Urwa Mangalore and assaulted him and his brother Gangadhara with stone owing to trivial issue.

Hurts: 03

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Konaje Police Station. On 15/08/2009 at 1700 hrs accused Sowkath, Abbas, Ayub and others criminally restrained one Niyaz (21) R/o Manjanady village Mangalore Taluk at Montepadavu Naringana village Bantwal Taluk and assaulted him by hand and with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 15/08/2009 at 2015 hrs accused Neelu, Suresha and Tharanath criminally restrained one Santhosha (25) R/o Kotekaru village Mangalore Taluk at Kachar Kotekaru village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 15/08/2009 at 2100 hrs accused Sumesha, Rangaganesha and Sandeepa criminally restrained Jeevan (21) and Rakesh R/o Moorukatte Someshwara village Mangalore Taluk near their house and abused them in filthy language and assaulted them by hand and with knief owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Puttur Town Police Station. On 15/08/2009 at 1030 hrs on credible information PI Puttur Town PS along with his staff conducted raid on Hotel Celebration at Kallare Kasba village Puttur Taluk and arrested Udaya P. (38) R/o Palakkadu District Kerala State and Laxmi (28) R/o Madikeri Disrict who were soliciting for prostitution there.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 14/08/2009 at 2030 hrs one Dombayya Kulal (41) R/o Acharikodi Amtoor village Bantwal Taluk accidentally slipped into a well near his house while taking water from the well and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police Station. On 11/08/2007 at 1430 hrs one Ciril D’ Souza (45) R/o Majalabettu Pilya village Belthangady Taluk accidentally fell from the tree while cutting tree branch near his house and got serious injuries and he was admitted to Fr Muller hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on 15/08/2009 at 0915 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 121
Fine amounts collected: 11,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.