Friday, August 28, 2009

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

2009£Éà ¸Á°£À ¥ÉưøÀÄ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀzÀ ±ÉÆèsÀAiÀiÁvÉæ §AzÉÆç¸ïÛ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉưøÀÄ Cwy UÀȺÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 30/08/2009 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ '' ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ'' AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.