Saturday, December 31, 2005

Annual D.K.District Police Sports Meet

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁ¶ðPÀ QæÃqÁPÀÆlªÀÅ ¢£ÁAPÀ 02-01-2006 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 04-01-2006 gÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

¢£ÁAPÀ 02-01-2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß zÀ.PÀ. f¯Áè ªÀiÁ£Àå f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà f.«. ºÉUÉØ AiÀĪÀgÀÄ GzÁÏn¸À°èzÀÄÝ, ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV f¯Áè mÉ°PÁA ¥ÀæzsÁ£À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÀgÀÄ ²æÃ. n. J£ï. ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.

ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À F QæÃqÁPÀÆlzÀ°è f¯Éè0iÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉ0iÀÄ QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ½UÉ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ, f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃj C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ««zsÀ DmÉÆÃl, ±ÀÆnAUï, ¨ÁåräAl£ï, n¤¸ï EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 04-01-2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä, L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV zÀ.PÀ. f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ºÉZï. «. ¥Á±Àéð£Áxï gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CwyUÀ½UÉ ºÁUÀÆ DºÁé¤vÀjUÉ PÀÆqÁ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.
F QæqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä f¯Éè0iÀÄ J®è £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÀÄß, C£Àå E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁj «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀwæPÁ «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¯ÁSÉ0iÀÄ ¤ªÀævÀÛ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢0iÀĪÀgÀ£ÀÄß DwäÃ0iÀĪÁV CºÁ餸À¯ÁVzÉ.

Friday, December 30, 2005

Commendation and Reward for Good Work

The SPDK has commended all the district police officers and staff for the good work done during the recently concluded ZP/TP elections. All the Officers have done exceedingly well in maintaing laaw and order in their jurisdictions during the poll, pre-poll and post-poll phases of the election due to which the entire electio process was a smooth affair in the district.
The Additional Director General of Police (Law & Order) Dr.Subhash Bharani IPS has also sent a letter of appreciation to SPDK commending all the Officers/men who were part of the bandobust for conducting the elections "in a peaceful and orderly manner including the naxal affected areas".
In addition, the Officers and the men who otherwise do not come into the limelight as they work in the background and provide all necessary assistance and support to the field staff have been identified and given suitable recognotion. SPDK has given "Cash rewards" to these chosen few Officers and Men who have rose to the occassion and shown exemplery sense of dedication for duty in the conduct of this election. They are:
 1. The staff of the District Special Branch - For meticulous preparation of the poll related security scheme, efficient monitoring of deployment of men as well as material and prompt collation of information related to the election and its dessimination.
 2. The staff of District Control Room - For monitoring and overseeing the bandobust and relying of vital information to the field officers and establishing foolproof communication during the election period in the district.
 3. The Staff of Computer Center: For assisting in the preparation of the security scheme and developing the GIS software that was used to oversee the polling process in the district
 4. SPDKs Follow Team in the Rapid Intervention Vehicle - For accompanying the SPDK in his tours in the district during the poll period and assisting the SP in rushing to the trouble spots and tackling the problem there.

To view and download photos Click Here

Police Guidelines for Celebrating New Year

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, L.¦.J¸ï, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©. J¸ï. ¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgï, ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J¸ï. JªÀiï. ªÀÄAlÆgï gÀªÀgÀÄ 2006 £Éà ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. F £É¯ÉAiÀÄ°è f¯Éè0iÀÄ°è J®ègÀÆ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß «dæA¨sÀuɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà ±ÁAwAiÀÄÄvÀ jÃw0iÀÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀAvÉ J®è £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉà F ¸ÀA§AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÁUÀjPÀgÀÄ F PɼÀV£À ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw¹¸À¯ÁVzÉ.
 1. ºÉƸÀªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üÃPÁgÀ¢AzÀ vÀ¥ÀàzÉà °TvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. gÁwæ PÁ®zÀ°è ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢ü «ÄÃj AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è C²èî ºÁr£ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀ/zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÝjUÉ ªÀÄ£À £ÉÆÃAiÀÄĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 4. ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀjPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛ D¹Û ¥Á¹ÛUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀgÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¹r¹, ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ JqÀ ªÀiÁr EvÀgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 5. ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, «¥ÀjÃvÀ CªÀÄ®Ä ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß CºÁ餸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¤zÁðQëtå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 6. ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvÉÆõÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ GAmÁVgÀĪÀ zÁR¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ £É¥ÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 7. ºÉÆmÉïï, PÀè¨ïUÀ¼À°è ªÀµÁðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆmÉïï PÀè¨ïUÀ¼À DªÀgÀtzÉƼÀUÉ ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. CzÉà jÃw C°è §gÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè £ÁUÀjPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 31-12-2005 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ¤UÁ EqÀĪÀgÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÉà «±ÉõÀ ¥Éưøï UÀ¸ÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®0iÀÄzÀ°è ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉUÁV ZÉPï¥ÉǸïÖUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ0iÀįÁVzÀÄÝ E°è Cw ªÉÃUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É...E §UÉÎ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÁ0iÀÄð PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
0iÀiÁªÀÅzÉà £ÁUÀjPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ QrUÉÃrUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁzÀ°è F §UÉÎ GavÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 100 CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÀÄ.

Thursday, December 29, 2005

Karavali Utsav: Traffic Arrangements for Inauguration on 30/12/2005

zÀ.PÀ f¯ÁèqÀ½vÀ £ÀqɸÀ®àqÀĪÀ PÀgÁªÀ½ GvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ 30.12.05 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ‘`eÁ£À¥ÀzÀ ¹j’’ §ÈºÀvï ªÉÄgÀªÀtÂUÉ AiÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, ºÁå«Ä®Ö£ï, gÁªï & gÁªï ¸ÀPÀð¯ï, PÁèPï lªÀgï, ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, PÉ.J¸ï.gÁªï gÀ¸ÉÛ, £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ, ¦.«.J¸ï ªÀÄvÀÄÛ JA.f gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ¯Á¯ï¨ÁUï PÀgÁªÀ½ GvÀìªÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ vÉgÀ¼À°zÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀgÁªÀ½AiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉAiÀÄ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ mÁå¨ÉÆèÃUÀ¼ÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå vÀAqÀUÀ¼ÀÄ, UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀî°gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw¸À¯ÁVzÉ.

 1. £ÀUÀgÀPÉÌ ¯ÉÃr»¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ GªÁð¸ÉÆÖÃgïì vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ, JqÀPÉÌ wgÀÄV zÀqÀØ®PÁqÀÄ PÉÆmÁÖgÀ PÁæ¸ï ªÀÄÄSÉãÁ PÉJ¸ïDgïn¹UÉ §AzÀÄ, JqÀPÉÌ wgÀÄV, ©eÉÊ dAPÀë£ï£À°è §®PÉÌ wgÀÄV ¦AmÉÆïÉÃ£ï ªÀÄÄSÉãÀ PÀgÀAUÀ®¥ÁrUÉ §AzÀÄ, §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ qÁ; CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV, §®äoÀ-PÀgÁªÀ½-PÀAPÀ£Ár-PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄ ªÀÈvÀÛ-ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë-£ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ-J©±ÉnÖ ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ AiÀÄĦ ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 2. £ÀUÀgÀPÉÌ PÁPÀð¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÀmÉÖ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ JqÀPÉÌ wgÀÄV, ¸ÉÊAmï DUÉ߸ï-vÉÆÃlUÁjPÁ PÀbÉÃj-¨ÉAzÀÆgÀĪɯï-PÀgÁªÀ½-PÀAPÀ£Ár-PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄ ªÀÈvÀÛ-ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë-£ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ-J©±ÉnÖ ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ AiÀÄĦ ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 3. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, vÀ®¥Ár, ©¹gÉÆÃqÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ[ ©eÉÊUÉ §gÀĪÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹] PÀAPÀ£Ár ºÀ¼ÉÃgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ PÀAPÀ£Ár ªÀÈvÀÛzÀ°è JqÀPÉÌ wgÀÄV ªÉ¯É¤ìAiÀiÁ-PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄ ªÀÈvÀÛ-ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë-£ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ-J©±ÉnÖ ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ AiÀÄĦ ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 4. gÀÆmï £ÀA§æ 27 £Éà §¸ÀÄì ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ wgÀÄV £ÀÆgï ªÀĹâ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 5. ©eÉÊ PÉJ¸ïDgïn¹UÉ §gÀĪÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¨ÉAzÀÆgï ªÉ¯ï £À°è §®PÉÌ wgÀÄV DUÉß¸ï ªÀÄ°èPÀmÉÖ-£ÀAvÀÆgÀÄ-PÀ¢æ¥ÁPïð gÀ¸ÉÛ -©eÉÊ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÀÅzÀÄ.
 6. CfdÄ¢Ýãï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã© C¯Á© gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §¢æAiÀiÁ dAPÀë£ïUÉ §AzÀÄ UÀÆqïì±Éqï ªÀÄÄSÉãÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÁå«Ä®Ö£ï PÀqÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ«gÀĪÀÅ¢®è.
 7. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁèPïlªÀgï vÀ®Ä¦zÁUÀ §®äoÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ §gÀĪÀAvÀºÁ J¯Áè ®WÀĪÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖAiÀÄ°è JqÀPÉÌ wgÀÄV £ÀÆgï ªÀĹâ gÀ¸ÉÛ -ªÀÄÄvÀÛ¥ÀàUÀÄr-gÉʯÉéà ¤¯ÁÝt ªÀÄÄSÉãÀ AiÀÄĦªÀÄ®å gÀ¸ÉÛ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 8. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ vÀ®Ä¦zÁUÀ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÉñÀ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 9. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ JAf gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è ¦«J¸ï PÀqɬÄAzÀ ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀjAzsÀ ¸À¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Transfer & Posting of PSIs

The following postings and transfers of PSIs have been affected by the IGP WR Mr.K.S.Suresh Babu IPS.

1. A. Karithimmaiah- PSI Panambur Port Registration (transferred from PSI L&O South PS)
2. M.N. Ravishankar- PSI (L&O) Mangalore South PS (transferred from PSI Crime South PS)
3. J Anand Kumar- PSI (Crime) Manglaore South PS (transferred from PSI L&O Bntwl PS)
4. Manjunath- PSI (Crime) Surathkal PS (transferred from PSI L&O Puttur Town PS)
5. P.M. Krishna Naik- PSI (Crime) Puttur Town PS (transferred from PSI Puttur Rural PS)
6. Budan Sab- PSI Highway Mobile Squad, Mangalore (transferred from PSI Traffic East PS)
7. Nagesh- PSI Excise Squad M"lore (transferred from PSI Uppinangady PS)
8. Joy Anthoby- PSI M'lore Traffic West PS (transferred from PSI DSB)
9. Muthegowda- PSI DSB Manglore (transferred from PSI Traffic West PS)
10.Mudduraju- PSI Kadaba PS (transferred from PSI Crime Ullal PS)
11. M.N. Manjunath- PSI (L&O) M'lore East PS (transferred from PSI Crime Kavoor PS)
12. S.H. Bhajantri - PSI (Crime) Kavoor PS (transferred from PSI L&O East PS)
13. M.S. Prakash- PSI (Crime) Ullal PS (transferred from Kudaremukh PS Chikmagalur district)
14 T.D Nagaraju - PSI (L&O) Puttur Town PS (New posting on completion of training)
15 Ravi B. Hakkari- PSI (L&O)Bantwal PS (New posting on completion of training)
16 Siddappa Shankarappa Bilgi- PSI M’lore Traffic East PS (New posting on completion of training)
17. Sunil Y Nayak- PSI Puttur Rural PS (New posting on completion of training)
18. R. Ramesh- PSI Uppinagadi PS (New posting on completion of training)

PSI Probationers Complete Training


The 11-PSI Probationers of 2003 batch who were given to the district for field practical training have completed their training in the district on 28-12-2005 and are now ready to hold independent charge of Police Stations. These Officers who joined the district after their basic training at the Karnataka Police Academy Mysore have undergone various types of training at various places in the district for a period of 13 months under close and direct supervision of SPDK. Besides routine police station work, the Officers have been exposed to naxal problem, handling of communal issues, specialised crimes, large-scale bandobust…etc in the district. In addition, they have also been trained in handling of different weapons (including AK-47, SLR…etc), driving and maintenance of vehicles, computers…etc.

Of these 11 Officers, five of them have been allotted to DK district to be posted as Sub Inspectors of Police in the district. Accordingly all five of them have been given posting by the IGP WR. The names of the 11 Officers are:
1. Manoj Kumar
2. Sathenahalli
3. Kantharaju
4. T.D Nagaraj
5. Ravi B Hakari
6. Siddappa Shankarappa Bilgi
7. M C Shivakumar
8. B .S Sathish
9. G Kashinath
10.Sunil Y Nayak
11.R Ramesh

Download Photo

Rape Case Accused Convicted

¢£ÁAPÀ. 21-08-2000 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ®Qëö (32) UÀAqÀ ¸ÀwñÀ ªÁ¸À : £ÉÃeÁgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÆqÀÄvÉÆãÉì UÁæªÀÄ GqÀĦ JA§ªÀgÀÄ GqÀĦ ¸ÀAvÉPÀmÉÖAiÀÄ ¸ÁzsÀ£À Qè¤Pï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ©½§tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀÄgÉÆAzÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöä gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ¤°è¹ ¤ªÀÄä UÀAqÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉý PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÁj£À°è PÀĽîj¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì¸ÁÖAqï vÀ®Ä¦ C°è PÁgÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ²æêÀÄw ®Qëöä gÀªÀgÀÄ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ §AzÀÄ CmÉÆà jPÁë £ÀA§æ PÉ.J.19-3683gÀ°è PÀĽvÀÄ GqÀĦ SÁ¸ÀV §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ qÉæöʪÀgï£À°è w½¹zÀgÀÄ. DvÀ£ÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ jPÁëzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr¹ £ÀAvÀgÀ E§âgÀ£ÀÄß jPÁëzÀ°è ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁÖöåAr£À°è E¤ß§âgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ 2£Éà PÉÆ®å JA§°ègÀĪÀ zÉêÀtÚ AiÀiÁ£É ®PÀëöät ±ÉÃtªÀ JA§ªÀgÀ ¥Á¼ÀÄ©zÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀªÁV ªÀÄzÀå PÀÄr¹ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-08-2000 gÀ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄAvÉ 5 d£ÀgÀÄ §®vÁÌgÀzÀ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀUÉÊzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ GqÀĦ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀAvÉ ªÉÆ.£ÀA. 243/00 PÀ®A 365, 376 dvÉUÉ 34 L¦¹ AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2000 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DV£À GqÀĦ ¥ÉưøÀÄ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà f.J.dUÀ¢Ã±ïgÀªÀgÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É G¼Áî® oÁuÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀAvÉ oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 148/2000 PÀ®A 365, 376 dvÉUÉ 34 L¦¹ AiÀÄAvÉ DV£À G¼Áî® oÁuÁ ¥ÉưøÀÄ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà JªÀiï. PÉ. UÀt¥ÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß DV£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÉưøÀÄ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¹.PÉ. ±À²zsÀgïgÀªÀgÀÄ ¥ÀÇgÉʹ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) C¤¯ï PÀĪÀiÁgï, 24 ªÀµÀð, ªÁ¸ÀB ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2)gÁdÄ ¥Àæ¸À£Àß, 27 ªÀµÀð, ªÁ¸ÀB ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 3)gÁPÉÃ±ï ±ÉnÖ @ DPÉñï 21 ªÀµÀð, ªÁ¸ÀB ªÀÄAQ¸ÁÖåqï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 4)ªÀÄÄPÉñï @ ªÀÄÄgÀÄUÉñï, 22 ªÀµÀð, ªÁ¸ÀB ¥ÁAqÉñÀégÀ £ÀÆågÉÆÃqï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ 5)ºÀjñï PÉÆmÁÖj, 21 ªÀµÀð, ªÁ¸ÀB gÁªÀÄAiÀÄå PÀA¥ËAqï, mÉÊ®j gÉÆÃqï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁPÁëöåzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ¢£ÁAPÀ 28-04-2001 gÀAzÀÄ PÀ®A. 366, 328, 376 dvÉUÉ 34 L.¦.¹ gÀ£ÀéAiÀÄ zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¸É±À£ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¥sÁ¸ïÖ mÁæöåPï PÉÆÃmïð) E°è J¸ï.¹. £ÀA§æ 112/2001 gÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÀ f¯Áè ¸É±À£ïì £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà J¸ï.J£ï. £ÁAiÀÄPïgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2005 gÀAzÀÄ 1) J¯Áè LzÀÄ DgÉÆæUÀ½UÉ PÀ®A 366gÀ L¦¹AiÀÄ°è 2 ªÀµÀð PÀpt ²PÉë ºÁUÀÆ gÀÆ 1,500/- zÀAqÀ, zÀAqÀ PÀlÖ®Ä vÀ¦àzÀ°è 2 wAUÀ¼ÀÄ ²PÉë 2) J¯Áè 5 DgÉÆæUÀ½UÉ PÀ®A 376 dvÉUÉ 34 L¦¹AiÀÄ°è 3 ªÀµÀð PÀpt ²PÉë ºÁUÀÆ gÀÆ 3000/- zÀAqÀ, zÀAqÀ PÀlÖ®Ä vÀ¦àzÀ°è 3 wAUÀ¼ÀÄ ²PÉë. 3) J¯Áè DgÉÆæUÀ½UÉ PÀ®A 378 dvÉUÉ 34 L¦¹AiÀÄ°è 2 ªÀµÀð PÀpt ²PÉë gÀÆ 1,500/- zÀAqÀ, zÀAqÀ PÀlÖ®Ä vÀ¦àzÀ°è 2 wAUÀ¼ÀÄ ²PÉë «¢s¹ DzÉò¹gÀÄvÁÛgÉ. F ²PÉëUÀ¼É®èªÀÇ eÉÆvÉ0iÀÄ°è KPÀPÁ®zÀ°è eÁj0iÀÄ°ègÀÄvÀÛªÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ²æà ¦.eÉ. ¥ÀzÀPÀuÁÚAiÀÄ, ¸ÀgÀPÁj C©üAiÉÆÃdPÀgÀªÀgÀÄ ªÁ¢ü¹zÀÝgÀÄ.

Wednesday, December 28, 2005

Departmental Enquiry against PSI (L&O) Bantwal P.S. Ordered

The SPDK( Superintendent of Police Dakshina Kannada) has initiated Departmental Enquiry against Mr. J.N.Ananda Kumar PSI( L&O) Bantwal PS for his alleged “ direliction of duty” on election day ( 19-12-05) that resulted in stone pelting at Shamboor village of Bantwal (Rural) PS limits.

The enquiry has been ordered based on the Preliminary Enquiry Report of A.S.P Puttur Dr. A.S Rao, who after examining severl Police officers and staff who were deployed for election duty at Bantwal on that day has opined that due to the unprofessional conduct of the said PSI, Shamboor incident took place. It is alleged in the report that the PSI who was put specifically to look after the law and order in the village that after noon , after some minor skirmishes took place between Congress and B.J.P. workers related to polling, left the village on the pretext of escorting the ballot boxes at about 1815 hours. Immediately after that (1830 hrs) stone pelting occurred in the village in which several persons sustained injuries.

The Disciplinary proceedings now initiated under rule 6 of Karnataka State Police (Disciplinary Proceeding) Rules has been assigned to Mr.M.K.Ganapathy CPI Mangalore Rural Circle. During this enquiry which will be a quasi judicial process, if the charges are proved, the officer is liable to the following punishments (as per sec 23 of Karnataka Police Act).

 1. Dismissal from service
 2. Removal from service
 3. Compulsary retirement
 4. Suspension
 5. Withholding of increments
 6. Censure

To view the Karnataka Police Act, Click Here

Tuesday, December 27, 2005

ZP ELECTION-05 : DETAILS ABOUT WINNING CANDIDATES

MANGALORE TALUK

1. KOTEKAR CONSTITUENCY
Sushma Janardhan, B.J.P. - 8229 Votes
Surekha, CONG (I) - 5556 Votes

2. NEERMARGA CONSTITUENCY
Amilda Pinto, CONG (I) - 7977 Votes
Pavithra, B.J.P. - 5925 Votes

3. SHIRTHADY CONSTITUENCY
K.Gopal, CONG (I) - 5520Votes
B.Krishna, B.J.P. -2739 Votes

4. BAJPE CONSTITUENCY
Victoria D'Kunha, CONG(I) -6491Votes
Vaman J Shetty, B.J.P.- 5237 Votes

5. YEDAPADAVU CONSTITUENCY
Krishna Ameen, CONG (I)- 6321 Votes
Dhanesh Kotian, B.J.P.- 5648 Votes

6. GURUPURA CONSTITUENCY
Vinod Mada, B.J.P.- 9704 Votes
Abdul Mazeed, CONG(I)- 8125 Votes

7.KONAJE CONSTITUENCY
Abdul Hazeem, JDS - 6594 Votes
Santhosh Kumar Shetty, CONG (I) - 6469 Votes

8. KINNIGOLI CONSTITUENCY
Pramod Kumar Shetty, Cong (I) - 5643 votes
Iswara Poojary, BJP - 5096 Votes

9. PUTHIGE CONSTITUENCY
Sucharitha Shetty, JDS -5865 Votes.
Meghanath Shetty, Cong (I) -5143 Votes.

10. KATEEL CONSTITUENCY
Shaila Sequeira, Cong (I) - 6600 Votes
Kasturi, BJP - 6189 votes

BELTHANGADY TALUK

1. NARAVI CONSTITUENCY
Dharanendra Kumar, JDS - 6171 votes
Dakaia poojary, BJP- 5080 votes

2. ALADANGADY CONSTITUENCY
Sundara salian, BJP - 6810 VOTES
Dharnappa Poojary, JDS - 5561 votes

3. LAILA CONSTITUENCY
Rajashree Hegde, JDS- 5602 VOTES
Vimala, BJP - 4773 votes

4. UJIRE CONSTITUENCY
Sundara Gowda, cong (I) - 7460 votes
Padma Gowda, JDS - 6880 votes

5. DHARMASTHALA CONSTITUENCY
Babu Mugera JDS -6897 Votes
Ishwara Mera, Cong (I) - 6643 votes

6. KANIYOOR CONSTITUENCY
Sahul Hameed, Cong (I) - 6752 votes
Padma Shetty, BJP - 6395 votes


SULLIA TALUK

1. ARANTHODU CONSTITUENCY
Sathish Naik, BJP - 7067 Votes
Devappa Naik, Cong (I) - 6959 votes

2. GUTTHIGARU CONSTITUENCY
Venkata Dambekodi , BJP -6367 votes
Nithyananda Mundodi, Cong (I) - 6343 votes

3. JALSOOR CONSTITUENCY
Kum. Bhagirathi, BJP - 5496 votes
Smt. Kusuma Sankesh , Cong (I) - 4253 votes

4. BELLARE CONSTITUENCY
Chandrashekara Kamath, Cong(I) -3547 votes
Dayananda Panjigaru, BJP -2844 votes

BANTWAL TALUK

1. SANGABETTU CONSTITUENCY
Santhosh Kumar Bhandary, Cong(I)- 9668 votes
Sulochana Bhat, BJP - 8846 votes

2. PUDU CONSTITUENCY
Sadananda Malli, Cong(I) - 7642 votes
Kanthappa Shetty, BJP - 7149 votes

3.KURNAD CONSTITUENCY
A.C.Bhandary, Cong(I) - 7714 votes
Santhosh Kumar Rai, BJP - 7647 votes

4.TALAPADY CONSTITUENCY
Thungappa Bangera, BJP - 10757 votes
Satishchandra, Cong(I) - 10443 votes

5.VITTAL CONSTITUENCY
Jaganatha Salian, BJP - 9497 votes
Rajesh Kumar Balekallu, Cong - 9447 votes

6.THUMBE CONSTITUENCY
Umar Farque, Cong(I) - 7448 votes
Radhakrishna Alwa, BJP - 6206 votes

7.KOLNADU CONSTITUENCY
Mamatha Gatti, Cong(I) - 9739 votes
Usha Rao, BJP - 7620 votes

8.GOLTAMAJALU CONSTITUENCY
Vijaya V. Prabhu, BJP - 7969 votes
Leelavathi, Cong(I) - 7745 votes

9.MANI CONSTITUENCY
Jayashree, BJP - 9367 votes
Shashikala, Cong(I) - 8369 votes

PUTTUR TALUK

1.KADABA CONSTITUENCY
Krishna Shetty, BJP - 7176 votes
B.P.Vargis, Cong(I) - 6838 votes

2.NELYADY CONSTITUENCY
Asha Thimappa, BJP - 8390 votes
Nalini Lokappa Gowda, Cong(I) - 8325 votes

3.UPPINANGADY CONSTITUENCY
Shayana Jayendra, BJP - 9423 votes
Vishalakshi, Cong(I) - 6932 votes

4.BELANDUR CONSTITUENCY
Shivanagowda, BJP - 7746 votes
C.P.Jayaram Gowda, Cong(I) - 7311 votes


5.PANAJE CONSTITUENCY
Karunakara Pervodi, BJP - 7688 votes
Suresh Kumar Sorake, Cong(I) -6955 votes

6.NETTANIGE MUDNUR CONSTITUENCY
Anitha Hemanath Shetty, Cong(I) - 9419 votes
Ganga Ratna B.K. Rai, BJP - 9325 votes

ZP / TP Elections -05 : Results

Results declared update at 2230 Hrs.

Bantwal Taluk
................................ZP(09)............TP (33)
B.J.P .......................04...................15
Congress (I) ...........05...................18
Janata Dal (S) ........00....................00
Samajwadi Party.....00....................00
Others ....................00........ ...........00


Belthangady Taluk
...................................ZP(06) ..........TP (24)
B.J.P ............................01.............. .08
Congress (I) .................02............. .04
Janata Dal (S) ..............03............... 12
Samajwadi Party...........00.............. 00
Others .......................... 00.............. .00


Mangalore Taluk
..................................... ZP(10)........TP (37)
B.J.P ...........................02................... 15
Congress (I) ................06................. .16
Janata Dal (S) .............02....................04
Samajwadi Party.........00....................00
Others ..........................00...................02Puttur Taluk
....................................ZP(06)..........TP (22)
B.J.P ...........................05....................13
Congress (I) ................01
....................09
Janata Dal (S) .............00....................00
Samajwadi Party.........00....................00
Others .........................00...................00


Sullia Taluk
.................................ZP(04)................TP (13)
B.J.P ...........................03...................10
Congress (I) ................01....................03
Janata Dal (S) .............00....................00
Samajwadi Party.........00....................00
Others .........................00....................00


Monday, December 26, 2005

Ban on the use of word "Harijan"

¢£ÁAPÀ 25-12-2005 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï UɸïÖ ºË¸ï£À°è £ÀqÉzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÀjd£ÀJAzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ DPÉëÃ¥ÀuÉ/DvÀAPÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀàµÀÖ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ºÁUÀÆ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MvÁ۬ĹgÀÄvÁÛgÉ.

«µÀ0iÀÄzÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¯ÁV ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðzÀ ªÀgÀ£ÀÄß ºÀjd£À JAzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ°UÉ ¥Àj²µÀÖ eÁw/ªÀUÀð CxÀªÁ zÀ°vÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ °TvÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ §UÉÎ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ C¢üPÁj, ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀð zËdð£Àå vÀqÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀgÀªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 06-10-2004 gÀAzÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ºÉÆgÀr¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀÄvÉÆÛïÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ J®è E¯ÁSÉUÀ½UÉ (ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ ¸ÉÃj) ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀÄvÉÆÛïÉ0iÀÄ ¥Àæw0iÀi£ÀÄß J®ègÀ ªÀiÁ»wUÁV E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.


¥Àj²µÀÖ eÁw/ zÀ°vÀ d£ÁAUÀ zÀªÀgÀ£ÀÄß ºÀjd£ÀJAzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÀªÁ §gÀªÀtÂUÉ AiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÀjd£ÀJA§ ¥ÀzÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄÄ ªÁZÀåªÁVAiÀÄÆ, °TvÀªÁVAiÀÄÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¹gÀÄvÉÛÃªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è ºÀjd£À JA§ ¥ÀzÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ£Éßà ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÉ. F ¥ÀzÀÝw CPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀȱÀå ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À®Æè £ÀqÉzÀÄ §A¢zÉ.
ºÀjd£ÀJA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÀÄ. gÁµÀÖçzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ D d£À ªÀUÀðªÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw JAzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆâü¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. gÁµÀÖçzÀ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ¸ÀºÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ F d£À ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ªÀUÀð CxÀªÁ zÀ°vÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä wêÀiÁð¤¹gÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ ªÉÃzÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. D d£À ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ªÀUÀð CxÀªÁ zÀ°vÀgÀÄ JAzÀÄ PÀgɬĹPÉƼÀî®Ä EZÉÒ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.
DzÀÄzÀjAzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÀjd£ÀJA§ ¥ÀzÀ§¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁZÀåªÁVAiÀÄÆ, §gÀºÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀÄÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

¸À»/-
(¸ÀĨsÁµï ¨sÀgÀtÂ)
ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ C¢üPÁj,
¥Àj²µÀÖ eÁw/ ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀð (zËdð£Àå vÀqÉ)
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

UÉ,
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ

 1. ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 2. ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
 3. ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
 4. J¯Áè ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
 5. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ , ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ §ºÀÄ ªÀĺÀr PÀlÖqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 6. J¯Áè ªÀ®AiÀÄ DgÀPÀëPÀ ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
 7. J¯Áè E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ
 8. J¯Áè f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
 9. J¯Áè f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
 10. J¯Áè ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, CPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ.

FUÁUÀ¯Éà gÁd¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ Nj¸Áì ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ºÀjd£ÀJA§ ¥ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
Click Here for press clippings

Gang devaluing indian coins caught

¢£ÁAPÀ 24/12/05 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04.20 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥ÉưøÀÄ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. n PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀiïgÀªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ §d¥É ¥ÉưøÀÄ oÁuÁ ¥ÉưøÀÄ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀ®ÄªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÉÆA¢UÉ §d¥É oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §d¥É ZÀZïð PÁæ¸ï §½ CA¨Á¸ÀqÀgï PÁgÀÄ £ÀA JAEJA-360£Éà PÁgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CzÀ£ÀÄß CqÀØ ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ PÁj£À°è PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁPÀgï, ¥ÁæAiÀÄ 52 ªÀµÀð vÀAzÉ: ¦ J¼ÀĪÀįÉÊ, ªÁ¸À: ªÀiÁ£ÀªÀiï ¨Éʯï 2£Éà PÁæ¸ï , ªÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ wÃxÀðºÀ½î gÀ¸ÉÛ , ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè JAvÀ®Æ, Nr ºÉÆÃzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ EµÁðzï ¥ÁæAiÀÄ 21 ªÀµÀð vÀAzÉ: ªÉĺÀgÀÄ¢Ýãï @ ¨Á§Ä ªÁ¸À: ªÀįÉUÉÆ¥Àà , Zɣɯï JjAiÀiÁ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CvÀ£À §½ ElÄÖPÉÆArzÀÝ UÉÆÃt aîUÀ¼À PÀnÖ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EzÀÄ 25 ¥ÉÊ¸É ªÀÄvÀÄÛ 50 ¥ÉʸÉAiÀÄ ¨ÁgÀwÃAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀ GzÉÝñÀzÀ §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAzÉ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¹zÀ°è F 50 ¥ÉÊ¸É ªÀÄvÀÄÛ 25 ¥ÉÊ¸É ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß «dAiÀiÁ ¨ÁåAPï PÀnÃ®Ä ±ÁSɬÄAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½¬ÄgÀĪÀ jvÉñï JA§ ªÀåQÛUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà F jÃw vÁ£ÀÄ F »AzÉ ¸ÀºÀ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉaÑUÉ ºÀtPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝzÁV0iÀÄÆ ¸À¢æ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀV¹ ¤PÀ̯ï JA§ ¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀ°è ºÉaÑ£À ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É DUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ F jÃwAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀÀ, ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÁtåªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 jvÉñïUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ DvÀ£À PÁj£À°èzÀÝ MlÄÖ gÀÆ 59,095 ¨É¯ÉAiÀÄ 50 ¥ÉÊ¸É ªÀÄvÀÄÛ 25 ¥ÉÊ¸É ¨ÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ. C®èzÉà F PÀÈvÀåPÁÌV §¼À¸À®Ä ElÄÖPÉÆrzÀÝ gÀÆ. 40 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, £ÉÆÃQ0iÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ ¸Áé¢Ã£À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ. F jÃw ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆwÛ£À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ 2.5 ®PÀë DUÀ§ºÀÄzÀÄ.

F §UÉÎ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, PÁj£À ZÁ®PÀ EµÁðzï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹ jvÉñï JA§ªÀgÀ ªÉÄÃ¯É §d¥É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß PÀgÀV¹ ¤PÀ̯ï JA§ ¯ÉÆúÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ CPÀæªÀĪÁV C¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÀ£À¢AzÀ ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ jvÉñÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV MAzÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®VgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁgÀåPÉÌ §d¥É oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà . ZÀ®ÄªÀgÁeï, JJ¸ï L ²æÃ. ¨Á§Ä UËqÀ, ¹ºÉZï¹ 742 ²æÃ. d£ÁzsÀð£À UËqÀ, ¹¦¹ 672 ²æÃ. ¸ÀÄd£ï ±ÉnÖ. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÁzÀ J¦¹ 1485 ²æÃ. ºÀjÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ J¦¹ 124 ²æÃ. ¨Á®ZÀAzÀægÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, December 25, 2005

ZP/TP ELECTIONS COUNTING DAY BANDOBUST ARRANGEMENTS

zÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-12-2005 gÀAzÀÄ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄðªÀÅ ¢£ÁAPÀ 27-12-2005 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

 1. PÉ.¦.n. PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 2. J¸ï.«.J¸ï.PÁ¯ÉÃdÄ §AmÁé¼À
 3. J£ï.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀļÀå
 4. J¸ï.r.JA PÁ¯ÉÃdÄ GfgÉ ¨É¼ÀÛAUÀr
 5. ¦ü¯ÉÆëģÀ PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ.
ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄð ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæwà PÉÆoÀrAiÀÄ°èAiÀÄÆ 2 ºÉZï¹/¦¹ UÀ¼À£ÀÄß ¤¸ÀÛAvÀÄ G¥ÀPÀgÀtzÉÆA¢UÉ £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆoÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ DAiÀÄPÀnÖ£À ¸ÀܼÀUÀ¼À°è JJ¸ïL/¦J¸ïL zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ EzÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉUÁV ¹¦L zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀÄvÁÛgÉ. PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¸ÁzÁ GqÀĦ£À°èAiÀÄÆ ¹§âA¢0iÀÄ ªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀzÀævÁ zÀȶ׬ÄAzÀ ºÉÆgÀªÀÄÄRå zÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è £ÉëĹzÀÄÝ C£À¢üà PÀÈvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ NqÁqÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ §gÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæwà ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è 1 ¦L, 5 ¦J¸ïL/JJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÉÆÃgÀUÉ Ej¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀ DAiÀiÁ PÉÃAzÀæPÉÌ ¸ÀzÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ KeÉAmï, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀ JtÂPÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤¢üðµÀÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢ü PÁjUÀ½AzÀ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÉƼÀUÉ ©qÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÉƼÀUÉ ©Ãr, ¹UÀgÉÃlÄ, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt, ¯ÉÊlgï, ªÉƨÉʯï, PÁå°PÀÄå¯ÉÃlgï ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAw®è.

gÁdå ZÀÄ£ÁªÀuÁ D0iÉÆÃUÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢ü PÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ/¹§âA¢ü ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁt §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ ¥ÀwæPÁ/ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸À®Ä C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀÄUÀ½UÉ DAiÀiÁ ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆÃoÀrAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÁ®ÆQ£À ªÁvÁð E¯ÁSÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ MzÀV¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀÄ°è EwÛÃa£À gÁdQÃAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä 06 PÉ.J¸ï.Dgï.¦. vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ, 06 f¯Áè «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ, 250 UÀȺÀgÀPÀëPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. r.J¸ï.¦ zÀeÉðAiÀÄ CzsÀPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ±À¸ÀÛç ¸ÀfÓvÀ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¤UÁ EqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤¸ÀÛAvÀÄ G¥ÀPÀgÀt C¼ÀªÀr¹zÀ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj UÀ¸ÀÄÛ zÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀiÁ»w ®¨sÀåªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À UÀ¸ÀÄÛ K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gËrUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀÄAqÀgÀ ºÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼À, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä UÀÄ¥ÀÛzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÉëĸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ «d0iÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ C¨sÀåyð/¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ «dAiÉÆÃvÀìªÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɸÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀzÀ°è, ¥ÀgÀ «gÀÄzÀÞ WÉÆõÀuÉ PÀÆV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀ.PÀ. f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÀ®A 144 ¹.Dgï.¦.¹. C£ÀéAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2005 gÀ ¨É½UÉάÄAzÀ 28-12-2005 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ vÀ£ÀPÀ f¯Éè0iÀiÁzÁåAvÀ gÁd¥ÀPÀëzÀªÀgÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà jÃw0iÀÄ «d0iÉÆÃvÀìªÀ/ªÉÄgÀªÀtÂUÉ/gÁå°UÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹ CzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-12-2005 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ¬ÄAzÀ 28-12-2005 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀå ªÀÄÄPÀÛ ¢£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¢£ÀUÀ¼À°è ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ±ÀgÁ§Ä, ±ÉÃA¢ ºÁUÀÄ E£ÀÄß½zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ CªÀįÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ. ¤µÉÃzÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ CªÀĮĥÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl, ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è C§PÁj PÁ£ÀƤ£ÀrAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F ªÀÄvÀ KtÂPÉ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è f¯Éè0iÀÄ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀ®Ä zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÀÄvÀ KtÂPÉ0iÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Éǰøï E¯ÁSÉ0iÀÄ ¨ÁèUï£À°è D ¢ªÀ¸À ¤0iÀÄvÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Saturday, December 24, 2005

Meeting of BPO / Call Centres

Today a meeting of all BPOs / Call Centres operating in Mangalore City was held in the office of Superintendent of Police D.K. District, mainly to review the security of the employees working in these units. The meeting was attended by the representatives of

 1. Mphasis, Jeppu, Mangalore
 2. Infosys, Kottara, Mangalore
 3. J-Tech Informatics, Chilimbi, Mangalore
 4. Raj Info Vision, Marnamikatte, Mangalore.

The meeting was chaired Mr. B.Dayananda SPDK. Besides Additional SP Mr.B.S.Lokesh Kumar DK. District and DySP Mangalore City Mr.S.M.Mantoor also participated.

In the meeting the representatives of the Call Centres explained the various security measures adopted by their companies for the safety of the employees – especially for those working in the night / late shifts and more importantly the lady employees.

As on now most Call Centres are found to be dependent on outside transport operators for ferrying their employees from their places of accommodation to work place and then dropping them back. The companies emphasized that they are adhering to all the safety norms that are invogue and also promised that they will try to improve the same by incorporating technological measures like GPS tracking, SMS messaging …etc in the future.

SPDK requested the companies to take the department into confidence in any of their security related issues and ensure foolproof security to their colleagues. In addition he also alerted the companies to be aware of the various threats to their systems/programs/softwares by hackers and tech savvy criminals.

Lastly the executives of the companies assured that they will be happy to participate in any of the projects of the Police Department benefitting the society at large.

The meeting lasted for about 1.30 hours.

Xmas greetings

The DK Police wishes all the people of the district Merry Christmas. May Lord Jesus bless us , this Christmas, with quietness of mind; Teach us to be patient and always to be kind.

INVITING PAPERS FOR THE 37TH ALL INDIA POLICE SCIENCE CONGRESS

The BPR&D (Bureau of Police Reaserch and Development) has invited papers for discussion for the 37th All India Police Science Congress proposed to be held at Bangalore shortly, on the following subjects mentioned below:
 • Vision for ‘Police 2010’ and ‘Police 2020’
 • Training strategy to affect behavioral and attitudinal change in the Police personnel
 • Evolution of norms for manpower and logistics requirements at police station, sub-division and district levels

Police officers of all ranks are eligible to contribute papers to this congress. Non police officers from the field of law, social science, media and other academicians can also contribute on the above subjects especially on the topics mentioned above against (a) and (b). It may be ensured that the papers are based on empirical data and research-oriented conceptualizations and are relevant to the themes mentioned above.

It is requested that the paper be sent in triplicate (hard copy) and a soft copy / (cd/floppy/e-mail) to BPR&D along with an abstract containing a gist of important points covered in the paper so as to reach BPR&D positively by 7th January, 2006 under the following address:

Lalit Das, AIGP/AD BPR&D

phone no 011-24360923

e-mail to – lalit_das@yahoo.co.in

Thursday, December 22, 2005

Monthly Dalith Meeting on 25/12/2005

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 25-12-2005 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cyw UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À®èzÉà EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥À. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ "¥sÉÆãï E£ï" PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ°è zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 0824-5667100 PÉÌ D ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 11 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ ¥ÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÁUÀÆ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°gÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, December 21, 2005

The District Road Transport Authority Meeting

The District Road Transport Authority meeting was held today in the office of the Deputy Commissioner D.K.District. The meeting chaired by Mr.Parshwanath Deputy Commissioner DK, was attended by the Mr.B.Dayananda SPDK (Member), Mr.Ramesh RTO (Secretary) and Mr.Seva Naik RTO Puttur (Adl Secretary). Several Bus operators through their advocates represented before the Authority. In addition many common people also participated in the meeting and gave representations about various issues related to their transport problems.

As the meeting was held after a long gap of two years (last meeting on 27-12-2003) nearly about 742 subjects came up before the meeting. They mainly related to ;

 • Subjects referred/remanded to by the Karnataka State Transport Appellate Authority (KSTAT), the State High court and other Courts for consideration by the RTA -256
 • Subjects that were deferred in the previous meeting - 124
 • Subjects pertaining to grant of fresh permits in the City route - 160
 • Subjects pertaining to grant of fresh permits in mofussil areas - 133
 • Subjects pertaining to variation of routes by existing operators - 67
 • Subjects pertaining to Cancellation and renewal of Permits - (02)

Before commencement of the meeting as per agenda, the advocates representing the various Bus Opertors drew the attention of the Authority to the various decisions passed by the KSTAT and the courts on issue of fresh permits. In this regard they highlighted that formulation of routes by the State Govt and Joint Road Survey is a must before issue of fresh permits. Later the Authority called the subjects as per agenda and gave oppurtunity to the applicant as well as for others to file oblections if any to various proposals.

The meeting lasted for about four hours.

It was decided to hold these meetings regularly in the feature. Further as per the request of the advocates, it was agreed to keep these meetings on third saturday of the month. Accordingly the meetings will be convened on third saturday of the month every three months regularly in the future. Further the date of pronouncement of decisions of the meeting will also be intimated in advance to the comcerned as per the request made.

Monday, December 19, 2005

ZP/TP ELECTION-05: Final Poll Percentage

Final Polling percentage as calculated and reported by the Polling Officers:

Bantwal: 71.57%
Belthangady: 69.65
Mangalore Rural: 62.94%
Puttur: 73.2%
Sullia: 74%

District overall average: 70.27%

ZP/TP Elections-05: Peaceful conclusion of polling in the district

Today polling has been conducted peacefully throughout the district. No untoward incident has been reported from any part of the district during this poll period. Elaborate police B/B was made to ensure free and fair poll.

The DK Police thanks all the voters and enlightened citizen of the district for ensuring smooth, peaceful and fair poll. DK Police also thanks all the Police Officers and staff of other districts/units who had come here on our request for assistance and support.

Brisk patrolling, effective communication and above all judicious deployment of force based on past poll incidents clubbed with prevailing political situation helped in preventing any kind of disturbance during the poll process.

DK Police also thanks all the press and media friends for their excellent cooperation during this poll phase.

New PSI to Barke PS

Mr Pawan Kumar presently working as PSI DCRB (District Crime Records Bureau) in the SPs Office has been posted as PSI (L&O) of Barke PS. The present incumbent there Mr.Siddappa who is under suspension has been released from suspension and posted as PSI DCRB. These orders have been passed by IGP WR Mr.Suresh Babu.

Sunday, December 18, 2005

DK Police aquires new vehicle for Riot Control


A new Bolero vehicle titled "Rapid Intervention Vehicle" has been added to the fleet of vehicles of DK Police that is fully equipped to handle any type of riotous situation.

The new Mahindra Bolero jeep has been suitably modified by the department in such a way that it can easily penetrate through any type of crowd and provide adequate of security to the police personnel travelling in it. With the use of the vehicle, the police can also fire teargas shells, make public announcements through mega phone, make video coverage...etc that will all help them in handling law and order problems. In addition, the vehicle also contains emergency/safety equipments like portable fire extinguishers, first aid kit, portable generator..etc. There is also provision to keep water cooler, thermos flask that are required for the staff when they are on long hours of duty/travel.
Presently the vehicle is being used as Command Vehicle for SPDK to follow him during any law and order situations. Fully trained, physically fit and mentally alert police personnel have been specially selected to accompany in the vehicle. This team also contains women staff (required to handle women agitators) and plain clothesmen. A laptop computer equipped with GIS software is also added to the vehicle with the help of which geographical information of the district integrated with police security details can be accessed quickly by SP and his team during large scale security arrangements like elections, VIP visits...etc.
The details of accessories of the vehicle:
 1. Two Multi TearGas Shell launcher (MTSL)
 2. Four heavy duty search lights
 3. PA system with Siren
 4. Stone guards for all windows as well as fron and back
 5. Additional front and side protectors that can be folded
 6. In built 4S Generator
 7. New flashy toplights for high visibility
 8. Upper exit windows for people to stand and operate TG launchers and video camera
 9. Handy Video camera
 10. Portable Fire Extinguisher
 11. First Aid kit
 12. Riot Control gears like helmet, body protectors, fibre cane shield...etc
 13. Water cooler, thermos...etc

TO download photos Click Here

Three Arrested in connection with Cyber Wave incident

The Mangalore City Police have arrestedthree persons in connection with the incident that occured 0n 13/12/2005 in a cyber cafe called Cybe Wave in Attavara of Mangalore South PS limits.

In this incident, some miscreants had entered into the Cyber Cafe in the afternoon and had assaulted a college boy and girl who were chatting inside a cubicle of the cafe. They had also threatened a lady employee of the cafe who had tried to intervene. In this connection a case was registered in South PS on the complaint of the owner of the cafe. After the incident the culprits had escaped and the boy and the girl who were attacked had also vanished without any trail. The police had no clues regarding the incident as the Cyber Cafe had not maintained any details about the users who come to browse at the center which is mandatory as per the State Govt circular.

However, based on a note book that was left behind in the cafe by the boy who was attacked, the police traced him to a college in Mangalore where he was studying. Subsequently the girl was also identified.
On further clues, police finally got hold of three persons who were involved in the incident. The names of these three who have been arrested are;

Rohan Pinto 19 yrs S/o Richard Pinto Kankanady Mangalore taluk
Girish 24 yrs S/o Vasudeva Konaje Mangalroe taluk
Kishore 22 yrs S/o Sanjeeva Padil Mangalore taluk

Another person who is involved in the incident is yet to be secured. Of the three arrested, the first accused Rohan studying in the same college as that of the boy and the girl had passed on the information to the other three who had actually gone and attacked the cafe. The motive for the attack is that the boy and the girl belong to different communities.

In view of this incident, the City Police are checking all the cyber cafes to ensure that they maintain the register and mention the details of all the users as prescribed by the State IT department. Though these instructions had been given to all Cyber Cafe owners of the city earlier, it is seen from this inciden that the owners have not taken these guidelines seriously. Hence in the present incident, the police will write to the IT Secretary who is the authorized Officer to penalise the cafe owner for his lapse. Reports will also be initated against the other cyber cafe owners who are found violating these rules in the future.

It may be noted her that as per the notification issued by the IT, BT & Science and Technology Secretariat the cyber owners must maintain records including the name, the address, the log in and log off time of any user or else be open to a penalty of Rs 25,000, if a complaint is lodged against him by the police.
To view the notification CLick Here

Saturday, December 17, 2005

ZP/TP Elections: Elaborate Police Security Arrangements

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-12-05 gÀAzÀÄ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ £ÀqÉ0iÀįzÉ. F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃ0iÉÄ ±ÁAw0iÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉ0iÀÄĪÀ°è ºÁUÀÆ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ ¤©üÃðw¬ÄAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁj0iÀiÁUÀĪÀ ¤nÖ£À°è ¥Éǰøï E¯ÁSɬÄAzÀ f¯Éè0iÀiÁzÁåAvÀ ªÁå¥ÀPÀ gÀPÀëuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

f¯Éè0iÀÄ°è F »A¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃa£À gÁdQÃAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ F ¥Éǰøï gÀPÀëuÁ PÁ0iÀið0iÉÆÃd£É0iÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß E°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À ¸ÀASÉÊ 1054 EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è »A¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀƪÀð, ZÀÄ£ÁªÀuÁ £ÀAvÀgÀzÀÀ WÀl£É, EwÛÃa£À vÀÄgÀĹ£À ¸ÀàzÉð, §AqÁAiÀÄzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ©gÀĹ£À ¥ÀæZÁgÀ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ G½zÀ C¨sÀåyðUÀ¼À »A¨Á®PÀgÀ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¥Àæw ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ Cwà ¸ÀÆPÀëöä(176), ¸ÀÆPÀëöä(376) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå(502) ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. F J®è ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀë÷ävÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¹§âA¢ §®ªÀ£ÀÄß ¤0iÉÆÃf¸À®VzÉ. EzÀ®èzÉà zÀ.PÀ. f¯ÉèUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÉ £ÀPÀì¯ï ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èPÉÆqÀÄ ¨É¼ÀÛAUÀr, ªÉÃtÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆqÀ©zÉæ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ 29 ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀì¯ï ¨Á¢üvÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. F ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ±À¸ÀÛç¸ÀfÓvÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï §®ªÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉà £ÀPÀì°Ã0iÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ PÀªÀiÁAqÉÆà zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV EAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÀæQæÃ0iÉÄ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MlÄÖ 134 ¸ÀAZÁj UÀ¸ÀÄÛ zÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà vÀÄvÀÄð ªÀiÁ»w §AzÀ vÀPÀët PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀAvÉ F J¯Áè ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ G¥ÀPÀgÀt C¼ÀªÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

f¯Áè UÀr ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï, ZÁªÀiÁðr, vÀ®¥Ár, UÀÄAqÀå, ¸ÀA¥ÁeÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀĪÁ¬Ä ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¢£ÁAPÀ 17/12/2005 gÀ gÁwæ¬ÄAzÀ¯Éà ZÀPï¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ZÀPï¥ÉÆøïÖUÀ¼À°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVzÀÄÝ, ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ, UÀrAiÀiÁZɬÄAzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÁUÁlªÁUÀzÀAvÉ, zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ f¯ÉèUÉ £ÀĸÀļÀzÀAvÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

F gÀPÀëuÁ ªÁåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä f¯Éè0iÀÄ J®è ®¨sÀå ¹§âA¢ (791) §®ªÀ£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆvÉUÉ ºÉÆgÀf¯ÉèUÀ¼ÁzÀ §¼Áîj(50), zÁªÀtUÉgÉ(200), avÀæzÀÄUÀð(211) ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½î(130) UÀ½AzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ §AzÉÆç¹ÛUÉ vÀj¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÁUÉ0iÉÄà f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §AzÉÆç¹ÛUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä UÀȺÀ gÀPÀëPÀzÀ¼ÀzÀ MlÄÖ 412 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ.

eɯÉè0iÀÄ°è UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVgÀĪÀ D0iÀÄPÀnÖ£À ¸ÀܼÀUÀ¼À°è f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä¥ÀqÉ(06), Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ¥ÀqÉ (04) ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄøÀ®Ä¥ÀqÉ(20) UÀ¼À vÀÄPÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæºÁgÀzÀ¼ÀUÀ¼À£ÁßV EqÀ¯ÁVzÉ. vÀÄvÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ¥ÀæºÁgÀ zÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀܽÃ0iÀÄ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¹§âA¢UÉ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÀ¯ÁmÉ CxÀªÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà ¸À¤ßªÉñÀ §AzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¢lÖªÁV JzÀÄjzÀ®Ä ¸ÀªÀð¸À£ÀßzÀÞªÁVgÀÄvÀÛªÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæÃ0iÉÄUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀ®Ä 0iÀÄw߸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀÄPÀ ±ÀQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀ®Ä f¯Áè «±ÉõÀzÀ¼À, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÉëĸÀ¯ÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÉõÀªÀÄgɹ ¸ÁzÁ GqÀĦ£À°Ý UÀÄ¥ÀÛªÁV ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. F jÃw ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ®Æè PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ gËrUÀ¼À ªÉÄïÉ, C¥ÀgÁzsÀ ZÀjvÉæ0iÀÄļÀî ªÀåQÛUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À EqÀ°zÁÝgÉ. C®èzÉà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À ¥ÀvÉÛ, CPÀæªÀÄ PÉ®¸À, UÀÆAqÁVj ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVzÀÄÝ, f¯Éè0iÀÄ J¯ÉèqÉ0iÀÄÆ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀÄUÀªÀĪÁVgÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî°zÁÝgÉ. C®èzÉà F ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è0iÀÄÆ MAzÀÄ vÁvÁÌ°PÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉ0iÀįÁVzÀÄÝ F PÉÃAzÀæªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ, ¸ÀƼÀå ºÁUÀÆ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À ZÀÄ£ÁªÀt PÁ0iÀÄð0iÉÆÃd£É0iÀÄ DzsÁgÀ ¸ÀÜA¨sÀªÁV PÁ0iÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÀA§AzsÀ CPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è vÀPÀët ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉÊ 2220500 CxÀªÀ ¸Àܽ0iÀÄ ¥Éǰøï oÁuÉ0iÀÄ ¸ÀASÉåUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÉ vÀPÀët ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀ¸ÀÄÛ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ GavÀªÁV ¥ÉǰøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀºÁ0iÀĪÁUÀ®Ä f¯Éè0iÀÄ EvÀgÀ vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè zÀÆgÀªÁt 100 ¸ÀASÉå ZÁ®£É0iÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EzÀgÀ G¥À0iÉÆÃUÀ ¥ÀqÉ0iÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
FUÁUÀ¯Éà UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVgÀĪÀ J®è Cwà ¸ÀÆPÀë÷ä ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½UÉ £ÉëĸÀ¯ÁUÀĪÀ ¹§âA¢ªÀjUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÁQmÁQUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ vÀÄvÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ UÀ¸ÀÄÛ ªÁºÀ£ÀPÁÌUÀ°, ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæPÁÌUÀ° vÀéjvÀªÁV gÀªÁ¤¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè0iÀÄÄ ªÀÄwÃ0iÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä ¥ÀæzÉñÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½UÉ £ÉëĹgÀĪÀ ¹§âA¢ §®zÀ eÉÆvÉUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ zÀæ¶Ö¬ÄAzÀ ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ «±ÉõÀ ±À¸ÀÛç¸ÀfÓvÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¦PÉmïUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¹§âA¢0iÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀUÉmÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¥ÀæzÉñÀzÀ EvÀgÉqÉUÀ¼À°è ¸ÉÃgÀ§ºÀÄzÁzÀ d£À ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ ElÄÖ D ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 0iÀiÁªÀÅzÉà UÀ¯ÁmÉ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÀAvÉ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî°zÁÝgÉ.

F J®è PÁ0iÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÉÄîĸÀÄÛªÁj0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä f¯Éè0iÀÄ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ vÁ®ÆQUÉ M¨ÉÆâ§âgÀAvÉ rªÉåJ¸ï¦ zÀeÉð0iÀÄ C¢PÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. D0iÀiÁ vÁ®ÆQ£À ¥ÉÇ°Ã¸ï §AzÉÆç¹Û0iÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð dªÁ¨ÁÝj EªÀgÀzÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ¥Àæw vÁ®ÆQUÉ E§âgÀÄ ¹¦L zÀeÉð0iÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄ£Áß ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAa, D¸É D«ÄµÀ MqÀÄتÀÅzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀæªÀĪÁVzÉ. F §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ F ¸À® «±ÉõÀªÁV ¥Àæwà vÁ®ÆèQ£À°è MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ ¸Áܦ¹gÀÄvÁÛgÉ. C§PÁj C¢üPÁj/ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ®èzÉà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤¸ÀÛAvÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è vÀPÀët ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ ¸ÀASÉÊ 100PÉÌ w½¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß C§PÁj vÀAqÀPÀÆÌ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¹§âA¢ EgÀvÀPÀÌAvÀºÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉƨÉʯïUÉ w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

MnÖ£À°è f¯Éè0iÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ ¤©üðÃqɬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä F J®è PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ F ZÀÄ£ÁªÀuÉ ±ÁAw0iÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉ0iÀÄĪÀ°è J®è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GIS application to oversee poll security arrangements


The DK Police are all set to experiment with the GIS application to oversee and monitor the security arrangements to the forthcoming Zilla/Taluk Panchayat elections to be held in the district on 19/12/2005. For this all the ground work has been done by the NRDMS (Natural Resource Development and Management Society) centre and the Police personnel manning the Computer cell in the district SPs office.

The digital map of the district available with the NRDMS centre has been taken and to this all information related to the Police Security scheme has been integrated using the Arc view software. Thus information like sensitivity of booths, stationing of striking forces, area demarcation of sector mobiles, deployment of personnel to booths, telephone numbers…etc have all been fed and linked with the map.
On the day of election, the software will be installed in the District Control Room as well as in the Temporary Control Room that will be opened at Puttur to monitor the election process of Puttur subdivision. The software will be of great help to the control room staff as it will give them a better perspective of the field level arrangements. They will be able to see on the map where exactly the booths are located, where the Striking forces are located, what is the distance between the nearest PS and any village…etc. All this information will be available to them on the click of buttons. By this they can analyse things better and relay information over the wireless to field level officers who will be engaged in the conduct of elections. For example, if the control room receives any information of trouble in any of the booths in the district, they can within in minutes identify the booth on the map and confirm to which sector and Police Station it belongs to, what is the deployment available at the booth and if reinforcement is to be sent which is the nearest striking force/sector mobile available...etc. Based on this they can give necessary instructions to the concerned.
The same software will also be available on the SPs laptop with which he can have full picture of the whole poll related arrangements of the district even while being at any corner of the district at any point of time. Thus this would help in better decision making as well as effective implementation of instructions.
Though this is being done on an experimental basis, if found useful, can be improved upon and used for variuos other purposes in the future.
The persons who have made this possible;
Ugrappa, NRDMS, Zilla Panchayath Mangalore.
Sudheer Kumar, NRDMS, Zilla Panchayath Mangalore.
Gururaj Jadhav M.D., Computer Section, District Police Office Mangalore.
Manoj Kumar, Puttur Rural Police Station.
Manjunath, Computer Section, District Police Office Mangalore.
Sunil Kuamar C.H., Computer Section, District Police Office Mangalore.
Pradeep K.N., Computer Section, District Police Office Mangalore.
Sadashiva, District Wireless Control Room, Mangalore.
To down load print quality photos Click Here

Friday, December 16, 2005

LIQUOR BAN DUE TO ZP/TP ELECTIONS -05

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19-12-2005 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÉ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄ°zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 27-12-2005 ªÀÄvÀUÀ¼À JtÂPÉ PÁAiÀÄðªÀÅ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄÄPÀÛ, £ÁåAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀ ºÁUÀÆ ¤¸ÀàPÀë¥ÁvÀ¢AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ® ªÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ CªÀįÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¤µÉâ¹ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DzÉñÀ ¸ÀASÉå JªÀiïJf(4)/¹Dgï/27/05-06 gÀ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¢£ÁAPÀ 18-12-2005 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmɬÄAzÀ 20-12-2005 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-12-2005 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ¬ÄAzÀ 28-12-2005 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀå ªÀÄÄPÀÛ ¢£ÀUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¢£ÀUÀ¼À°è ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ±ÀgÁ§Ä, ±ÉÃA¢ ºÁUÀÄ E£ÀÄß½zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ CªÀįÉÃj¸ÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ.
¤µÉÃzÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ CªÀĮĥÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl, ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è C§PÁj PÁ£ÀƤ£ÀrAiÀÄ°è ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Wednesday, December 14, 2005

District Level Task Force Mooted to Combat Pollution

A District Level Taskforce consisting of Police, Transport, Food and Pollution Departments has been formed to effectively tackle pollution related issues in the district. The creation of this task force comes in the wake of State Government directive to all districts to have such task force that would lead to more meaningful approach to the problem.
On 07-12-20005, a meeting of the Task Force was held in the office of the Supdt of Police which was attended by Mr.Lokesh Kumar, Addl. Superintendent of Police D.K, Mr.S.M Mantoor DySP Mangalore Sub Division, Mr.Ramesh RTO Mangalore, Mr.G.K.Rajanna Dy Director Food and Civil Supply Department Mangalore, Mr.K.M.Chandra Shekar CPI Traffic Mangalore, Mr.Mohan Krishna Environmental Officer Pollution Control Board Mangalore. The meeting was chaired by Mr.B.Dayananda SP DK. During this meeting, the various dimensions of the problem of pollution especially vehicular pollution were discussed threadbare and an Action Plan drawn to take the problem head-on. The main points of this Action Plan are;

 • To conduct periodic emission checking of all vehicles and ensure that the emission levels are below permissible levels. As per Indian Motor Vehicles Act, it is mandatory for all motor vehicle users to conduct emission checks every six months and keep the certificate in this regard.
 • To organise emission checking camps for all Government vehicles of the district twice a year - on the occasion of Republic Day and Independence Day in the district regularly in future.
 • To conduct periodic checking of petrol bunks for adulteration of fuel.
 • To collect information and organise joint raids on illegal outlets which sell adulterated fuel (Petrol/Diesel) in loose form.
 • To organise massive drive against diversion of LPG cooking cylinders for motor vehicles which is an offence under law. As per the Motor Vehicles Act, vehicle owners who want to run their vehicles on gas have to have specific permission in this regard and should install authorised gas kits for the purpose in their vehicles. However it is noticed that many vehicles are plying with domestic LPG instead of approved gas kits. This becomes an offence and action will be initiated as per law which prescribes penalty and seizure of the vehicles and the gas cylinders.
 • In order to curb noise pollution, Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 and the consequent Supreme Court Judgements will be enforced strictly in the district. The Pollution control Board will be measuring the decibel levels of noise at various places and report to the Police Department. As per the Environment Protection Act 1986, sound exceeding prescribed noise limits of a particular public area constitutes an offence and is punishable with 5 years imprisonment or with fine of Rs.1 Lakhs or both.
 • Use of Loud speakers in public places shall be regulated as per Rule (5) of the Noise Pollution Rules 2000 and the Supreme Court Judgements in this regard. Accordingly, loud speaker users should obtain written permission from the Police authorities compulsorily. Loud speakers should not be used at night between 10 pm and 06 am except in close premises for communication within e.g. auditorium, conference rooms, community halls and banquet halls. Even while using the loud speakers legally and during the permissible hours, it should be ensured that the noise decibel level does not go beyond what is prescribed for that area.
 • To involve the NGOs which are advocating the cause of pollution and other resource persons actively in the activities of the task force.
 • To create public awareness about the ill effects of pollution by organising camps periodically throughout the district.
Based on this action plan, the concerned departments have already swung into action by conducting joint drives and inspections. On 09-12-2005 in Mangalore City in a drive against vehicle owners using domestic gas cylinders, the task force has detected 10 cases. Action has been taken against the vehicle owners of these ten vehicles by imposing penalty and seizing the gas cylinders.

The Mangalore City Traffic Police is taking strict action against Bus Operators using vacuum/shrill horns in their vehicles causing severe irritation and distraction to other road users besides causing noise pollution. They have already booked 1722 such cases during this year in this regard and have also removed such type of horns from the vehicles concerned.
The drive will be continued relentlessly in the future days also In this regard, the public is requested to inform any such incidents of vehicles causing pollution, unauthorised use of loud speakers…etc to any of the members of this task force. The contact details of the officers concerned are given below;

Mr. B.Dayananda SP DK 2220503 (O) 9448130100 (Mob)
Mr. B.S.Lokesh Kumar Addl. SP DK Ph: 2220505 (O) 9845689500 (Mob)
Mr. S.M Mantoor Dy SP Mangalore City Ph: 2220514 (O) 9448222244 (Mob)
Mr. Chandrashekar CPI Traffic Ph: 2220523 (O) 9448142435 (Mob)
Mr. Ramesh RTO Mangalore Ph: 2423476 (O) 9448346242 (Mob)
Mr. G.K Rajanna DD Food Ph: 2420101 (O)
Mr. Mohan Krishna Environmental Officer Ph: 2406586 (O)Recruitment for D.K. District Police Co-operative Credit Society

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀgÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ FUÁUÀ¯Éà Cfð PÀgÉ¢zÀÄÝ, F §UÉÎ MlÄÖ 126 CfðUÀ¼ÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É £ÀqɸÀ¯ÁV 18 DfðUÀ¼ÀÄ £Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. G½zÀ 108 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁvÀÌ°PÀªÁV °TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ DºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ F §UÉÎ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:08-01-2006, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ, ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 jAzÀ 12-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÀUÉ, ¸ÀAvÀ C¯ÉÆòAiÀĸïì PÁ¯ÉÃeï, ¨ÁªÀÅl UÀÄqÉØ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉV£À PÀgÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß J¯Áè DºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà gÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è J¯Áè DºÀð 108 D¨sÀåyðUÀ¼À ºÁUÀÆ wgÀ¸ÀÌøvÀ 18 C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß (PÁgÀtUÀ¼ÉÆA¢UÉ) ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

¸À¢æ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±Éß ªÀiÁzÀjAiÀizÁÝVzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¢üPÀÈvÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ jf£À¯ï E£ïìlÆåmï D¥sï PÉÆÃ¥ÀgÉÃnêï qɪÀ¯É¥ïªÉÄAmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀ»¸À¯ÁVzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiËTPÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸À¢æ CfðUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌçvÀªÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÁUÀÆ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæ vÀ®Ä¥À¢gÀĪÀ §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»wUÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï £ËPÀgÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤., PÀbÉÃj, rJCgï DªÀgÀt, J.©.±ÉnÖ ¸ÀPÀð¯ï §½, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ zÀÆgÀªÁt (0824-2448373)AiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.


Explosives of Mangalore Railway Station found to contain Fire cracker composition


The Bomb disposal squad and the Scientists from the Forensic Science Laboratory arrived have from Bangalore today and have exained the explosives found at Mangalore Railway Station yesterday. They have certified that these are not commercial explosives or bombs. They feel that these are some crude variety of fire crackers used in the fairs and jatras in the villages. The chemical composition of these explosives is found to be gun powder and aluminium based cracker composition.
After the examniation, the bomb squad has dismantled these explosives and destroyed the same after preserving necessary samples.
Meanwhile, the Superintendent of Police DK District has commended the good work done by the Railway Ticket Inspector Mr.John Devasia and has given a reward of Rs.1000/ to him as a token gesture of appreciation from the Police department.
Further investigation of the case is being carried out by the Railway Police.
To download photos Click Here

Fraudster cheating nationalised banks arrested


The Mangalore East Police have arrested a fraudster and his accomplice who had cheated several nationalised banks and other gullible persons.
On 08/12/2005 the Manager of Corporation Bank City Hospital Branch lodged complaint with Mangalore East Police Station against one B.N.Ravindra who had taken a loan of Rs.15 lakhs for the purchase of a flat in an apartment at Bendoowell. It was alleged that when the said person failed to repay the loan taken, the bank authorities initiated procedure to recover the said amount by aquiring the flat purchased that was pledged to them. However when the bank authorities went to take possession of the flat, they came to know that the property has already been taken over by the Canara Bank for failure of loan repayment by the same person taken from them. Thus it was alleged that he has cheated the Bank by taking the loan on false/forged records and failed to repay the same therey by committing cheatng and forgery. Accordingly a case in Mangalore East PS was taken up against B.N. Ravindra and others under sections 420, 468 and 471 IPC.
Mr. Basheer Ahmed PI Mangalore East PS and staff immediately swung into action and succeeded in apprehending the said B.N Ravinda 36 yrs S/o B.Nagesh R/o Dongarakeri cross road Mangalore city on 12-12-2005. The thorough interrigation of the accused revealed the folowing facts;
B.N.Ravindra a civil engineer by profession had worked as consulting engineer for some time in Mangalore city. Later as he wanted to expanded his profession, was in need of large sum of money. He hit upon the idea of procuring large sums of money from various banks by pledging a flat that was in the name of Oswald Noronha. He first approached Allahabad bank in the year 2003 for a loan of Rs.8.9 lakhs. On sanction he purchased the flat and then got a power of attorney made in the name of one Ramkumar who was working with him. He also created bogus records relevant for the house sale like Title deed, Partition deed...etc and then approached the other banks for loan viz Vijaya Bank (Rs.14.5 lakhs), Lord Krishna Bank (Rs.12 lakhs), Canara Bank (Rs.15 lakhs) as well as Corporation Bank (Rs.15 lakhs). After every transaction, the GPA and the other records would be redone and used in the other bank. In the process he collected about Rs. 65 lakhs from these four banks and when the repayment time came, he quitely evaded.
Further investigation has also revealed that he has leased the same flat to a retired NMPT employee for Rs.6.25 lakhs. Now that the Canara Bank has aquired the flat, this retired employee has also lost his money.
Police suspect that the accused might have taken loans from other banks as well for various other purposes and defaulted. Investigation in this regard is under progress. Both the accused have been produced before the court and remanded to judicial custody.
To Download Phtos click Here

Tuesday, December 13, 2005

Explosive materials found in a railway compartment

On 13/12/2005, the Chennai express (Chennai-Mangalore) reached Mangalore Railway Station at about 1415 hrs. The railway personnel on routine checkup of the compartments found one big cardboard box abandoned in S-6 compartment of the train. As the contents of the box looked suspicious, the railway authorities immediately informed the Police control room. On this information, the local police of Mangalore South PS and the district anti sabotage team rushed to the spot and examined the contents of the box. In the box there were about 48 brown colored round shaped materials of the size of cricket ball each and two brown colored cylindrical items of the size of 10"x 6". There was also little quantity of black powder (looking like gun powder) wrapped in news paper and some loose fuse wires.
The box along with its contents was shifted to the Police Parade ground in the district armed reserve and the local explosive experts requested to visit and examine the contents.
The explosive experts on arrival opined that these are not commercial explosives or high explosives but could be some crude explosives. The exact chemical composition they said could be known only after detailed scientific examination.
In this connection, the Railway Police have registered a case in Mangalore Railway PS and have taken up further investigation. The Forensic Science Laboratory has been requisitioned to send a team for examination. Similarly the State Intillegince has been requisitioned to send the Bomb Disposal Unit for any assistance in this regard.
The intensity and nature of explosives will be known only after the arrival of the team from Bangalore. The DK Police is assisting the Railway Police in the investigation.

Mangalore Rural Police recover stolen building construction materials swiftly

¢£ÁAPÀ 11/12-12.2005 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C¼À¥É UÁæªÀÄzÀ, ¥Àrïï JA§°è ¤Ãj£À mÁåAQAiÀÄ PÁªÀÄUÁjUÁV ±ÉÃRj¹ Ej¹zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 10,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉArAUï ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CmÉÆà mÉA¥ÉÇà ºÁUÀÆ mÁmÁ ªÉƨÉʯï£À°è ¸ÁUÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è£À ¸ÀÄ¥Àgï ªÉʸÀgï ±ÀAPÀgï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12.12.05 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄA. UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA. 322/05 PÀ®A 379 L.¦¹. Cr0iÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ²æ. CA¨Ár ¦J¸ïL (C¥ÀgÁzsÀ) gÀªÀgÀÄ WÀl£É £ÀqÉzÀ ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁQëzÁgÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ¯ÁV D ¸ÀªÀÄAiÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢ªÀ¸À C¥ÀgÁºÀß 3.00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀAPÀ£Ár UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï ¸ÀPÀð¯ï §½ CmÉÆà mÉA¥ÉÇà ¹.n.JPïì 8072 ºÁUÀÆ mÁmÁ ªÉƨÉʯï PÉJ-19-JA- 4313 £Éà £ÀA§æzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÉgÀqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV F JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨ÁrUÀ¼À°è PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨ÉArAUï ¸ÀgÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸À¢æ CmÉÆà mÉA¥ÉÇà ¹.n.JPïì 8072 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzï EªÀiÁæ£ï 23 ªÀµÀð vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï D°, ªÁ¸À PÀZÀªÀÄuï ºË¸ï, ¸ÉAZÀÄj ºÉÆÃmÉ¯ï §½, eÉ.JA. gÉÆÃqï §AzÀgï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ªÉƨÉʯï PÉJ-19-JA- 4313 £Éà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JA. ±ÀjÃs¥ï @ ªÀĺÀªÀÄäzï ±ÀjÃs¥ï vÀAzÉ ¥À½îAiÀħâ, ªÁ¸À C¨Áâ¸ï C° PÀA¥ËAqï, ªÀÄÄRå ¥Áæt mÉA¥À¯ï gÀ¸ÉÛ, §d° PÉÃj ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¹zÀ°è ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/12-12-05 gÀAzÀÄ gÁwæ 03.30 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C¼À¥É UÁæªÀÄzÀ ¥Àrïï JA§°è ºÉƸÀvÁV ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAQAiÀÄ §½ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ Ej¹zÀÝ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è vÀÄA©¹ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ F ¢£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AzÀgï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV vÀ¥ÀÅà M¦àPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÄß CzÀgÀ°è vÀÄA©¹gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÉArAUï ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀĺÀdgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ: PÀ©ât ¸ÀgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉArAUï ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ 10,000/- ºÁUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ CmÉÆà mÉA¥ÉÇà EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ªÉƨÉÊ¯ï ªÁºÀ£À EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ 1,00,000/- EªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ MlÄÖ ªÀÄË®å gÀÆ. 1,20,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ.