Thursday, August 31, 2006

Traffic Diversion in view of Ganesha Idol immersion on September 02, 2006.

This post is in Kannada language. To view please download kanada fonts from the Link section.

¢£ÁAPÀ 02/09/06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²æà UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ¤«ÄvÀÛ UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F §UÉÎ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 02/09/2006 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉUÉ F ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ J.© ±ÉnÖ ªÀÈvÀÛ-PÁèPïlªÀgï-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ-£ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ-qÉÆAUÀgÀ PÉÃj-£ÀÆåavÀæ dAPÀë£ï-¨Á¯Áf-PÁgï¹ÖçÃmï-ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁªÀiÁä¬Ä PÉgÉAiÀÄ°è «¸Àdð£É UÉƼÀî°zÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¸Àé®à ªÉÆzÀ®Ä AiÀÄĦ ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ PÀqɬÄAzÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥ÀàUÀÄr ªÀÄvÀÄÛ £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÀ½AzÀ AiÀÄÄ.¦.ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤µÉâ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • £ÀUÀgï ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï PÀqÉ ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ C°èAzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV §®äoÀ, ¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ï, PÀAPÀ£Ár, ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ, gÉƸÁjAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw £ÀAvÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÁnðPÀ®Ñgï dAPÀë£ï¤AzÁV ¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ï, PÀAPÀ£Ár, ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ, gÉƸÁjAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw ¥ÀA¥ïªÉ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½¬ÄAzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV PÀAPÀ£Ár, ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ, gÉƸÁjAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ. gÀÆmï £ÀA§æ 5 gÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃUÀð£ïìUÉÃmï¤AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ gÉƸÁjAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¥ÀÄgÀ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄ vÀ®Ä¥ÀĪÁUÉÎ ¯Á¯ï¨sÁUï, £ÀAvÀÆgÀÄ, ¥ÀA¥ïªÉ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ CgÀ«AzÀ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹ §®PÉÌ wgÀÄV ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw ¥sÀ½ßÃgï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØUÉ CxÀªÁ £ÉÃgÀªÁV PÉ.J¸ï.gÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw gÀÆmï £ÀA 27 gÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ¬ÄAzÀ §®PÉÌ wgÀÄV ªÁ¥Á¸ÀÄ CvÁÛªÀgÀ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ vÀ®Ä¥ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÀ½AzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ¤µÉÃzsÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ®WÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¹ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÁzÀĺÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À°è J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Daily Crime incidents for August 31, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01


 • A case under attempt to theft has been registered in Mulki Police Station. On 30/08/2006 at 0300 hrs one Raju (46) R/o Manchikere, Yallapura Taluk Karavar district gained entry into the Gurudev Mens wear shop belonging to one Krishna R Kotiyan by removing roof tiles and attempted to commit theft. However he was apprehended by the Mulki police who were on night patroling duty.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case under MV theft has been registered in Ullal Police Station. On 26/08/2006 at 1000 hrs some unknown culprits committed theft of a motorcycle bearing Reg. No.KA-19-U-3743 worth Rs. 25,000/ belonging to one Abdul Salim (36) R/o Ullal village Mangalore Taluk which was parked in front of Super Bazar Thokottu Permannur village Mangalore Taluk.
Crime against Women: 01


 • A case under rape has been registered in Mulki Police Station. On 30/08/2006 at 1640 hrs one Naveen called a minor girl of Muru Kavery Mennabettu village Mangalore Taluk and took her to a nearby old house at Kemade, Mennabettu village Mangalore Taluk and forcibly raped her.
Road Traffic Accidents: Nil
Fatal: Nil
Non Fatal: Nil
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01


 • A case under Rioting, Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 20/08/2006 at 1500 hrs accused Sathish R/o Hoigebazar, Ravi, Vijaya Kumar, Sushil Kumar, Nishan, Pramod, Santhosh criminally restrained one Manoj Kumar R/o Pandeshwar Mangalore near his house and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to personal enmity.
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03


 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 30/08/2006 at 1610 hrs at Modern Engineering Building Mangalore Taluk one Rajesh Shetty (26) R/o Salethur Katte Bantwal was cleaning the second floor of the said building when the ladder which was used by Rajesh accidently touched the high tension wire due which he got electrocuted and died.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 30/8/2006 in between 0900 hrs and 1500 hrs one Mundappa Naik (70) R/o Kodange House Belalu village Belthangady Taluk committed suicide by hanging near his house owing to health problem.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police Staton. On 30/08/2006 in between 1900 hrs to 2100 hrs Ravi (30) R/o Palkedadi Arambody village Belthandady Taluk and his wife Laxmi (25) both committed suicide by consuming poison in their house owing financial problem.
Missing Persons: 01


 • A Boy missing case has been registered in Ullal Police Station. One Abdul Nazir (14) R/o Kallappu Permannur village Mangalore Taluk who went to School at Ullal on 30/08/2006 did not return there after to his house. He is found missing since then.
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 276
Fine amount collected: Rs. 14,600/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Fake Lokayakta Sleuths Arrested By Mangalore Police

This post is in Kannada language. To view please download kanada fonts from the Link section.

DCIB 31.08.2006

¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj GzÉÆåÃVAiÉÆêÀðgÀ ªÀÄ£ÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀ vÀAqÀzÀ E§âgÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ £ÀqɹzÀ dAn PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ° §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ..

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á¢üPÁj ²æÃ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄtÚUÀÄqÉØAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19/08/2006 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ zsÁ½ £Àqɹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ PÉøÀÄ zÁR¯ÁäqÀĪÀÅzÁV w½¹, ºÀt PÉÆlÖgÉ PÉøÀÄ zÁR°¸ÀzÉ ©qÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄjAzÀ gÀÆ. 12,50,000/ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.

F §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ £ÀPÀ° ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ PÁgÀt zsÁ½UÉƼÀUÁVzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ 28/08/2006 gÀAzÀÄ §PÉð oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝgÀÄ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ¦. ºÀj±ÀÑAzÀæ, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PïZÀAzÀæ, f¯Áè gËr ¤UÀææºÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀÄ UÁAªïPÀgïgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è F §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢£ÁAPÀ 30/08/2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
 1. QgÀuï ©.J£ï. (33) C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ

 2. ¤vÉñï PÀĪÀiÁgï (30) ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
JA§ªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆvÀæzÁgÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä

¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀåQÛAiÉƧâgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgɬĹ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ F PÀÈvÀå £ÀqɹgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁVgÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ QgÀuï ©.J£ï. ºÁUÀÆ ¤vÉñï PÀĪÀiÁgï gÀªÀjAzÀ F PÀÈvÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 10,25,000/, «rAiÉÆà PÁåªÀÄgÁ, JgÀqÀÄ ªÉƨÁÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, £ÀPÀ°AiÀiÁV vÀAiÀiÁj¹zÀ zÀÆgÀÄ CfðUÀ¼ÀÄ, £ÀPÀ° gÀ§âgï ¹Ã®Ä, EAPï ¥Áåqï, ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆ ªÁºÀ£À...EUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉǰøÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

F ¢£À ¢£ÁAPÀ 31/08/2006 gÀAzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉUÁV ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ¥Éǰøï PÀ¸ÀÖr ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ £Àn¹zÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀvÉÛ §UÉÎ PÀÆqÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ.

C®èzÉà EzÉà DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EzÉà jÃw E£ÀÆß C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹gÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÀÆqÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
To download photo click here .

Wednesday, August 30, 2006

Traffic Diversion in view of Ganesha Idol immersion on August 31, 2006.

This font is in Kannada language. To view, download kannada font from link section


¢£ÁAPÀ 31/08/06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹AiÀÄ°è ¥ÀæwµÁצvÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¯Á¯ï¨sÁUï, §¼Áî¯ï ¨sÁUï, ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, C¼ÀPÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀxÀ©Ã¢AiÀÄ ªÀĺÀªÀiÁä¬Ä PÉgÀAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ.
 • ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ gÀÆmï £ÀA§æ 15 gÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ GªÁð¸ÉÆÖÃgï¤AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV zÀqÀØ®PÁqÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆmÁÖgÀ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ PÀÄAnPÁ£À gÁ.ºÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¥Á¸ÀÄ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.

 • gÀÆmï £ÀA§æ 19 §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ©eÉÊ ªÀÈvÀÛzÀ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ¦AmÉÆà ¯Éãï, PÀgÀAUÀ¯Áàr ªÀÄÆ®PÀ eÉÆåÃw ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ §gÀ§ºÀÄzÁVzÉ. CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.

 • ®WÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¥ÀgÁåAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ©Uï§eÁígï zÁnzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆmÁÖgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ WÀ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÁ.ºÉ 17 gÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ PÉ.¦.n AiÀiÁ £ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¯Á¯ï¨sÁUï ¤AzÀ §¼Áî¯ï ¨ÁUï vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ PÉÆmÁÖgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï ¤AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV, PÉJ¸ïDgïn¹, ©eÉÊ PÀgÀAUÀ®¥Ár ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ §¼Áî¯ï¨sÁUï¤AzÀ ªÀÄtÚUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ zÁlĪÁUÀ ¦«J¸ï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw eÉÆåÃw PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï¤AzÀ¯Éà §®PÉÌ wgÀÄV ªÀÄ°èPÀmÉÖ PÀqÉUÉ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÀAWÀ¤PÉÃvÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצvÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀAWÀ¤PÉÃvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, C¼ÀPÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀxÀ©Ã¢AiÀÄ ªÀĺÀªÀiÁä¬Ä PÉgÀAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ.

 • F ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ªÀÄtÚUÀÄqÉØ vÀ®Ä¦zÁUÀ PÁgï¹ÖçÃmï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄtÚUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀߣÀĸÀj¹ (£ÀÆåavÀæ vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ) £ÀÆåavÀæ-qÉÆAUÀgÀPÉÃj, ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. §½PÀ gÀxÀ©Ã¢-PÀ£ÁðlPï ¨ÁåAPï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

 • EzÉà ¸ÀªÀÄ0iÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ (gÀÆmï 13, 7, 31©) ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ-£ÀªÀ¨sÁgÀvï-¦«J¸ï-¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¥Á¸ÀÄ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AwgÀÄV §gÀĪÀÅzÀÄ.

¥ÉÆ°Ã¸ï ¯Éʤ£À°è ¥ÀæwµÁצvÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ 18-00UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, J©±ÉnÖ ªÀÈvÀÛ, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï , £É°èPÁ¬Ä gÀ¸ÉÛ, §f®PÉÃj, ©Ã© C¯Á© gÀ¸ÉÛ, PÉÃAzÀæ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, PÁèPï lªÀgï AiÀÄĦ ªÀÄ®å gÀ¸ÉÛ ¥ÁAqÉñÀégÀ ªÀÄÆ®PÀ zsÀPÉÌAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ.

 • F ªÉÄgÀªÀtÂUÉ J© ±ÉnÖ ªÀÈvÀÛ vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÁå«Ä®Ö£ï ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ J© ±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • JgÀqÀÆ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÉÆøÁjAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÁå«Ä®Ö£ï ªÀÈvÀÛ vÀ®Ä¥ÀĪÁUÀ £É°èPÁ¬Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ «Ä±À£ï ¹ÖçÃmï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

Daily Crime incident for August 30, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Belthangady Police Station. On the intervening night of 27-28/08/2006 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Sunil P. M. (25) R/o Putanpura house Renjalady village Belthangady Taluk by breaking the front door lock and committed theft of TV Receiver, Gas cylinder, cash Rs.125/ and other household articles all in worth Rs.15,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: 06
Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station where in one Asiyamma (56) has been declared dead while under treatment on 29/08/2006 at 1805 hrs. The said Asiyamma was seriously injured by a motorcycle in a road traffic accident on 25/08/2006 at 1700hrs near Kerpada Yedamangala village Sullia Taluk and was admitted to hospital. In this connection a case was already registered in Subramanya Police Station.

Non Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 27/08/2006 at 2045 hrs near Kana Surathkal Mangalore Taluk one Suresh driver of Jeep bearing Reg. No. KA-21-7227 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No KA-19-U-1768. As a result motorcycle rider one Rohitha (34) R/o Lalitha Vihara Sadashiva Nagar Surathkal Mangalore Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 28/08/2006 at 1330 hrs at Gargal Thenkabellur village Bantwal Taluk one Nandagokula rider of a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-4440 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sathish Belchada (36) R/o Gargal House Tenkabellur village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 28/08/2006 at 2200 hrs one Rajshekar driver of 407 Tempo bearing Reg. No CAS-3881 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KL-04-G-23. As a result one Mohammed Abeer (21) R/o Pumpwell Mangalore rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/08/2006 at 1045 hrs near Yeyyadi, Mangalore Taluk one driver of a car bearing Reg. NO. KA-19-MC-23 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed to one Lancy Lobo (49) R/o Yeyyadi Konchadi Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/08/2006 at 1445 hrs near PVS Junction Mangalore Taluk one rider of Yamaha RX motorcycle bearing KA-21-H-1856 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No.KA-19-E-9585. As a result one Dakshayani (40) R/o Suraksha Vivekananda Nagar Kodikal Mangalore rider of motorcycle bearing Reg. No KA-19-E-9585 sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02
 • A case of Hurt with Criminal intimidation has been registered in Puttur Town Police Station. On 29/08/2006 at 0845 hrs accused Thowsif, Anjumu, Nizam and Sakir entered stopped a School bus at Kurnadka Kemminje village Puttur Taluk and abused one Marshal Mothero (35) driver of the bus in filthy language and assaulted him with wooden stick and also damaged the bus owing to personal enmity .
 • A case under Criminal restraint and Hurt has been registered in Barke Police Station. On 28/08/2006 at 2230 hrs four unknown persons criminally restrained a 407 Tempo bearing Reg. No. CAS-3881 driven by one Rajashekara (42) R/o Bejai Mangalore Taluk near Lalbagh Junction and assaulted him by hand and damaged the Tempo. The Motive seems to be that the Tempo driver dashed his vehicle to a motorcycle near PVS Juction.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 28/08/2006 at 1930 hrs one Narashinha Moorthi (25) R/o Konadooru Theerthahali Taluk Shimoga district while walking near Kaikamba suddenly fell down and got injured. He was admitted to A.J. Hospital Mangalore and there while undergoing treatment he was declared dead.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 29/08/2006 at 1015 hrs one Nagesh (22) R/o Kamaje House Bantwal Taluk accidentally slipped into water pond while walking near his house got drowned and died.

Missing Persons: 01
 • A Man missing case has been registered in Bantwal Rural Police Station. One Clorin Nazarath (16) R/o Navoor village Bantwal Taluk who went to Perla Church on 27/08/2006 did not return there after to his house. He is found missing since then.

Preventive Actions: Nil


Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked:
289
Fine amount collected: Rs. 9,200/
For details contact district Control Room on 0824 2220500

Tuesday, August 29, 2006

Traffic Diversion in view of Ganesha Idol immersion on Aug 30, 2006

This post is in Kannada language. To view, download Kannada fonts from Link section.

¢£ÁAPÀ 30/08/06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ°è ¥ÀæwµÁצvÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀqÀ°zÀÄÝ PÁ²AiÀiÁ, ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ, ªÉÆÃUÀð£ïìUÉÃmï, ¨ÉÆüÁgÀ °ªÉ¯ï, ºÉƬÄUÉ §gÀhiÁgï ªÀÄÆ®PÀ G¦à£ÀPÉÆÃmÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ.
 • F ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĽ»vÀÄè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 • PÁ²AiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï-ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

 • ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JªÉÄäPÉgÉ-¨ÉÆüÁgÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ MAzÀ£Éà ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ.

 • ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëUÉ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ [15 ªÀÄvÀÄÛ 27] PÁ²AiÀiÁ, eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï, ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ CzÉà zÁjAiÀiÁV ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁ²AiÀiÁ dAPÀë£ï vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹ ªÉÆÃUÀð£ïìUÉÃmï PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸À®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Daily Crime incidents for August 29, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/08/06.

Murder: 01


 • A case of Murder has been registered in Belthangady Police Station. On 28/08/2006 at 1800 hrs near Kannadikatte Padangady village Belthangady Taluk accused Hrishikesh Jain, Vithesh, Pradeep, Sunil Prashanth, Prashanth Gowda @ Mudhu, Sathish and Naveen Shetty with common intention forming into an unlawful assembly with deadly weapons abused one Vidyadhar Jain Bantwal (33) in filthy language and murdered him by assaulting with sword and wooden sticks owing to personal enmity.

Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: 01
 • A case of Outraging the modesty of woman, House trespass along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Town Police Station. On 27/08/2006 at 2200 hrs one Shekar criminally trespassed into the house of one Kamala (24) W/o Late Padmakara R/o Gandhinagara Kedila village Bantwal Taluk and abused her in filthy language and outraged her modesty by pulling her hand and also gave life threat to her.
Road Traffic Accidents: 06
Fatal: Nil

Non Fatal: 06


 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 28/08/2006 at 0820 hrs near Hotel Poonja Arcade K S Rao road Mangalore Taluk one Mohammad Nawaz driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-7749 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No KA-19-A-7368 from behind. As a result one Chandrashekar Shetty (42) R/o Kuttyappan compound Kodikal Mangalore Taluk driver of the said auto rickshaw sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 28/08/2006 at 1240 hrs near Mannagudde Mangalore Taluk one Spencer Jude Miranda driver of Indica car bearing Reg. No KA-19-MA-405 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a bus bearing Reg. No KA-19-AC-123 from behind due which both the vehicles got damaged. No casualties reported

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 28/08/2006 at 1750 hrs on NH 17 Thokkotu Permannur village Mangalore Taluk one Pushparaj driver of bus bearing Reg. No KA-19-A-7705 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No KA-19-W-5278. As a result one Hariprasad (27) R/o Pandith house Kotekar Someshwar village Mangalore Taluk rider of said motorcycle sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 27/08/2006 at 1430 hrs near Balila village Sullia Taluk one rider of a motorcycle bearing Reg. No KA-21-J-3879 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Akash K (6) R/o Kevala house Madappady village Sullia Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/08/2006 at 2200hrs near Kokkada Nidle village Belthangady Taluk one Vasu driver of car bearing Reg. No KA-35-MA-9 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which the car capsized. As a result Sharath (21) R/o Mysore, Puttaswamy, Raghu H K who were in the car and Vasu driver of the car sustained serious injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 28/08/2006 at 1130 hrs near Vidyanagar Bus Stop Panjimogaru village Mangalore Taluk one Raju Shetty driver of Lorry bearing Reg. No. KA-20-8566 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-2804. As a result motorcycle rider Muttu K (56) R/o Panjimogaru village Mangalore Taluk sustained serious injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: 01


 • A case under Criminal restraint, Hurt along with criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 28/08/2006 at 0940 hrs accused Irfan, Asif and Wazahath came on a motorcycle bearing Reg. No KA-19-R-7989 and criminally restrained one Sandeep Shetty R/o Jeppukudpady Mangalore Taluk near auto park Marnamikatta Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted with iron rod owing to trivial issue.
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: 02


 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Surathkal Police Station. On 28/08/2006 at 0500 hrs near the seashore Chithrapura Mangalore Taluk one unknown male dead body aged about 35 yrs to 40 yrs was found. This seems to be a case of drowning.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 28/08/2006 at 0930 hrs one Venkappa Naik (70) R/o Kaloor Kepugude Irvailu village consumed poison in his house owing to health problem. He was admitted to Alvas hospital Moodabidre where he was declared dead while under treatment.
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 349
Fine amount collected: Rs. 11,800/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monday, August 28, 2006

Traffic Diversion in view of Ganesha Idol immersion on August 29, 2006

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts from link section.


¢£ÁAPÀ 29-08-06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
 1. PÀgÀAUÀ®¥Ár ªÀÄvÀÄÛ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è ¥ÀæwµÁצvÀ JgÀqÀÆ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ PÀæªÀĪÁV 18-45 ªÀÄvÀÄÛ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀqÀ°zÀÄÝ, ¦«J¸ï, £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ qÉÆAUÀgÀPÉÃj, £ÀÆåavÀæ, PÁgï¹ÖçÃmï ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÁªÀiÁä¬Äà PÉgÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ. JgÀqÀÆ ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ¦«J¸ï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀĺÉÆÃUÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqɬÄAzÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦«J¸ï£À°è §®PÉÌ wgÀÄV PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ AiÀiÁV ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÀÄ°èPÀmÉÖ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÀmÉÖ¬ÄAzÀ¯Éà JqÀPÉÌ wgÀÄV, DUÉß¸ï §®äoÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

 • CzÉÃjÃw ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¦«J¸ï vÀ®Ä¥ÀĪÁUÀ ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï¤AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV ©eÉÊ §lÖUÀÄqÉØØ ªÀÄÆ®PÀ ¹« £ÁAiÀÄPï ºÁ¯ï §½ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÀÆåavÁæ dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁgï¹ÖçÃmï ªÀÄÆ®PÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ £ÀÆåavÁæ dAPÀë£ï¤AzÀ gÀxÀ©Ã¢ gÀ¸ÉÛ ¥ÀæªÉò¹zÀ §½PÀ ¸ÉAlæ¯ï ªÀiÁPÉÃðmï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉ.J¸ï.gÁªï.gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀÆåavÀæ PÀqɬÄAzÀ®Æ gÀxÀ ©Ã¢ PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀAw®è.

»AzÀÆ ¸ÉêÁ ¸À«Äw PÀÄ®±ÉÃRgÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ 19-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ gÁ.ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¥ÀzÀªÀÅ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ CzÉà zÁjAiÀiÁV vÉgÀ½ PÀÄqÀÄ¥ÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è PÉÆ£ÉUÉƼÀî°zÉ.

 • ¸ÀzÀj ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄ PÉÊPÀA§ vÀ®Ä¥ÀĪÁUÉÎ PÀÄ®±ÉÃRgÀ qÉÊjAiÀÄ°è ¥ÀæwµÁצvÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁUÀ°zÉ. PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¥ÁgÀA¨sÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÆqÀ©¢gÉ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀrÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • F ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÉÊPÀA§ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ£ÀߣÀĸÀj¹, ªÀÄÆqÀ©zÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀA¥ïªÉ¯ï-¥ÀrÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¸ÀĪÀgÉà C£ÀĪÀŪÀiÁr PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

EzÉà ¢£À §AlªÁ¼À vÁ®ÆQ£À ¥sÀgÀAV¥ÉÃmÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ UÀuÉñÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ dgÀÄUÀ°zÀÄÝ F PÁgÀt ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmɬÄAzÀ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ¥sÀgÀAV¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ºÉzÁÝj ªÀÄÆ®PÀ WÀ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ F ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ªÉÄïÁÌgï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.

Daily Crime incidents for August 28, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of ordinary theft has been registered in Bajpe Police Station. On 26/08/2006 at Jakri Byari Badria Masjid Koncharu Badriya Nagar Bajpe Mangalore Taluk the accused persons Ibrahim B.K, Asif, Nawaz Koncharu, Lathif Koncharu, Cheriyonu Shathigudde, Hayaz, Idinabba and Jakriabba committed theft of record books, receipt book and cash worth Rs.5000/ by breaking the lock of almera belonging to the said Mosque.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06
Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/08/2006 at 2015 hrs near Mannagudde Koukradi village Puttur Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7608 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No CNX 4285. As a result Shekar Shetty (34) S/o Babu Shetty R/o Kandige house Nidle village Belthangady Taluk pillion rider of second motorcycle got seriously injured and succumbed to the injuries on the way to hospital. The rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7608 escaped from the place with out stopping his vehicle.
Non Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/08/2006 at 1400 hrs near Vimal show room Lighthouse hill road Mangalroe Taluk one rider of motor cycle Reg. No. KA-19-Q-3 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Chandrahas K (40) S/o Late Ramanna Devadiga R/o Leelavathi compound Kuntikana Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 27/08/2006 at 1830 hrs near RTO office Mangalore Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No KA-19-V-4340 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Veena (26) W/o Tharanath R/o Devinagara Pachanady Mangalore Taluk a pedestrian and caused her simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 27/08/2006 at 1430 hrs near Shibaje Bantwal Taluk one driver of lorry bearing Reg. No MH-10-Z-50 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No KA-19-Q-831 due which Chandrashekar (34) S/o Krishna Shettigar pillion rider of the motorcycle sustained simple injuries. The lorry driver escaped from the place without stopping his vehicle.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/08/2006 at 2130 hrs near Nekkilady village Uppinangady one Prakash driver of Goods Tempo bearing Reg.No KA-20-2060 drove his vehicle in rash and negligent manners as a result the tempo capsized and got damaged. No causalities reported.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 27/08/2006 at 1130 hrs near Vajra Nursing home Kinnigoli Thalipady village Mangalore Taluk one driver of Qualis car bearing Reg. No KA-19-MF-2254 drove his vehicle in rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw from behind, due which the auto rickshaw got damaged. No causalities reported
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case of Attempt to murder as been registered in Mangalore North Police Station. On 27/08/2006 at 0230 hrs near Kudroli Yasin Mandi Hajare Flat Mangalore Taluk accused persons Nawfal, Firoz, Ashraf and others with a common intention assaulted one Abdul Rahim @ Ankush Rahim (30) with sword and tried to kill him owing to previous enmity.
Riots: 01

 • A case of Rioting, Hurt, criminal restraint along with criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 26/08/2006 at 2245 hrs near Mullakadu Kordabbu Temple Derebail village Mangalore Taluk the accused Sathish, Lokesh, Sandesh, Sudhir, Bharath, Suraj and Chidananda forming into an unlawful assembly criminally restrained one Arun (30) S/o late Venkappa R/o 4th mile Mullakadu Kavoor Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted by hand and also gave life threat to him owing to personnel enmity.
Hurts: 01

 • A case of Hurt along with criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/08/2006 at 1500 hrs near an arrack shop at Polali Kariyangala village Bantwal Taluk one Nagesh Kottary abused one Veerappa (45) S/o Babu Poojary R/o Punchame house Kinnigudde Kariyangala village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him with a cold drink bottle owing to financial matter.
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: 04

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 27/08/2006 at 0700 hrs near Santhe katte Market Belthangady one unknown male dead body aged about 55 yrs to 60 yrs has been found.
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 213
Fine amount collected: Rs. 8,000/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Sunday, August 27, 2006

Theft vehicle Recoverd by Subramanya police

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts form the Link section.

¢£ÁAPÀ 24/08/2006 gÀAzÀÄ ¸ÀħæºÀätå ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¸ÀħæºÀätå gÀxÀ©Ã¢üAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¸À¯ÁVzÀÝ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï KA-21-H-9317 £Éà ªÁºÀ£ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ §UÉÎ ¸ÀħæºÀätå ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ. PÀ¼ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

¢£ÁAPÀ 25/08/2006 gÀAzÀÄ PÀqÀ§ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà £ÀAzÀ PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ ©½£É¯É UÁæªÀÄzÀ PÉÊPÀA§ JA§°è ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É ¸ÀħæºÀätå PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹ ¸ÀħæºÀätå PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »A¨Á°¹ ºÉÆÃV PÀÄ®ÄÌAzÀ JA§°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ, ¸À¢æ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¢£À ¸ÀħæºÀätåzÀ°è PÀ¼ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®Ä DVzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ PÀqÀ§ ¥ÉǰøÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ @ dUÀ¢Ã±À JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¸ÀħæºÀätå oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.
C°è DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀħæºÀätå ¥Éưøï G¥À ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/2006 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À §®äoÀ vÁ¤µïÌ dÄåªÉ®èj CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ §¢ C¥ÀWÁvÀªÁV ¤°è¸À¯ÁVzÀÝ AiÀĪÀĺÁ RX 135 £ÀA§gï KA 19 J 3433 MAzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ D ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀÆqÁ ¥ÉǰøÀgÀÄ ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À:
J£ï. ªÀÄAdÄ @ dUÀ¢Ã±À ¥ÁæAiÀÄ 26 ªÀµÀð, vÀAzÉ: ¢ £ÀAd¥Àà, ªÁ¸À §¸ÀªÀ£À UÀÄr 1£Éà PÁæ¸ï, ªÀļÀªÀ°è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀ.
DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ.75,000/ DVgÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ¦J¸ïL PÀqÀ§ oÁuÉ ²æà £ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL ¸ÀħæºÀätå oÁuÉ ²æà PÉ.«. ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

Traffic Diversion in view of Ganesh Idol Immersions on August 28, 2006

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts form the Link section.
¢£ÁAPÀ 28/08/06gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è C£ÉÃPÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, F ¤«ÄvÀÛ ¸ÀÄUÀªÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®VgÀÄvÀÛzÉ:
 1. £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÊmïºË¸ï »¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉJA¹AiÀÄ°è ¥ÀæwµÁצ¸À®àlÖ UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£À ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ, £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ, £ÀÆåavÀæ ¨Á¯Áf ªÀÄÄSÉãÀ gÀxÀ©Ã¢UÉ §AzÀÄ ªÀĺÀªÀiÁä¬Ä PÉgÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÉJA¹¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ/CgÀ«AzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛ AiÀiÁ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ZÀ°¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ J¯Áè «zsÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥sÀ½ßÃgï AiÀiÁ ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
 2. ©eÉÊ ±ÀæzÁÞ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£À ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ©eÉʤAzÀ ¸ÀAeÉ 7-30PÉÌ ºÉÆgÀlÄ §lÖUÀÄqÉØ, PÀ¢æ PÀA§î, ¦AmÉÆïÉãï, ¨Á½UÁ ¸ÉÆÖÃgï, ¯Á¯ï¨sÁUÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀįÁÛ£ï §vÉÛÃjUÉ vÉgÀ¼À°zÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ©eÉʤAzÀ §lÖUÀÄqÉØ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ PÉJ¸ïDgïn¹ PÀqɬÄAzÀ §lÖUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄAnPÁ£À-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Daily Crime incidents for August 27, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case of Outraging the modesty of woman has been registered in Kadaba Police Station. On 23/08/2006 at 1200 hrs near Kuchejalu Punchappady village one Abdul Salim came on a motorcycle bearing Reg.No KA-21-J-1531 and misbehaved with one Ashwini Kumari (16) R/o Kuchejalu Punchappady village Puttur Taluk by pulling her and thereby outraged her modesty.
Road Traffic Accidents: 05
Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 26/08/2006 at 1245 hrs one Dugappa Madivala rider of Kinetic Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-E-7066 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed to a Tempo bearing Reg. No. KA-19-251, which was parked on the left side of the road in front of Professional couriers shop at Karnadu Bypass Mangalore Taluk. As a result Duggappa Madivala rider of Kinetic Honda scooter got seriously injured and succumbed to the injuries while on the way to hospital.
Non Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 26/08/2006 at 1150 hrs at Mangilapadavu Veerakamba village Bantwal Taluk one Manoj Kumar driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-A-2707 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Lorry bearing Reg. No. KA-09-5957. Further the Lorry driver lost control over his vehicle and dashed against one Abubakkar (24) a pedestrian and the Lorry capsized. Due which Abubakkar (24) the pedestrian, Ismail (26) driver of Lorry, Mohammed Rafiq (24) and Hakeem (26) who were in the said Lorry sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 26/08/2006 at 1545 hrs at Koyla Badagannur village Puttur Taluk one Damodhara (25) R/o Badagannur village Puttur Taluk driver of auto rickshaw bearing Reg.No KA-21-2468 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Lorry bearing Reg. No. KA-20-4335. Due to this Saroja and Seethadevi passengers in the auto rickshaw and auto rickshaw driver Damodara (25) sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 25/08/2006 at 1700 hrs near Kerpada Edamangala village Sullia Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-203 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Asiyamma a pedestrian and caused serious injuries to her. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 26/08/2006 at 1415 hrs at Konaje Juction Konaje village Mangalore Taluk one motorcycle rider bearing Reg. No. KA-19-U-2420 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed to another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-4164. As a result one Umesh Naik (34) R/o Konaje village Mangalore Taluk rider of motorcycle Reg. No. KA-19-U-4164 sustained simple injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01

 • A case of Criminal breach of trust and cheating has been registered in Mangalore South Police Station where in accused Anthony Dass, Tessi Dass, Reymond, Robin, Christopher, Cathy and Cecilia committed criminal breach of trust to one Archie Moras (40) R/o Kankanady Mangalore who had given cash Rs. 2,00,000/ and valuable property of Rs. 1,00,000/ total of Rs. 3,00,000 to accused for purchase of Cement in subsidized rates under military quota on 18/08/2006. The accused persons cheated Archie Morass without supplying the Cement bags.
Attempt to Murder: Nil
Riots: 01

 • A case of Rioting, Hurt, criminal restraint along with criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 26/08/2006 at 2230 hrs near Mullakadu bus stand Derebail village Mangalore Taluk the accused Arun, Roshan, saketh, Shivaprasad, Balakrishna, Dinesh and Rajesh forming into an unlawful assembly criminally restrained one Lokesh (23) S/o Devadas R/o Sri Ramakrupa Guthige compound Konchady Derebail Mangalore Taluk abused him in filthy language and assaulted by hand and also gave life threat to him owing to personnel enmity.
Hurts: 02

 • A case under Hurt has been registered in Mangalore South Police Station. On 23/08/2006 at 1655 hrs near State Bank Mangalore Suraj Shetty and 03 other persons abused one Prabhakara (35) R/o Kapikad Ullal Mangalore Taluk in filthy language and assaulted him by hand and also damaged his mobile phone owing to personal enmity.

 • A case under Hurt along with criminal intimidation has been registered in Bajpe Police Station. On 26/08/2006 at 0730 hrs one Abdul Razak R/o Shanthinagar Bajpe village Mangalore Taluk abused one Mohammed Mansoor (28) R/o Santhinagar house Bajpe village Mangalore Taluk in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat. The motive is that Mohammed Mansoor had earlier lodged a compliant against him in Bajpe Police Station.
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: 04

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 26/08/2006 in between 1245 hrs and 1315 hrs one Nirmala Raj (36) W/o Pramod Raj R/o Near Basavanagudi Mangalore committed suicide by jumping into a well near her house owing to health problem.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 26/08/2006 one Santhappa (65) R/o Beerinadka house Ajjavara village Sullia Taluk consumed poison in his house due to heavy drunkenness. He was admitted to hospital where he was declared dead while under treatment.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Staton. On 26/08/2006 at 1900 hrs near the seashore in Panambur Mangalore Taluk one unknown male dead body aged about 30 yrs to 35 yrs has been found. This seems to be a case of drowning.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police station. On 27/08/2006 at 0700 one Venkappa Gowda (45) S/o Chanana Gowda R/o Mundathodi house Ujire village Belthangady Taluk consumed poison in his house owing to health problem. He was admitted to Belthangady hospital where he was declared dead while under treatment.
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 341
Fine amount collected: Rs. 24,500/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Saturday, August 26, 2006

Video Game Center Raided: 08 Persons Arrested And Rs. 5775/ along with 06 Video Game Boxes Seized

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts from the Link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PïZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/08/2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À §qÀØPÀmÉÖ JA§°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ «rAiÉÆà UÉêÀiï PÉÃAzÀæ MAzÀPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr 08 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ gÀÆ.5775/ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À §qÀØPÀmÉÖAiÀÄ°è «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ §½¬ÄgÀĪÀ ¥sÉæAqïì jQæAiÉÄñÀ£ï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À°è PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁV «rAiÉÆà UÉêÀiï£À°è CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ F zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 07 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ F Dl Dr¸ÀÄwÛzÀÝ dUÀ£Áßxï ±ÉnÖ (40), ªÉÆqÀAPÁ¥ÀÄ, §AmÁé¼À JA§ªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 08 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CzÀȵÀÖzÀ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 5775/, DgÀÄ «rAiÉÆà UÉêÀiï AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ªÀ±À¥Àr¹zÀ «rAiÉÆà UÉêÀiï AiÀÄAvÀæUÀ¼À ªÀiË®å gÀÆ. 50,000/ DVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ §AmÁé¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

Ganja Siezed by Mangalore Rural Police

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts from the Link section.

²æÃ.¨É½îAiÀÄ¥Àà ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtA§ÆgÀÄ ºÉzÁÝj UÀ¸ÀÄÛ ¥ÀqÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ºÉÆA¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 900 UÁæA UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 24-08-2006 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï JA§°è, vÉÆPÉÆÌlÄÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆæ ¸À¯ÁA (24 ªÀµÀð) vÀAzÉ ºÀĸÉÊ£ï ªÁ¸À: ªÀÄ£É £ÀA 72, PÀ¸À¨Á ¨ÉAUÉæ ªÀĹâ §½, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA¨ÁvÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 10,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 900 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAdªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwzÀݪÀ£À£ÀÄß, UÀ¹Û£À°èzÀÝ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀtA§ÆgÀÄ ºÉzÁÝj UÀ¸ÀÄÛ ¥ÀqÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ zÁ½ ªÀiÁr, ¸Áé¢Ã£À ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Daily Crime incidents for August 26, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: 02

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore North Police Station. On the intervening night of 24-25/08/2006 some unknown culprits gained entry into the Godown of Medicare Farm Medicare centre at Karangalapady Mangalore belonging to one Premachandran by breaking the shutter lock and committed theft of Syringes, Capsules and other medical items in all worth Rs. 7,00,000/.

 • A case of Burglary has been registered in Venoor Police Station. On the intervening night of 25-26/08/2006 some unknown culprits gained entry into the Karvali Printers at Aladangady Badagakarandooru village Belthangady Taluk belonging to one Pramod Kumar (30) by breaking the door lock and committed theft of Digital photocopy machine, Fax, Scanner, Lamination machine and computers in all worth Rs. 1,41,000/

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil
Non Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 25/08/2006 at 0815 hrs in front of Woman’s Pre university college Balmatta Mangalore one driver of car bearing Reg. No. KA-19-MB-9099 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed to a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-6261 from behind. As a result motorcycle rider Laxmana (50) R/o R.K compound Adyar Mangalore Taluk and his wife Girija sustained grievous injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 23/08/2006 at 2200 hrs near Nehru Nagar Ullal village Mangalore Taluk one Suresh rider of motorcycle bearing Reg. No. KL-19-L-2453 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rajesh (23) S/o Rama Amin R/o Bastipadpu, Ullal Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01

 • A case under Criminal breach of trust and cheating has been registered in Panambur Police Station where in accused Savran A, Sathish driver cum owner of Lorry bearing Reg. No. AP-21-4493, Udaya Kumar and Shamshuddin Manager of M/s New Swagath Roadways Kottarchowki Mangalore committed criminal breach of trust to one Lokesh K.G Manger, Leo Clearing and Forwarding agent Lalbagh Bangalore who had given contract to the accused to transport pig iron material (17 tons) from Kisko Factory at Thokur to Elevoor Electro Steal Casting Ltd in Tamil Nadu on 27/07/2006. The accused persons cheated Lokesh KG without supplying the material to the concerned Factory.
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case of Rioting, Hurt along with criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 25/08/2006 at 1820 hrs at cross road Railway Station, near University college Mangalore accused Prasad Shetty, Radha, Vikram, Prakyath Shetty, Kiran, Vishal Raj, Nemiraj Shetty, Pavan Raj forming into an unlawful assembly assaulted Rokesh K R (20) R/o Ganesh Kupra Kumpal Kotekaru Mangalore and Rupesh with Punch (iron object) and Soda bottle and also gave life threat to them owing to personal enmity.
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Wild Life Protection Act 1972 has been registered in Puttur Town Police Station. On 25/08/2006 at 1715 hrs near Kotecha Hall Padil Puttur Town PI Puttur Town PS and his staff on credible information apprehended one Abdul Rehman (45) S/o Ismail R/o Kajoor Bavaliban Mithabagilu village, Belthangady Taluk and seized a Leopard skin worth Rs. 50,000/ which he was carrying illegally.
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Vittal Police Station. One Sharada (23) D/o Chaniyappa Naik R/o Nandarabettu Kanyana village who went to Mangalore on 22/08/2006 did not return there after to her house. She is found missing since then.
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 525
Fine amount collected: Rs. 33,500/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Friday, August 25, 2006

Daily Crime incidents for August 25, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case of ordinary theft has been registered in Moodabidre Police Station. On the intervening night of 23-24/08/2006 some unknown culprits committed theft of spare parts of Silicon box worth Rs.2000/ from public graveyard Jyothinagar Moodabidre MangaloreTaluk.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV theft has been registered in Subramanya Police Station. On 24/08/2006 at 2030 hrs some unknown culprits committed theft of Hero Honda Dawn motorcycle bearing Reg. No KA-21-H-9317 belonging to one Deviprasad (54) Lecturer SVS college Subramanya which was parked near car street Subramanya Sullia taluk worth Rs.25,000/.
Crime against Women: 01

 • A case of outraging the modesty of woman and house trespass along with criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 23/08/2006 at 1300 hrs accused Suraj Shetty and three others trespassed into the house of one Kokila Anchan (34) W/o Prabhakar Bangera R/o 3rd cross Kapikad Ullal village Mangalore Taluk and insulted her by abusing her in filthy language, outraged her modesty and also gave life threat to her. The motive for this seems to be financial transaction between the accused and Kokila Anchan’s Husband Prabhakar Bangera.
Road Traffic Accidents: 02
Fatal: Nil
Non Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urva Police Station. On 23/08/2006 at 1830 hrs near Krishna complex Chilimbi Mangalore one driver of 407 Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-2573 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a TVS Scooty bearing Reg. No. KA-19-J-6746 from behind. As a result Bhavani (47) R/o PWD Quarters Urva store Mangalore Taluk who was riding the TVS Scooty sustained grievous injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 24/08/2006 at 1000 hrs on NH 17 Uchila Someshwara village Ullal Mangalore Taluk one Philip D’Souza driver of Jeep bearing Reg. No KA-19-Z-6155 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Ibrahim M.S (48) R/o Ajjinadka Mullugudde Kotekar a pedestrian and caused him grievous injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: 02

 • A case of Cheating and Forgery has been registered in Mangalore East Police Station. The alleged incident has occured in the month of May 05 where in accused Devadas Shetty (66), Kurian AC (40), Cherian Niliar (66) and Damodhar Shetty (61) have together colluded and forged one sale deed and cheated one Dr.B.R Shetty.

 • A case of Cheating and Forgery has been registered in Surathkal Police Station on the complaint of one Santhosh Kumar Kadri Deputy General Manger (P & HR) MRPL Bala village Mangalore Taluk. In the complaint it is alleged that between 05/12/2005 and 31/03/206 the drivers and owners of 08 Lorries, Transport agents and some employees of MRPL BDFU yard have colluded together and transported Bitumen from MRPL by using forged documents and cheated Rs.61,66,000/ to the Company.
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: 02

 • A case of Hurt along with criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 23/08/2006 at 1230 hrs near Kotepura Ullal Mangalore Taluk accused Hameed S/o Cherian Kotepura Ullal village MangaloreTaluk abused Abdul Lathief (44) S/o Moidin Fakir R/o Kotepura Ullal Mangalore Taluk and Ashraf (31) in filthy language and assaulted with knife and also gave life threat to them owing to personal rivalry.

 • A case of Hurt along with criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 23/08/2006 at 1200 hrs near Kotepura Ullal Mangalore Taluk accused Kunhimonu @ Abdul Lathief and Ashraf abused one Abdul Hameed (46) S/o Mohammed U.K R/o Kairunnisa Manzil Kotepura Ullal Mangalore Taluk in filthy language and assaulted by hand and also gave life threat owing to personall rivalry.
Others: Nil
Spl. And local laws: 01

 • A case under NDPS act has been registered in Mangalore South Police Station. On 24/08/2006 at 1020 hrs PI Mangalore North PS seized Ganja (100 gms) worth Rs. 700/ by arresting one Ambi (45) S/o Somanathan R/o Arthilparadam house Kadekodam Taluk Trivendrum who was found selling Ganja near Tempo Park at service bus stand Mangalore.
Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. On 24/08/2006 one Ramakrishna (50) R/o Kepulakana house Badaganoor village Puttur Taluk was suffering from fever and was admitted at Ishwaramangala Health Centre. As his condition deteriorated, he was being shidted for further treatment to Mangalore He however breathed his last enroute.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. On 08/08/2006 at 1300 hrs one Babu Naik (45) R/o Aksharpura Beluvayai village fell from the tree while attempting to cut the tree branch at the farm belonging to one Ganesh Pai Beluvai and got seriously injured. He was admitted to Wenclock hospital Mangalore where he was declared dead while under treatment on 25/08/2006

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 426
Fine amount collected: Rs. 23,800/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Gambling Raid at Sullia by DCIB: 24 Arrested, Rs.66,560/ Seized

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PïZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/08/2006 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀļÀåzÀ°è dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀܼÀªÉÇAzÀPÉÌ zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 24 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ gÀÆ.66,560/ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À ¸ÀļÀå ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆæPÁ ©°ØAUï£À°ègÀĪÀ QÃvÀð£ï jQæAiÉÄñÀ£ï PÀè¨ï £À°è PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»ÃgÀªÁV CAzÀgï- ¨ÁºÀgï dÆeÁl £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ F zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 23 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ F Dl Dr¸ÀÄwÛzÀÝ dAiÀÄAvï gÉÊ (33), ¸ÀļÀå JA§ªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 24 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 66,560/, 24 PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ, E¹àÃlÄ PÁqïð..E UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

F §UÉÎ ¸ÀļÀå ¥Éǰøï oÁuÉ0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ eÁj0iÀÄ°èzÉ.

Thursday, August 24, 2006

Daily Crime incidents for August 24, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: 01


 • A case under Robbery has been registered in Mulki Police Station. On 23/08/2006 at 1100 hrs near Ashwatha Katte Pakshikere Kemral village Mangalore Taluk one unknown person aged about 26 to 30 years robbed a Mangalsuthra worth Rs.18,000/ from one Appi Belchadthi (70) W/o Sanjeeva Belchada R/o Guddemane Pakshikere Kemral village Mangalore Taluk and assaulted her with stone and escaped from the place.

Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: 01


 • A case of MV theft has been registered in Mangalore South Police Station. On the intervening night of 20-21/08/2006 some unknown culprits committed theft of a motorcycle bearing Reg. No KA-19-R-9568 belonging to one Kavitha Bargava (39) R/o G3 LK apartment Caprigudde Mangalore which was parked in the said apartment.
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02
Fatal: Nil

Non Fatal: 02


 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urva Police Station. On 22/08/2006 at 1830 hrs near Bejai new road one unknown driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-3707 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-3788. As a result the motorcycle rider Padmanabha Acharya B (55) R/o Yashaswi Barebail Bejai Mangalore sustained grievous injuries. The driver of auto rickshaw escaped from the place without stopping the vehicle.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 18/08/2006 at 1100 hrs near Lorettopadavu Bantwal Taluk one Shamir driver of autorikshaw bearing Reg. No KA-19-B-1668 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which the auto capsized. As a result one Vamana Poojary (55) who was travelling in the auto rickshaw sustained simple injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01


 • A case under Cheating and Forgery has been registered in Mangalore North Police Station. The alleged incident has occured in the month of October 05 where in one Dr. Anandraj DD, Rural Resource Research and Development Agency (RRRDA) Trust, Peruru Mahamalapuram Tamilnadu had given a forged Demand Draft for Rs. 63 Crore to one Fercival Fernandes (58) Managing Director of Style Fine Life Construction Pvt Ltd, to construct a residential complex at Nasik and Kilacheri.
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: 02


 • A case of Hurt and criminal restraint has been registered in Ullal Police Station. On 19/08/2006 at 1030 hrs near Adamkudru Jappinamogaru village Mangalore Taluk one Ravi D’Souza criminally restrained one Roshan D’Souza (29) S/o Cyril D’Souza R/o Gate House Thokkotu Mangalore Taluk and assaulted by hand owing to financial matter.

 • A case of Hurt and criminal restraint along with criminal intimidation has been registered in Surathkal Police Station. On 23/08/2006 at 1950 hrs near Ramdev complex 6th block Katipalla village Mangalore Taluk accused Kalandar, Salam, Basheer, and another one criminally restrained Musthafa Ahamad (23) S/o Sayed B.M R/o 7th block site No 148 Katipalla village Mangalore Taluk and Ibrahim (21) and abused in filthy language and assaulted with a iron object owing to personal rivalry.
Others: 01
 • A case under intent to provoke breach of the peace and criminal intimidation has been registered in Surathkal Police Station. On 22/08/2006 at 1800 hrs at Janatha Bazar Branch Bala village Mangalore Taluk one Ramachandra Pai abused one Shanta R Vice President of Janatha Bazar Mangalore in filthy language and gave life threat to her. The motive seems to be that Shantha R inspected the Janatha Bazar Branch at Bala where accused and his wife Jayashri Pai were working and found out certain discrepancies.
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: 01


 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 22/08/2006 at 1430 hrs One Gulabi (29) W/o Basavaraj R/o Vivek nagara Kavoor Mangalore Taluk consumed poison in her house owing to personnel problem. She was admitted to Govt Wenlock Hospital at Mangalore where she was declared dead while under treatment on 23/08/2006 at 0015 hrs.
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 479
Fine amount collected: Rs. 29,200/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Recruitment of CPC/WPC/APCs For DK District Police Department

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ/ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ/ ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ. Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀbÉÃj, zÀ.PÀ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ¢£ÁAPÀ: 25-08-2006 jAzÀ 11-09-2006gÀ vÀ£ÀPÀ ¥ÀƪÁðºÀß 10-00 UÀAmɬÄAzÀ C¥ÀgÁºÀß 5-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è gÀÆ. 50-00 £ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀÅzÀÄ.

SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå F PɼÀV£ÀAwzÉ.

1) £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ - 31
2) ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ - 03
3) ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ - 12

ªÀAiÉÆëÄw: £ÁUÀjÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ¤µÀÖ 19 ªÀµÀð. UÀjµÀÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 23 ªÀµÀð. ¥À.eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 25 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ¤µÀÖ 18 ªÀµÀð, UÀjµÀÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 23 ªÀµÀð. ¥À.eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ 25 ªÀµÀð DVgÀÄvÀÛzÉ.

«zÁåºÀðvÉ : £ÁUÀjÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥Á¸ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸À±À¸ÀÛç ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥Á¸ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ «ªÀgÀUÀ½UÉ zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éǰøï PÀbÉÃj0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, August 23, 2006

Dakshina Kannada District Police Blog Bags egov Award For Innovation, 2006


The Dakshina Kannada District Police Blog has been chosen for the egov Award for Innovation, 2006 by the egov magazine, which is the only monthly print publication on trends and practices in e-Government.

The award was presented today (23/08/2006) during the international conference on e-Governance being held at Delhi. SPDK Mr.B.Dayananda received the award on behalf of the district police which was handed over by Mr.Manishankar Aiyer Hon'ble Minister for Panchayat Raj and Youth Affairs & Sports, Government of India. The conference has been co-organized by the Department of Information Technology GOI and UNDP.


Eversince the DK Police blog was launched last year, it has been widely acclaimed worldwide as a very unique and novel effort to dessiminate police information to the press and public. Today it is a proud moment for DK Police as their effort has been formally recognized through this award.

On this occassion, the DK Police thanks all its blog viewers and well wishers both in India and abroad who have not only appreciated but also have given valuable suggestions and feedback from time to time.

For more photos, Click Here

Monthly SC/ST Meeting On 27th August 06


zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 27-08-2006 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À®èzÉà EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥À. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¥sÉÆãï E£ï PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ°è zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 0824-5667100 PÉÌ D ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 11 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÁUÀÆ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°gÀÄvÁÛgÉ.


Daily Crime Incidents for August 23, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: 01
 • A case under theft has been registered in Barke Police Station. On the intervening night of 21-22/08/2006 some unknown culprits gained entry into Shalini Enclave building Mangalore by breaking the front door lock and committed theft of brass materials worth Rs.58,996/ belonging to one Naveen C/o N.V. Electricals Kodiyalbail Mangalore.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02
 • A case of outraging the modesty of woman and wrongful confinement has been registered in Ullal Police Station. On 20/08/2006 at 1600 hrs one Girsh (28) S/o Ravidra R/o Kotekaru village Magalore Taluk called one Akshitha (12) D/o Narayana Moolya R/o Bangambila Kotekar village, Mangalore Taluk to his house and tried to outrage her modesty by pulling her dress.
 • Another similar case of outraging the modesty of woman has been registered in Ullal Police Station. On 22/08/2006 at 1900 hrs near Kumpala Someshwar village Mangalore Taluk one Sheik Kasim R/o Kumpala Bypass Someshwara village Mangalore Taluk insulted one Mehathab Yakub (33) W/o Yakub R/o Kumpala Bypass Someshwara village Mangalore and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station where in one Ramachandra Gowda S/o Devu Gowda (30) R/o Bettu house Mudanadugodu village Bantwal Taluk died while under treatment on 22/08/2006 at 1030 hrs. The said Ramachandra Gowda was seriously injured by a motorcycle in a road traffic accident on 20/05/2006 at 0800 hrs on NH 48 near Bedrodi Bajathur village Puttur Taluk and was admitted to the Hospital. In this connection a case has already been registered in Uppinangady Police Station.

Non Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 05/08/2006 at 1800 hrs near Syndicate Bank Light House Hill road Managalore Taluk the driver of car bearing Reg. No CNH 4499 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Adam (45) R/o Ammemar Farangipete Bantwal Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 22/08/2006 at 0700 hrs near Mahaveera Circle Mangalore driver of bus bearing Reg. No KA-19-AA-4433 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another bus bearing Reg. No KA-20-A-6294. As a result passengers in the bus bearing Reg.No KA-19-AA-4433 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 22/08/2006 at 0945 hrs near SKF Factory Bannadka driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-4195 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-10-V-6205. As a result motorcycle rider Vadiraja Acharya (28) R/o Kellaputtige House Kellaputtige village Mangalore Taluk and pillion rider Prabhakar Acharya (55) sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 21/08/2006 at 1200 hrs on NH 13 at Kudupu Kudupu village Mangalore Taluk one Elvin Philip Thoras driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-8977 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against the motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-2903. As a result motorcycle rider Sandeep (21) R/o Adyar Kile House, near R.K. Building Adyar village Mangalore Taluk and pillion rider Balakrishna sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Staion. On 19/08/2006 a 1000 hrs one Kiran rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-K-989 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-6106. As a result motorcycle rider Abbas (38) R/o Uchila Baithulman Someshwar village Mangalore Taluk and pillion rider Hajira W/o Abbas R/o Uchila Baithulman Someshwara village sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil.
Others: Nil

Spl. And local laws: 01
 • A case under the Prevention of Cow slaughter Act has been registered in Kadaba Police Station. On 23/08/2006 at 0145 hrs PSI Kadaba PS on credible information conducted raid on a rubber estate at Madyadka Kodimbala village Puttur Taluk belonging to one Augustin and seized 75 kgs of cow meat, two knives by arresting Thangachan (35) S/o Thomas Madyadka house Kodimbala village Puttur Taluk and Joman (23) S/o Mathai Madyadka house Kodimbala village Puttur Taluk.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 22/08/2006 at 0945 hrs One Bhavani (29) W/o Nithyanda Acharya R/o Kayar Muger House Niddodi village Mangalore Taluk consumed poison in her house owing to health problem. She was admitted to Conscent Hospital at Kinnigoli where she was declared dead while under treatment on 22/08/2006 at 1340 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked:
541
Fine amount collected: Rs. 30,400/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Tuesday, August 22, 2006

Daily Crime incidents for August 22, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: 01
Fatal: Nil
Non Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 21/08/2006 at 1630 hrs at Arambur Saralikunja Alletti village Sullia Taluk one P.B Jayarama driver of Jeep bearing Reg No. KA-21-3264 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-P-3252. As a result one Shathish Poojary (30) R/o Badarabailu house Kariyangala village Polali post Bantwal Taluk the driver of the said car sustained simple injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: 02

 • A case under Rioting, criminal restraint, Hurt along with criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 21/08/2006 at 1300 hrs accused A.M. Abdul Rahiman, Moose, Moydu M.M, Rafiq, Bhasir, Ashraf Mallimaru, Lathif Mallimaru, Karim Mallimaru, Ibrahim Alike, Hussainar Palthadu, Moidukunhi, Mohammed Palthadi and Sharif Kotragadde forming an unlawful assembly and criminally restrained one KC Abdul Khadar (57) S/o Abubakkar R/o Karnoor Nettanige Mudnoor village Puttur Taluk near his house and abused in filthy language and assaulted by hand and with wooden stick and also gave threat to his life. Motive seems to be dispute between committee members of Charpat Mosque.

 • A case under Rioting, criminal trespass, Hurt along with criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station On 16/08/2006 accused Vishwantha Rai, Shrinivas Rai, Padmanabha Rai all are R/o Menina guttu, Sarve village Puttur Taluk and others forming into an unlawful assembly criminally trespassed into the land belonging to one Ramakrishna S Rai (56) R/o Elmudi house Sarve village Puttur Taluk and abused him and his son Abishek in filthy language and assaulted by hand and also gave life threat to them owing to civil dispute.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. One Sitha (50) W/o Thimaleshwara R/o Thenkabettu Soropady village Bantwal Taluk while walking near Thenkabailu Karappadi village accidentally slipped into the water tank and died due to drowning.

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. One Shobha (19) R/o Biliyur Quarters Biliyur village Bantwal Taluk committed suicide by jumping into the well near her house owing to health problem.
Missing Persons: 01

 • A Boy missing case has been registered in Mangalore North Police Station. On 18/08/2006 at 1815 hrs one Naveen Kumar (20) went outside the hostel of St Aloysius Boys Hostel Mangalore and did not return to the hostel there after. He is found missing since then.
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 376
Fine amount collected: Rs. 21,200/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monday, August 21, 2006

Illicit Arrack Seized By DCIB: Two Arrested

This post is in Kannada language. To view, please download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.PÉ.w®PïZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/08/2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À G¼Áî® PÉÆÃmÉ¥ÀÄgÀ JA§°è £ÉÃvÁæªÀw £À¢ §¢AiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁgÁlPÁÌV PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ zÉÆÃtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹, E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

DqÀAPÀÄzÀÄ櫤AzÀ ¨ÉAUÉæUÉ ¥Àæw¢£À CPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÁ½ªÀiÁr r¹L© ¥ÉǰøÀgÀÄ 105 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä, EzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ JgÀqÀÄ zÉÆÃtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ zÉêÀzÁ¸À C«Äãï (42) ºÁUÀÄ gÁeÉÃ±ï ¸ÀĪÀtð (27) gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ. DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÁjhÄ, gÁªÀÄZÀAzÀæ, «dAiÀÄ ªÉÄAqÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ SÁ«ð JA§ªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À ªÀiË®å gÀÆ. 60,000/ DVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ §UÉÎ G¼Áî® oÁuÉUÉ ºÀ¸ÀÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Daily Crime incidents for August 21, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/08/06.

Murder: Nil
Dacoity : Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: 07
Fatal: 01
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/08/2006 at 0300 hrs on NH 48 near Paravara Kotiya Shiradi village Puttur Taluk one Dharmedra driver of car bearing Reg. No. KA-13-M-2793 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Lorry bearing Reg. No. KA-01-C-5979 from behind. As a result Ananda (27) R/o Hassan district who was in the car sustained serious injuries and died on the spot. Other two passengers Srinivasa and Sathyamorthi and the driver of the car Dharmedra sustained serious injuries.
Non Fatal: 06
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/08/2006 at 0940 hrs near Clock Tower Mangalore one driver of Lorry bearing Reg. No KA-13-A-2000 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Maruti Van bearing Reg. No KA-19-N-3606 belonging to one Namitha D. Rao W/o Dinesh Rao R/o Mangalore due which the Maruti Van got damaged. No causalities reported.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urva Police Station. On 20/08/2006 at 1645 hrs near Prithvi Hotel Kottara Chowki Mangalore one driver of auto Tempo bearing Reg. No KA-19-3862 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Srikanth Marigowdar a pedestrian and caused simple injuries.

 • A case on Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 20/08/2006 at 1015 hrs near SCS hospital Bendoor Mangalore one Hariprasad (21) R/o Pilikula House Modushede Mangalore driver of auto rickshaw bearing Reg. No KA-19-B-5266 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against motorcycle bearing Reg. No KA-19-S-4770. As a result the motorcycle rider Yashavanth Prabhu (22) S/o Balakrishna Prabhu R/o Prabhu Nivas Shakthinagar Mangalore and pillion rider Sathyaprasad sustained grievous injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 18/08/2006 at 1600 hrs at Church road Madathyaru village Belthagady Taluk one Yakub Saheb driver of auto rickshaw bearing Reg. No KA-21-8528 drove his vehicle in a rash and negligent manner and hit a roadside borewell. As a result one Gresilla D’souza (11) D/o Gregory D’souza R/o Mudaibettu Nada Village Belthangady Taluk who was travelling in the auto sustained simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 19/08/2006 at 1630 near Post Office Uppinangady Town Puttur Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-6649 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rukmaya Gowda (50) S/o Shivayya Gowda R/o Belthangady Town a pedestrian and caused simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/08/2006 at 1600 hrs on NH 48 near Kutel Uppinangady Town Puttur Taluk one Jalil driver of a tempo bearing Reg. No. KA-21-8359 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which the vehicle capsized. As a result one Bhaskar (34) R/o Mura Uppinangady Town Puttur Taluk who was travelling in the Tempo sustained simple injuries.
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: 02


 • A case of Hurt and Criminal restraint has been registered in Konaje Police Station. On 20/08/2006 at 1600 near Adkerepadpu Konaje village Mangalore Taluk Usman and Basheer criminally restrained one Rajiv Kothari (40) R/o Nadumane Konaje village Mangalore Taluk and assaulted him with wooden stick owing to civil dispute.

 • A case of Hurt and Criminal restraint along with criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 20/08/2006 at 1645 hrs Aziz and another person restrained Prajwal (21) R/o Santhosh Nagar Munnur Village Mangalore Taluk and his friend Tejesh near Babbukatte School Munnur Village Mangalore Taluk and abused them in filthy language and assaulted by hand and also gave threat to their life owing to trivial issue.
Others: Nil

Spl. And local laws: 01


 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Mangalore South Police Station. On 20/08/2006 at 1200 hrs PSI South PS on rounds arrested one Bharathi (27) W/o Ravi R/o Lakshimpura Kunigal Tumkur District who was soliciting for prostitution at public place near Sagar hotel Nellaikai Road Mangalore.
Unnatural Death Report: 01


 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. One Kunchappa Belchada (80) R/o Omabathukere Ullal village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into the river near his house on 20/08/2006 owing to personal problems.
Missing Persons: 01


 • A Man missing case has been registered in Surathakal Police Station. One Sukamar (30) R/o Kulai village Mangalore Taluk went to work on 16/08/2006 at 1500 to Worldwide shipping Company Panambur and did not return to his house there after.

Preventive Actions: 01

 • One Sunil @ Chuingum Sunil (26) S/o Veerappa Devagida R/o Polali Kariyangala village Bantwal Taluk a known rowdy was apprehended as preventive measure u/s 110 CrPC by PSI Bantwal Rural PS near Sri Rajarajeshwari Temple Polali Bantwal Taluk of PS limits and produced before the Taluk Executive Magistrate.
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: 176
Fine amount collected: Rs. 16,300/

For details contact district Control Room on 0824 2220500