Wednesday, December 31, 2008

Daily Crime Incidents for December 31, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Panambur Police Station. On 30/12/2008 at 0630 hrs accused one Prashanth Gowda (20) R/o Madikeri Taluk Kodagu District attempted to commit theft of Iron sheets from NMPT Mangalore. Meanwhile he was caught red hand by the CISF Constable and handed over to the Police.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore East Police Station. On 24/12/2008 in between 0900 hrs and 1130 hrs some unknown culprits committed theft of a Bajaj Pulsar motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-6981 belonging to one Vaitas D Silva (22) R/o Somavarapete Kodagu District that was parked in the premises of A.J hospital at Mangalore. The Bajaj Pulsar motorcycle is worth Rs. 16,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 30/12/2008 at 0930 hrs near Railway gate at Morgans Gate Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. CNX-143 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-4774. As a result one Nithin Kumar (22) rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-4774 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 30/12/2008 at 1900 hrs near Ladyhill circle at Mangalore one unknown driver of Tempo bearing Reg. No. KA-20-1971 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Travera car bearing Reg. No. KA-19-G-394 belonging to Health Department driven by one Balakrishna (40). As a result car got damaged. No causalities reported. The Tempo driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 30/12/2008 at 1200 hrs on NH-17 at Pavanje Surathkal Mangalore one Mayyaddi driver of bus bearing Reg. No. KA-20-B-2358 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a lorry bearing Reg. No. MH-25-B-9160. As a result one Veda Bangera R (53) R/o Bappanadu Mulki Mangalore passenger of said bus sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 30/12/2008 at 2140 hrs accused Rajesh and Praveena criminally restrained one Nowshad (39) R/o Basthigudde Sajipanadu village Bantwal Taluk and abused him in filthy language at Bollari Thumbe village Bantwal Taluk and assaulted him by hand and with iron rod owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore East Police Station. On 30/12/2008 at 0500 hrs one Terence (60) R/o near Bejai Church Mangalore committed suicide by hanging in his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore East Police Station. On 30/12/2008 in between 0400 hrs and 0600 hrs one Vamana Karkera (61) R/o Kadri Mangalore committed suicide by hanging near his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 30/12/2008 at 0745 hrs one Sankappa Safaliga (52) R/o Pucchala Paduperara village Mangalore Taluk accidentally fell down from coconut tree while removing coconut and got serious injuries and died on the spot.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Uppinangady Police Station. One Krishnappa Gowda (67) R/o Patladka Kowkardy village Puttur Taluk left his house on 06/12/2008 at 0830 hrs and did not return his house there after. He was found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 407
Fine amounts collected: 36,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

New Year Greetings

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¥Éǰøï E¯ÁSÉAiÀÄ
ªÀwÄAzÀ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÉÆøÀ ªÀµÀðªÀÅ
f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¥ÀæUÀwUÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ËºÁzsÀðPÉÌ ºÁUÀÆ
¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀfUÉ zÉÆåÃvÀPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¹ J®èjUÀÆ ±ÀĨsÀ
PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

Tuesday, December 30, 2008

Police Guidelines for Celebrating New Year

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è £ÁUÀjPÀgÀÄ F PɼÀV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀAvÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄÄ «£ÀAw¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
 • ¢£ÁAPÀ 31/12/2008 gÀ gÁwæ 1230 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÁV ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄÄ gÁwæ PÁ®zÀ°è DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ r. eÉ. ¸Émï G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ºÉƸÀªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÀ¥ÀàzÉà °TvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. gÁwæ PÁ®zÀ°è ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢ü «ÄÃj AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è C²èî ºÁr£ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀ/zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÝjUÉ ªÀÄ£À £ÉÆÃAiÀÄĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀjPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛ D¹Û ¥Á¹ÛUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀgÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¹r¹, ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ JqÀ ªÀiÁr EvÀgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, «¥ÀjÃvÀ CªÀÄ®Ä ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß CºÁ餸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¤zÁðQëtå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvÉÆõÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ GAmÁVgÀĪÀ zÁR¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÄÌ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ £É¥ÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • ºÉÆmÉïï, PÀè¨ïUÀ¼À°è ªÀµÁðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆmÉïï PÀè¨ïUÀ¼À DªÀgÀtzÉƼÀUÉ ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • ¨ÁgïUÀ¼ÀÄ ªÉÊ£ï ±Á¥ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè £ÁUÀjPÀgÀÄ ¸ÀAWÀ, ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 31/12/2008 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ¤UÁ EqÀĪÀgÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÉà «±ÉõÀ ¥Éưøï UÀ¸ÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. QrUÉÃrUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀgÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 100 CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÉÆA¢UÉ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð«j¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä «£ÀAw¸À¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for December 30, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Vittal Police Station. In between 22/12/2008 at 2130 hrs and 23/12/2008 at 0700 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-366 belonging to one Abdul (35) R/o Anekallu Karopady village Bantwal Taluk that was parked near shop at Maidan Saletthuru village Bantwal Taluk. The Hero Honda motorcycle is worth Rs. 18,500/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 12

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station where in one Hamsa Haji (50) was declared dead while under treatment on 29/12/2008 at 1730 hrs. The said Hamsa Haji was sustained serious injured by a bus in a road traffic accident on 29/12/2008 at 1500 hrs on NH 17 at Kokkarekallu Karnadu village Mangalore Taluk and admitted to A.J hospital at Mangalore. In this connection a case of road traffic was already been registered in Mulki Police Station.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 30/12/2008 at 0400 hrs near Kanachur Plywood Factory at Kallapu Permannur village Mangalore Taluk one Umesh Babar driver of lorry bearing Reg. No. MH-11-M-6342 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a tree due which lorry capsized. As a result lorry driver Umesh Babar (35) and Suresha Mithri (30) cleaner of said lorry sustained serious injuries and died on the spot.

Non-Fatal: 10

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 29/12/2008 at 1930 hrs near Lalbhag junction at Mangalore one driver of car bearing Reg. No. MP-09-CB-7235 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a bus bearing Reg. No. KA-19-B-7535 driven by one Mohandas. As a result car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 29/12/2008 at 1730 hrs near Unity hospital at Mangalore one driver of car bearing Reg. No. KA-19-Z-7602 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-W-9913 driven by Antony Kelralva Fernandez. As a result one Christina D’ Souza (75) R/o Vencia Mangalore pillion rider of said Honda Activa scooter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/12/2008 at 0945 hrs near Circuit house at Battagudde Mangalore one unknown driver of bus bearing Reg. No. KA-19-268 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-01-V-5318. As a result one Harishchanra U. (32) R/o Aryau village Puttur Taluk rider of motorcycle sustained grievous injuries. The bus driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/12/2008 at 1630 hrs near KPT at Mangalore one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-4452 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-U-1121. As a result one Ravindra Kumar P (33) R/o Landlinks Derebail Mangalore rider of Honda Activa scooter and pillion rider Kokila sustained simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place leaving his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 28/12/2008 at 1440 hrs at Mithrakodi Kurnadu village Bantwal Taluk one Bharath S Karanth driver of Maruti 800 bearing Reg. No. KA-19-MF-2878 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Azadbawad (14) R/o Kotekani Sajipanadu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 28/12/2008 at 1830 hrs on Santhekatte road at Haleyangady village Mangalore Taluk one Gunashekara Shetty driver of Maruti Zen car bearing Reg. No. KA-19-Z-8835 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sundara Devadiga a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 28/12/2008 at 2115 hrs at Bannadka Padumarnadu village Mangalore Taluk one Ramesh Poojary driver of bus bearing Reg. No. KA-20-5430 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a new scooter. As a result scooter rider Neemiraja (49) R/o Marnadu village Mangalore Taluk and Sujatha pillion rider of said scooter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 29/12/2008 at 1830 hrs Layila village Belthangady Taluk one Valerian Rodrigus driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-22-M-6215 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-A-564 driven by Suresh. Due which auto rickshaw capsized. As a result one Sundari R/o Sudemugeru Belthangady Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 27/12/2008 at 1800 hrs at Dedradi Nettanige Mudnooru village Puttur Taluk one Shri Rama Pakkala driver of jeep bearing Reg. No. KA-21-765 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-8392. As a result one Suresh Nair (24) R/o Karnooru Nettanige Mudnooru village Puttur Taluk rider of motorcycle and pillion rider one Girish sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 27/12/2008 at 1115 hrs at Kelanja Veerakamba village Bantwal Taluk one Karunakara driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AD-2211 drove his vehicle in a rash and negligent manner due which one Dharmapala (52) R/o Kallugudde Soojibalthila village Puttur Taluk who was travelling in the said bus was thrown out of the bus and sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulki Police Station. In between 29/12/2008 and 30/12/2008 at 0830 hrs one Karunakara Devadiga (28) accidentally slipped into the Nandini river while taking bath at Pavanje village Mangalore Taluk and died due drawing.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 29/12/2008 at 1730 hrs and 2200 hrs one Prasad (14) R/o Kerya Puduvettu village Belthangady Taluk attempted to commit suicide by consuming poison owing to health problem in his house. Further he was admitted to Govt. hospital at Belthangady where he was declared dead while under treatment on the same day at 2020 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 29/12/2008 one Ganapa Naik (65) accidentally slipped into the Kattattharu Dam while taking bath at Karopady village Bantwal Taluk and died due drawing.


Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 369
Fine amounts collected: 39,100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, December 29, 2008

Daily Crime Incidents for December 29, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 28/12/2008 at 1920 hrs on Bypass road at Thinkila Puttur Town one driver of Indica car bearing Reg. No. KA-05-MB-369 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-8533. As a result motorcycle rider one Prashanth Rai (23) R/o Marakada Kalladka village Sullia Taluk sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 27/12/2008 at 2230 hrs one Bhujanga Poojary (40) R/o Kodi Permude village Mangalore Taluk committed suicide by consuming poison owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 259
Fine amounts collected: 17,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, December 28, 2008

Daily Crime Incidents for December 28, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 27/12/2008 at 1215 hrs at Lalbagh Mangalore one Rajesh Shettigar rider of Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-S-7251 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which vehicle capsized. As a result Rajesh rider of said Honda Activa scooter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 27/12/2008 at 1145 hrs near Kodikal cross at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No.KA-19-B-2499 drove his vehicle in a rash and negligent manner in backward direction and dashed against a Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-V-1046. As a result Honda Activa scooter got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 27/12/2008 at 1200 hrs at Kapinadka Thenkakaarandoor village Belthangady Taluk one Praveen rider of Maruti car bearing Reg. No. KA-04-MA-1153 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another car bearing Reg. No. HR-26-AE-9808. As a result Ragavendra (28) R/o Koppala driver of car baring Reg. No. HR-26-AE-9808, Subramanya, Shantha who were traveling in said car, Praveen driver of car bearing Reg. No. KA-04-MA-1153, Prashanth, Dhananjaya who were traveling in the said car sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Attempt to Murder has been registered in Kadaba Police Station. On 20/12/2007 at 1945 hrs one Kushalappa Gowda (37) R/o Alankaru village Puttur Taluk abused one Monappa Gowda R/o Surolthadi Alankaru village Puttur Taluk in filthy language near his house and assaulted him with iron rod and tried to kill him owing to civil dispute between them.

Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 27/12/2008 in between 0600 hrs and 1300 hrs one Chaniyappa Gowda (81) R/o Kattatharu Ivarnadu village Sullia Taluk committed suicide by hanging in house owing to health problem.

Missing Persons: 02

 • A case of Man missing has been registered in Urwa Police Station. One Ganesh Hegde (45) R/o J.B Lobo road Kodikal Mangalore left his house on 26/12/2008 at 1700 hrs and did not return his house there after.
 • A case of Girl missing has been registered in Venoor Police Station. One Sujatha (27) R/o Yeliyagod village Bantwal Taluk left her house on 23/12/2008 at 1615 hrs and did not return her house there after.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 156
Fine amounts collected: 22,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, December 27, 2008

Daily Crime Incidents for December 27, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station where in one Sharanappa has been declared dead while under treatment on 27/12/2008 at 0130 hrs. The said Sharanappa was seriously injured by a car in a road traffic accident on 26/12/2008 at 2145 hrs at Yeyyady Padavu village Mangalore Taluk and admitted to the A.J. Hospital at Mangalore. In this connection a case has been already registered in Mangalore Rural Police Station.


Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 26/12/2008 at 0530 hrs near Prakash Beedi Building at Kodiabail Mangalore one driver of Bolero vehicle bearing Reg. No. KA-20-P-3303 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-6929 due which auto rickshaw capsized. As a result one Abdul Raheeman R/o Manjeshwara Kasaragod District Kerala State driver of the said auto rickshw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 25/12/2008 at 1015 hrs near Venkataramana Temple at Manampady village Mangalore Taluk one Imithiyaz driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-8507 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a compound wall due which auto rickshaw capsized. As a result one Malini V. Pai (51) R/o Padumarnadu village Mangalore Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 26/12/2008 at 0845 hrs at Ujurupade Balnadu village Puttur Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-5816 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Annappa Naik (45) R/o Balnadu village Puttur Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 26/12/2008 at 1400 hrs accused Rafeeque, Basheer and Aboobakkar abused one Suresh (28) R/o Gadikallu Sampaje village Sullia Taluk in filthy language at Gandhinagara Sullia Town and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case of Affray has been registered in Kavoor Police Station. On 26/12/2008 at 0735 hrs accused Sarojini (49) W/o Bhaskara, Padmini (36) W/o Vamana, Latha (38) W/o Mohana, Pushpa (40) W/o Chandrahasa, Chithra (32) W/o Donald Lasrado, Santhi (22) W/o Rama, Mymuna(39) W/o Abdul Khadar, Rukiya (40) W/o Ibrahim, Prema (45) W/o Sanjeeva, Laxmi (45) W/o Rangappa, Kavya (25) W/o Prashanth, Ramya (19) D/o Rangappa, Prashanthi (35) and Vasantha (28) picked up quarrel and started fighting over trivial issue in a public place near Water Tank at Soojikallu Gudde Kavoor Mangalore. The Police arrested the accused and took up a case under affray (sec 160) IPC.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 156
Fine amounts collected: 22,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, December 26, 2008

Daily Crime Incidents for December 26, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 02
 • A case of Fatal road accident has been registered in Ullal Police Station. Where in one Chandrahasa Poojary has been declared dead while under treatment on 25/12/2008 at 2030 hrs. The said Chandrahasa Poojary was seriously injured by a Maruti car in a road traffic accident on 14/12/2008 at 0645 hrs at Thokkuttu junction at Permannur village Mangalore Taluk and admitted to the Wenlock Hospital at Mangalore. In this connection a case has been already registered in Ullal Police Station.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 25/12/2007 at 1500 hrs near Vittal junction at Bantwal Taluk one Ummar driver of lorry bearing Reg. No. KRC-7059 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Uggappa Moolya (74) a pedestrian and caused him serious injuries. Further Uggappa Moolya succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/12/2008 at 1030 hrs on LHH road at Mangalore one Sudhir Kumar Joshi (37) R/o Jeppu Market Mangalore driver of car bearing Reg. No. KA-19-B-5834 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-2883 due, which auto rickshaw, capsized driven by Hameed. As a result one Mohammed Basheer (41) R/o Someshwara Ucchila Mangalore who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kadaba Police Station. On 24/12/2008 at 1710 hrs near Milk Society at Kunthoor village Puttur Taluk one driver of pick up vehicle bearing Reg. No. KA-12-A-7314 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-2524 driven by Kusumadhara. As a result one Yebel Wilson (16) R/o Kunthoor village Puttur Taluk pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Mischief causing damage has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/12/2008 at 1600 hrs accused Manu and 6 other persons forming into unlawful assembly in the Mobile Palace Shop at Marnamikatte Managlore and abused Deepak R/o Shivanagara Pandeshwara Mangalore and his friend Irfan in filthy language and assaulted them with hand. They also damaged the Computer and Showcase glass owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Ullal Police Station. On 25/12/2008 at 1900 hrs accused Sathisha criminally restrained Nagesha (28) R/o Permannur village Mangalore Taluk at Kumpala Someshwara village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to previous enmity.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 274
Fine amounts collected: 28,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 28/12/2008 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ AiÀÄ£ÀÄß ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EªÀgÀ zÀ.PÀ f¯Áè ¨sÉÃn ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

Thursday, December 25, 2008

Daily Crime Incidents for December 25, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: Nil
Fatal: Nil
Non-Fatal: Nil
Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 24/12/2008 at 0430 hrs one unknown male aged about 50 yrs committed suicide by hanging in his room at Govt hospital Belthangady Taluk owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. On 23/12//2008 at 1700 hrs one Ramesh (25) R/o Kajethakodi Kalanja village Belthangady Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 24/12/2008 in between 0500 hrs and 0645 hrs one Lesley D Souza (40) R/o Bangra Kuloor Mangalore committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Uppinangady Police Station. One Madhava Acharya R/o Moodabail Kowkardy village Puttur Taluk who went to work at Mangalore on 16/12/2008 and did not return to his house thereafter. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 366
Fine amounts collected: 33,100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wooden logs seized by Bantwal Rural Police : Two arrested

On 24/12/2008 at 1630 hrs PSI Bantwal Rural PS along with his staff on credible information intercepted a Lorry bearing Reg. No. KA-25-9459 at Hosamar Bantwal Town and seized 27 wooden logs that were being transported illegally by arresting .
 • Majeed (28) R/o Kasaragod District Kerala State.
 • Aseef (30) R/o Kumarangala K.C road Thalapady Mangalore

However another accused Basheer T.M R/o Deralakatte managed to escape from the scene.
The Lorry has also been seized. The total value of property seized is worth Rs. 3,80,000/. In this connection, a case has been registered in Bantwal Rural PS under the Karnataka Forest Act.

Wednesday, December 24, 2008

Daily Crime Incidents for December 24, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. In between 17/12/2008 at 2145 hrs and 18/12/2008 at 0600 hrs some unknown culprits committed theft of a Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-S-8355 belonging to one Abdul Basheer (31) R/o Kakkinje Chibidre village Belthangady Taluk that was parked in the premises of his house. The Honda Activa scooter is worth Rs. 20,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case on Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 23/12/2008 at 1930 hrs at Yeni Kumeru Chikkamudnoor village Puttur Taluk one Chadrashekara driver of lorry bearing Reg. No. KA-30-1837 moved his vehicle in a negligent manner in backward direction and dashed against Gopala Krishna Gowda (48) R/o Kemmayee Hosaklu Chikkamudnoor village Puttur Taluk a pedestrian and caused him serious injuries. Further he succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 23/12/2008 at 1515 hrs in the Supreme Motors at Nandigudde Jeppu at Mangalore one driver of lorry bearing Reg. No. KA-25-6371 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-7395 which was parked in the premises of Supreme Motors at Nandigudde Mangalore. As a result auto rickshaw got damaged. No casualties reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 23/12/2008 at 1500 hrs near Petrol Bank at Soorikumeru Mani village Bantwal Taluk one Balakrishna driver of Volvo bus bearing Reg. No. KA-20-AA-8899 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2355. As a result one Balakrishna driver of Volvo bus bearing Reg. No. KA-20-AA-8899 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 23/12/2008 at 1430 hrs at Koorikatte Meenakaliya Panambur Mangalore one Ashraf driver of tempo bearing Reg. No. KA-23-A-5152 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Hanumantha a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 22/12/2008 at 1015 hrs near Gandhi Park at Uppinangady Town one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-1647 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-7106. As a result motorcycle rider Shivanna Gowda (69) R/o Bajatthoor village Puttur Taluk and Vijaya pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 02

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 23/12/2008 at 2100 hrs accused unknown 6 perons forming into unlawful assembly near City bus stand at Statebank Mangalore and abused one Roshan Manoj D Souza (30) R/o Farangipete Mangalore in filthy language and assaulted him with cold bottle and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 22/12/2008 at 1830 hrs accused Shishir, Vineeth and 5 to 6 unknown persons forming into unlawful assembly at Kurunjabhag Sullia Town and criminally restrained one Vipin Venugopal (24) R/o Kannur District Kerala State and abused him filthy language and assaulted him wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 23/12/2008 at 1545 hrs one Sanshop (48) R/o Musliyar Building Ansari road Mangalore sustained serious burn injuries while trying to light a stove in his house and died on the spot.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 23/12/2008 at 1430 hrs one Lilli Payas (70) R/o Gundevu Mantardy village Mangalore Taluk accidentally slipped into the river while taking bath near her house and died due drawing.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 23/12/2008 at 0900 hrs one unknown Female dead body aged about 45 to 50 yrs was found near Nethravathi River at Snanaghatta Dharmasthala village Belthangady Taluk while taking bath and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 23/12/2008 at 1300 hrs one Sajjad (30) R/o Beetige Charmady village Belthangady Taluk accidentally fell down due some illness in his house. Further he was admitted to Govt hospital at Belthangady where he declared dead while under treatment on 23/12/2008 at 1445 hrs.
 • A case under Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. On 22/12/2008 at 2200 hrs one Kishore (32) R/o Dharmanagara Ullal Mangalore attempt to commit suicide by pouring Kerosene on himself and got serious burn injuries in his house owing to personal problem. Further he was admitted to Wnlock hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 23/12/2008 at 0800 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 330
Fine amounts collected: 24,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Dublicate Passport Seized by DCIB: Two held

Duplicate passport

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 23.12.2008 gÀAzÀÄ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§A¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀAPÀ£Ár L¯ÁåAqï D¸ÀàvÉæAiÀÄ §½AiÀÄ «Ä¯ÉäAiÀÄA PÀlÖqÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À E§âgÀÄ £ÉÊfÃjAiÀÄ zÉñÀzÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁzÀ

 • KENETH OKEY EZE
 • ENNETH IGBONEZV

JA§ªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV PÉ£Éßvï JA§ªÀ£À §½ EzÀÝ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð DvÀ£ÀzÁÝVgÀzÉ ¨ÉÃgÉ ªÀåQAiÀÄ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð DVzÀÄÝ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£À ¨sÁªÀ avÀæ EgÀĪÀ ¥ÀÄlPÉÌ FvÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ EgÀĪÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ C¸À° ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£ÀAvÉ PÁtĪÀ jÃwAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ FvÀ£À §½ EzÀÝ «Ã¸Á PÀÆqÁ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ £ÀPÀ° JA§ÄzÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨É£Éßvï JA§ªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ £ÉÊfÃjAiÀiÁ zÉñÀzÀªÀ£ÉAzÀÆ vÀ£Àß ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è CAzsÉÃj gÉʯÉéà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19.12.2007 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ, £ÉÊfÃjAiÀiÁ CA¨É¹UÉ w½¹®èªÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀzÀ «Ã¸Á PÀÆqÁ EgÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÁV w½¢zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð ªÀÄvÀÄÛ «Ã¸Á E®èzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà G½zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DzÀÝjAzÀ ¸À¢æ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° ¥Á¸ï¥ÉÆÃlÄð ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï¥ÉÆÃlÄð ªÀÄvÀÄÛ «Ã¸Á E®èzÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ E§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14,290/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Tuesday, December 23, 2008

Daily Crime Incidents for December 23, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Barke Police Station. On 21/12/2008 in between 2100 hrs and 0930 hrs some unknown culprits gained entry into the Mobile shop at 3rd floor Saibeen Complex Lalbhag Mangalore belonging to one Ashraf Natekal (29) R/o Old Kent road Pandeshwara Mangalore by breaking the door lock and committed theft of mobile phones and cash all in worth Rs. 5,23,500/.
 • A case of Burglary has been registered in Belthangady Police Station. On the intervening night of 21-22/12/2008 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Mohananda R/o Pandavara Kallu Badagakaje village Bantwal Taluk by breaking windows grill and committed theft of gold ornaments and Cash Rs. 2,500 all in worth Rs. 26,500/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/12/2008 at 1445 hrs at Uggabettu Bambila Kavalapadoor village Bantwal Taluk one Ashoka driver of Goods Tempo bearing Reg. No. KA-19-8621 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Omni car bearing Reg. No. KA-13-N-2349. As a result Joseph A. R/o Chikkamangalore District and other who were traveling in the said Omni car sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 22/12/2008 at 0715 hrs at Gundikumeru Kariyangala village Bantwal Taluk one Nitheen driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-B-6662 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-20-E-8113. As a result motorcycle rider Mohammed Cherimoonu R/o Kariyangala village Bantwal Taluk and Naheel pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 22/12/2008 at 2215 hrs accused Yakoob, Hameed, Shafee, Majeed, Ibba @ Irahim, Naseer and Aboobakkar forming into unlawful assembly at Geerukatte Kaliya village Belthangady Taluk and criminally restrained one Abdul Kareem (36) R/o Geerukatte Kaliya village Belthangady Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and with sickle. They also assaulted Ahammed Kunhi with sickle rod who was came to help one Abdul Kareem and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Urwa Police Station. On 21/12/2008 at 1730 hrs accused Rajanikanth, Rajan Kumar and Ravi Kiran criminally restrained one Ravi Kumar (38) R/o Urwastore Mangalore near his house and abused him in filthy language and assaulted him with Iron rod owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. One 22/12/2008 at 1900 hrs one Regimen Jacko R/o Mallikatte Mangalore committed suicide by hanging near his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 332
Fine amounts collected: 26,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, December 22, 2008

Daily Crime Incidents for December 22, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/12/2008.

Murder: 01
 • A case under Murder has been registered in Ullal Police Station. On the night of 20/12/2008 accused Babu and Lilli @ Hema assaulted one K.G. Paul (58) R/o Hanumannagara Someshwara village Mangalore Taluk with wooden stick and with Hockey stick near his house and due which K.G. Paul (58) sustained serious injuries and died on the spot.

Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 09

Fatal: Nil

Non-Fatal: 09

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 20/12/2008 at 1645 hrs near Milagres junction at Mangalore one driver of Goods Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-2101 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Honda Active scooter bearing Reg. No. KA-19-X-1350. As a result Honda Active scooter rider one Mohideen Usman (64) R/o Pandeshwara Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 21/12/2008 at 1920 hrs in front of Asha Bar & Restaurant at Bejai Mangalore one unknown driver of car bearing Reg. No. KA-20-M-304 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Honda Active scooter bearing Reg. No. KA-19-S-4902. As a result Honda Active scooter rider Prakash P. Rao (42) R/o Sulthan Battheri Mangalore and Malathi P. Rao pillion rider of said Honda Active scooter sustained grievous injuries. The carr driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 21/12/2008 at 0730 hrs near Mudipu junction at Mangalore one Ibrahim rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-5777 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Abdul Gafoor a pedestrian and caused him simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider Ibrahim and Elias pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 21/12/2008 at 1715 hrs on Kadoor- Bantwal road at Santhekatte Belthangady Town one driver of Tempo bearing Reg. No. KA-14-A-2427 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Bicycle. As a result Bicycle rider one Sunil (12) sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/12/2008 at 1145 hrs near KSRTC Depot at Mukrampady Keminje village Puttur Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-09-F-4081 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed one Mohammed Kunhi R/o Bettampady village Puttur Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 21/12/2008 at 1545 hrs on Ujire-Belthangady road at Ujire village Belthangady Taluk one Jayakara driver of jeep bearing Reg. No. KA-16-Z-4599 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-9446 due which jeep moved ahead and dashed against a Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-20-T-729 and motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-5242. Further the driver of jeep lost control over his vehicle due which jeep capsized. As a result Usman P.A. (27) R/o Kajoor Mitthabhagilu village Belthangady Taluk and 10 to 14 passengers who were traveling in the said jeep sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 19/12/2008 at 1430 hrs on Surathkal- MRPL road at Bala village Mangalore Taluk one Satheesha rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-3542 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed one Ummar Farooq S. (38) R/o Chikkamadnoor village Puttur Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 20/12/2008 at 1700 hrs at Surikumeri Mani village Bantwal Taluk one Parameshi driver of lorry bearing Reg. No. KA-13-B-4599 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another lorry bearing Reg. No. KA-12-9334. As a result one Riyaz cleaner of lorry bearing Reg. No. KA-12-9334 sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 06/12/2008 at 0830 hrs near Parladka cross at Puttur Town one Sharath driver of auto rickshaw bearing Reg. KA-21-7449 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Lokesha R/o Aryapu village Puttur Taluk who was traveling in the said auto rickshaw capsized.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Panambur Police Station. On 21/12/2008 at 2130 hrs accused unknown 4 persons criminally restrained one Manoj (26) R/o Maindaguri Thokoor Mangalore near his house and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case of Kidnapping has been registered in Bantwal Rural Police Station relating to kidnapping of one Ramiza Bhanu (17) D/o Abdul Razak R/o Bollari Thumbe village Bantwal Taluk by Saleem Haidroli Thangal. The said Ramiza Bhanu was gone to college at Thumbe B.A. College on 28/12/2008 at 0830 hrs and found missing from since. Now as it is confirmed that she has been lured away by Saleem Haidroli Thangal, the case has been converting to kidnapping.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 277
Fine amounts collected: 22,900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, December 21, 2008

Daily Crime Incidents for December 21, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Uppinangady Police Station. In between 19/19/2008 at 2000 hrs and 20/12/2008 at 0400 hrs some unknown culprits gained entry into the Sri Vaidyanatha Temple at Kokkada village Belthangady Taluk by breaking the front door lock and committed theft of cash Rs.24, 000/ by breaking the 'Kanike Hundi'.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Uppinangady Police Station. In the intervening night of 18-19/12/2008 some unknown culprits committed theft of a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7601 belonging to one Ubaidulla Siddiq (32) R/o Kaikunja Hirebandady village Puttur Taluk that was parked in the premises of his house. The motorcycle is worth Rs. 20,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 20/12/2008 at 1445 hrs near Natekal junction at Konaje village Mangalore Taluk one Victor D Souza driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-7567 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which Abbas who was traveling in the said bus got thrown out from bus and sustained serious injuries. Further he succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 19/12/2008 at 1400 hrs near Canara College at Dongarakeri Mangalore one Premanatha rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-3025 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Srinivas R/o Urwa Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 20/12/2008 at 0715 hrs at Porlipady Balthila village Bantwal Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2480 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-04-MC-2612. As a result car driver one Vijaya Kumar (22) R/o Ganadakotya Maninalkoor village Bantwal Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 19/12/2008 at 2130 hrs at Mitthabail Bantwal Town one Mohammed Thowseef driver of car bearing Reg. No. KA-19-Z-8063 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Pushpa (45) a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 18/12/2208 at 1630 hrs at Kombettu Puttur Town one Balasubramanya rider of motorcycle bearing Reg. KA-21-J-3416 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-1336. As a result one Premalatha (45) R/o Parladka Puttur Town rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Y-1336 sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Mangalore North Police Station. On 20/12/2008 at 1430 hrs in the Sujeerkars Tails Factory at Kandatthpalli Mangalore accused one Magunda assaulted one Hanumantha Yallappa Madakari (37) with stone owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 20/12/2008 at 1100 hrs one Vasantha Gowda (45) R/o Mepathpal Itthoor village Puttur Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 13/12/2008 at 2100 hrs one Annu Poojary (60) R/o Kadekallu Chikkamudnoor village Puttur Taluk sustained serious burn injuries while trying to light a Kerosene stove at his house and he was admitted to Govt hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on 20/12/2008 at 0700 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 272
Fine amounts collected: 22,100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, December 20, 2008

Daily Crime Incidents for December 20, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: 04
Fatal: 01
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 19/12/2008 at 1430 hrs on Surathkal-MRPL road at Kana Idya village Mangalore Taluk one Sridhara driver of Gas Tanker bearing Reg. No. KA-01-B-2099 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. DL-02-H-8663 from behind. As result motorcycle rider one Salam (27) sustained serious injuries and admitted to Mangala hospital at Mangalore. Further one Salam was succumbed to his injuries while under treatment on same day at 2030 hrs.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 19/12/2008 at 1730 hrs near Fish Market at Madoor Kotekar village Mangalore Taluk one Ravi driver of Tipper lorry bearing Reg. No. KA-19-9180 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Nowman (03) a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 19/12/2008 at 1745 hrs on SH-13 at Ganjimatta Badagulipady village Mangalore Taluk one Jubair rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-5927 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sundari a pedestrian and caused her simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 19/12/2008 at 0910 hrs near bus stand at Akashbhavana Mullakadu Kavoor Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-1001 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break due which one Pushpavathi who was traveling in the said bus was thrown out of the bus and sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Panambur Police Station. On 19/12/2008 at 2230 hrs accused unknown 25 to 30 persons forming into unlawful assembly near Jokatte cross at Panambur Mangalore and criminally restrained one Yatheesha Naik (22) R/o Perlampady Kolthige village Puttur Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with sword owing to trivial issue.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 388
Fine amounts collected: 31,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Passing Out Parade of 11 th Batch of PTS Mangalore

DSC01364

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ MlÄÖ 118 £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F J¯Áè ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, PÉ.f.J¥sï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥ÉưøïUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ FUÀ 9 wAUÀ¼À ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 20/12/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è F ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉÄvÀÄ. F ¤UÀðªÀÄ£À ¥ÀxÀ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ UËgÀªÀ ªÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À£Áä£Àå qÁ. «.J¸ï. DZÁAiÀÄð UÀȺÀ ¸ÀaªÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. «±ÉõÀ CºÁé¤vÀgÁV ¸À£Áä£Àå ²æÃ. J. JA ¥Àæ¸Ázï L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥À²ÑªÀĪÀ®AiÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ DUÀ«Ä¹gÀÄvÁÛgÉ.

zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè UÀtågÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éǰøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ «ÄvÀægÀ£ÀÄß F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ E¯ÁSÁ ¥ÀgÀªÁV ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV ¸ÁéUÀw¸À¯ÁVvÀÄÛ.

To download photo click here

Friday, December 19, 2008

Daily Crime Incidents for December 19, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/12/2008.

Murder: 01
 • A case under Murder has been registered in Mangalore North Police Station. On 18/12/2008 at 1600 hrs accused one unknown person assaulted Musthafa (24) R/o Yedapadavu Mangalore Taluk, Prithviraj (35) and Mahesh with sharp weapon near Ladygoshan hospital Mangalore owing to trivial issue. Further they were admitted to Wenlock hospital where one Prithviraj succumbed to his injuries while under treatment at same day at 1845 hrs.

Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore North Police Station. On the intervening night of 17/12/2008 at 2030 hrs and 18/12/2008 at 0830 hrs some unknown culprits gained entry into the woodhouse timber mill at Ansari road Mangalore by breaking door lock and committed theft of cash Rs.1, 200/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Urwa Police Station. On 16/12/2008 at 2300 hrs accused one Giridhara abused one Usha W/o Giridhara R/o Landlinks Shediguri Mangalore near her house in filthy language and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station where in one Jeevan was declared dead while under treatment on 18/12/2008 at 1910 hrs. The said Jeevan was seriously injuries by a bus in a road traffic accident on 15/12/2008 at 0815 hrs on NH 48 at Alape Mangalore and admitted to Omega Hospital at Mangalore. In this connection a case of road traffic accident was already registered in Mangalore Rural Police Station.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/12/2008 at 1430 hrs at Karangalpadi Mangalore one unkown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-5068 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a scooter bearing Reg. No. KA-19-V-1377. As a result scooter rider one Shrikanth U. S. Kini (22) R/o Ullal Mangalore sustained simple injuries. The rider of motorcycle escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 17/12/2008 at 1430 hrs on NH 17 at Honnakatte Kulai village Mangalore Taluk one unknown driver of tempo bearing Reg. No. KA-20-7597 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-5429. As a result motorcycle rider one Madhava Salian (41) R/o Baikampady Mangalore and pillion rider one Vidhyadhara sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 18/12/2008 at 1000 hrs on NH 17 at Kallapu Permannuru village Mangalore Taluk one Padhmanabha Thantri driver of Corolla car bearing Reg. No. KL-14-G-6129 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-4946. As a result motorcycle rider one Sushil Kumar (40) R/o Kotekar Someshwara village Mangalore Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 18/12/2008 at 0805 hrs at Vidhyanagar Kuvettu village Belthangady Taluk one Margob Ali Thalib driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-A-1631drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6992. As a result motorcycle rider one Prakash Kamath and pillion riders Radhika (31) R/o Guruvayanakere Kuvettu village Belthangady Taluk and Sahana (06) sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 01

 • A case under Seizure of Stolen property has been registered in Moodabidre Police Station. On 18/12/2008 at 1500 hrs PSI Moodabidre PS on her routine patrolling along with staff intercepted one motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-7311 at Chilimbi Beluvai Mangalore Taluk by arresting Shakir (23) R/o Kuloor Mangalore and seized it. It is learnt that the vehicle has been stolen somewhere else. The total value of property seized is yet to be estimated.

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Woman Police Station. On 18/12/2008 at 1120 hrs WPSI Women PS on rounds arrested one Jayashree (20) D/o Raju R/o Kuloor Mangalore who was soliciting for prostitution at public place near Kankanady Market at Mangalore.

Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Women missing has been registered in Sullia Police Station. On 16/12/2008 in between 0800 hrs and at 1330 hrs one Nalini (29) W/o Narayana Bhat (48) R/o Boliyamoole Bellare village Sullia Taluk left her house and did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 405
Fine amounts collected: 38,100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Gambling Raid: Six Arrested, Rs 1, 020/ seized

On 18/12/2008 at 1040 hrs on specific information PI Mangalore South PS along with staff conducted raid on a room at Maharaja building at Rao & Rao circle Mangalore. At the time of raid Police found 05 persons playing “Ander - Bahar” with cards. Police seized cash Rs. 1020/ and playing cards from the spot by arresting Ravi Poojary, Ullas Kumar, Ramesh Poojary, Iqbal and Abubakkar who were indulging in gambling.

In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Mangalore South PS U/s 78 of the Karnataka Police Act.

Thursday, December 18, 2008

Tender for supply of Road Safety Articles

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä mÉAqÀgï DºÁ餹gÀĪÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀ.PÀ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀbÉÃjUÉ PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÁzÀ
 • ºÁåAr PÁªÀiï «vï r.«.r. gÉPÁrðAUï ¹¸ÀÖA
 • D¯ÉÆÌà «ÄÃlgï
 • ºÁåAqï ºÉ¯ïØ ¹àÃqï gÁqÀgïUÀ£ï «vï PÁåªÀÄgÁ & ¦æAnAUï ¥sɹ°n
 • ªÉÄWÁ ¥ÉÆãïì ºÁåAqï ºÉ¯ïØ «vï jeÁZïð§¯ï ¨Áålj¸ï
 • ¸ÉÆïÁgï ¸À£ï ¥ÀèªÀgï «vï ¥ÉÆïïì
 • lÄå§Æå¯Ágï PÉÆãïì
 • r¸ï§¯ïØ EArPÉÃlgïì («vï DrAiÉÆà ¹¸ÀÖA
 • jeÁZïð§¯ï ¨Áål£ïì
 • «ÄÃrAiÀÄ£ï ªÀiÁPÀðgïì
 • ¸ÀZïð¯ÉÊmï

¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ / C¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ EvÁå¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ¤µÀÖ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤UÀ¢vÀ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ F PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉƺÀgÁzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 17/01/2009 gÀ PÀbÉÃj CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ F PɼÀUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. mÉAqÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, zÀ.PÀ f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ºÁdjgÀĪÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. mÉAqÀj£À CAzÁdÄ ªÉZÀÑ gÀÆ.46 ®PÀë.

F PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¤UÀ¢vÀ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ. 200-00 £ÀUÀzÀÄ ¥ÁªÀw¹ ¸ÀzÀj mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è zÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 17/12/2008 jAzÀ 16/01/2009gÀ ªÀgÉUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. mÉAqÀgï CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ.

Daily Crime Incidents for December 18, 2008


The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/12/2008.

Murder: Nil

Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore Rural Police Station. On the intervening night of 17-18/12/2008 some unknown culprits gained entry into the Vaishnavi Temple at Palemar Jappinamogeru Mangalore by breaking door lock and committed theft of Panchaloha idols, gold ornaments and Khanike Hundi. The total worth of stolen property is Rs. 24, 000/.
 • A case of Burglary has been registered in Vittal Police Station. In between 16/12/2008 at 1830 hrs and 17/12/2008 at 0730 hrs some unknown culprits gained entry into the Indian Auto Electric Shop at Meginapete Vittal Town Bantwal Taluk belonging to one Charley Lasrado (51) R/o Padnoor village Bantwal Taluk and committed theft of 02 lorry Batteries, 02 jeep Batteries, 04 Maruti omni car Batteries all in worth Rs. 18,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore North Police Station. On 12/12/2008 in between 1530 hrs and 2030 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Passion Plus motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-6954 belonging to one Ismail K. (53) R/o Deralakatte Mangalore that was parked in front of Sarathi Hotel at Market road Mangalore. The worth of seized motorcycle yet to be estimated.

 • A case of MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. On 16/12/2008 in between 1945 hrs and 2015 hrs some unknown culprits committed theft of a Maruthi Omni car bearing Reg. No. KA-17-N-7815 belonging to one Mithan Kumar. (21) R/o Chikkamagalur District that was parked near Vaishali Lodge at Dharmasthala village Belthangady Taluk. The Maruti Omni car is worth Rs. 48,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal Trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 17/12/2008 at 1145 hrs accused Stephan Karkada criminally trespassed into the Bishop house office at Balmatta Mangalore and abused one Rita (53) R/o Gorigudde Mangalore in filthy language and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 16/12/2008 at 1645 hrs near bus stand at Kulashekara Mangalore one Riyaz driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AE-6399 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-7882. As a result motorcycle rider one Bharath Kumar @ Bharath (21) R/o Vamanjoor Thiruvail village Mangalore Taluk sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 17/12/2008 at 1510 hrs near Karavali circle at Bendoor Mangalore one Wilson Mathew driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KL-15-7195 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Swift car bearing Reg. No. KA-52-M-123 driven by one Naseem Ahammed (32) R/o Bendoorwell Mangalore. As a result car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 18/12/2008 at 0805 hrs at Vidyanagara Kuvettu village Belthangady Taluk one Margob Ali driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-1631 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6992 due which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider Prakash Kamath and Radhika pillion rider of said of said motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Mischief causing damage along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 17/12/2008 at 1820 hrs accused Supreth Alva and 5 other persons forming into unlawful assembly and criminally trespassed into the HDFC Bank at Mallikatte Mangalore and abused Prakash Kumar (32) Manager HDFC Bank Mallikatte Mangalore and his friend Sai Giridhara Shetty in filthy language and assaulted them with steel rod and with bat. They also damaged the car bearing Reg. No. KA-20-Z-081 belonging to Sai Giridhara Shetty and also gave life threat to them owing to financial dispute between them.

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 16/12/2008 at 2000 hrs accused one Kumara assaulted Kunchi (40) and his wife Girija R/o Akkimale Kanakamajalu village Sullia Taluk by hand and with sickle near their house owing to previous enmity.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:


Cases Booked: 360
Fine amounts collected: 27,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, December 17, 2008

Daily Crime Incidents for December 17, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 17/12/2008.


Murder: Nil

Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station where in one Dinesh Kumar R/o Jalsoor village Sullia Taluk Taluk was declared dead while under treatment on 17/12/2008 at 0645 hrs. The said Dinesh Kumar was seriously injuries by a Eicher vehicle in a road traffic accident on 24/11/2008 at 1330 hrs at Marasanka Jalsoor village Sullia Taluk and admitted to K.S. Hegde Hospital at Deralakatte Mangalore. In this connection a case of road traffic accident was already registered in Sullia Police Station.

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 16/12/2008 at 0815 hrs near bus stand at Nanthoor Mangalore one unknown driver of Quails car bearing Reg. No. KA-19-B-9174 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-3711. As a result motorcycle rider Narayana Salian (46) R/o Bondanthila village Mangalore Taluk and Keshava pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries. The Quails car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 05/12/2008 at 1400 hrs near KSRTC bus stand at Bejai Mangalore one Yasmeen Bhanu R/o Bengare Mangalore passenger of the bus bearing Reg. No. KA-13-F-1393 while getting down from the bus, the driver of bus moved the bus in a negligent manner due which she fell down from the bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 16/12/2008 at 1315 hrs near Abbakka circle at Ullal Mangalore one Mansoor driver of Auto Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-6413 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a bus bearing Reg. No. KA-19-B-2019 driven by one Gangadhara Shetty (40) R/o Madyar Kotekar village Mangalore Taluk. As a result both vehicles got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 13/12/2008 at 1445 hrs at Goonadka Pelatthadka Sampaje village Sullia Taluk one Santhosha driver of car bearing Reg. No. KA-01-ME-1956 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Auto rickshaw tempo bearing Reg. No. KA-21-7334. As a result Auto rickshaw tempo driver Jainuddin, Abbu, Azeez and Irshad who were traveling in the said Auto rickshaw tempo sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 15/12/2008 at 1900 hrs at Krishna Nagara Ivatthoklu village Sullia Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-5823 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a scooter bearing Reg. No. KA-19-E-8607. As a result scooter rider one Shivarama Rao D. (58) R/o Kulkanda Subaramanya village Sullia Taluk sustained grievous injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 16/12/2008 at 1900 hrs at Manchubettu Ujire village Belthangady Taluk one Roshan Pinto driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7454 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Sanjeeva Gowda @ Subbanna R/o Nada village Belthangady Taluk, Shivappa Poojary, Venkappa Gowda and Gopala Naik who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 14/12/2008 at 1700 hrs accused Karunakara, Manju, Suresha, Chidananda, Jayaprakash, Satheesha, Sudarshan, Keshava, Vidyananda, Suresha Maniyani, Ganesha, Vasantha, Shanthappa, Vijaya, Kalidasa, Naveena Ashoka and 5 other persons forming into unlawful assembly in front of Hariprasad Hotel at Gandhinagara Sullia Town and abused one Abdul Rahiman (22) R/o Kallumuttu Sullia Town in filthy language and assaulted him by hand and with sword and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 16/12/2008 at 2000 hrs accused one Kumar R/o Akkimale Kanakamajalu village Sullia Taluk assaulted Kunchi (40) and his wife Girija R/o Akkimale Kanakamajalu village Sullia Taluk with sickle near there house owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulki Police Station. In between 15/12/2008 at 2015 hrs and 16/12/2008 at 0930 hrs one Umma (70) R/o Adarsha Nagara Haleyangady village Mangalore Taluk accidentally slipped into the well near her house and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 16/12/2008 in between 0830 hrs and 1115 hrs one Indira (30) R/o Nunjathody Panjikallu village Bantwal Taluk committed suicide by hanging owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 295
Fine amounts collected: 16,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, December 16, 2008

Daily Crime Incidents for December 16, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 16/12/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Cruelty by husband and his relatives, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station on the complaint of one Pushpa (26) W/o Harisha R/o Sera Kadeshivalaya village Bantwal Taluk. In the complaint it is alleged that on 15/12/2008 at 1300 hrs accused Harish (husband) and his relatives Chandravathi and Shilpa abused her in filthy language and gave physical and mental harassment to her to bring more dowry and assaulted her by hand and they also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station where in one Guruvappa Anchan R/o Chitrapu Mangalore Taluk was declared dead while under treatment on 15/12/2008 at 1400 hrs. The said Guruvappa Anchan sustained seriously injured by a scooter in a road traffic accident on 09/12/2008 at 1000 hrs on NH 17 at Karnadu Mangalore Taluk and admitted to AJ Hospital at Mangalore. In this connection a case has already been registered in Mulki Police Station.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 15/12/2008 at 1215 hrs at Navabharath Circle Mangalore one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-7670 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Sandeep Kamath (30) R/o Batkal who was traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 15/12/2008 at 0815 hrs on NH 48 at Alape Mangalore one Mahesh (26) R/o Vijayanagar Alape Mangalore passenger of the bus bearing Reg. No. KA-19-C-3335 while getting down from the bus, the driver of bus moved the bus in a negligent manner due which he fell down from the bus and sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangadi Police Station. On 14/12/2008 at 1315 hrs at Paprikallu Kaukradi village Puttur Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2214 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-3217. As a result motorcycle rider one Raghva S (26) R/o Nrajalu Suruli Belalu village Belthangady Taluk sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kadaba Police Station. On 15/12/2008 at 1430 hrs at Mardhala Bantra village Puttur Taluk one driver of Lorry bearing Reg. No. KA-12-3638 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-2432. As a result motorcycle rider Purandara (27) R/o Galipettu Charvaka village Puttur Taluk and pillion rider Koragappa Gowda sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mangalore South Police Station. On 15/12/2008 at 1530 hrs accused Geethanda Shetty and two unknown persons abused one Gopala Krishna (30) R/o Mangaladevi Mangalore in filthy language near Jeppu Market and assaulted him with stone owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Vittal Police Station. On 14/12/2008 at 2015 hrs on credible information ASI Vittal PS along with staff intercepted an Alto car bearing Reg. No. KL-54-7009 at Saradka Kepu Village Bantwal Taluk and seized 350 packets liquor (each 100 Ml) worth Rs. 5,000/ from the car, which was being transported illegally there. State. However accused Ashru @ Ashraf, Latheef @ Abdul Latheef and Bayikatte Azeez were managed to escape from the scene. The said Alto car has also been seized. The total value of property seized is worth Rs. 3, 05,000/.


Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. On 15/12/2008 at 1245 hrs one Shailaja R/o Bhatnagar Thokkottu Mangalore committed suicide in her house by hanging owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 15/12/2008 at 1230 hrs one Vijay Kumar (30) R/o Kodangallu Pranthya village Mangalore Taluk accidentally slipped into the pond at Alangaru temple at Moodabidre Mangalore Taluk and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Masngalore Rural Police Station. On 06/12/2008 at 0900 hrs one Kalyani (60) R/o Megina mane Adyar Mangalore Taluk attempted to commit suicide by consuming poison owing to personal problem. Futher he was admitted to Fr. Mullers hospital at Mangalore were she declared dead while under treatment on 15/12/2008 at 0915 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. In between 14/12/2008 and 15/12/2008 at 1000 hrs one Janardhana Moolya (45) R/o Pernaguri Badagulipadi village Mangalore Taluk committed suicide near his house by hanging owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 15/12/2008 at 1330 hrs one Suvina (18) R/o Vinobhanagara Jaalsuru village Sullia Taluk committed suicide in her house by hanging owing to health problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Sullia Police Station. On 09/12/2008 at 0600 hrs one Geetha (22) R/o CRC Colony Bellare village Sullia Taluk left her house and did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 337
Fine amounts collected: 27,900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.