Monday, December 31, 2007

New Year Greetings

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¥Éǰøï E¯ÁSÉAiÀÄ
ªÀw¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÉÆøÀ ªÀµÀðªÀÅ
f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¥ÀæUÀwUÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ËºÁzsÀðPÉÌ ºÁUÀÆ
¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀfUÉ zÉÆåÃvÀPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¹ J®èjUÀÆ ±ÀĨsÀ
PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.

Daily Crime Incidents for December 31, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Puttur Rural Police Station. On the intervening night of 29-30/12/2007 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Ismail (36) R/o Kattattharu Keyyuru village Puttur Taluk by breaking the door lock and committed theft of three watches, cash Rs. 4,000 and gold ornaments all in worth Rs. 16,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 30/12/2007 at 1730 hrs on Belman-Moodabidre road at B.T. road Kadandale village Mangalore Taluk one Joseph rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-984 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Santhan Sequera (55) a pedestian and caused him serious injuries. He was admitted to Fr. Muller hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day at 2130 hrs. The motorcycle rider Joseph and Raju pillion rider of said motorcycle also sustained simple injuries.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 30/12/2007 at 1445 on SH at Arambooru Aletty village Sullia Taluk one Suresh rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-2462 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a tempo bearing Reg. No. KA-21-5666. As a result Suresh motorcycle rider and Dinesh pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries and they succumbed to their injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 30/12/2007 at 1000 hrs at Lalbhag Mangalore one Shivakumar driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-9453 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2061 driven by one Ambaraya K.H R/o Alagunda Gulbarga. As a result some passenger who were traveling in the said KSRTC bus sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 30/12/2007 at 1445 hrs at Maradka Mannabettu village Mangalore Taluk one Mohan Kumar driver of bus bearing Reg. No. KA-02-AA-7127 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Mahindra Tempo bearing Reg. No. KA-30-2052. As a result one Sharada (27) R/o Bhatkal Taluk Uttara Kannada District who was traveling in the said Mahindra tempo sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 29/12/2007 at 0930 hrs at Janthigoli Belthangady Taluk one Mahaveera Jain driver of car bearing Reg. No. KA-20-M-9596 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a new motorcycle. As a result Sukumar Shetty motorcycle rider and Umesha Moolya pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 30/12/2007 at 1630 hrs at Parpunja Volamogaru village Puttur Taluk one Abdul Khader driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7739 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a jeep bearing Reg.No. KA-12-3037. As a result Fowziya (20) R/o Keyyuru village Puttur Taluk and Sansina who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 29/12/2007 at 2300 hrs accused Ranadeep, Sandeep, Venkatesha and other three persons forming into an unlawful assembly at the premise of Bombay Lucky Hotel at Golikatte Mangalore abused one Hemanth R/o Kadri Mangalore in filthy language and assaulted him with cold drink bottle and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Hurts: 02

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Town Police Station. On 30/12/2007 at 1915 at Puttur Town accused one Suresha R/o Bottatharu Puttur Town assaulted one Guruva (40) R/o Chikkamudnur village Puttur Taluk with iron rod and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Hurt has been registered in Puttur Rural Police Station. On 30/12/2007 at 1930 hrs at Ujurody Volamogaru village Puttur Taluk accused one Bhaskara Acharya assaulted one Mohammed Rafique N. (19) R/o Neerpady Volamogaru village Puttur Taluk with sickle owing to financial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. In between 29/12/2007 at 2200 hrs and 30/12/2007 at 0700 hrs one Jayanthi (37) R/o Boliyaru Kuntharu village Puttur Taluk committed suicide by consuming poison in her house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 322
Fine amounts collected: Rs.18, 600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, December 30, 2007

Police Guidelines for Celebrating New Year

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ 2008 £Éà ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÁUÀjPÀgÀÄ F PɼÀV£À ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw¹¸À¯ÁVzÉ.
 1. ºÉƸÀªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üÃPÁgÀ¢AzÀ vÀ¥ÀàzÉà °TvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÀPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢ü «ÄÃj AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. gÁwæ PÁ®zÀ°è ©ÃZïUÀ¼À°è, ¥ÁPïðUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ªÀiÁvÀæ EgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. G½zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ 1230 PÉÌ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è C²èî ºÁr£ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 3. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄvÀ/zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÉÆêÀÈzÀÝjUÉ ªÀÄ£À £ÉÆÃAiÀÄĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 4. ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀjPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛ D¹Û ¥Á¹ÛUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀgÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄ ªÀÄzÀÄÝUÀ¼À£ÀÄß ¹r¹, ±À§Ý ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ JqÀ ªÀiÁr EvÀgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 5. ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, «¥ÀjÃvÀ CªÀÄ®Ä ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß CºÁ餸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¤zÁðQëtå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 6. ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvÉÆõÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀWÁvÀ £ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀÅ£ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ GAmÁVgÀĪÀ zÁR¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ £É¥ÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 7. ºÉÆmÉïï, PÀè¨ïUÀ¼À°è ªÀµÁðZÀgÀuÉ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆmÉïï PÀè¨ïUÀ¼À DªÀgÀtzÉƼÀUÉ ªÀiÁvÀæ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÝ®è. CzÉà jÃw C°è §gÀĪÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 8. §AmÁé¼ÀzÀ°è EwÛÃaV£À ¸ÀÆPÀëöä ¥Àj¹ÜwAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ®A. 144 ¹.Dgï.¦.¹. AiÀÄAvÉ ¤µÉÃzsÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 01/01/2008 gÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¯ÁVzÉ.

ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè £ÁUÀjPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ ¤mÁÖV ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÉÄð£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 31/12/2007 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ¤UÁ EqÀĪÀgÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÉà «±ÉõÀ ¥Éưøï UÀ¸ÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®0iÀÄzÀ°è ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉUÁV ZÉPï¥ÉǸïÖUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ0iÀįÁVzÀÄÝ E°è Cw ªÉÃUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É. F §UÉÎ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÁAiÀÄð PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁUÀjPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ QrUÉÃrUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉ M¼ÀUÁzÀ°è F §UÉÎ GavÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 100 CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÀÄ.

Daily Crime Incidents for December 30, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 09

Fatal: 02
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 29/12/2007 at 2130 hrs at Menala Ajjavara village Sullia Taluk one driver of Tractor drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Abdul Kunhi (55) R/o Menala Ajjavara village Sullia Taluk a pedestrian and caused him serious injuries. He was admitted to Govt. hospital at Sullia where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 29/12/2007 at 2100 hrs on Sullia-Puttur State Highway at Halegetu Sullia Town one Naveen Kumar D.S. driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2143 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Chennappa (48) a pedestrian and caused him serious injuries. Further he was admitted to Govt. hospital at Sullia where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day.

Non-Fatal: 07

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 26/12/2007 at 1300 hrs on NH-17 at Kuntikana Mangalore one Shivaraj driver of Indica car bearing Reg. No. KA-03-C-773 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which Indica car capsized. As a result car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 29/12/2007 at 1445 hrs on NH-17 at Panambur Mangalore one Suresha driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-3491 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Raja C.V. R/o Meenakaliya Panambur Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 28/12/2007 at 1430 hrs on NH 17 at Adamkudru Jappinamogeru village Mangalore one Rafique driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-7430 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Active Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-W-6774 driven by one Jabbar. As a result one Usman (40) R/o Kotekaru village Mangalore Taluk pillion rider of said Active Honda scooter sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident as been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/12/2007 at 1500 hrs at Vagga Kavalapaduru village Bantwal Taluk one driver of Tanker bearing Reg. No. KA-01-A-8332 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an electric pole. As a result electric pole got damaged. No causalities reported. The damage is caused about Rs. 8,000/.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kadaba Police Station. On 29/12/2007 at 1120 hrs on Gundya-Subramanya road at Palligadde Bilinele village Puttur Taluk one driver of Santro car bearing Reg. No. KA-05-MD-814 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an India car bearing Reg.No. KA-05-C-6457. As a result Vasudeva K. (55) R/o Chamarajapete Bangalore driver of Indica car and other passenger who were traveling in the said Indica car sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Kadaba Police Station. On 21/12/2007 at 1500 hrs at Athuru Ramakunja village Puttur Taluk one Davood (32) R/o Kaprady Puthila village Belthangady Taluk while getting in to the jeep bearing Reg. No. KA-21-3773, driver of said jeep moved the jeep in a negligent manner due which he fell down from the jeep and sustained simple injuries. The driver of jeep escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 28/12/2007 at 1300 hrs at Kashipatna Thenkkarandoor village Belthangady Taluk one driver of Maruti omni car bearing Reg. No. KA-21-M-1428 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No.KA-20-9278. As a result motorcycle rider Dhananjaya R/o Narlabettu Karkala Udupi District sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 01

 • A case under House trespass along with Mischief of causing damage has been registered in Moodabidre Police Station. On 23/12/2007 at 1030 hrs some unknown culprits criminally trespassed into the premise of Reliance Communication Tower at Pranthya village Mangalore Taluk and damaged the Meter Box.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 29/12/2007 at 0930 hrs one unknown male dead body aged about 35 yrs was found in a pond at Majalubettu Pilya village Puttur Taluk. It is seems to be a case of drowning. Identity of the deceased is yet to be ascertained.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 185
Fine amounts collected: Rs.8, 800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, December 29, 2007

Daily Crime Incidents for December 29, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 28/12/2007 at 0830 hrs at Missionmoole Keminje village Puttur Taluk one Udaya driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-2225 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a scooter bearing Reg. No. KA-19-H-3988. As a result one Mudara (40) R/o Serve village Puttur Taluk rider of said scooter sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 27/12/2007 at 1630 hrs at Eshwaramangala Nettanige Mudnoor village Puttur Taluk one Ashraf Menala driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-5494 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Krithi (08) R/o Nettanige Mudnoor village Puttur Taluk a pedestrian and caused her simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 26/12/2007 at 1800 hrs accused Jose, Joshi, Prince, Praveen, Meri and Preethi forming into an unlawful assembly and criminally restrained one Peter Mathew (60) R/o Parekatil R/o Thotatthady village Belthangady Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him. The Motive seems to be civil dispute between Peter Mathew and accused persons.

Hurts: 03

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Panambur Police Station. On 28/12/2007 at 2300 hrs near Railway gate at Jokatte Mangalore accused Rafique (27) R/o Jokatte and Nawaz abused one Samshuddin (38) R/o Jokatte Mangalore in filthy language and assaulted him with knife and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 26/12/2007 at 1845 hrs accused one Peter Mathew (60) criminally trespassed into the house belonging to one Praveen K.P. (22) R/o Kividelu Thotatthady village Belthangady Taluk and abused him in filthy language and also assaulted him with wooden stick owing to civil dispute.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Venoor Police Station. On 27/12/2007 at 2100 hrs accused Sudhakara, Sunil and Sathisha criminally restrained one Koragappa (58) R/o Padyody Badagakarandoor village Belthangady Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Konaje Police Station. In between 27/12/2007 at 1830 hrs and 28/12/2007 at 1700 hrs one Ramanna (50) committed suicide by hanging at Boliyaru village Mangalore Taluk owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. In between 27/12/2007 at 2130 hrs and 28/12/2007 at 0500 hrs one Sushila Nayak (50) Ranipura Munnoor village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into the well near her house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 28/12/2007 at 0600 hrs one Meenakshi (70) R/o Kalleri Haleneranki village Puttur Taluk accidentally slipped into a pond near her house while taking bath and died of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 180
Fine amounts collected: Rs.5, 300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, December 28, 2007

Daily Crime Incidents for December 28, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Mangalore East Police Station. In between 26/12/2007 at 1900 hrs and 27/12/2007 at 1830 hrs some unknown culprits gained entry into the Melkan Refrijaration sales and services shop at Tharethota Mangalore belonging to one Melwyn D’ Souza by removing the Air-condition ventilator grills and committed theft of a Air-condition and other accessories all in worth Rs. 20,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station where in one Mohammed has been declared dead while under treatment on 27/12/2007 at 0600 hrs. The said Mohammed was seriously injured by an auto rickshaw in a road traffic accident on 10/11/2007 at 0730 hrs at Marnabail Munoor village Bantwal Taluk and admitted to the Highland Hospital at Mangalore. In this connection a case has been already registered in Bantwal Town Police Station.

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 27/12/2007 at 1930 hrs at Bunts Hostel Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-D-3899 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-8839. As a result Abubakkar U.A. (45) R/o Kotekar Mangalore rider of motorcycle and Maimuna pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 27/12/2007 at 2200 hrs at Thaudugoli cross Manjanady village Mangalore Taluk one Keshava driver of bus bearing Reg. No. KA-19-B-4651 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another bus bearing Reg. No. KA-19-A-5382. As a result one Sukanya (24) R/o Nekkaraje Kairangala village Bantwal Taluk and some other passengers who were traveling in the both buses sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 17/12/2007 at 1650 hrs at Beluvai Moodabidre Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-U-4441 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Anushri (10) R/o Kesarugadde Beluvai village Mangalore Taluk a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 26/12/2007 at 2100 hrs near Sathyanarayanakatte at Karinje village Mangalore Taluk one Ashraf rider of Activa Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-W-1853 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over the vehicle due which Activa Honda scooter capsized. As a result one Bhakti Prasad Thauro pillion rider of said Activa Honda scooter sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 23/12/2007 at 1830 hrs at Uppira Yeliyanagoodu village Bantwal Taluk one Ravi driver of jeep bearing Reg. No. KA-19-M-7939 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sadhashiva (25) R/o Kanagila Yeliyanagoodu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/12/2007 at 1200 hrs accused Usman, Charlse Sharif, Cheyya Monu and others forming into an unlawful assembly at Farangipete Pudu village Bantwal Taluk and abused one Zaheer (23) R/o Agrahara Mysore District, Wajid and Ashraf in filthy language and assaulted them by hand and with iron rod and also gave life threat to them owing to financial dispute.

Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 02

 • A case of Man missing has been registered in Belthangady Police Station. In between 23/12/2007 at 1130 hrs and 24/12/2007 at 0500 hrs one Seetharama Bhat (84) R/o Alikude Macchina village Belthangady Taluk went out from his house and did not return to his house thereafter. He has been found missing since then.
 • A case of Boy missing has been registered in Sullia Police Station. One Arjun G. (16) S/o Gopinatha K.P. (48) R/o Bollubailu Jalsur village Sullia Taluk left his house on 25/12/2007 at 1500 hrs and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 285.
Fine amounts collected: Rs.14, 600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, December 27, 2007

Annual D.K.District Police Sports Meet

sports2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁðPÀ QæÃqÁPÀÆlªÀÅ ¢£ÁAPÀ 27/12/2007 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/12/2007 gÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.

¢£ÁAPÀ 27/12/2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß ²æÃ. JA. ªÀĺÉñÀégÀ gÁªï, L.J.J¸ï. ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ zÀ.PÀ. f¯Éè EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À F QæÃqÁPÀÆlzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ½UÉ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ, f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃj C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ««zsÀ DmÉÆÃl, ±ÀÆnAUï, ¨ÁåräAl£ï, n¤¸ï EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 29/12/2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J. JA. ¥Àæ¸Ázï, L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CwyUÀ½UÉ ºÁUÀÆ DºÁé¤vÀjUÉ PÀÆqÁ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

F QæÃqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä f¯ÉèAiÀÄ J®è £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÀÄß, C£Àå E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁj «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀwæPÁ «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV CºÁ餸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Daily Crime Incidents for December 27, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case of Ordinary Theft has been registered in Barke Police Station. On 26/12/2007 at 2045 hrs some unknown culprits committed theft of a Mobile Phone and other documents belonging to one Praveen Kumar (44) R/o Kadri Mangalore which was kept inside the KSRTC bus bearing Reg. No. KA-07-F-1231 that was parked in the premise of KSRTC bus stand at Mangalore. The stolen property is worth Rs. 8,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 25/12/2007 at 1600 hrs on NH-48 at Gundya cross Shirady village Puttur Taluk one Vinaya C. driver of Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-23-N-1155 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Maruti Omni car capsized. As a result Mohan Kumar Y.S (47) R/o Ujjayini Chitradurga District who was traveling in the said Maruti Omni car sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Surathkal Police Station. On 25/12/2007 at 0615 hrs accused Gangadhara, Chandravathi and Bablu criminally restrained one Pundalika G. Mendon (54) R/o Kulai village Mangalore Taluk and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 26/12/2006 at 1130 hrs one Ningayya (45) accidentally fell down while working at Vivek Nagara Panjimogaru Mangalore. He was admitted to A.J .hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on the same day at 1230 hrs. The death seems to be due some illness.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 402
Fine amounts collected: Rs.25, 900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, December 26, 2007

Daily Crime Incidents for December 26, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 03
 • A case of Burglary has been registered in Ullal Police Station. In between 24/12/2007 at 2300 hrs and 25/12/2007 at 0400 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Zinath Bhanu (44) R/o Kumpala Bypass Someshwara village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed theft of gold ornaments, a Mobile phone, a Wrist Watch and cash Rs. 25,000/ all in worth Rs. 1,99,500/.
 • A case of Burglary has been registered in Surathkal Police Station. On 26/12/2007 in between 0230 hrs and 0330 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Valerian Lobo (36) R/o Krishnapura Katipalla village Mangalore Taluk by breaking the back door lock and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 3,000/ all in worth Rs. 58,800/.
 • A case of Burglary has been registered in Moodabidre Police Station. On 26/12/2007 in between 0100 hrs and 0700 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one George D’ Souza R/o Lavanthabettu Pranthya village Mangalore Taluk by removing the ventilator grills and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 10,000/ all in worth Rs. 6,66,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Konaje Police Station. In between 15/12/2007 at 2230 hrs and 16/12/2007 at 0730 hrs some unknown culprits committed theft of a TVS Victor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-9193 belonging to one Haamed Beary (52) R/o Boliyar village Mangalore Taluk that was parked in the premise of his house. The motorcycle is worth Rs.25, 000 /.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 08

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 25/12/2007 at 1930 hrs at Taluru Devachalla village Sullia Taluk one Hoovappa driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9552 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Shivarama Gowda R/o Markanja village Sullia Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained serious injuries. Further Shivarama Gowda succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 07

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 24/12/2007 at 2000 hrs at Balalbhag Mangalore one driver of Maruti car bearing Reg. No. KL-6-C-9597 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-5961. As a result motorcycle rider Manoj Kumar (23) R/o Mulki Mangalore and Ashraf pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Mangalore East Police Station. On 24/12/2007 at 1430 hrs at Mallikatte Mangalore one Rakesh Pinto driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-21-N-2424 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Meera Shetty (57) R/o Gurunagara Konchady Mangalore a pedestrian and caused her simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 24/12/2007 at 0925 hrs at Shanthi Gudde Bajpe village Mangalore Taluk one Poovappa Saphaliga driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-2525 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-26-J-1999. As a result motorcycle rider Gururaj (37) R/o Betageri Taluk Gadag District and Nagaraj pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 23/12/2007 at 1400 hrs at Neharu nagara Karinje village Mangalore Taluk one Shashidhara driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-20-9851 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Baby Ashwini (12) R/o Kallabettu village Mangalore Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 25/12/2007 at 0300 hrs at Pernaje Nettanige Mudnoor village Puttur Taluk one Yelyanna driver of Tempo Trax bearing Reg. No. KA-19-MM-6516 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Tempo Trax capsized. As a result Nisha (22) R/o Kapikad Mangalore, Nithin, Yashashwini, Usha, Thilak Anil Kumar, Manish Kumar and Melisha who were traveling in the said Tempo Trax sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/12/2007 at 1935 hrs on Nethravathi Bridge at Uppinangady Town one Kushalappa driver of car bearing Reg. No. CNX-5263 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-1969. As a result car driver Kushalappa sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Belthangady Police Station. On 25/12/2007 at 1300 hrs at Ujire village Belthangady Taluk one Vilas S. Devasthali rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-2708 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Nataraj D.C. (38) R/o Arasikere Taluk Hassan District a pedestrian and caused him simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result Anasuya pillion rider of said motorcycle also sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station. On 22/12/2007 at 1615 hrs accused Jatthappa, Gunapala, Narayana, Madhava, Ramakka and Savithri forming into an unlawful assembly at Punikkal Chavarka village Puttur Taluk and abused one Harish (27) R/o Udaladka Chavarka village Puttur Taluk in filthy language and assaulted him with sickle and with wooden stick and also gave life threat to him owing to civil dispute.

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 24/12/2007 at 0900 hrs accused Harsha, Sushanth and other two persons criminally restrained one Suvarna Babu (17) R/o Urwastore Mangalore near Kudroli Temple at Alake Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Barke Police Station. On 25/12/2007 at 2230 hrs at the premise of KSRTC Bus Stand Mangalore accused 10 unknown persons abused Pradeep H. C. R/o Marigudi at Urwastore Mangalore, Narendra, Mithun and Sharath in the in filthy language and assaulted them by hand and with Helmet and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Urwa Police Station. On 24/12/2007 in between at 1200 hrs and 1600 hrs one John Fasten (82) R/o Sulthanbattheri Mangalore committed suicide by jumping into well near his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 219
Fine amounts collected: Rs.11, 400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, December 25, 2007

Daily Crime Incidents for December 25, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Subramanya Police Station. On 24/12/2007 in between 1910 hrs and 2300 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Paul Periera (52) R/o Kashikatte Subramanya village Sullia Taluk by breaking the front door lock and committed theft gold ornaments and cash Rs. 25,000/ all in worth Rs. 2,25,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 03

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 24/12/2007 at 2130 hrs at Kulashekara Kaikamba Mangalore one Vinaya Kumar rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-1657 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Deepak a pedestrian and caused him serious injuries. Further Deepak admitted to City Hospital Mangalore where he declared dead while under treatment on same day.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 24/12/2007 at 2015 hrs at Bosthukodi Konaje village Mangalore Taluk one Moideen driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-9207 drove his vehicle in backward direction in a rash and negligent manner and dashed against one Mohammed Haneef (31) a cleaner of said tempo and caused him serious injuries and died on the spot.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 24/12/2007 at 1710 hrs at Mukka Surathkal Mangalore one Jagadish driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-B-6496 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sundara Karkera (65) a pedestrian and caused him serious injuries. Further he was admitted to A. J. hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Ullal Police Station. On 23/12/2007 at 0445 hrs on NH-17 near Nethravathi Bridge at Jeppinamogeru Mangalore one unknown car driver drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Chandrashekar (40) R/o Kulashekar Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries. The car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 24/12/2007 at 0930 hrs at Maravoor Malavoor village Mangalore Taluk one unknown driver of car bearing Reg. No. KA-19-B-7531 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Vishwanatha Poojary (52) R/o Kenjaru village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries. The car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 22/12/2007 at 1630 hrs at Daddelu Kellaputhige village Mangalore Taluk one Rathan Kumar driver of Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-04-M-4265 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-4550. As a result motorcycle rider one Bharath Raj sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 24/12/2007 at 1400 hrs at Halekote Belthangady Town one Dadapeer driver of Tempo Trax bearing Reg. No. KA-17-A-4257 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against motorcycle bearing Reg. No. KA-20-R-7311. As a result motorcycle rider one Prashanth sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts:
Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Surathkal Police Station. On 25/12/2006 at 0035 hrs one Simon Bhaskar accidentally fell down while walking near Jeevan Tara towers at Surathkal Mangalore. He was admitted to hospital where he was declared dead while under treatment on the same day. The death seems to be due some illness.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 24/12/2007 at 0930 hrs one Padmanabha (26) R/o Golthamajalu Bantwal Taluk while working near his house accidentally touched the electric wire due which he got electrocuted and died on the spot.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 24/12/2007 at 1730 hrs one Ramanna Gowda (38) R/o Vittala Mudnur village Bantwal Taluk committed suicide by consuming some poison near his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 19/12/2007 at 1030 hrs one Honnappa (36) R/o Kontupalke Badaga Kajekar village Bantwal Taluk attempted to commit suicide by consuming poison in his house owing to personal problem. Further he was admitted to hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 24/12/2007 at 1130 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 23/12/2007 at 0830 hrs and 24/12/207 at 1400 hrs one Ramesh Karkera (46) R/o Belthangady Town committed suicide by hanging near his house owing to financial problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 389
Fine amounts collected: Rs.19,100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, December 24, 2007

Daily Crime Incidents for December 24, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Vittal Police Station. On 23/12/2007 in between 0800 hrs and 0930 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Divya Prabha (28) R/o Muchirapadavu Peruvayi village Bantwal Taluk by breaking the front door lock and committed theft of gold ornaments worth Rs. 50,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary theft has been registered in Barke Police Station. On 22/12/2007 in between 1945 hrs and 2015 hrs some unknown culprits committed theft of Kenwood stereo system from the car bearing Reg. No. KA-19-MD-90 belongings to one Ullas K. (30) R/o Kulai Hosabettu Mangalore, which was parked at premise of Mangala Stadium Mangalore. The stolen property is worth Rs 7,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 03

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 23/12/2007 at 0930 hrs at Meginapete Vittal village Bantwal Taluk one Ravi K. driver of Lorry bearing Reg. No. MEI-4735 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-8272. As a result motorcycle rider Addu @ Abdul Kunhi and Kunhi Monu (30) R/o Meginapete Vittal village Bantwal Taluk pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further Kunhi Monu succumbed to his injuries while on the way to hospital.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 23/12/2007 at 1700 hrs on Somathadka- Didupe road at Mitthabagilu village Belthangady Taluk one Mohana rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-6291 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Sridhara Poojary (45) a pedestrian and caused him serious injuries. Further Sridhara Poojary succumbed to his injuries while on the way to hospital.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 24/12/2007 at 0730 hrs at Kalladka Golthamajalu village Bantwal Taluk one Ravichandra Shanthi rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-9360 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Chandrashekar Nayak a pedestrian and caused him serious injuries and died on the spot. The motorcycle rider Ravichandra Shanthi and pillion rider of said motorcycle Prashanth Shanthi also sustained simple injuries.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 22/12/2007 at 1915 hrs on NH-17 at Samagaragundi Marpady village Mangalore Taluk one Saleem driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-5627 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-454. As a result Sadananda Poojary R/o Puthige village Mangalore Taluk pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 23/12/2007 at 1910 hrs at Thaneerbhavi Panambur Mangalore one Sunil driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-19-P-8270 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which car capsized. As a result Preevan Mascarenhas (18) R/o Bejai Mangalore and Robin who traveling in the said car sustained grievous injuries. The car got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 22/12/2007 at 1630 hrs on NH-48 at Thalapady Bantwal Town one driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-19-M-3485 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-1177. As a result Farooq (30) R/o Kuthar Mangalore motorcycle rider sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 23/12/2007 at 0830 hrs at Arasukatte Naravi village Belthangady Taluk one Hyder driver of Tanker lorry bearing Reg. No. KA-19-MD-9999 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against car bearing Reg. No. KA-25-2541. As a result driver of said car Yellappa, Sadananda Bhadra Shetty (18) R/o Savadatthi Taluk Belguam District, Mohan Singh and Mahesh Patel who were traveling in the said car sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 02

 • A case under Rioting, House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/12/2007 at 0100 hrs accused Sandeep and other 4 persons forming into an unlawful assembly and criminally trespassed into the house belonging to one Nagesh Poojary R/o Bunts Hostel Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him with soda bottle and with belt and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 23/12/2007 at 0900 hrs accused Hanuma, Gangu, Parvathi, Deyyu and Desalu forming into an unlawful assembly and criminally restrained one Koragappa (29) Navoor Kasaba village Sullia Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick and with sickle. The motive seems to be civil dispute between Koragappa and accused persons.

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 23/12/2007 at 0900 hrs at Gandhinagra Navoor village Sullia Taluk accused one Koragappa abused one Malla N. B. (39) R/o Jayanagara Kasaba village Sullia Taluk in filthy language and also assaulted him with wooden stick and with sickle. The motive seems to be civil dispute between Malla N.B. and accused person.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 23/12/2007 at 0900 hrs one Ajith M Shetty (45) R/oVadala 5th Colony Mumbai committed suicide by consuming pesticide in his room at Darbar Lodge Maidan road Mangalore.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 21/12/2007 at 1500 hrs one Pushavathi (39) R/o. Amarapadnur village Sullia Taluk committed suicide by consuming poison in her house. Further she was admitted to hospital at Puttur where she declared dead while under treatment on 22/12/2007 at 1625 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 453
Fine amounts collected: Rs.21, 700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, December 23, 2007

Daily Crime Incidents for December 23, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore East Police Station. In between 24/11/2007 at 1900 hrs and 26/11/2007 at 0930 hrs some unknown culprits committed theft of a Yamaha motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-8994 belonging to one Sudheer U. (26) R/o Permannur village Mangalore Taluk that was parked at the premise of Amezon Distributors Pvt Ltd near Kadri Kambala at Mangalore. The Yamaha motorcycle worth Rs. 10,000/.

Crime against Women: 02

 • A case under Rioting, Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 22/12/2007 at 0900 hrs accused Abdul Kunhi, Asif, Sadiq, Ismail and Abdul Salam criminally trespassed into the house belonging to one Asiamma (35) R/o Kavalapadur village Bantwal Taluk and abused her in filthy language and also assaulted her with wooden stick. They also assaulted Assiya with wooden stick who came to help Asiamma owing to previous enmity.
 • A case under Cruelty by husband along with Intentional insult with intent to provoke breach of the peace has been registered in Bantwal Rural Police Station on the complaint of one Premalatha (39) W/o Bharath Poojary R/o Narimogru village Puttur Taluk. In the complaint it is alleged that accused Bharath Poojary (husband) gave physical and mental harassment to Premalatha to bring more dowry and he also assaulted her by hand.

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 22/12/2007 at 1245 hrs on NH 13 at Parari Thiruvailu village Mangalore Taluk one Durga Prasad driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-AD-2727 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle. As a result motorcycle rider Dinesh sustained serious injuries and died on the spot and pillion rider Nanda Kishore (26) R/o Badaga Ulipady village Mangalore Taluk sustained grievous injuries.

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 12/12/2007 at 0930 hrs at Rao & Rao circle Mangalore one driver of Maruti car bearing Reg. No. KA-19-P-8655 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Mutthappa Gowda R/o Narimogru village Puttur Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 21/12/2007 at 0930 hrs near Bunts hostel at Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-9039 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KL-14-G-971. Further rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-9039 lost control over his vehicle and dashed against a car bearing reg. No. KA-19-MD-4289 driven by one Mohammed Ashraf (28) R/o Talippady Bantwal Taluk. As a result riders of both motorcycles sustained simple injures. The car also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 22/12/2007 at 1130 hrs at Melina pete Venoor village Belthangady Taluk one driver of mini Bus bearing Reg. No. KA-10-6190 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-1510. As a result one Lakshmana Moolya (33) R/o Mudukodi village Belthangady Taluk driver of said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/12/2007 at 1930 hrs at Manjalapadpu Kabaka village Puttur Taluk one Umesha rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7767 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. MYX- 3693. As a result Uday Kumar (32) R/o Padnur village Puttur Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. MYX-3693 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/12/207 at 0815 at Bedrodi Bajathur village Putttur Taluk one Abubakkar driver of Car bearing reg. No. KA-21-M-6260 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Jeep bearing Reg. No. KA-12-3378. As a result Yaqoob U (21) R/o Nelyadi village Puttur Taluk driver of said jeep, Kabeer, Baba Saheb and Raghava who were traveling in the said Jeep sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 21/12/2007 at 1800 hrs accused Hanif and Basheer criminally restrained one Abdul Rahiman (41) R/o Melkar Panemangalore village Bantwal Taluk near R . R . Plywood factory at Melkar Panemangalore village Bantwal Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Hurt has been registered in Bantwal Town Police Station. On 21/12/2007 at 1815 hrs at Melkar Panemangalore village Bantwal Taluk accused Monu and other two persons assaulted one Basheer K (32) R/o Balthila village Bantwal Taluk with soda bottle owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. In between 21/12/2007 at 2200 hrs and 22/12/2007 at 0730 hrs one Sundara Poojary (52) R/o Munchoor Surathkal Mangalore committed suicide by consuming poison in his relatives house at Kodi Permude village Mangalore Taluk owing to financial problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 499
Fine amounts collected: Rs.33, 900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, December 22, 2007

Daily Crime Incidents for December 22, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Konaje Police Station. In between 01/02/2007 and 19/12/207 some unknown culprits gained entry into the Kallurtti Temple at Kadvayi Balepuni Bantwal Taluk by breaking the door lock and bronze idol of lord Kallurtti.
 • A case of Burglary has been registered in Konaje Police Station. On 22/12/2007 in between at 0030 hrs and 0430 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Hasanabba (55) R/o Kolajibettu Ambalamogeru village Mangalore Taluk by breaking window grill and committed theft of gold ornaments worth Rs. 1,50,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Urwa Police Station. On 20/12/2007 in between at 1330 hrs and 1515 hrs some unknown persons committed theft of a Bajaj Pulsar motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-1289 belonging to Deeraj Shan D’Silva (24) R/o Kumpala Kotekaru village Mangalore Taluk that was parked near Lalbhag at Mangalore. The Bajaj Pulsar motorcycle worth Rs. 35,000/.

Crime against Women: Nil
Road Traffic Accidents: Nil
Fatal: Nil
Non-Fatal: Nil
Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/12/2007 at 0800 hrs accused one Farooq, Badru, Basheer and Navaz abused one Abdul Rahiman R/o Kavalapadoor village Bantwal Taluk at Madva Kavalapadoor village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to financial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 21/12/2007 at 2130 hrs at Bayalu Neriya village Belthangady Taluk accused one Sathish R/o Perla Neriya village Belthangady Taluk abused one Vishwanatha (19) R/o Kulenady Neriya village Belthangady Taluk in filthy language and assaulted him with stone owing to trivial issue

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 21/12/2007 in between at 1330 hrs and 1400 hrs one Sridhara (25) R/o Ambatte Bailu Koila village Puttur Taluk accidentally slipped into a pond near his house while taking bath and died of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On the night of 18/12/2007 one Shina Sapalya (60) R/o Kodangayi Vittalpadnoor village Bantwal Taluk attempted to commit suicide by poring Kerosene by himself in his house and sustained serious burn injuries owing to personal problem. Further he was admitted to hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 20/12/2007 at 2000 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police station. On 20/12/2007 at 1900 hrs one Annappa Naik (69) R/o Gowri Moole Puncha village Bantwal Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing health problem.
  A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 18/12/2007 at 1800 hrs one Robert Louis R/o Kuntu Kadelu Vittalpadnoor village Bantwal Taluk accidentally slipped into a pond near his house while taking bath and died of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 21/12/2007 at 1100 hrs one Puttanna (55) R/o Kodikaje Subramanya village Belthangady Taluk accidentally fell down from the arecanut tree while removing arecanut at Agolikaje Subramanya village Belthangady Taluk and got seriously injuries and died on the spot.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 492
Fine amounts collected: Rs.33, 900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, December 21, 2007

Daily Crime Incidents for December 21, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. On 16/10/2007 at 0845 hrs and 1000 hrs some unknown persons committed theft of a Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-27-M-744 belonging to Dharnappa Sanil (36) R/o Arambodi village Belthangady Taluk that was parked near Nellikai road Mosque at Mangalore. The car is worth Rs. 48,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: Nil

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 20/12/2007 at 1010 hrs at Falnir Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KL-14-B-5099 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Kinetic Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-M-9578. As a result Rohan Rodrigus (30) R/o Kadri Mangalore rider of scooter and Reshma Talwar pillion rider of said scooter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 20/12/2007 at 0900 hrs at Ambikanagara Katte Panjimogru Mangalore Taluk one unknown driver of Mahindra pickup bearing Reg. No. KA-19-B-8355 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Andappa a pedestrian and caused him simple injuries. The driver of Mahindra pickup vehicle escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 20/12/2007 at 1200 hrs at Nadukumeru Kinya village Mangalore Taluk one Ismail K.M driver of Maruti Omni car bearing Reg. No. KA-19-P-9436 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-2292. As a result one Mahammed Farooque (30) R/o Ammembala Boliyaru village Mangalore Taluk rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 17/12/2007 at 1830 hrs at Murakath Palke Beluvayi village Mangalore Taluk one Dinesh Nayak (33) rider of Bajaj M80 motorcycle bearing Reg. No. KA-20-H-6164 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Buffalo. As a result one Dinesh Nayak rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 20/12/2007 at 1430 hrs at Sunnadagoodu Charmadi village Belthangady Taluk one Mutthuraj driver of Eicher lorry bearing Reg. No. KA-41-4808 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which lorry capsized. As a result one Mahesh (24) R/o Narasipura Taluk Mysore district cleaner of said lorry sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 16/12/2007 at 2200 hrs at Bramharakotlu Bantwal Taluk one Gurunarsimha Mayya rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-7196 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-6109. As a result Suresh B. (37) R/o Golthamajalu village Bantwal Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-6109 sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. On 19/12/2007 in between 1130 hrs and 0200 hrs one Balakrishna Rai (46) R/o Madoor Kotekaru village Mangalore committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Surathkal Police Station. On 05/11/2007 one unknown beggar accidentally fell down while walking near Durga Canteen at Surathakal Mangalore due to some illness. Further he admitted to Wenlock hospital at Mangalore were he was declared dead while under treatment on 19/12/2007 at 1550 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 19/12/2007 at 1000 hrs and 20/12/2007 at 1030 hrs one Radhakrishna (35) R/o Thevukadu Meramajalu village Bantwal Taluk accidentally slipped into a pond at Kaanjalakodi Paika Kodman village Bantwal Taluk while walking near his house and died of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 394

Fine amounts collected: Rs.27,000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, December 20, 2007

Daily Crime Incidents for December 20, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Vittal Police Station. In between 18/12/2007 at 2200 hrs and 19/12/2007 at 0545 hrs some unknown culprits gained entry into the Sri Hanumagiri Rama Mandira at Vittal Bantwal Town by breaking the door lock and committed theft of ‘Kanike Hundi’ and cash Rs. 500/ all in worth Rs. 1,100/.

Ordinary Theft: 02

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Barke Police Station. On 19/12/2007 at 1120 hrs some unknown culprits committed theft of a Laptop, an Airtel Data Card, a Sony Digital Camera and other documents belonging to one Ashothush Parakar R/o Hariyana State which was kept inside the car bearing Reg. No. KA-19-B-2244 that was parked in the premises of Empire Building at Mangalore. The stolen property is worth Rs. 48,000/.
 • A case of Ordinary Theft has been registered in Moodabidre Police Station. On night of 17/12/2007 some unknown culprits committed theft of Telephone Cable (10/500 meter and 5/240 meter) belonging to BSNL Moodabidre that was fixed at Sampige Thenka Mijaru village Mangalore Taluk. The stolen property is worth Rs. 9,440/.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Vittal Police Station. In between 18/12/2007 at 2100 hrs and 19/12/2007 at 0700 hrs some unknown committed theft of a Hero Honda CD-100 motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-1328 belonging to one Mutthappa Moolya (49) R/o Thulasivana Veerakamba village Bantwal Taluk that was parked in side the shop at Thulasivana Veerakamba village Bantwal Taluk. The motorcycle is worth Rs.10, 000.

Crime against Women: 01

 • A case under Rioting, House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Mischief of causing damage along with Criminal intimidation has been registered in Panambur Police Station. On 18/12/2007 at 1100 hrs accused Habeeb, Hasan, Farooq, Haneef, Ansar and other 20-25 persons forming into an unlawful assembly and criminally trespassed into the house belonging to one Raziya (33) W/o Ismail M. R/o Bengre Mangalore and abused her and Sebastian D’Souza in filthy language and assaulted them by hand and gave life threat to them. They also damaged the house by breaking roof tiles owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 19/12/2007 at 1945 hrs at Janatha Colony Paladka village Mangalore Taluk one Lathesh driver of Tipper bearing Reg. No. KA-20-A-3464 drove his vehicle in backward direction in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-20-6565. As a result auto rickshaw driver Sanjeeva Poojary sustained serious injuries and died on the spot. Further Vijayalakshmi who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/12/2007 at 1300 hrs at Kulashekara Mangalore one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-2253 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Karunakara Shetty (34) R/o Billady Udupi District a pedestrian caused him simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 18/12/2007 at 2245 hrs at Urimajalu Idkidu village Mangalore one Bava Kunchi D.B. driver of car bearing Reg. No. KA-19-P-3784 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which vehicle capsized. As a result one Dr. Prashanth who was traveling in the said car sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Urwa Police Station. On 19/12/2007 at 1000 hrs accused one Raja @ Shailesh R/o Bejai Mangalore criminally restrained one Anil Shetty R/o Bejai Mangalore near Bejai New road at Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him by hand also gave life threat to him. Motive is financial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Ullal Police Station. On 19/12/2007 at 1600 hrs accused one Harishchandra Gatti (40) criminally restrained one Sandesh (23) R/o Kapikad Ullal Mangalore near Railway Station at Adka Someshwara village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station. On 19/12/2007 at 0800 hrs at Perabe village Puttur Taluk accused Sahul Hameed, Razak Sulaiman and Razak stopped a Lorry and dragged the driver of the Lorry Ibrahim Abdul Hameed P. (55) R/o Naithady Kuriya village Puttur Taluk and cleaner of the said lorry and abused them in filthy language and assaulted them by hand also gave life threat to them owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 18/12/2007 at 1500 hrs one Santhosh (19) R/o Kodikal road Mangalore accidentally slipped into Gurupura River at Dambel Mangalore while walking near his house and died of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 321
Fine amounts collected: Rs.24, 000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, December 19, 2007

Robbery Case Accused Convicted

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 23/12/2004 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà CgÀ«AzÀ ²æêÁ¸ÀÛªÀ f¯Áè¢sPÁj zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀgÉà vÀtÂÚÃgÀĨÁ« PÀqÀ® Q£ÁgÉUÉ §A¢zÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £Á®égÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀgÀ §½ EzÀÝ gÀÆ 6,000 ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï PÁåªÀÄgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃa ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀtA§ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀtA§ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß CA¢£À ¥ÀtA§ÆgÀÄ oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà CA¨Ár ¦. gÀªÀgÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß CA¢£À ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ £Àqɹ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
 1. dAiÀÄgÁªÀiï AiÀiÁ£É eÁ£ÀÄ (28) vÀAzÉB ¢ ¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÇeÁj AiÀiÁ£É ¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÅvÀæ£ï ªÁ¸ÀB ®Qëäà ¤ªÁ¸À «ÄãÀPÀ½AiÀÄ ¨ÉÊPÀA¥Ár ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ.

 2. ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ AiÀiÁ£É ¸ÉƪÀÄÄ (22) vÀAzÉB vÀAzÉB ºÀj±ÀÑAzÀæ PÀPÉðÃgÁ ªÁ¸ÀB ²æÃzÉë ¤ªÁ¸À «ÄãÀPÀ½AiÀÄ ¨ÉÊPÀA¥Ár CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ.

 3. £À«Ã£À AiÀiÁ£É £Á£ÀÄ (22) vÀAzÉB ²æÃzsÀgÀ PÉÆÃmÁå£ï ªÁ¸ÀB PÉñÀªÀ ¤®AiÀÄ ºÉƸÀMPÀÄè «ÄãÀPÀ½AiÀÄ ¨ÉÊPÀA¥Ár CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ .

 4. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀiÁ£É ZÀAzÀæ (22) vÀAzÉB ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á°AiÀiÁ£ï ªÁ¸ÀB «ÄãÀPÀ½AiÀÄ ºÉʸÀÆÌ¯ï §½ PÀȵÀÚ vÀAqÉÃ®Ä ªÀÄ£É ¨ÉÊPÀA¥Ár ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

JA§ªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï PÁåªÀÄgÁªÀ£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À¥Àr¹ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥Á¯ï ¹eÉJA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀnÖ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ «ZÁgÀuÉUÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ 18/12/2007 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ wÃ¥ÀÅð ¤Ãr DgÉÆæUÀ½UÉ 3 ªÀµÀð PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸À ²PÉë ºÁUÀÆ gÀÆ. 2,000 vÀ¯Á zÀAqÀ «¢ü¹gÀÄvÀÛzÉ.

Panambur: Vechicle Thief Convicted

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 13/08/2007 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«gÁd ±ÉnÖ JA§ªÀgÀÄ CªÀgÀ ¯Áj ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¢Ã¥ÀPï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï §½¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÁzÀ §UÉÎ ¥ÀtA§ÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀtA§ÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ.JA. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ DgÉÆæ
 • ºÉÊzÀgï D° (33) vÀAzÉB ªÀĺÀªÀÄäzï PÉ ªÁ¸ÀB ºÉƸÀPÁqÀÄ 5 ¸ÉAmïì ªÀÄ£É ¥ÀQëPÉgÉ PɪÀiÁæ¯ï CAZÉ ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA§ªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥ï.¹. 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èUÉ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/12/2007 gÀAzÀÄ wÃ¥ÀÅð ¥ÀæPÀn¹zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÀÅ ¸Á©ÃvÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÉ 6 wAUÀ¼À PÀpt ²PÉë «¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Incidents for December 19, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02
 • A case of MV Theft has been registered in Barke Police Station. In between 15/12/2007 at 2330 hrs and 16/12/2007 at 0600 hrs some unknown culprits committed theft of a Yamaha motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-893 belonging to one Ranganatha (53) R/o Kodialbail Mangalore that was parked in the premise of his house. The motorcycle is worth Rs.10, 000 /.
 • A case of MV Theft has been registered in Subramanya Police Station. On 15/12/2007 in between 0100 hrs and 0400 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor Plus motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-7400 belonging to one Srikara Bhat (32) R/o Subramanya village Sullia Taluk that was parked in the premise of the Sri Vanadurga Temple Temple. The motorcycle is worth Rs.20, 000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 18/12/2007 at 1945 hrs at Kankanady Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AC-9905 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-N-6836 driven by one Roopa Rodrigo’s R/o Kadri Mangalore. As a result car got damaged. No casualty reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 17/12/2007 at 1830 hrs on NH 17 at Jappiana Mogeru Mangalore one Jaison D’Souza rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-6625 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Raviraj (17) R/o Santhosh Nagara Munnuru village Mangalore Taluk a pedestrian caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 18/12/2007 at 0630 hrs on NH 17 at Jappina Mogeru Mangalore one Shekara driver of Ambassador car bearing Reg. No. KA-19-C-5427 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-1064. As a result Mohammed Mustafa (18) R/o Kallaje Belma village Mangalore Taluk rider of motorcycle and Sahul Hameed pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 16/12/2007 at 2230 hrs at Nellyady Puttur Taluk one Lazar driver of Qualis car bearing Reg. No. AP-37-R-2556 drove his in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-9489. As a result one Kashmir D’Souza rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppianangady Police Station. On 16/12/2007 at 2230 hrs at Periyashanthi Ichlampady village Puttur Taluk one Mahaveera driver of Tata Sumo bearing Reg. No. KA-31-M-3287 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Tata Sumo capsized. As a result Raghavendra Nayak (25) R/o Neharunagara Uttara Kannada District and other 5 persons who were traveling in the said Tata Sumo sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Woman Police Station. On 18/12/2007 at 1045 hrs WPSI Women PS on rounds arrested one Veena (40) W/o Narayana R/o Bharmavara Udupi District who was soliciting for prostitution at public place near service bus stand at Mangalore.

Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 18/12/2007 at 0915 hrs one Sachin R/o Bolpugudde Kavoor Mangalore committed suicide by jumping into a well near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. In between 13/10/2007 at 1500 hrs and 18/12/2007 at 0800 hrs one Honnappa Poojary (31) R/o Valthaje Bilinele village Puttur Taluk committed suicide by jumping into a well near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police Station. On 08/12/2007 at 2000 hrs one Geetha (24) R/o Janthigoli Kokrady village Puttur Taluk sustained serious burn injuries while trying to light a kerosene lamp in her house. She was admitted to Fr. Muller hospital at Mangalore and there while under treatment she succumbed to her injuries on 17/12/2007 at 1600 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 18/12/2007 at 1400 hrs one unknown dead body aged about 25 yrs to 30 hrs was found in Kumaradara River at Veeramangila Shanthigod village Puttur Taluk. It seems to a case of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. In between 13/10/2007 at 1500 hrs and 18/12/2007 at 0800 hrs one Honnappa Poojary (31) R/o Valthaje Bilinele village Puttur Taluk committed suicide by jumping into the well near his house and died due to drowning owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 321
Fine amounts collected: Rs.24, 000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, December 18, 2007

Kidnapping Case Cracked: Two Arrested by DCIB

Kidnapping case DCIB on 18.12.07


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ: 03/06/2006 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁªï & gÁªï ¸ÀPÀð¯ï §½¬ÄgÀĪÀ ¸ÉÆãÁ ¨ÁåAPÀgïì£À°è D¦üÃ¸ï ¨ÁAiÀiï DV PÉ®¸ÀQÌzÀ «zÁågÁeï (17) vÀAzÉ: ªÉÆúÀ£ïzÁ¸ï ªÁ¸À: zÀƪÀÄ¥Àà PÀA¥ËAqï ¥ÁAqÉñÀégÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA§ªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è «zÁågÁeï£À vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ïzÁ¸ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F §UÉÎ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉéAiÀiÁ¸ï PÁ¥Àð¸ï CfðAiÀÄ£ÀÄß «zÁågÁeï£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17/12/2007 gÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt £ÀqɹzÁÝgÉAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï zÁ¸ïgÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ°è GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼À¥ÀlÖ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ §UÉÎ r.¹.L.©. ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀgÁzÀ J.r. £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
 • ¸ÀA¢Ã¥ï ±ÉnÖ (23) vÀAzÉ: ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÉnÖ ªÁ¸À: ¸ÀAzÁå²æà ¤®AiÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéÀw PÁ¯ÉÆä PÉÆ®å ¸ÉƪÉÄñÀégÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 • gÁeÉñÀ (19) vÀAzÉ: gÁzsÁPÀȵÀÚ ¦¼Éî ªÁ¸À: £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ §½, gÉʯÉé mÁæPï §½ ªÀÄ£É, PÉÆ®å ¸ÉƪÉÄñÀégÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA§ªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ F E§âgÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ E£ÉÆßêÀð DgÉÆæ GªÉÄñÀ @ GªÀÄÄä JA§ªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «zÁågÁeï£À£ÀÄß CqÀ«lÖ a£ÁߨsÀgÀtªÀ£ÀÄß ©r¸ÀĪÀgÉà ºÀt vÀgÀĪÀ £É¥À ºÉý ©.¹.gÉÆÃqïUÉ PÀgɹ C°èAzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁj£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ G¦à£ÀAUÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è ±Á¯ï¤AzÀ «zÁågÁeï£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛ ©VzÀÄ, G¹gÀÄUÀnÖ¹ ¸ÁĹ, DvÀ£À ªÀ±À«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. CAzÁdÄ 62,000/ £ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃa «zÁågÁeï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ PËPÁær UÁæªÀÄzÀ ¥ÉjAiÀıÁAw JA§°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÉÆÃjAiÀÄ CrAiÀÄ°è J¸É¢gÀĪÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß §AiÀÄ°UɼɢgÀÄvÁÛgÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ G½zÀ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£ÀPÉÌ ¨ÁQ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Daily Crime Incidents for December 18, 2007.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/12/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil

Robbery: 01
 • A case of Robbery has been registered in Ullal Police Station.. On 17/12/2007 at 0620 hrs at Kacharu Kotekaru village Mangalore Taluk one Balakrishna Rai (46) R/o Sharadanagara Kotekaru village Mangalore Taluk was on his way to home by walk. At that time two unknown person came in a motorcycle and robbed cash Rs. 55,000 from his bag and ran away with their motorcycle.

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore South Police Station. In between 16/12/2007 at 2330 hrs and 17/12/2007 at 0700 hrs some unknown culprits gained entry gain into the house belonging to one Edwin J. F. D’Souza (59) R/o Highland Mangalore by removing the window glass and committed theft of gold ornaments, a Laptop, a DVD Player and a Mobile all in worth Rs. 2,75,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 16/12/2007 at 2115 hrs at Madoor Kotekaru village Mangalore Taluk accused Deepak and Tharanatha abused Sunitha (28) R/o Madoor village Mangalore Taluk and Sundara in filthy language and assaulted them by hand with wooden stick and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Vittal Police Station. On 17/12/2007 at 0630 hrs accused Vittal Shetty, Girija Shetty and Praveen Shetty abused Mrs. Shashikala (30) R/o Kudriya Kolnadu village Bantwal Taluk and Kumari Shashikala in filthy language near their house and assaulted them with stone owing to civil dispute.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 17/12/2007 at 1645 hrs at Lalbhag Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-9933 drove his in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-6353. As a result motorcycle rider one Shreshta Kumar Padival (32) R/o Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 17/12/2007 at 2330 hrs near Lalbhag at Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-7347 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Hemanth Kumar (28) R/o Jaloor Rajasthan State a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 17/12/2007 at 1530 hrs at Karangalapady Mangalore one driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-7932 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-MM-1181 driven by one Dr. Muralidhara Pai R/o Gandhinagara Mangalore. As a result car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 16/12/2007 at 1500 hrs at Perne Bantwal Taluk one Sharif driver of jeep bearing Reg. No. KA-23-M-5472 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which due which jeep capsized. As a result Ashraf K. U. (28) R/o Konalu village Puttur Taluk, Amina and Aminakala who were traveling in the said jeep sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 17/12/2007 at 1330 hrs near Koiyur cross at Laila village Belthangady Taluk one Usman driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9515 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9386 driven by one Chandrahas (21) R/o Koiyyur Belthangady Taluk. As a result one Raghu who was traveling in the auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9386 sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Kadaba Police Station. On 16/12/2007 at 1500 hrs accused one Abbas criminally restrained one Selva Peramal (39) R/o Betthady C.R.C Colony Puttur Town at Madrala Bantra village Puttur Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Causing death due to negligence (sec 304 A) has been registered in Kavoor Police Station. On 17/12/2007 at 1500 hrs near Vaibhav Hotel at Kavoor Mangalore Yallappa (45) and his wife Eramma (40) both residents of Kushtagi Taluk Koppala District sustained serious injuries and died on the spot when the mud wall where they were working accidentally collapsed over them due to the negligence of one Kameer Khannu (49) R/o Kunjathbail Mangalore the owner of said land.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Venoor Police Station. On 15/12/2007 at 1500 hrs one Ravi Poojary (32) R/o Manjathottu Perady village Belthangady Taluk attempted to commit suicide by consuming pesticides in his house owing to health problem. Further he was admitted to Alva’s hospital at Moodabidre were he declared dead while under treatment on 17/12/2007 at 0330 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 17/12/2007 at 1745 hrs one Shinappa Poojary (45) developed chest pain and died while traveling in the KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2129 near Manihalla Bantwal Taluk. The death seems to be due to some illness.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. In between 16/12/2007 at 2000 hrs and 17/12/2007 at 0700 hrs one Lingappa Gowda (75) R/o Mogru village Belthangady Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 486
Fine amounts collected: Rs.31, 500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.