Sunday, April 30, 2006

Demarcation of Auto Rikshaw Operation: Last Date Extended to 3rd May 06

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀÄ E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢: 30-03-2006 jAzÀ ¢: 30-04-2006gÀ M¼ÀUÉ ªÀ®AiÀÄ-1gÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ DmÉÆÃjPÀëUÀ½UÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀAvÉ F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀwÛPÁ ¥ÀæPÀluÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃjPÀë AiÀÄƤAiÀÄ£ïUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉ ªÀ®AiÀÄ-1PÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DmÉÆÃjPÀëUÀ½UÉ ¢: 31-03-2006 jAzÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÉ MlÄÖ 4815 DmÉÆÃjPÀëUÀ½UÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀUÀgÀzÀ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ DmÉÆÃjPÀëUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÄzÀjAzÀ ªÀ®AiÀÄ-1 gÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä PÉÆ£É0iÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀªÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-06 gÀªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À¯ÁVzÉ. F «¸ÀÛgÀuÁ CªÀ¢ü0iÀÄ ¸ÀzÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆqÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä PÀæªÀĸÀASÉå0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄzÀªÀgÀÄ F CªÀ¢ü0iÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è F «¸ÀÛgÀuÁ CªÀ¢ü0iÀÄ ªÀÄÄPÁÛ0iÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ CAvÀºÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¢£ÁAPÀ 29.04.2006 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀt¥Àw ºÉʸÀÆ̯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà J.¸ÉÊ¥ÀįÁè, ¸ÀAZÁgÀ DgÀPÀëPÀ G¥À¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉJ19-©-864 £Éà DmÉÆÃjPÀëªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ EzÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ DmÉÆÃjPÀë DVzÀÄÝzÀÄ zÁR¯ÉUÀ½AzÀ PÀAqÀħgÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ EzÀPÉÌ ªÀ®AiÀÄ-1 PÀæ.¸ÀA. 238 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ F DmÉÆÃjPÀë ªÀiÁ°ÃPÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄqÁågï UÁæªÀÄzÀªÀgÁVzÀÄÝ, EªÀgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ DmÉÆÃjPÀë £ÀA§æ PÉJ 19-J-2118 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁVzÀÄÝ F DmÉÆÃjPÀë ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ D DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀ®AiÀÄ-1 PÀæ.¸ÀA. 238 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArvÀÄÛ. EzÉà PÀæªÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß FvÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ PÉJ19-©-864 £Éà DmÉÆÃjPÀëPÉÌ ºÁQ¹ £ÀUÀgÀzÀ°è Nr¸ÀÄwÛzÀÄzÀÄ ¨É¼ÀQUÉ §A¢vÀÄ. DzÀÝjAzÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ C°è FvÀ£À «gÀÄzÀÞ GvÀÛgÀ oÁuÁ ªÉÆÃ.£ÀA. 105/06 PÀ®A 420 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÉ0iÉÄà DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, April 28, 2006

Two Day Workshop on Enforcement of Drug Laws


A two day workshop on 'Enforcement of Drug Laws' for Police Officers and prosecutors of the distict has been organized at the police Guest House Mangalore. The workshop which will go on for two days on the 28th and 29th of this month under the aegis of the Narcotics Control Bureau and the Dakshina Kannada Police was inaugurated by the Addl Director General of Police Shri K S Suresh Babu. In his opening remarks Mr.Suresh Babu complimented the District Police for conducting such regular workshops for the police officers on contemporary subjects and also stressed on the importance of the knowledge of special laws to get conviction and bring the offenders to justice in Drug offences. SPDK Mr.B.Dayananda welcomed the gathering and also explained the puropose of organizing this workshop.
The formal session was presented by Shri N S Dev, Superintendent NCB, Chennai and started with subject of The Global Scenario of Drug Trade - the Indian Situation. This was followed by some important case studies of the recent years. The post lunch session included the Basic provisions and Salient features of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 including amendments in the Act. The closing session dealt with Basic mandatory procedures to be adopted during search seizure and arrest under the NDPS Act 1985. The officers took keen interest in the presentations by seeking clarifications where ever required and also sharing their own experiences in the field. The participants of the workshop included all the Sub-Divisional Police officers and Police Inspectors of the District, Prosecutors and selected members from other ranks of PSIs, ASIs, Head Constables and Constables; in all about 75 of them. The final day (29/04/05) would include presentations on further procedures of Drawing and storage of samples, interrogation and investigation techniques, Stages of trial and requirements of the Courts during trial of cases.
To view and download photos click here
To know more about the Narcotic Control Bureau and the NDPS Act Click Here

SC/ST MEETING ON 30-04-2006

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 30-04-2006 gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cyw UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ »jAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À®èzÉà EvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DºÁ餸À¯ÁVzÉ. F ¸À¨sÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥À. eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥À. ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV DºÁ餸À¯ÁVzÉ. EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¥sÉÆãï E£ïPÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ°è zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 0824-5667100 PÉÌ D ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 11 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ ¥ÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÁUÀÆ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°gÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, April 27, 2006

DCIB: Two Chain Snatchers Held, Property Recovered

Raghaveendra Nagvekar
Jayaker Amin

f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÀ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PÀZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ AiÀıÀ¹é PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÉÆAzÀgÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊQ£À°è §AzÀÄ ¸É¼ÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ½§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ JgÀqÀÄ a£ÀßzÀ £ÉPï¯É¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) dAiÀÄPÀgÀ C«Äãï, 23 ªÀµÀð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 2) gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÁUÉéÃPÀgï, 25 ªÀµÀð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß F ¢£À ¢£ÁAPÀ:26-04-2006 gÀAzÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr gÀÆ. 24,400/- ¨É¯ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ a£ÀßzÀ £ÉPï¯É¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV vÀA¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
F JgÀqÀÄ £ÉPï¯É¸ïUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀ£ÀÄß DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÀ¢æ E.J¸ï.L C¸ÀàvÉæ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «zÁåyð¤AiÀÄ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §AzÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ £ÉPï¯É¸ï£ÀÄß ©eÉÊ ZÀZïðUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀÄwÛUɬÄAzÀ EzÉà ªÀµÀðzÀ d£ÀªÀj wAUÀ¼À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §AzÀÄ ¸É¼ÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÁV vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉÃ¼É w½zÀħA¢zÉ.
DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå ªÀå¸À¤UÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ ºÀtPÁÌV F PÀÈvÀå J¸ÀUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀÄzÉà E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀjUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. PÉ.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, ºÉZï.¹.ªÀ¸ÀAvÀ, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, UÀuÉñÀ, C±ÉÆÃPÀ, «±Àé£ÁxÀ, ºÀjñÀ, ¸ÀħæºÀätå, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ, VjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÁzÀ ±ÁAvÁ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ zÉêÀAiÀÄå ¸ÀºÀPÀj¹zÀÝgÀÄ.
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.
To download photo clickhere

Wednesday, April 26, 2006

'Hundi' Theif nabbed by Venoor Police, Property Recovered

On 24-04-2006 the Venoor Police received a complaint disclosing that about six hundi's containing cash in coins and notes and a 18gm gold chain were stolen from the Venoor Shri Mahalingeshwara Temple. The complaint also disclosed that the keys of the safe were with one Suryanarayana Bhat and therefore he is the main suspect. A case was taken up under Venoor PS Cr. No. 20/06 U/s 454, 457 & 380 of IPC. The PSI immediately visited the spot and made local enquiries to learn that, the main suspect Surynarayana Bhat was found near the temple on 22-04-2006 at about midnight. Immediately a man hunt was launched for the suspect and he was finally caught at the Kundadabettu Bus Stop on 25-04-06 noon. On subjecting him to thorough interrogation he confessed to comitting the offence and disclosed that after taking away the cash from the hundis, he disposed the empty boxes in the nearby well. The Police team immidiately recovered the empty boxes from the well and the cash ( to the tune of Rs.19,253/- in coins and Rs.3676/- in notes) & gold chain worth Rs 16,000/- from the gents toilet of the temple placed in a gunny bag. The accused is now remanded to judicial custody. The entire property recovered from him is worth about Rs. 38,929/-

Get Mail Alerts To Know spdkblog Updates

The spdk blog is now enabled with BOT A BLOG by which you can get alerts through email whenever any updates are made to the blog. All you have to do is to click on the button BOT A BLOG located at the right bottom of the blog and then subscribe (free) to the service by giving your email id to which you want the alerts to be sent. This feature could be helpful to the journalists (and others) who wish to keep track of the news being posted on the site without worrying much about missing any news items.

Through another feature - site meter, you can now count number of visitors to this blog. For this just click on the botton site meter below the BOT A BLOG on the blog.

Interested can try and give feedback.
For any doubts feel free to contact.

Monday, April 24, 2006

District Police Training Center: Inauguration of 9th Civil Batch


ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Éưøï vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9£Éà vÀAqÀzÀ £ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ªÀÄÆ® vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄÄ F ¢£À (24.04.2006) «zsÀÄåPÀÛªÁV GzÁÏl£ÉUÉÆArvÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ¹.N.r AiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ.Dgï. ²æäªÁ¸À£ï L.¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀ UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĵÁ×£À UÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvɪÀ»¹zÀÝ ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ.J¸ï ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÁ§Ä gÀªÀgÀÄ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¹ GvÀÛªÀÄjÃwAiÀÄ°è vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ E¯ÁSÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀgÀĪÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄw߸À®Ä ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ°è ²¸ÀÄÛ ºÁUÀÆ ¸ÀAAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ »vÀªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄrzÀgÀÄ.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¢AzÀ 104 ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ £ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄÆ® vÀgÀ¨sÉÃwUÁV §A¢zÀÄÝ 9 wAUÀ¼À ªÀÄÆ® vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ WÀlPÀUÀ¼À°è PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À°zÁÝgÉ.
zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. © zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ L.¦.J¸ïgÀªÀgÀÄ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÀgÀ¢ªÁZÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ N¢zÀgÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ G¥À¥ÁæZÁAiÀÄðgÀgÀÄ ²æÃ. ©.r r'¸ÉÆÃeÁ rªÉÊJ¸ï¦ r¹Dgï© gÀªÀgÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð PÀæªÀĪÀÅ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArvÀÄ.
To download photos clickhere

Barke PS: Pirated CDs, VCDs, DVDs & MP3s Seized

On 23-04-2006 on credible information PSI[L&O] & staff of Barke PS raided 05 Video shops located at Saiben complex Mangalore and seized 3500 pirated VCDs/DVDs/MP3s of Hindi, Kannada, English and Telugu films. Of these 19 VCDS contained pornographic material as well. The police made seizure of all these items and arresed the following accused:

1 Razak [25] Mangalore City
2 Abdul Hakem Mangalore City
3 Althaf [35] Marakada Mangalore taluk
4 Shameer [27] Mangalore City
5 Sharook [21] Surathkal Mangalore taluk
Total worth of materials seized is approximately Rs 6,65,000/. In this connection five cases have been taken in Mangalore Barke PS under the Copyrights Act 1957 and the Indian Penal Code.

To download Photos Clickhere

Illicit Gun powder Seized: One person arrested

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÁ«ÄðPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÉqïªÉÇAzÀgÀ°è §AzÀÆQUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¹Ã¸ÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ºÀjzÁ¸À(36) JA§ªÀgÀ£ÀÄß gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀiï UÁAªÀPÀgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢0iÀĪÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 22-04-2006 gÀAzÀÄ gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÁ«ÄðPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ºÀjzÁ¸À JA§ªÀgÀ ±ÉqïUÉ zÁ½ ªÀiÁr ±Éqï£À°è vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 736 PÉ.f ¹Ã¸ÀzÀ UÀÄAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¹Ã¸ÀzÀ ¨ÁèPï ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ CZÀÄÑ, EvÀgÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¹Ã¸ÀzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 60,000/- DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ0iÀÄ°è ¸ÉÆáÃlPÀ PÁ0iÉÄÝ Cr0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ eÁj0iÀÄ°èzÉ. DgÉÆæ ºÀjzÁ¸ï CPÀæªÀĪÁV vÀAiÀiÁj¹zÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¥ÉǰøÀgÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.
F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼ÀzÀ ¦.L ²æà «£ÀAiÀiï. K. UÁAªÀPÀgï, JJ¸ïL ²æà £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊAzÀÆgï, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà, GªÉÄñÀ, PÀȵÀÚ, vÁgÁ£ÁxÀ, zÁªÉÆÃzÀgÀ, AiÀıÀªÀAvï, ªÉÄ°é£ï ¦AmÉÆÃ, qÉëqï, «£ÉÆÃzï PÁªÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ²ªÀ £ÁAiÀiïÌ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.
To download photo Click here

Illegal smuggling of arrack seized by Vittal Police


On 23-04-2006 at about 5 PM while PSI Vittal and his staff were on routine vehicle checking at Kashimatha of Vittal casaba, a white maruthi 800 No. KL14E-9639 was asked to stop for checking and the driver disobeying the signal drove past the police team. On pursuing them, the vehicle was stopped a kilometer later and two of them abandoned the vehicle and ran away leaving the driver. On questioning the driver Jattappa Gowda, he confessed that they were carrying 5 sacs with 500 arrack sachets in each to Kerala. Further he also disclosed that he had 4 sacs more at his house in a jeep No. 13a-1971, ready for transportation. the Police immediately seized all the material, that is 9 sacs with 500 arrack sachets in each, one maruthi 800 car , a mahindra jeep and arrested the accused Jattapa. A case has been registered under Vittal PS Cr. No. 43/06, U/s 13, 14, 32, 34 and 71(a) of Karnataka Excise Act. The two other accused whose names are Sathish Madiwala and Francis are absconding. The case is under investigation.
To Download Picture Click Here

Sunday, April 23, 2006

Leopard Skin Siezed by Puttur Rural Police

The Puttur Rural Police led by PSI Sunil Naik, siezed a leopard skin at Gaalimukha of Nettanige Mudnoor Village, Puttur Taluk, today on 23-04-2006 at about 1 pm. On receiving credible information that a party was planning to sell the material to a prospective customer at Gaalimukha, the PSI immediately took his team to the spot and arrested three persons involved in the act. Their names are Shankar K, Shivaraj and Esubu all belonging to Kasargod. A case has been registered in this regard under Puttur Rural P S Cr. No. 45/06 U/s 39, 49 R/w 51 of Wild Life Protection Act1972 and 379 IPC and is under investigation.
For more information on the Wild Life Protection Act 1972 click here
To Download Picture Click Here

Wednesday, April 19, 2006

Bajpe PS: Annamonis Murder Case Ends In Conviction

PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §d¥É oÁuÁ ªÁå¦AiÀÄ°è ²æêÀÄw C£Áß ªÉÆä¸ï PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À°è M§â£ÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï «£ÉìAmï ¥sÉ£ÁðAr¸ï¤UÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è fêÁªÀ¢ ²PÉë ºÁUÀÆ 10000 gÀÆUÀ¼À zÀAqÀ ºÁUÀÆ PÀ®A 201 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA gÀ°è 3 wAUÀ¼ÀÄ ²PÉë ºÁUÀÆ 1000 zÀAqÀ «¢ü¹zÉ. ¢£ÁAPÀ 27-06-2003 gÀAzÀÄ §eÉ¥À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ CqĄ̀ÁgÉ JA§°è ²æêÀÄw C£Áß ªÉÆä¸ï ¥ÁæAiÀÄ 25ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤ¯ï «£ÉìAmï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¥ÁæAiÀÄ 21ªÀµÀð , ºÁUÀÆ gÉÆñÀ£ï £ÉÆêɯï r¸ÉÆÃd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr F PÀÈvÀå ªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉaiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨Á«UÉ J¸É¢gÀĪÀÅzÁVzÉ.
CA¢£À ¦.J¸ï.L ²æà zsÀªÉÄÃðAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ±ÀĨsÁµïZÀAzÀæ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥ÀtA§ÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ D¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸À¢æ DgÉÆæUÀ¼À°è gÉÆñÀ£ï £ÉÆêÀ¯ï r¸ÉÆÃd ¥ÁæAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 22-12-2005 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉZÀÄѪÀj ¸É±À£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2006 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ wÃ¥ÀÄð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀPÁðj ªÀQîgÁzÀ ²æÃ. QvÀÆÛgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁ¢¹zÀÝgÀÄ.

Pornographic and Pirated VCD/DVDs Seized by DCIB

¢£ÁAPÀ 19/04/2006gÀAzÀÄ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®Pï ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è «rAiÉÆ ¯ÉʨÉæjAiÉÆAzÀPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr §Æè¦ü®A «¹r, £ÀPÀ° «¹r, r«rUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ §PÉð oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
zÀÀ.PÀ. f¯Áè ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ F ¢£À £ÀUÀgÀzÀ PÉÆrAiÀiÁ¯ï¨Éʯï£À ¨É¸ÉAmï PÁA¥ÉèPïÀì£À°ègÀĪÀ ²ªÀA «rAiÉÆ ¯ÉʨÉæjUÉ zsÁ½ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁlPÁÌV EnÖzÀÝ 6 §Æè¦ü®A «¹rUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ««zsÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À 126 C£À¢üÃPÀÈvÀ «¹r, r«rUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±ï PÀĪÀiÁgï 26ªÀµÀð JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ §PÉð oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F jÃw ªÀ±À¥Àr¹zÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ.13000/- DVgÀÄvÀÛzÉ.
§PÉð oÁuÉAiÀÄ°è F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ.

Sunday, April 16, 2006

Mangalore South PS: Counterfeit Case Ends In Conviction

PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀgÀzÀ EAlgï ¹n ºÉÆÃmÉïï£À°è SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ £Á®égÀÄ DgÉÆæUÀ½UÉ £ÀUÀgÀzÀ vÀéjvÀ UÀw £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ 3ªÀµÀð PÀpt ²PÉë ºÁUÀÆ vÀ¯Á 8000 gÀÆUÀ¼À zÀAqÀ «¢ü¹zÉ.
¢£ÁAPÀ 20-03-02gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï §½¬ÄgÀĪÀ EAlgï¹n ºÉÆÃmÉïï£À°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÄzÉÆæý ªÁ¹ £Á¹gï, eÉ¥ÀÄà ªÁ¹ d«ÄÃgï, ªÉ¯É¤ìAiÀiÁ ªÁ¹ ªÀĺÀªÀÄäzï D¹¥sï ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÁ¹ ¸ÉÊAiÀÄåzï E¨Áæ»A ªÀÄvÀÄÛ gÁd¸ÁÜ£À ªÁ¹ gÀªÉÄñï eÉÊ£ï JA§ÄªÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ©.eÉ.¨sÀAqÁj ºÁUÀÆ gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ gÀÆ.100 gÀ ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄ 192 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.
CA¢£À ¦.J¸ï.LgÀªÀgÁVzÀÝ ZÀAzÀæªÉÆúÀ£ïgÀªÀgÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÝgÀÄ. gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀ J.J¸ï.L. ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, ºÉqï PÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÁzÀ PÉÆgÀUÀ¥Àà, GzÀAiÀÄ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ºÁUÀÆ PÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÁzÀ GªÉÄñï, D£ÀAzÀ, £À«Ã£À, vÁgÀ£ÁxÀ, UÉÆÃ¥Á®, PÀȵÀÚgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÁ½AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
D¥Á¢vÀ gÀªÉÄñï eÉÊ£ï vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÁgÀAmï eÁåj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀéjvÀUÀwAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÁzÀ ²æà J¸ï.J£ï, £ÁAiÀÄPïgÀªÀgÀÄ F ªÀĺÀvÀézÀ wÃ¥Àð£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀgÀPÁj ªÀQîgÁzÀ ²æà ¥ÀzÀPÀuÁÚAiÀÄgÀªÀgÀÄ ªÁ¢¹zÀÝgÀÄ.

To download photo Click here


Crime Review: Crimes On The Decline In DK District

The overall crime rate of the district for the first quarter of 2006 (upto 31/03/2006) shows a declining trend as compared to the reported crimes for the first three months of the previous year 2005.
While the Body Offences (Attempt to murder, Rioting, Hurt...etc) have declined by 32%, the property offences (Dacoity, Robbery, Burglary, Thefts, Cheating...etc) show a decline of 31%. Similarly, the offences against the dalits (Atrocity) have reduced by 60 %.
However the offences against women (Rape, Dowry, Molestation, Domestic Violence) have increased for the current year as compared to the previous first quarter. Another cause of coneren is that the suicides in the district are on the increase when compared to the previous year.
Due to constant vigil and stern action by the district police on drug peddlers and fake currency circulators, more number of cases have been detected under these heads for the current year as compared to the previous year. In this regard it may be noted that while during the entire last year 16 cases of NDPS Act (Narcotic Drug And Psychotropic Substances Act) were detected, as many cases have already been detected during the first quarter of the current year. This has been due to the policy of 'Zero Tolerance' being pursued by the district police against drug offenders. The road accidents - both fatal and non-fatal have also decreased during the current year. However lot more needs to be done to bring in proper road discipline and safe driving. In this regard, the district police is trying to procure modern traffic equipments like breath analysers, reflective jackets, cones, batons...etc that would help the police in identifying the traffic offenders and take stern action against them. In addition efforts ae also underway to equip the district police with sufficient number of video and digital still cameras that would aid in investigation work as well as in the maintenance of law and order.
The disrict police also wishes to undertake community policing and invlove the local citizen activlely in the day to day policing work that would help in reducing the crimes further.
The graphical representation of the crime figures can be viewed at:
The detailed crime review of the district for the last three years is also made available on the internet (see link section of the blog)
These are pdf files and you would require the adobe reader to view these files.

Friday, April 14, 2006

Gambling Raid By South PS: 09 Arrested And Rs.2,437/ Seized

vÁjÃPÀÄ 14-04-06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CvÁÛªÀgÀ £ÀA¢UÀÄqÉØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄAzÀgÀvÀßA JA§ ªÁtÂdå ¸ÀAQÃtðzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è CAzÀgï - ¨ÁºÀgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ªÀÄÄgÀÄUÉñï, 2) ªÀÄtÂPÀAoÀ ¥Àæ¨sÀÄ, 3) UÀÄt ±ÉÃRgÀ, 4) ±ÉÃRgÀ, 5) vÀAUÀªÉîÄ, 6) dUÀ¢Ã±ï, 7) ªÀĺÉñï, 8) gÀAUÀ£ÁxÀ£ï, 9) wgÀÄ¥Àw, JA§ªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ gÀÆ. 2,437 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ¦.J¸ï.L. ²æà JA.J£ï. gÀ«±ÀAPÀgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ zÀQët oÁuÉ0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F zÁ½0iÀÄ°è ºÉZï.¹. PÉñÀªÀ ºÉUÉØ, ¸Àwñï gÁªï ªÀÄÆqÀ©zÀgÉ ¦.¹.UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀmÉñï, ZÉÃvÀ£ï, ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ, avÀÛgÀAd£ï,®QëöäÃPÁAvï, £ÁUÀgÁd ¸ÀAvÉÆõï, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Stolen Lorry Recovered With Accused By Mangalore South PS

¢£ÁAPÀ 14-04-06 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀjUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ §½ ¯Áj £ÀA§æ J¦-13eÉ-7494 £ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ vÀA¢gÀĪÀ «ZÁgÀ w½zÀÄ DvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀ±À ¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ vÀAzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ @ ªÀĺÉñÀ (26) ªÁ¸À: PÁ®PÀÄAlè, ¥ÀæPÁ±ï £ÀUÀgÀ, PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ, FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ, F ¯ÁjAiÀÄÄ ºÁ¸À£ÀzÀ gÉÃSÁ gÉÆÃqï¯ÉÊ£ïì §½ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr vÀA¢gÀĪÀÅzÁV FvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.
DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀtÆÚj¤AzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÁ¸À£ÀPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 11-04-2006gÀAzÀÄ ºÁ¸À£À¢AzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¨ÁrUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉAiÉÄà JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ ¨sÁ¸ÀÌgï @ ªÀĺÉñï£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ ¥ÉưøÀjUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÁÝ£É. F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ0iÀÄ°è ¯Áj PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀzÉ. E¢ÃUÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj0iÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÀÄÝ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ºÉZï.J£ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà eÉ.J£ï. D£ÀAzï PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. ¹ÃvÁgÁªÀÄUËqÀ, ¦.¹. UÀ¼ÁzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ.JA., PÀĪÀiÁgÀ, ZÉÃvÀ£ï, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, ¸ÀAvÉÆõï, ¸ÁdÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.
To download photo click here

Fugitive Murder Accused Caught By Mangalore South PS

The Mangalore South PS staff have arrested a murder case accused who was absconding since the year 1999. The name of the accused has been identified as Somaiah Ganiga @Sharat @ Babu 40 yrs R/o Mangalore city. He was arrested today (14/04/2006) near Lady Ghoshan Hospital.
On 05.04/1999 he had murdered one Anusuya 30 yrs w/o Ramesh at Gorigudde Seetha Compound by assaulting her with a iron rod when she refused his sexual advances. Anusuya was the wife of his cousin brother Ramesh and all were living in the same house. On that fateful day Ramesh went to Mumbai on some work. Taking advantage of the situation, the accused tried to attack the deceased sexually. When she tried to resist, he assaulted her with a rod and escaped from the house. In this connection a case of murder was registered against the accused in Mangalore South PS. He however remained could not be caught. The case was chargesheeted by showing the accused as absconding.
Today he had come to Mangalore to look for some work and was wandering near Lady Ghoshan Hospital when some alert public noticed and informed the police. He is being produced before the court after completing the arrest formalities.
To download photo click here

Thief arrested by DCIB


zÀ.PÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ PÉ. w®PÀZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-04-2006 gÀAzÀÄ PÀÄSÁåvÀ PÀ¼Àî£ÉÆêÀð£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÉÆvÀÄÛ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÀÄgÀĵÀ (25ªÀµÀð) PÀqÀAzÀ¯É, PÁPÀð¼À vÁ®ÆPÀÄ. JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-04-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ UÀAmÉUÉ §d¥É oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÉÆPÉÆÃðr dAPÀë£ï §½ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr FvÀ¤AzÀ gÀÆ 24,400/- £ÀUÀzÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, MAzÀÄ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, MAzÀÄ ¸ÀÆmïPÉøï, ¸ÉÃjzÀAvÉ gÀÆ 30,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÉÆvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ §eÉà oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.
DgÉÆæ F ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß JqÀ¥ÀzÀªÀÅ, UÀAfªÀÄoÀ, Q¤ßUÉÆý ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀqÉUÀ½AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ.
To download photo Click here

Friday, April 07, 2006

Six More Cars Siezed And One Arrested By Mangalore South PS In The Theft Vehicle Recovery Operation

CAvÀgï gÁdå PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ eÁ®ªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹zÀÝ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-06gÀ ¨É½UÉÎ D° CºÀªÀÄzï @ ªÀĺÀªÀÄäzï C° 28 ªÀµÀð vÀAzÉ ªÀÄƸÀ§â PÁ¦PÁqï ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr FvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÀÄ PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÁV ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ F PÁ0iÀÄðZÀgÀuÉ0iÀÄ°è EzÀĪÀgÉUÉ 5 d£À PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÀvÀÛPÉÌ KjzÉ.
D° CºÀªÀÄzï @ ªÀĺÀªÀÄäzï C°AiÀÄ ¥ÀvÉÛUÉ §ºÀ¼À ¢£À¢AzÀ §¯É ©Ã¹zÀÝ ¥ÁAqÉñÀégÀ ¥ÉưøÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ DvÀ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À°è DvÀ£À£ÀÄß §A¢¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ. FvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆÃ, MAzÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ ¦Pï-C¥ï, MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw gÉhÄ£ï, MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw M«Äß, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F »AzÉ FvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀjAzÀ JgÀqÀÄ PÁé°¸ï, MAzÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj, MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw-800 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
EzÉÆAzÀÄ §ÈºÀvï CAvÀgï gÁdå PÁgÀÄ PÀ¼ÀîgÀ eÁ®ªÁVzÀÄÝ, FvÀ£À E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸ÀºÀZÀgÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ¥ÉưøÀgÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. C° @ C§Äݯï C°AiÀÄÄ PÉÃgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdåUÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ L±Àgï ªÀÄvÀÄÛ 407 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¥ÀÄuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÉÆgÀ gÁdåUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄ vÀ¤SɬÄAzÀ ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÉ.
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ ¸ÁÌç¥ï DVgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À Dgï.¹. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ eÉgÁPïì ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀAvÉAiÉÄà £ÀPÀ° Dgï.¹ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÁªÀÅ PÀ¢ÝgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ D ¸ÁÌç¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£ï £ÀA§æ ZÁ¹¸ï £ÀA§æ Dgï.¹.£ÀA§æUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨ÉÃgÉƧ⠪ÀåQÛUÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
EzÉà ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§¢ü¹zÀAvÉ FUÁUÀ¯Éà ºÀQÃA, ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, C§ÄÝ¯ï ºÀQÃA, ¸ÀPÁjAiÀiÁ JA§ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EzÀĪÀgÉUÉ F jÃw ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ 10 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiË®å 50,00,000/- gÀÆ UÀ¼ÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ.
§A¢üvÀ DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À £Áå0iÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ.
F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß, ¦.J¸ï.L D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, ¢£Éñï¨ÉÃPÀ¯ï, ZÉÃvÀ£ï, AiÀıÉÆÃzÀgÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÁdÄ, PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ gÀWÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
To download photo Click here1 Click here2

Thursday, April 06, 2006

Raid On Video Library: One Arrested and 09 Blue Film CDs seized

£ÀUÀgÀzÀ £ÀÆåavÁæ dAPÀë£ï §½¬ÄgÀĪÀ PÁè¹Pï «rAiÉÆà CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §Æè¦ü®A «¹r, r«rUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À £ÀPÀ° «¹r, r«rUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀPÉÌ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»vÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 05-4-2006 gÀ gÁwæ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀgÁzÀ PÉ. w®PÀZÀAzÀæ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÁè¹Pï «rAiÉÆÃUÉ zÁ½ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÁrUÉUÉ PÉÆqÀ®Ä EnÖzÀÝ gÀÆ. 9,400/- ¨É¯ÉAiÀÄ MlÄÖ 9 §Æè¦ü®A «¹r, r«r eÉÆvÉUÉ 85 ««zsÀ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À £ÀPÀ° «¹r, r«r UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ «rAiÉÆà ¥Á®ðgï£À G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝÝ DgÉÆæ ±À«ÄÃgï 26 ªÀµÀð a°A© ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA¨ÁvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¹rUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ C°è F §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, April 05, 2006

Polali Ananthu Murder Case: Proclamation Against Mulky Rafeeq And Three Others

MAHAMMED RAFFIQ @ MULKI RAFFIQ

SHAHUL HAMEED


DAWOOD

ªÉÄïÁÌt¹zÀ ¨ÁªÀavÀæzÀ°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ
1] ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦üÃPï AiÀiÁ£É ªÀÄÆ°Ì gÀ¦üÃPï ¥ÁæAiÀÄ 38 ªÀµÀð vÀAzÉ ºÀĸÉÊ£ï C§â ªÁ¸À D° UÁqÀð£ï
NqÉAiÀÄgÀ ¨ÉlÄÖ PÉƼÀZÉPÀA§î §¥Àà£ÁqÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄÆ°Ì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè

2] ±ÁºÀÄ¯ï ºÀ«ÄÃzï AiÀiÁ£É ±ÁºÀÄ®ï ¥ÁæAiÀÄ 25 ªÀµÀð vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï D° ªÁ¸À ¸ÀÄAzÀj ¨ÁUï
G¼Áî® UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè

3] zÁªÀÇzï ¥ÁæAiÀÄ 24 ªÀµÀð vÀAzÉ ¨ÁªÀÅ ªÁ¸À zÀªÀÄð£ÀUÀgÀ ¥ÉæʪÀÄj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ MA§vÀÄÛPÉgÉ
G¼Áî® UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè

4] DPÀâgï ¥ÁæAiÀÄ 31 ªÀµÀð vÀAzÉ ªÉÆÊzÀÄ PÀÄnÖ c/o ªÀĺÀªÀÄäzï ¨ÁªÁ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ
PÁªÀÇgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É: PÀ£ÀÑ ºÀ¸À£À§â£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É PÀAzÁªÀgÀ ¥ÀzÀªÀÅ PÉÊPÀA§ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¨sÁªÀavÀæ ®¨sÀå«gÀĪÀÅ¢®è)

EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/06/2005 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ vÉAPÀĽ¥Áàr UÁæªÀÄzÀ ¥ÉǼÀ° zÁégÀzÀ §½ ¸ÀAeÉ 17-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C£ÀAvÀgÁdï AiÀiÁ£É ¥ÉǼÀ° C£ÀAvÀ JA§ªÀ£À£ÀÄß EvÀgÀ £Á®ÄÌ DgÉÆæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀ®ÄªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÀÄÑPÀwÛ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ §d¥É ¥ÉǰøÀÄ oÁuÁ C. PÀæ £ÀAB 91/05 PÀ®AB 143, 147, 148, 302 dvÉUÉ 149 L¦¹AiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀ ¥ÉǰøÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ £Á®égÀ£ÀÄß §A¢ü¹ zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß eÉJAJ¥sï¹ 2£Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀjUÉ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¹¹ £ÀA§æ 5885/05 gÀ°è «ZÁgÀuÉ ¨ÁQ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ.

DzÀgÉ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÆÌ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÉǰøÀgÀ zÀ¸ÀÛVjUÉ ¹UÀzÉà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F CA±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÉÆAqÀ £Áå0iÀiÁ®0iÀĪÀÅ FUÀ ªÉÄîÌAqÀ CgÉÆæUÀ½UÉ 30 ¢UÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ eÉJAJ¥sï¹ 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ ¹Dg惡 PÀ®A 82gÀ ¥ÀæPÁgÀ GzÉÆÎõÀuÉ (Proclamation) ºÉÆgÀr¹gÀÄvÀÛzÉ.

CzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ CgÉÆæUÀ¼ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ CxÀªÁ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÁ¢üPÁj (²æÃ.PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀiï ¹¦L ¥ÀtA§ÆgÀÄ) gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁUÀĪÀAvÉ w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CgÉÆæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝ°è CªÀgÀÄUÀ¼À ZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ D¹Û0iÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî®Ä 0iÉÆÃUÀå PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

To download photos Click Here

Draft Notification Promulgated To Regulate Live Bands In DK District: Public Objections Called

In Dakshina Kannada District, as on now 13 live bands are operating. Of these, 05 live bands are in Mangalore City and the remaining are in Ullal, Thokkotu, Surathkkal and Bajpe areas of Panambur Subdivision. Hitherto these live bands have been operating without any form of licence from the District administration as no such license was required under the law.

Now, it is being proposed to regulate the operation of these live bands through an enactment under the Karnataka Police Act by the District Magistrate D.K District. A Draft Notification in this regard has been prepared and published in the official Gazette dated 23-03-2006. As per procedure laid out in the Karnataka Police Act, 30 days time has to be given for any objections to be received from the public regarding the proposed enactment. Hence an opportunity is being given to persons interested to represent their suggestions/objections regarding the enactment of the District Magistrate on or before 22-04-2006. After this date, any objections received will be perused and final notification will be promulgated after taking due consent from the Government of Karnataka.

This enactment is being done on the lines of similar order passed by Police Commissioner, Bangalore city to regulate the live bands of Bangalore.

The draft notification is also available on the internet at URL: http://www.geocities.com/mngpolice or in pdf format at http://www.geocities.com/mngpolice/licensing-DM.pdf

Sunday, April 02, 2006

DK District Police Flag Day Parade 2nd Apr 06


J¦æ¯ï 2£Éà ¢£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ MAzÀÄ UËgÀªÀzÀ ºÁUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¢£À. ¥Àæw ªÀµÀð F ¢£ÀzÀAzÀÄ ¥Éưøï zsÀéd ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉ AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ CvÀåAvÀ GvÁìºÀ¢AzÀ DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝêÉ. EzÀgÀ GzÉÝñÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ««zsÀ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß zÀÈqsÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ®èzÉà ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁVgÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÉêÉ, vÁåUÀ §°zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀĪÀ ¢£ÀªÁVzÉ.
1984£Éà E¸À«VAvÀ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÉA§gï 2£Éà ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¢£ÀªÉAvÀ®Æ J¦æ¯ï 2£Éà ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï zsÀéd ¢£ÁZÀgÀuÉ (¥ÁèUï qÉÃ) JAvÀ®Æ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ 1984 jAzÀ FZÉUÉ F zsÀéd ¢£ÁZÀgÀuÉ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¹ K¦æ¯ï 2£Éà ¢£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï zsÀéd ¢£ÁZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉ JAzÀÄ dAnAiÀiÁV DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï zsÀéd ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-04-06gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥Éǰøï PÀªÁ0iÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÉgÀªÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÇ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ²æÃ.PÉ.0iÀÄÄ.±ÉnÖ L¦J¸ïgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ UËgÀªÀªÀAzÀ£É ¹éÃPÀj¹ PÀªÁ0iÀÄw£À ¥Àj«ÃPÀëuÉ ºÁUÀÆ PÀªÁ0iÀÄvÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ. ¥À²äªÀÄ ªÀ®0iÀÄzÀ DgÀPÀëPÀ ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.PÉ.J¸ï ¸ÀÄgÉñÁâ§ÄgÀªÀgÀÄ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F zsÀéd ¢£ÁZÀgÀuÉ0iÀÄ ¤«ÄvÀÛzÀ "zsÀéd"UÀ¼À£ÀÄß UÀtå CwyUÀ¼ÀÄ EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©zÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀµÀð 2005-06£Éà ¸Á°£À°è f¯Éè0iÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ªÀAiÉÆäªÀÈwÛAiÀiÁzÀ MlÄÖ 22 ªÀÄA¢ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸À£Áä£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. E ¸À£Áä£ÀªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ £ÀqɹPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.
PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è f¯Éè0iÀÄ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éǰøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀtågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè0iÀÄ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢0iÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÀgÉÃqï£À ªÀÄÄRAqÀvÀéªÀ£ÀÄß ²æÃ.¯Á¨sÀÄ gÁªÀiï L¦J¸ï(vÀgÀ¨sÉÃw)gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀgÉÃqï£À £ÀAvÀgï ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éǰøï C¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À¨sÉ0iÀÄ°è f¯Éè0iÀÄ £Á£Á ¨sÁUÀUÀ½AzÀ §AzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éǰøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀĸÉå, ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß f®è ¥Éǰøï C¢üÃPÀëPÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸À¨sÉ0iÀÄ £ÀAvÀgï C°è0iÉÄà J®è ¥Éǰøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÁ ²©gÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¥sÁzÀgï ªÀÄÄ®è¸ïð D¸ÀàvÉæ0iÀÄ ¸ÀºÀ0iÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. E vÀ¥Á¸ÀuÁ ²©gÀzÀ¯Éè MlÆÖ 64 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀ¥Á¸ÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹P/ÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
F zsÀéd ¢£ÁZÀgÀuÉ0iÀÄ OavÀå, »£Éß¯É ªÀÄvÀÄÛ zÀ.PÀ f¯Éè0iÀÄ ««zsÀ PÀ¯Áåt PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀQë£ÉÆÃl
¥Éưøï zsÀéeÁ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß ±ÀæzsÁÝ¥ÀƪÀðPÀªÁV gÀZÀ£ÁvÀäPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÖ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀÀªÁVzÉ. CAvÉAiÉÄà ¥Éưøï PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉưøÀgÀ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ E£ÀÄß ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.
F GzÉÝñÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À »vÀaAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉëêÀiÁ©üªÀÈ¢ÝUÉÆøÀÌgÀ "¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü" JA§ ¸ÀAUÀæºÀzÀ CrAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAUÀ滸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, F ¸ÀAUÀæºÀzÀ PÉÆæÃrüÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ ºÀtzÀ°è J¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ MzÀV¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¸À®ÄªÁV zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ:
1) ¥Éưøï PÀ¯Áåt PÉÃAzÀæ :-
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£ï DªÀgÀtzÀ°è ¥Éưøï PÀ¯Áåt PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¥Éưøï PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ mÉÊ®jAUï ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀįÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 15 mÉÊ®jAUï 01 gÉQì£ï ºÉÆ°AiÀÄĪÀ ªÉĶ£ïUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Éưøï PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
2) ªÁZÀ£Á®AiÀÄ ( ¯ÉʨÉæÃj) :-
f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ°è ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À eÁÕ£Á©üªÀÈ¢ÝUÉ ¥ÉưøÀÄ PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄļÀî ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
3)²PÀët ¸ÀºÁAiÀiÁxÀðªÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ :-
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ°è r¥ÉÆèêÀiÁ, EA¤AiÀÄjAUï ºÁUÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÁAiÀiÁxÀðªÁV ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ gÀÆ. 86,000-00 UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4)ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀiÁxÀðªÁV ªÀÄAdÆj¹zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À :-
F ªÀµÀðzÀ°è ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÁV ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉìUÁV ªÀiÁrzÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁwUÁV «£ÀAw¹ Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MlÄÖ gÀÆ. 16,960-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
5)C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ËPÀj ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ :-
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¥ÉÆ°¸ï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À PÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄzÉÝ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ°è MlÄÖ 4 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À PÀZÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. eÉõÀ×vÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É f¯ÉèAiÀÄ°è C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÁÛ §gÀ¯ÁVzÉ.
6) ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ oÁuÉUÀ¼ÀÄ :-
G¼Áî® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ°Ì oÁuÉUÀ¼À ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ «±ÁæAw UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ËZÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÉãÁ ¤UÀªÀÄ¢AzÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸À¢æ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ.
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ 1 ¦L gÀªÀjUÉ, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹¦L gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ¨É¼ÀÛAUÀr oÁuÉAiÀÄ 1 ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ 27 ¥ÉưøÀÄ ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉưøÀÄ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¤UÀªÀÄ EªÀjAzÀ ¤«Äð¸À®ànÖzÀÄÝ, F J¯Áè ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀ±ÀPÉÌ ºÀ¸ÀÛAvÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. G½zÀAvÉ §AmÁé¼À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ, PÉÆÃuÁeÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ÀÄ ¯Éʤ£À°è MlÄÖ 54 ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉưøÀÄ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¤UÀªÀÄ EªÀjAzÀ ¤ªÀiÁðtUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ°èzÉ.
2005-06£Éà ¸Á°£À°è ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß gÀÆ. 12 ®PÀë ªÉZÀÑzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉưøÀÄ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¤UÀªÀÄ EªÀjAzÀ ¤«Äð¸À¯ÁVzÀÄÝ, £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß F E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ.
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ r.J.Dgï. PÀZÉÃj DªÀgÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÉãÁ ¤UÀªÀÄzÀªÀjAzÀ gÀÆ. 14 ®PÀë ªÉZÀÑzÀ°è "ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À UÁågÉÃdÄ" ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ °AmÉ¯ï ¯ÉªÉ¯ï ºÀAvÀzÀ°èzÉ.
2005-06£Éà ¸Á°£À°è ¥ÉưøÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹ÛUÁV gÀÆ. 8,00,000-00 C£ÀÄzÁ£ÀªÀÅ ©qÀÄUÀqÉUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ°è gÀÆ. 5,00,000-00 ªÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£ï, gÀÆ. 65,000-00 G¼Áî® oÁuÉ, gÀÆ. 85,000-00 §d¥É oÁuÉ gÀÆ. 65,000-00 «lè oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 85,000-00 C£ÀÄzÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À zÀÄgÀ¹Û §UÉÎ RZÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7) DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É :-
¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®¸À QèµÀÖPÀgÀªÁVzÀÄÝ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ Hl G¥ÀZÁgÀ«®èzÉ gÁwæ ºÀUÀ®Ä C«gÀvÀªÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À eÉÆvÉ ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¥ÉưøÀjUÉ vÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåzÀ PÀqÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. F J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ JzÀÄj¸ÀĪÀAvÀºÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀgÀ ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄð ºÉaѸÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-2-2002 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ.
F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀPÉÌ zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ°è 1200 ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ PɼÀzÀeÉðAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À vÀ¯Á gÀÆ. 40 gÀAvÉ ¹¦L ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÝeÉðAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À 50 gÀÆ. £ÀAvÉ ªÀAwUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ®èzÉ CªÀgÀ ¥Àw/¥Àwß ºÁUÀÆ 21 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀgÀÄ gÁdåzÀ DAiÀÄÝ ¥Àæw¶ÖvÀ C±ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. aQvÉìAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉZÀѪÀ£ÀÄß F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¨sÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ zÀeÉðAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 338 d£ÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ MlÄÖ gÀÆ. 15,10,958-00 UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¨sÀj¸À¯ÁVzÉ.
¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/¹§âA¢UÀ¼À PÉëêÀiÁ©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ :-
¥ÀæzsÁ£À PÀZÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå ©.J¥sï/08/2000, ¢£ÁAPÀ: 10-01-2001gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½UÉ F f¯ÉèAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
1) ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀgÁzÁUÀ CªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV gÀÆ. 4,000-00 UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À PÉëêÀÄ ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ºÀt ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ªÀµÀðzÀ°è MlÄÖ 2 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀgÁVzÀÄÝ CªÀgÀ PÀÄlÄA§PÉÌ 8,000-00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÁßV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
2) ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½UÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉìUÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀµÀðzÀ°è MlÄÖ 96,658-00 gÀÆ. UÀ¼À zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
3) ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀ¯Áåt ¤¢üAiÀÄ°è F J¯Áè RZÀÄðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ J¸ï.©. CPËAmï£À°è gÀÆ. 36,631-53 ºÀt«gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ J¥sï.r. CPËAmï£À°è gÀÆ. 6,50,000-00 EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ F ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉìUÁV/PÀ£ÀßqÀPÀ Rjâ¸À®Ä ºÁUÀÆ ºÀ®Äè PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
4) f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ EgÀĪÀ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¸À«gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÉÃn EvÁÛUÀ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢gÀĪÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÉÃgÀªÁV ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Éè gÀªÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀªÀÄä¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß §UÉ ºÀj¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ JªÀÄÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸À¯ÁVzÉ.
To download photo click here

Mangalore North PS Murder Case Accused Arrested By DCIB

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁeï ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï §½ ¢£ÁAPÀ 26/27-03-2006gÀ gÁwæ ¥sÀÄmï¥Ávï£À°è ªÀÄ®VzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ PÀȵÁÚ£ÀAzÀ JA§ªÀgÀ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ NªÀð£À£ÀÄß zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ §A¢ü¸ÀĪÀ°è 0iÀıÀ¹é0iÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
F PÉÆ¯É DgÉÆæ PÉ.¦. ¥sÉÊd¯ï 27 ªÀµÀð vÀAzÉ : ºÀAgÀhÄ PÉÆÃAiÀÄ, PÀ°èPÉÆÃmÉ, PÉÃgÀ¼À JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. PÉ. w®PÀZÀAzÀæ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-04-2006 gÀAzÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §½ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. FvÀ£À PÀÆ®APÀĵÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ D ¢ªÀ¸À vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠸ÉÃjPÉÆqÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ ªÀÄ®VzÀݪÀgÀ Q¸ÉUÀ½AzÀ ¦Pï ¥ÁPÉmï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ E§âgÀÄ (ªÀÄÈvÀ PÀȵÁÚ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà wUÀj) JA§ªÀgÀÄ DPÉëæ¹zÁUÀ vÁªÀÅ F PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÉ0iÉÄà WÀl£É0iÀÄ°è ¨sÁV0iÀiÁVzÁÝ£É J£À߯ÁzÀ FvÀ£À E£ÉÆߧ⠸ÀºÀZÀgÀ£À §AzsÀ£ÀPÉÌ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.
FUÀ §A¢ü¹gÀĪÀ DgÉÆæ ¥sóÉÊdû¯ï F »AzÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀ°èPÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ f¯ÉèUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁAd ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è£À DgÉÆæ0iÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà FvÀ¤UÉ MAzÀÄ EAvÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £Áå0iÀiÁ®0iÀÄ¢AzÀ ²PÉë0iÀÄÆ DVgÀĪÀ «µÀ0iÀÄ vÀ¤SÉ0iÀÄ°è w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ C°è DvÀ£À zÀ¸ÀÛVj ¤0iÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹ £Áå0iÀiÁ®0iÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

To download photo click here