Thursday, January 31, 2008

Gambling Raid by DCIB: Seven Arrested, Rs.2,370 / seized

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 30/01/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ r.¹.L.©. ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J.r £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀrAiÀÄ PÀªÀįï PÁA¥ÉèPïì£À 1 £Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
 • ªÁ¸ÀÄ (63) ªÁ¸À: G½¥Áàr ºË¸ï, §¼ÀÄÌAeÉ, ªÀÄÆ°Ì
 • ®PÀëöät eÉÆìĸÀ (48) ªÁ¸À: ªÀÄAaPÉgÉ ºË¸ï, C¯ÉªÀÇgÀÄ, GqÀĦ
 • §²Ãgï (40) ªÁ¸À: ªÀiÁPÉÃðmï §½ ¸ÀAvÉPÀmÉÖ, ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr
 • PÀȵÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj (52) ªÁ¸À: PÉÆ¥Àà® ºË¸ï, ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr
 • ºÉZï.¨ÁªÁ (49) ªÁ¸À: ¸ÁUÀĺ˸ï, ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr
 • £ÁgÁAiÀÄt ¨É¼ÀÑqÀ (40) ªÁ¸À: ¹nd£ï UÁågÉÃeï£À §½, ºÀ¼ÉAiÀÄAUÀr
 • ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ (65) ªÁ¸À: ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¨ÉÆÃqï𠧽, ¥ÀqÀÄ¥ÀtA§ÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA§ªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀÆ¥ÁÄ 2,370/ £ÀUÀzÀÄ, 44 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄÆ°Ì ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹gÀĪÀÅzÁVzÉ.

Ganja Seized by DCIB

Ganja Seized by DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 31/01/2008 gÀAzÀÄ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀPÉÌ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ WÀlPÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J.r. £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AzÀgÀÄ GvÀÛgÀ zÀPÉÌAiÀÄ°è DmÉÆà jPÁë ¥ÁQðAUï §½AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ
 • CfÃeï @ C§Äݯï CfÃeï (30) ªÁ¸À: «Ä¹æAiÀiÁ ªÀÄAf¯ï, PÀ¸À¨Á ¨ÉAUÉæ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 15,000/ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 1.100 Q.UÁæA ºÀƨsÀjvÀ MtVzÀ UÁAeÁ ºÁUÀÆ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼À°è vÀÄA©zÀÝ 50 UÁæA £ÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Daily Crime Incidents for January 31, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Moodabidre Police Station. On 30/01/2008 in between 1100 hrs and 1600 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Leena Misquith (44) R/o Anaratta Puthige village Mangalore Taluk by removing the roof tiles and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 1000/ all in worth Rs. 76,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Bantwal Town Police Station. On 27/01/2008 in between 1100 hrs and 1120 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-6290 belonging to one Arun Nithin D’ Souza (31) R/o Kalayi Amtady village Bantwal Taluk that was parked at parking place of Sanman Bar & Restaurant at Bantwal Town. The motorcycle is worth Rs. 35,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 09

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 30/01/2008 at 1730 hrs on NH-17 at Panambur Mangalore one Kariyappa driver of Tanker bearing Reg. No. KA-19-B-3936 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Vasanthi (35) R/o 3 rd Block Katipalla village Mangalore Taluk a pedestian and caused her serious injuries. Further Vasanthi was admitted to Wenlock Hospital at Mangalore where she declared dead while under treatment on same day at 1945 hrs.
 • A case of Fatal road accident has been registered in Sullia Police Station. Where in one Akshatha has been declared dead while under treatment on 31/01/2008 at 0100 hrs. The said Akshatha was seriously injured by a bus in a road traffic accident on 22/01/2008 at 0910 hrs at Mithadka Aletti village Sullia Taluk and admitted to the A. J. Hospital at Mangalore. In this connection a case has been already registered in Sullia Police Station.

Non-Fatal: 07

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/01/2008 at 2015 hrs at Bendoor Mangalore one Jayaraja driver of car bearing Reg. No. KA-19-MD-2526 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Activa Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-V-1566. As a result Activa Honda scooter rider one Rebello M. S. (54) R/o near Platinum Talkies at Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 09/01/2008 at 1600 hrs at Bikarnakatte Mangalore one Ganesha rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-3246 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rajesh (30) R/o Shakthi Nagara Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 30/01/2008 at 0930 hrs at Sannapadavu Konaje village Mangalore Taluk one Sharif driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-5653 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Ashwini (13) R/o Pajiru village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 30/01/2008 at 1645 hrs at Moorukaveri junction Mennabettu village Mangalore Taluk one Kariya driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-B-9543 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-A-6498. As a result motorcycle rider Hariprasad and Sharath Kumar (27) R/o Seemanthuru village Mangalore Taluk pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 29/01/2008 at 2100 hrs at Handelu Puthige village Mangalore Taluk one Ganesha Pai driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-3723 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Tempo capsized. As a result Ramanatha Pai who was travelling in the said Tempo sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 30/01/2008 at 0900 hrs in front of Ullal Post office at Ullal Mangalore one Musthafa rider of Activa Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-W-7947 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Nazir U. B. (34) R/o Basthipadpu Ullal Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 30/01/2008 at 0830 hrs on NH-17 at Kulai village Mangalore Taluk one Dharma rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-4129 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Naveen Kishore (28) R/o Kulai village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 28/01/2008 at 1800 hrs accused Yogisha Prabhu and Rajesh Prabhu criminally restrained Shivaprasad (30) and his brother Shivananda R/o Lakshminagara Uppinangady Town and assaulted them by hand and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 30/01/2008 at 1930 hrs accused Sundara Naik, Sesamma, Appi and Jaya Naik criminally restrained one Vishwanatha (21) R/o Yeliyooru Alangaru Maninalkuru village Bantwal Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand. The motive seems to be that one Vishwanatha had earlier lodged a complaint against accused persons in Bantwal Rural Police Station.

Others: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with criminal force to deter public servant from discharge of his duty had been registered in Sullia Police Station. On 30/01/2008 at 0730 hrs accused Anil Rai, Anusuya, Ananda, Chandrashekara Kamath, Premalatha Shetty, Rajeevi Rai, Ismail, Vahida Ismail and Madhava Gowda forming into an unlawful assembly and criminally restrained Ravi Assistant Executive Engineer PWD Sullia Sub division Sullia Taluk and his staff and also abused them in filthy language while they are on duty on Puddottu- Bellare road at Peruvaje village Sullia Taluk.

Spl. And local laws: 02

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Woman Police Station. On 30/01/2008 at 1015 hrs WPI Women PS on rounds arrested one Sunitha (35) W/o Krishna R/o Kana Surathkal who was soliciting for prostitution at public place near Railway Station at Mangalore.
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Belthangady Police Station. On 30/01/2008 at 1710 hrs on credible information PSI Belthangady PS along with staff conducted a raid on open place near Sri Durgaparameshwari Temple at Nyathrpu village Belthangady Taluk and seized 32 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs.900/ by arresting one Prakash Rodrigo’s (21) R/o Kundalika Odinala village Belthangady Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 22/01/2008 at 1015 one Kavitha (29) R/o near New Chithra Talkies at Mangalore attempted to commit suicide by hanging in her house owing to personal problem. Further Kavitha was admitted to A. J. Hospital at Mangalore where she declared dead while under treatment on 29/01/2008 at 1810 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 321
Fine amounts collected: Rs.32, 300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, January 30, 2008

Stolen Mobile Phones Recovered by DCIB

DCIB mobile recoveredThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 30/01/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ r.¹.L.©. ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J.r. £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛ ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ gËAqïì PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉAlæ¯ï ªÀiÁPÀðmï §½AiÀÄ gÀÆ¥ÁªÁt avÀæªÀÄA¢gÀzÀ §½ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV
 • ¸À«ÄÃgï ºÀĸÉÊ£ï (23) vÀAzÉ: ¢. ªÀĺÀªÀÄäzï ¸À°ÃA ªÁ¸À: ¸ÉêÀAw UÀÄqÉØ, PÉÆgÀUÀdÓ£À PÀmÉÖAiÀÄ »A§¢ ¥ÉªÀÄð£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ.

DvÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ 7 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÁZï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 15,000/. F ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉAlæ¯ï ªÀiÁPÉðmï, ¥É°PÀì ¥ÉÊ §eÁgï, PÁgï¹ÖçÃmï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¦Pï¥ÁPÉmï ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛvÀj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
To download photo click here

Daily Crime Incidents for January 30, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case of Outraging the modesty of women, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Moodabidre Police Station. On 29/01/2008 at 900 hrs accused one Jockim Cerrao (35) R/o Paraneeru Kudripadavu Kallamundukuru village Mangalore Taluk outraged modesty of one Anitha Cerrao (35) W/o Cluster Cerrao R/o Paraneeru Kudripadavu Kallamundukuru village Mangalore Taluk by pulling her hand and abused her in filthy language near her house and assaulted her by hand and also gave life threat to her. The motive seems to be civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 29/01/2008 at 1815 hrs at Koiyuru cross Laila village Belthangady Taluk one Abdulla driver of Tanker bearing Reg. No. KA-05-AA-523 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Bajaj M80 scooter bearing Reg. No. KA-21-H-2473. Further Tanker driver lost control over his vehicle and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-485. As a result Abdul Azeez rider of Bajaj M80 scooter, Vasantha Gowda (22) R/o Kanyady village Belthangady Taluk, Aruna, Damodhara and Dinesha who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 28/01/2008 at 1315 hrs at Sankesha Koila village Puttur Taluk one Balakrisha Gowda driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9826 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Koosappa A. (35) R/o Peraje village Bantwal Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 29/01/2008 at 2030 hrs at Adkar Jalsoor village Sullia Taluk one Naveen driver of Tipper bearing Reg. No. KA-21-8624 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tractor bearing Reg. No. KA-21-T-63. As a result Balanethra (37) R/o Adkar Jalsoor village Sullia Taluk, Shivaprasad and Harisha who were traveling in the said Tractor sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 28/01/2008 at 1730 hrs at Kalleri Thaneerupantha village Belthangady Taluk accused Shivananda and Shivaprasad assaulted one Yogish Prabhu (36) R/o Ramanagara Puttur Town with iron rod owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. In between 26/01/2008 at 1830 hrs and 29/01/2008 at 0830 hrs one Krisha Gowda (24) R/o Kadapallaguri Badagamijaru village Mangalore Taluk committed suicide by jumping in to the well near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. On 29/01/2008 in between at 1000 hrs and 1630 hrs one unknown male dead body aged about 70 yrs was found near Primacy factory at Baikampady Mangalore. It seems to be a case of suicide by consuming poison.

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Belthangady Police Station. One Madhumathi (17) R/o Peruvalu Badagakajekaru village Bantwal Taluk who left her house on 29/01/2008 at 0830 hrs and did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 405
Fine amounts collected: Rs.34, 100/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, January 29, 2008

Daily Crime Incidents for January 29, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02
 • A case of MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. On 27/01/2008 in between 1430 hrs and 2000 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Passion motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-2676 belonging to one Shailesh Kumar (36) R/o Perla Ujire village Belthangady Taluk that was parked in front of Raghavendra Electricals at Ujire village Belthangady Taluk. The motorcycle is worth Rs. 20,000/.
 • A case of MV Theft has been registered in Sullia Police Station. On 22/01/2008 in between 1845 hrs and 1930 hrs some unknown culprits committed theft of a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-516 belonging to one Ravi Kumar (39) R/o Kanakamajalu village Sullia Taluk that was parked at Balemakki Sullia Town. The motorcycle is worth Rs. 22,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Criminal intimidation along with Outrage modesty of women has been registered in Belthangady Police Station. On 27/01/2008 at 1930 hrs accused Ramesh, Ananda and other two persons criminally trespassed into the land belonging to Yeliyamma (36) R/o Kalmaja village Belthangady Taluk and abused her in filthy language and assaulted her by hand and also tried to outrage her modesty by pulling her hand. They also assaulted Thangamma by hand who came to help Yeliyamma and also gave life threat to them. The motive seems to be civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 28/01/2008 at 1600 hrs on NH-17 at Pavanje village Mangalore Taluk one Arunkumar driver of Indica car bearing Reg. No. KA-20-ME-5445 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Vittala Amin (55) a pedestian and caused him serious injuries. Further Vittala Amin succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 28/01/2008 at 0845 hrs at Bejai Mangalore one Manohara Rai driver of jeep bearing Reg. No. KA-19-MD-1987 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Ibrahim (40) R/o Moodupadukodi village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 28/01/2008 at 1330 hrs in front of Ganeshpura Temple at Katipalla village Mangalore Taluk one Sathisha rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-4532 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Vasu Moolya B. (50) R/o Soorinje village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 26/01/2008 at 1330 hrs at Maravoor Mangalore one Nagayya Heremata rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-8349 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Kishore Sapaliga (49) R/o Kenjaru village Mangalore Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 28/01/2008 at 1630 hrs at Mannasanka Dharmasthala village Belthangady Taluk one Raju P. M. driver of Tanker bearing Reg. No. KA-19-B-4335 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an Indica car bearing Reg. No. KA-34-M-4586 driven by one Somashekara Gowda (26) R/o Sanganakallu village Bellary District. As a result car got damaged. No causalities reported.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 04

 • A case under Hurt has been registered in Mangalore South Police Station. On 28/01/2008 at 0725 hrs near Sate Bank at Mangalore accused driver and conductor of bus bearing Reg. No. KA-19-AC-5059 assaulted driver of another bus bearing Reg. No. KA-19-D-3001 by hand. The motive seems to be dispute over timing of the bus routes.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 27/01/2008 at 1930 hrs accused Yeliyamma and Thangamma Abhram criminally retained one Lakshmi (24) R/o Vidyanagara Kalmaja village Belthangady Taluk near her house and abused her in filthy language and assaulted her by hand. They also assaulted Shashikala by hand who came to help Lakshmi and also gave life threat to them. The motive seems to be civil dispute between them.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Puttur Town Police Station. On 27/01/2008 at 1430 hrs accused one Radhakrishna R/o Shanthigodu village Puttur Taluk abused one Mudara (45) R/o Pajirody Shanthigodu village Puttur Taluk in filthy language near his house and also assaulted him with stone. The motive seems to be trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Puttur Town Police Station. On 27/01/2008 at 1630 hrs accused one Mudara R/o Pajirody Shanthigodu village Puttur Taluk abused one Radhakrishna (19) R/o Olady Shanthigodu village Puttur Taluk in filthy language near his house and also assaulted him with stone. The motive seems to be trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 24/01/2008 at 0930 one Prakash D’ Souza (26) R/o Mooduperar village Mangalore Taluk attempted to commit suicide by consuming poison at Kuloor Padukodi village Mangalore Taluk owing to personal problem. Further Prakash D’ Souza was admitted to Wenlock Hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 28/01/2008 at 0230 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 30/12/2007 at 1500 hrs one Madhukara (35) R/o Alethoor Bantwal Town accidentally fell down from tree while cutting the branches of the tree and got seriously injured. Further he was admitted to Fr. Muller hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 27/01/2008 at 2320 hrs.

Missing Persons: 01

 • A case of Boy missing has been registered in Belthangady Police Station. One Lawrence Cyril Lobo (15) R/o Basavana Gudi Kukkala village Belthangady Taluk who went to School near his house on 24/01/2008 at 0900 hrs and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 588
Fine amounts collected: Rs.33, 400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, January 28, 2008

Daily Crime Incidents for January 28, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case of Attempt to commit Theft has been registered in Panambur Police Station. On 27/01/2008 in between 1022 hrs and 1210 hrs one Donatha Buthelo driver of lorry bearing Reg. No. KA-20-A-6647 and Ganesh Cleaner of said lorry attempted to committed theft of Aluminum Sheets (40 Kgs) of worth Rs. 4,000/ from the premise of MCF Factory and were caught with property by the Security Staff of MCF Factory Panambur and handed over to Panambur Police Station along with complaint.

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case of MV Theft has been registered in Moodabidre Police Station. In between 26/01/2008 at 1215 hrs and 0300 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-20-L-1557 belonging to one Shashikara Moolya (31) R/o Nitte village Karkala Taluk that was parked at Kadalkere Marpadki village Mangalore Taluk.
 • A case of MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. In between 27/01/2008 at 2200 hrs and 28/01/2008 at 0700 hrs some unknown culprits committed theft of a Tata Indica car bearing Reg. No. KA-17-M-6291 belonging to one Dr. Prashanth K. B. R/o Davanagere District that was parked at parking place of Hotel Mavanthoor at Ujire Town Belthangady Taluk. The car is worth Rs. 4,00,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Subramanya Police Station. On 26/01/2008 at 1800 hrs accused one Karunakara abused one Vanajakshi (38) R/o Nagathirtha Kuthkanja village Sullia Taluk in filthy language and assaulted her with wooden stick. The motive seems to be civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Mangalore East Police Station. On 19/01/2008 at 1330 hrs at Balmatta Mangalore one unknown rider of scooter bearing Reg. No. KA-19-747 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against to the pedestrians Gopala (40) R/o Panambur Mangalore and Lambhodhara and caused them simple injuries. The scooter rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Ullal Police Station. On 27/01/2008 at 2100 hrs on NH 17 at Thokkuttu Ullal Mangalore one unknown driver of Maruti car bearing Reg. No. KL-60-6386 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-529 from behind. As a result motorcycle rider Hemachanddra B. (49) R/o Ambikaroad Someshwara village Mangalore Taluk and Hemalatha and Vishak pillion riders of said motorcycle sustained simple injuries. The Maruti car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 26/01/2008 at 1445 hrs on NH-17 in front of Sri Durgaparameshwari Temple at Bappanadu village Mangalore Taluk one Gracy Putardo rider of Active Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-U-2184 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-236. As a result motorcycle rider Prakash and Gracy Putardo rider of Active Honda scooter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/01/2008 at 0845 hrs at Nejikaru Karaya village Belthangady Taluk one Prasanna driver of jeep bearing Reg. No. KA-21-M-423 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-8428. As a result auto rickshaw driver one Basheer (32) R/o Uppinangady Town Puttur Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident as been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/01/2008 at 1730 hrs at Uggabettu Bambila Kavalapadoor village Bantwal Taluk one Ahammed Bhava driver of Tipper bearing Reg. No. TN-50-D-3929 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a shop belonging to one Umesh Shetty (40). Further Tipper driver lost control over his vehicle and due vehicle capsized. As a result Tipper driver one Ahammed Bhava sustained simple injuries and the shop also got damaged. The damage is caused about Rs. 50,000/.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Subramanya Police Station. On 26/01/2008 at 1845 hrs accused Vanajakshi and Jayashree abused Karunakara N. (27) and his wife R/o Nagathirtha Kuthkanja village Sullia Taluk in filthy language and assaulted them with wooden stick. The motive seems to be civil dispute between them.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 235
Fine amounts collected: Rs.14, 500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, January 27, 2008

Daily Crime Incidents for January 27, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 25/01/2008 at 1915 hrs in front bus stand at Urwastores Mangalore one driver of bus Root No.13D drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Anil (20) R/o Madikeri Kodagu district a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 24/01/2008 at 0915 hrs at Chembugudde Permannur village Mangalore Taluk one Ashoka driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-9761 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Latha (31) R/o Prashanthnagara Permannur village Mangalore and Yashoda who were traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/01/2008 at 1730 hrs on NH 48 at B.C. road Bantwal Town one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-3339 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Lalitha (66) R/o Navoor village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Copyright Act has been registered in Mangalore North Police Station. On 26/01/2008 at 1115 hrs on credible information PI Mangalore North PS along with staff conducted a raid at a petty stall at Hampankatta Mangalore and seized duplicate 550 CDs of T-Series company by arresting Nasir (19) R/o Ramakunja village Puttur Taluk and Khadar (42) R/o Munnur village Mangalore. The seized property is worth Rs. 60,000/.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 26/01/2008 at 1930 hrs one Babu Naik (42) R/o Kuntalapalke Mundaje village Belthnagady Taluk accidentally slipped into a well while walking near his house and died due to drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 275
Fine amounts collected: Rs.18, 300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, January 26, 2008

Monthly SC/ST Meeting On 27th January 08

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 27/01/2008 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Daily Crime Incidents for January 26, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. In between 22/01/2008 and 23/01/2008 some unknown culprits gained entry into the house belonging to Sapna Bangera R/o Paduperara village Mangalore by breaking the door lock and committed theft of a Fridge of worth Rs. 4,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case under Ordinary Theft has been registered in Urwa Police Station. On the intervening night of 24-25/01/2008 some unknown culprits committed theft of Aluminum vessels belonging to one Kamalaksha (58) R/o Kapikadu Bejai Mangalore that was kept near his house. The stolen property is worth Rs. 4,254/.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Barke Police Station. On 22/01/2008 in between 1600 hrs and 1800 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-7464 belonging to one Premananda (36) R/o Shakthinagara Mangalore that was parked at parking place of Mangalore City Corporation at Lalbagh Mangalore.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 07

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 26/01/2008 at 0615 hrs on NH 17 at Jappinamogaru Mangalore one Devaraj driver of Maurti omni car bearing Reg. No. KA-01-M-7012 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an electric pole. As a result driver of Maruti omini Devaraj Sanjay, Pramod, Rajesh, Berendar, Sudhir, Ravi, Prasad Achar, who were traveling in the Maruti omni car sustained serious injuries and died on the spot. Further Munna, Arjun and Sathyendra Kumar who were traveling in the said Maruti omni sustained grievous injuries.

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 25/01/2008 at 1700 hrs at Bejai Mangalore one Alwin driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-8540 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against pedestrians Sunil, Shashidhara and Nagaraja and caused them grievous injuries. Further auto rickshaw driver lost control over his vehicle and dashed against an iron pole. As a result auto rickshaw rider also sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 24/01/2008 at 1900 hrs at Deralakatte Mangalore one Vijaya rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-3555 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-6227 driven by one Ramesh Moolya (45) R/o Nithyanandanagara Belma village Mangalore Taluk. As a result riders and pillion riders of both motorcycles sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kavoor Police Station. On 25/01/2008 at 1030 hrs at Pacchanady cross Mangalore one Ashraf driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-A-697 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-210. As a result Vittal Shettigar (62) R/o Kavoor Mangalore driver of auto rickshaw and a passenger who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 24/01/2008 at 0030 hrs at Loretopadavu Bantwal Town one Mohana driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-D-1957 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due vehicle capsized. As a result one Shantharama Rai who was traveling in the said lorry sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 24/01/2008 at 1500 hrs in front of Govt. hospital at Sullia Town one Bhuvanendra rider of new Pulsar motorcycle drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shakunthaladevi (29) R/o Sullia Town a pedestrian and caused her simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due vehicle capsized. As a result one Bhuvanendra rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 23/01/2008 at 1130 hrs at Boodujalu Kokkada village Belthangady Taluk one unknown driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-9513 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tempo traveler bearing Reg. No. KA-02-C-6640 driven by one Shivakumar M. (23) R/o Chennahalli Bangalore. As a result two pessanger who were traveling in the said Tempo traveler sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Kadaba Police Station. One Sowmya M.S. (23) R/o Maruvathal Perabe village Puttur Taluk left her on 17/01/2008 at 1000 hrs and did not return her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 383
Fine amounts collected: Rs.30, 900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, January 25, 2008

Daily Crime Incidents for January 25, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 23/01/2008 at 1500 hrs accused one Narayana abused his wife one Nalini (27) R/o Kalpada Kodiyala village Sullia Taluk in filthy language in her house and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 24/01/2008 at 1130 hrs on NH 17 at Kottara Mangalore one Ravi driver of bus bearing Reg. KA-20-B-2950 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-1069, which was parked at roadside. As a result one Abdul Ali J. B. (26) R/o Gurupura Mulur village Mangalore Taluk driver of said tempo sustained him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 10/01/2008 at 0900 hrs at Yeyyadi Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-2209 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Prakasha R/o Shivanagara Pachanadi Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 22/01/2008 at 1400 hrs on NH 48 at Naguri Mangalore one Toufique rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-1969 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tipper bearing Reg. No. KL-9-L-5888 driven by one Abdul Majeed (25) R/o Kotekar Mangalore Taluk. As a result motorcycle rider Toufique and pillion rider of said motorcycle Shivaprasad sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 24/01/2008 at 0900 hrs at Nanthoor Mangalore accused one Anthony abused one Naveen (25) R/o Kudupu Mangalore in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. In between 23/01/2008 at 0745 hrs one Sandeep R/o Bokkapattna Mangalore committed suicide by jumping into Gurupura river at Kulur Mangalore owing to health problem and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/01/2008 in between 0800 hrs and 1030 hrs one Jaison (26) R/o Udane Shirady Puttur Taluk committed suicide by hanging in his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/01/2008 in between 0800 hrs and 1030 hrs one Umesh Gowda (38) R/o Nidle village Belthangady Taluk while cutting the wooden logs in the farm belonging to Krishnayya R/o Kevula Nidle village Belthnagady Taluk got serious injuries and he succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Missing Persons: Nil

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 414
Fine amounts collected: Rs.29, 300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, January 24, 2008

Illegal Arrack seized in Konaje

On 23/01/2008 at 1400 hrs on cridible information ASI Konaje PS along with staff conducted a raid on at Nethilapadavu Naringana village Bantwal Taluk and seized a Sachet manufacturing machine, 4500 sachets of arrack and other raw material. On seeing the police team, accused Guruprasad Shetty @ Annu, Aravinda @ Annu and Abukkar Sidque who were managed to escape from the place.

Total worth of porpetry seized is Rs. 1,52,500/

In this connection, a case has been registered in Konaje PS under Karnataka Excise Act.

Daily Crime Incidents for January 24, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/01/2008

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 23/01/2008 at 0545 hrs at Kayargoli junction Kurnadu village Bantwal Taluk one Sathyaprakash driver of bus bearing Reg. KA-19-AD-3335 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Abdul Rahiman (25) R/o Boliyaru Mangalore a pedestrian and caused her simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 21/01/2008 at 1600 hrs at Vittal Town Bantwal Taluk one Dhananjaya rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-7969 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Neela @ Neelammma R/o Narikombu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Criminal restraint, Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/01/2008 at 1600 hrs accused one Arun criminally restrained one Sathisha (30) R/o Akashbhavana Mangalore near C V Nayak hall at Mangalore and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him. The motive seems to be financial dispute between them.
 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Ullal Police Station. On 22/01/2008 at 2230 hrs accused Cypriyan D’Souza, Roshan, Colin and another one criminally trespassed into the premise of house belonging one Clement D’Souza (54) R/o Jeppina Mogeru Mangalore and abused him in filthy language and also assaulted him by hand and with wooden stick owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Intentional insult with intent to provoke breach of the peace has been registered in Bantwal Town Police Station. On 23/01/2008 at 1445 hrs accused Rathan Devadiga and Nithin Kumar criminally restrained one Siraj Hussian near Govt. Hospital at Bantwal Town and assaulted him by hand. They also assaulted Mohammad Nasif (16) R/o Kelaginapete Bantwal Town by hand who came to help Siraj owing to trivial.

Others: 02

 • A case under Mischief by fire with intent to damage has been registered in Mangalore Rural Police Station. On the intervening night of 21-22/01/2008 accused Girish and another one allegedly set fire to two motorcycles bearing Reg. No. KA-19-R-4195 belonging to Prakash Kadri R/o Bondel Mangalore and another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-3284 belonging to Pakirappa. The Motive seems to be personal enmity between accused and Prakash. The damage caused is about 23,000/.
 • A case under Causing death due to negligence (sec 304 A) along with grievous hurt has been registered in Kavoor Police Station. On 23/01/2008 at 1100 hrs at Kottara Derebailu Mangalore Chenappa, Dinesha, Purushothama sustained serious injuries when the mud wall where they were working accidentally collapsed over them due to the negligence of Shashiraj, Arun Cuvellho and Henry Menezes. Where in one Dinesh succumbed to his injuries and died on the spot.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 270
Fine amounts collected: Rs.21, 300/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, January 23, 2008

Theft Property Recoverd By Mangalore North PS

Theft Property Recoverd By Mangalore North PS

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 23/01/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà GªÉÄñï.f.±ÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊAzÀÆgï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ n.±Àmïð zsÀj¹zÀ ªÀåQÛ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ vÀPÀët PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁV PÉêÀ® 1 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è F C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀªÀAw PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ §½ §A¢ü¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀ£À ¸Áé¢üãÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀëPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ¨É¯ÉAiÀÄ 2 ZÉÊ£ï, 1 £ÉPÉè¸ï ºÁUÀÆ 2 GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ ºÀjºÀgÀ vÁ®ÆQ£À £ÀA¢UÀÄrAiÀÄ NAPÁgÀAiÀÄå£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæAiÀÄå (30) JAzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ. F a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ AiÉÄAiÀiÁår ªÉÄÃj»¯ï£À°è vÁ£ÀÄ PÉ®¸ÀQÌzÀÝ ¥sÉ°Pïì ¯ÉÆèÉÆgÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. F ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÁªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ «ZÁj¹zÁUÀ F PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt ¢£ÁAPÀ: 22/01/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÁªÀÇgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVvÀÄÛ. ZÀAzÀæAiÀÄå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÃj »¯ï£À ¥sÉ°Pïì ¯ÉÆèÉÆgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌzÀÄÝ, wAUÀ½UÉ 3,900/ gÀÆ ¸ÀA§¼À ºÁUÀÆ Hl ªÀ¸Àw GavÀªÁV ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. ¥sÉ°Pïì ¯ÉÆèÉÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àwß, ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉÆúÁ, PÀvÁgï£À°èzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÉ°PïìgÀªÀgÀ £Á¢¤ jÃmÁ r'¸ÉÆÃeÁ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ. 2007 gÀ r¸ÉA§gï ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°è ¥sÉ°Pïì ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥Àwß HjUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÀAvÉ EzÀÝ ZÀAzÀæAiÀÄå ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À qÉæ¹ìAUï mÉç¯ï£À qÁæªÀgï£À°èzÀÝ a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝ.

¥sÉ°PïìgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀAzÀæAiÀÄå vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀÄæ JAzÀÆ, HgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉÆArzÀÝ. ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ 24 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÁzÀ a£ÁߨsÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±À²PÁAvï, ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, zÁªÉÆÃzÀgÀ PÉ, ¥Àæ«Ãuï JA, gÁeÁgÁªÀÄ PÉ, ªÀÄtÂPÀAoÀ, ªÉÆúÀ£ï PÉ.« ºÁUÀÆ ¨Á®PÀȵÀÚgÀªÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.ªÀÄ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀªÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À ¥sÉÆÃmÉÆà ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÁ ¥ÀæPÀl£ÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ¯Éà w½¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here

Daily Crime Incidents for January 23, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/01/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Sullia Police Station. In between 10/01/2008 and 14/01/2008 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Abdul Basheer R/o Adkaru Jalsuru village Sullia Taluk by breaking the front door lock and committed theft of a Codeless phone, silver ornaments and other household articles all in worth Rs. 15,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Cheating along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station where in it is alleged that accused one Madhava (21) R/o Ajjinadka Dolpady village Puttur Taluk had sexual intimacy with one Eighteen year old girl of Ajjinadka Dolpady village Puttur Taluk by promising to marry her. There upon he refused to marry her and cheated her and also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 22/01/2008 at 1600 hrs at Kakeyna Laila village Belthangady Taluk one unknown driver of Matador vehicle bearing Reg. No. KA-19-5584 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-6568. As a result motorcycle rider and Srinivasa (30) R/o Kaliya village Belthangady Taluk pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries. The Matador vehicle driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Sullia Police Station. On 22/01/2008 at 0910 hrs at Mithadka Aletti village Sullia Taluk one Akshatha passenger of the bus bearing Reg. No. KA-19-7788 while getting down from the bus, the driver of bus moved the bus in a negligent manner due which she fell down from the bus and sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 22/01/2008 at 1630 hrs accused Deepak M. B, Vinaya, Kanti @ Sharif and others forming into an unlawful assembly in the premises of KVG College Sullia Town and abused Avinash (21) R/o Sakleshpura Taluk Hassan District, Hariprasad and Ajith in filthy language and assaulted them with wooden stick and also gave life threat to them owing to trivial issue.

Hurts: 03

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 21/01/2008 at 0815 hrs accused Vishwanatha Gowda assaulted one Yathish Kumar (32) R/o Kukkamajalu Kodiyala village Sullia Taluk with knife near his house and also gave life threat to him. The Motive seems to be civil dispute between them.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 22/01/2008 at 1730 hrs at Kurunjibhag Sullia Town accused Avinash, Hariprasad, Anandamoorthi, Ajith and others abused Ayantha K. (19) R/o Kasaragod District Kerala State and Ashwath in filthy language and assaulted them with wooden stick and with stone and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station. On 21/01/2008 at 0730 hrs at Bailangady Kaniyuru village Puttur Taluk accused one Vishwanatha Gowda (62) abused one Abdul Khadar (60) R/o Kodimbala village Puttur Taluk in filthy language and assaulted him with sickle and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 04

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 21/01/2008 in between 2045 hrs and 2130 hrs one Umesha Gowda (30) R/o Paleppady Ivarnadu village Sullia Taluk attempted to commit suicide by consuming poison near his house owing to financial problem. Further Umesha Gowda was admitted to Govt. hospital at Sullia where he declared dead while under treatment on same day at 2310 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 22/01/2008 in between 0830 hrs and 1600 hrs one Vinayachandra (23) R/o Chathrappady Guthigaru village Sullia Taluk accidentally slipped into the Urumbi river at Guthigaru village Sullia Taluk while taking bath and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 21/01/2008 in between 0900 hrs and 1700 hrs one Dharmapala (55) R/o Patthelu Yadamangala village Sullia Taluk committed suicide by hanging in his house owing to financial problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 22/01/2008 at 1400 hrs one Chennappa Gowda (45) R/o Mulimajalu Kadaba village Puttur Taluk committed suicide by hanging in his house owing to health problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Boy missing has been registered in Belthangady Police Station. one Punith Kumar (18) R/o Shivajinagara Ujire village Belthangady Taluk went to Karavara on 16/01/2008 at 1030 hrs and did not return to his room there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 252
Fine amounts collected: Rs.15, 600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, January 22, 2008

Daily Crime Incidents for January 22, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/01/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01
 • A case under Servant theft has been registered in Kavoor Police Station. In between 20/01/2008 and 21/01/2008 at 0930 hrs one Chandra R/o Shimoga district who was working as a housemaid in the house of one Stepny Lobo R/o Mary Hill Derebail village Mangalore Taluk committed theft of gold ornaments from the same house. The stolen property is worth Rs. 1,00,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 03

 • A case under Cruelty by husband and his relatives, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Criminal intimidation along with Dowry Prohibition Act has been registered in Ullal Police Station on the complaint of one Bifathima (38) W/o Abdul Azeez R/o Azadnagara Masthikatte Ullal Mangalore. In the complaint it is alleged that accused Abdul Azeez (husband) and his relatives Bifathima, Jameela and Azeez B. gave physical and mental harassment to Bifathima to bring more dowry and assaulted her by hand and they also gave life threat to her.
 • A case under Cruelty by husband along with Abetment of suicide has been registered in Kavoor Police Station on the complaint of one Padmanabha (44) R/o Soora Navoor village Bantwal Taluk. In the complaint it is alleged that accused Ravi @ Sundara R/o Moodushedde Mangalore gave physical and mental harassment to one Umavathi @ Uma W/o Ravi @ Sundara R/o Shivanagara Moodushedde Mangalore to bring more dowry due to which on 20/01/2008 she was committed suicide by committed suicide by hanging in her house.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/01/2008 at 1100 hrs accused one Bhaskara Poojary abused one Varija (54) W/o Devappa Poojary R/o Dhanupooje Ammunje village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted her with sickle near her house. The motive seems to be to civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 21/01/2008 at 0900 hrs at Clock Tower Mangalore one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-Q-3569 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Khaza Bhasha (15) R/o Mangalore a pedestrian and caused him grievous injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Mischief causing damage along with Criminal intimidation has been registered in Bajpe Police Station. On 21/01/2008 at 2100 hrs accused Basheer, Mohammed and Elias criminally trespassed into the premises of house belonging to Mohammed Sadhique R/o Suralpady Badagulippady village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and damaged house by breaking the window glass and also gave life threat to him. The motive seems to be that Mohammed Sadhiq had earlier lodged a complaint against Basheer, Mohammed and Elias in Bajpe Police Station.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bajpe Police Station. On 21/01/2008 at 2100 hrs accused Mohammed Sadhique and Abdul Azeez criminally retained one Mohammed Elias (56) R/o Suralpady Badagulippady village Mangalore Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 18/01/2008 at 0900 hrs accused Sridhara Gowda, Victor D’ Cunha and Sridhara Gowda criminally retained one Ramesh Poojary at Sudegundi Nada village Belthangady Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Bajpe Police Station. On 21/01/2008 at 2030 hrs on credible information PSI Bajpe PS along with staff conducted a raid on open place near Palke Bus stand at Badagayadapadavu village Mangalore Taluk and seized 24 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs.750/ by arresting one Rukkayya Shetty who was selling these liquor bottles illegally there.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. In between 19/01/2008 at 1000 hrs and 21/01/2008 at 1530 hrs one Karunakara R/o Balike Adyaru village Mangalore Taluk accidentally slipped into the Nethravathi river at Adyaru village Mangalore Taluk while taking bath and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 12/01/2008 at 1200 one Damodhara Poojary (42) R/o Kavoor Mangalore attempted to commit suicide by consuming poison in his house owing to personal problem. Further Damodhara Poojary was admitted to Wenlock Hospital at Mangalore where he declared dead while under treatment on 21/01/2008 at 1015 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 298
Fine amounts collected: Rs.22, 400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, January 21, 2008

Autorikshaw along with Gas Cylinder Siezed by Mangalore North Police

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

F ¢£À 21/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è CmÉÆÃjPÁë¢AzÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ

 • ¸ÀA²Ãgï(19) ªÁ¸À: PÁ£ÁðqÀÄ PÉÃj ªÀÄÆ°Ì JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß §AzÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ©Ã© C¯Á© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §A¢ü¹

DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40800/= gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ CmÉÆÃjPÁë ºÁUÀÆ UÁå¸ï ¹°AqÀgÉÆAzÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è KA 19-A- 6851 £Éà CmÉÆÃjPÁëzÀ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀÄqÀÄA©»vÀÄè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ CmÉÆÃjPÁëªÉÇAzÀjAzÀ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20/01/2008 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ.
F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ oÁuÁ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï GªÉÄñï.f.±ÉÃmï ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊAzÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

To download photo Click Here

Daily Crime Incidents for January 21, 2008.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/01/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Surathkal Police Station. In between 19/01/2008 at 2400 hrs and 20/01/2008 at 0530 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Alies Kotian (33) R/o Chokkabettu Katipalla village Mangalore Taluk by breaking back door lock and committed theft of gold ornaments and a Wrist watch all in worth Rs. 1,10,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft:01

 • A case of MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. On 20/01/2008 in between 1930 and 2000 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-K-4193 belonging to one Binukumar S. (31) R/o Kiriyady Ujire village Belthangady Taluk that was parked in the premise of Sri Janardhana Swami Temple at Ujere village Belthangady Taluk. The motorcycle is worth Rs.20,000 /.

Crime against Women: 02

 • A case under Rioting, House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Mischief of causing damage has been registered in Ullal Police Station. On 20/01/2008 at 0900 hrs accused Elias, Badru, Aziz, Rahamath, Lathief, Farooq and other persons forming into an unlawful assembly and criminally trespassed into the house belonging to one Fathima B. (35) W/o Umarabba R/o Basthipadpu Ullal Mangalore and abused her in filthy language and damaged the house by breaking the wall and roof tiles owing to civil dispute. The damage is caused about Rs. 50,000/.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 20/01/2008 at 0850 hrs accused one Aithappa Naik abused one Seetha M. (26) R/o Murungi Balnadu village Puttur Taluk near her house in filthy language and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 20/01/2008 at 1900 hrs on NH-13 Thenkayedapadavu village Mangalore Taluk one Mubharak rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-0021 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Samaraja (21) a pedestrian and caused him simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result Nizamuddin R/o Addur village Mangalore Taluk pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further he was admitted to SCS hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on 20/01/2008 at 2300 hrs.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/01/2008 at 0530 hrs on NH-48 Paravarakutia Shirady village Puttur Taluk one Rajesh driver of Swaraj Mazda Van bearing Reg. No. KA-09-A-9630 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Swaraj Mazda Van capsized. As a result Jayamma (57) R/o K. R. Puram Hassan District, Ravi (26) R/o Mysore District, Chikkamalle Gowda and other passengers who were traveling in the said Van sustained serious injuries. Further Jayamma succumbed to her injuries while on the way to hospital. The driver of van escaped from the place leaving his vehicle.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 20/01/2008 at 0710 hrs at Bunts Hostel Mangalore one driver of Tipper bearing Reg. No. KA-19-B-6662 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-P-1430. As a result one Dr. Keshava Bhat E. (68) R/o Balmatta Mangalore driver of a car sustained simple injuries and the car also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 19/01/2008 at 1645 hrs at Kalladpu Kumpadavu village Mangalore Taluk one Amarnatha Shetty driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-5836 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Mahabala Naik (34) and Udaya Naik (18) who were traveling in the said auto rickshaw sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Hurt along with Attempt to murder has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 19/01/2008 at 2000 hrs at Kambettu Bondanthila village Mangalore Taluk accused Pushaparaj and Jeevan attempted to kill Parikshith (19) R/o Permanki Ulaibettu village Mangalore Taluk and Kishore by assaulting them with knife. The motive seems to be financial dispute.

Riots: 02

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Mischief of causing damage, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 20/01/2008 at 2315 hrs accused Sadiq, Ashraf, Majeed, Siddiq and Imthiyaz forming into an unlawful assembly with deadly weapons and abused one Sathisha (22) R/o Kalayi Ammunje village Bantwal Taluk near his house in filthy language and assaulted him with wooden stick. They also assaulted Venugopala, Manoj and Vivek with stone who came to help Sathisha and damaged the house by pelting stone and also gave life threat to them owing to trivial issue.
 • A case under Rioting, Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 20/01/2008 at 2145 hrs at Kalayi Ammunje village Bantwal Taluk accused Venugopal, Sathisha, Manjunatha, Shekara and Babu forming into an unlawful assembly and criminally restrained one Abdul Hakeem (26) R/o Malluru village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kadaba Police Station. On 18/01/2008 at 2100 hrs accused Nagappa Gowda and Shafi abused one Balappa A.B. (40) R/o Alankaru village Puttur Taluk near his house in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report:01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 20/01/2008 in between 1200 hrs and 1400 hrs one Uma @ Umavathi (25) W/o Ravi @ Sundara Poojary R/o Shivanagara Moodushedde Mangalore committed suicide by hanging in her house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 214
Fine amounts collected: Rs.10, 400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Illegal Arrack seized by DCIB

DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 21/01/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ r.¹.L.© ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J.r. £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ PÉÊgÀAUÀ¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀgÀ¥ÀzÀªÀÅ JA§°è PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ G®èAX¹ ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ JA.©. C¨Áâ¸ï (32) ªÁ¸À: »gÉçAqÁr UÁæªÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55,775/ ¨É¯ÉAiÀÄ 100 JA.J¯ï£À 4,850 ¸ÁgÁ¬Ä ¸ÁZÉmï ºÁUÀÆ ¸ÁUÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ªÀÄ»ÃAzÀæ fÃ¥ÀÄ KA-12-M-2394 £ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀPÀvÀÄÛ¯Áè @ ¸ÁzÀPï ºÁUÀÆ ±À² JA§ªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å CAzÁdÄ gÀÆ 1,05,775/ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ PÉÆuÁeÉ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To Download photo click here

Traffic Diversion in view of Guruvandana Procession

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 22/01/2008gÀAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß 4-00UÀAmÉÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ²æà gÁªÀÄPÉëÃvÀæ ¤vÁå£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ, E°èAiÀÄ DvÁä£ÀAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ UÀÄgÀĪÀAzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï¤AzÀ ««zsÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀt, mÁå¨ÉÆèà ¸À»vÀªÁV ¸Áé«ÄÃfAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀgÉvÀgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ, ¸À¢æ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ PÀAPÀ£Ár ºÀ¼É gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁV PÀAPÀ£Ár ªÀÈvÀÛ-¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛ-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ ªÀÈvÀÛ-J.©.±ÉnÖ ªÀÈvÀÛ¢AzÁV PÉÃAzÀæ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20jAzÀ 30 ¸Á«gÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¤jÃPÉë EzÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀåvÀåAiÀĪÁUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ

PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ªÁºÀ£À ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ:-
 • «lè-§AmÁé¼À-¨É¼ÀÛAUÀr-ªÀÄrPÉÃj-¸ÀļÀå-¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ-PÀqÀ§-¥sÀgÀAV¥ÉÃmÉ-CqÁågï-PÀtÆÚgÀÄ-£ÁUÀÄj-¥Àrïï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï-PÀgÁªÀ½ ªÀÈvÀÛ-¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ï ªÀÈvÀÛ-ªÀÄ°èPÀmÉÖ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ¯ÁèV §AzÀÄ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ.
 • ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ «lè-§AmÁé¼À-¨É¼ÀÛAUÀr-ªÀÄrPÉÃj-¸ÀļÀå-¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ-PÀqÀ§-¥sÀgÀAV¥ÉÃmÉ-CqÁågï-PÀtÆÚgÀÄ-£ÁUÀÄj-¥ÀrÃ¯ï ºÁzÀĺÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÀnÖ-²ªÀ¨sÁUï £ÀAvÀÆgÀÄ-¥ÀA¥ïªÉ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 • PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, vÀ®¥Ár, G¼Áî®, PÉÆuÁeÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁPÁ½¥ÀqÀÄà ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ.
 • ¸ÀÄgÀvÀ̯ï PÀqɬÄAzÀ-ªÀÄAUÁ¼ÁzÉë PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ¹n §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ PÉ.¦.n -¥ÀzÀªÀÅ-£ÀAvÀÆgÀÄ-¥ÀA¥ïªÉ¯ï ªÀĺÁPÁ½¥ÀqÀÄà ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëUÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖÄAzÀ ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛUÉ J¯Áè vÀgÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉ¢ü¸À¯ÁVzÉ.
 • ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¦«J¸ï PÀqÉUÉ ºÁzÀĺÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-PÉ.J¸ï.Dgï. gÀ¸ÉÛÄAzÁV ¦«J¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ¸À¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÀAPÀ£Ár ªÀÈvÀÛ¢AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV ªÉ¯É¤ìAiÀiÁ- ²æà ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ gÉƸÁjAiÉÆà gÀ¸ÉÛ, N¯ïØ PÉAmï gÀ¸ÉÛ, £ÉºÀgÀÆ ªÀÈvÀÛ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ°è ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÁPïð ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ¯Éà d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉà «£ÀB PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀAvÉ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

Sunday, January 20, 2008

Daily Crime Incidents for January 20, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/01/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 02
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 19/01/2008 at 1930 hrs at Kalpane Kulashekara Mangalore one Umesh rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-6738 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one unknown male pedestrian and caused him grievous injuries. Further he was admitted to Wenlock hospital at Mangalore where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day 2000 hrs.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station where in one Hilda D’ Souza (72) R/o Bangrakulur Kulur Mangalore declared dead while under treatment on 19/01/2008 at 1930 hrs. The said Hilda D’Souza was seriously injured by motorcycle in a road traffic accident on 15/01/2008 at 1930 hrs at Naganakatte Permannur village Mangalore Taluk and admitted to Fr. Muller hospital at Mangalore. In this connection a case has already been registered in Ullal Police Station.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 19/01/2008 at 1200 hrs at Kallapu Permannur village Mangalore Taluk one driver of Tipper bearing Reg. No. KA-02-T-5286 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-1249. As a result motorcycle Kitabulla (30) R/o Lucknow Uttar Pradesh State and Hariram pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 18/01/2008 at 1930 hrs near Aruna Talkies at Puttur Town one Manohara M. rider of motorcycle KA-21-J-5889 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Narayana Saliyan (55) R/o Ariyapu village Puttur Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Mischief of causing damage along with Criminal intimidation has been registered in Moodabidre Police Station. On 18/01/2008 at 2200 hrs accused Sathish Karkera, Nagesha Poojary, Dinesha, Suresha and 25 others persons forming into an unlawful assembly and damaged the house belonging to one Rajamma R/o Umiukku Panapila village Mangalore Taluk and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Hurts: 04

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 17/01/2008 at 1535 hrs accused Bhavani Shankra, Rithesh and Bharathesh criminally restrained an auto rickshaw near Krishna Bhavana Circle at Mangalore and abused one Nagaraj (30) R/o Pumpwell Mangalore driver of said auto rickshaw in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Konaje Police Station. On 19/01/2008 at 1730 hrs accused Soukath Ali and Mohammed @ Mammu came in a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-4265 and criminally restrained one Haneef (27) R/o Manjanady village Mangalore Taluk at Derlakatte Belma village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 19/01/2008 at 2130 hrs accused Vishwa and other two persons criminally restrained Mohammed Thousif (20) R/o Farangipete Pudu village Bantwal Taluk and Mohammed Althaf near their house and abused them in filthy language and assaulted them by hand owing to trivial issue.
 • A case under Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 19/01/2008 at 1200 hrs at Punkedottu Nada village Belthangady Taluk accused one Ladro D’Souza assaulted one Inas D’Souza R/o Punkedottu Nada village Belthangady Taluk with iron rod. The motive seems to be civil dispute between them.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 06

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. On 19/01/2008 at 1230 hrs one dead body of Harshavardhana (18) was found at near breakwater at Panambur Mangalore. The death seems to be due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulki Police Station. On 19/01/2008 at 0940 hrs one Jaganatha Amin (52) accidentally fell down from the coconut tree while removing coconuts and got seriously injured and scummbed to his injuires while on the way to hospital.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 19/12/2007 one Sudha (17) R/o Mallandoru Chikkamagalore district sustained serious burn injuries while trying to light kerosene stove in his house belonging to one Pius D’Souza R/o Kuntikana Bejai Mangalore. She was admitted to Fr. Muller hospital Mangalore and there while under treatment she succumbed her injuries on 18/01/2008 at 1345 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 19/01/2008 at 1430 hrs one Sagara (10) R/o Hanapura Badami Taluk Bagalkota District accidentally slipped into the pond at Kowdur Kandavara village Mangalore Taluk and died due to drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 18/01/2008 at 1800 hrs and 19/01/2008 at 1030 hrs one Krishna (31) R/o Mallarmadi Dharmastala village Belthangady village committed suicide by hanging near house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 19/01/2008 at 1200 hrs one dead body of Vinoda (28) R/o Bollaje Hosangady village Belthangady Taluk was found in a pond near her house. Cause of death is still to be ascertained drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 384
Fine amounts collected: Rs.22, 900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, January 19, 2008

Daily Crime Incidents for January 19, 2008

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/01/2008.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil


Crime against Women: 01

 • A case under Criminal restraint along with Outraging the modesty of woman has been registered in Uppinangady Police Station. On 17/01/2008 at 1730 hrs one Nagaveni (13) D/o Kunhi Mugera R/o Kurunja Shibaje village Belthangady Taluk was on her way from school to home by walk. At that time accused one Ramanna Gowda R/o Kurunja Shibaje village Belthangady Taluk criminally restrained her and tried to outrage her modesty by pulling her hand.

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: Nil

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/01/2008 at 1030 hrs on NH 17 at Kuntikana Mangalore one driver of Tanker bearing Reg. No. CNG-4069 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against compound wall. As a result compound wall got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/01/2008 at 1030 hrs at Shivabhag Kadri Mangalore one rider of Active Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-X-932 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Saji Kumar R/o Kerala State a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 17/01/2008 at 1730 hrs on NH 48 at Pudu village Bantwal Taluk one Harish Madivala driver of car bearing Reg. No. CTE-3156 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-06-F-316. Further car driver lost control over his vehicle and dashed against compound wall. As a result Azaria (18) R/o Ullal Mangalore, Aliyamma, Saleem and Moosa Kunhi who were traveling in the said car sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 18/01/2008 at 1600 hrs at Kalinje Veerakamba village Bantwal Taluk one Ashok driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AD-7577 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which vehicle capsized. As a result one Rosario (38) R/o Vittalmudnoor village Bantwal Taluk, Riyaz, Balkrishana, Ratheesh and 6 to 7 other passengers who were traveling in the said bus sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 17/01/2008 at 1940 hrs at Kalinje Veerakamba village Bantwal Taluk one Ramachandra rider of motorcycle bearing Reg. No. MEX-930 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tipper bearing Reg. No. KL-02-R-6923 from behind which was parked at roadside. As a result motorcycle rider one Ramachandra Naik sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 18/01/2008 at 1815 hrs at Darbe Parladka Puttur Town one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-3881 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Venkappa K. (46) R/o Saletthoor village Bantwal Taluk and Hemavathi who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 18/01/2008 at 2030 hrs near Railway Bridge at Pudu village Bantwal Taluk accused one Nafeel abused one Althaf (18) R/o Ammemarpudu village Bantwal Taluk in filthy language and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Woman Police Station. On 18/01/2008 at 0900 hrs WASI Women PS on rounds arrested one Yashoda (30) W/o Rajesh R/o Veeranagara Padil Mangalore who was soliciting for prostitution at public place near Service bus stand at Mangalore.

Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Puttur Town Police Station. One Balakrishna Gowda (36) R/o Naru Chikkamudnoor village Puttur Taluk left his house on 15/01/2008 at 1700 hrs and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 461
Fine amounts collected: Rs.32, 000/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.