Thursday, January 31, 2008

Ganja Seized by DCIB

Ganja Seized by DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 31/01/2008 gÀAzÀÄ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀPÉÌ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ WÀlPÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J.r. £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AzÀgÀÄ GvÀÛgÀ zÀPÉÌAiÀÄ°è DmÉÆà jPÁë ¥ÁQðAUï §½AiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ
  • CfÃeï @ C§Äݯï CfÃeï (30) ªÁ¸À: «Ä¹æAiÀiÁ ªÀÄAf¯ï, PÀ¸À¨Á ¨ÉAUÉæ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 15,000/ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 1.100 Q.UÁæA ºÀƨsÀjvÀ MtVzÀ UÁAeÁ ºÁUÀÆ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼À°è vÀÄA©zÀÝ 50 UÁæA £ÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here