Wednesday, October 31, 2007

Daily Crime Incidents for October 31, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Moodabidre Police Station. In between 24/10/2007 at 0900 hrs and 29/10/2007 at 0800 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Jagadisha (45) R/o Masthikatte Marpady village Mangalore Taluk by breaking the back door lock and committed theft of gold ornaments and cash of Rs 2,000/ all in worth Rs. 24,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case under Attempt to theft has been registered in Mangalore North Police Station. In between 29/10/2007 at 2000 hrs and 30/10/2007 at 0915 hrs some unknown culprits gained entry into a Kamalaksha Shenoy & Co. Shop at Bunder Mangalore belonging to Vasantha Shenoy R/o Bunder Mangalore by removing the roof tails and attempted to commit theft.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 30/10/2007 at 0130 hrs on NH-48 at Madaka Thumbe village Bantwal Taluk one Suresha driver of 407 Tempo bearing Reg. No. KA-19-B-7391 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Tempo capsized. As a result Suresha driver of Tempo, Harisha Gatty, Vinod, Rajesh, Vijaya Gatty, Udaya, and Santhosha who were traveling in said tempo sustained grievous injuries where in Harish Gatty and Vinod succumbed to their injuries while on way to hospital.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 30/10/2007 at 1930 hrs on Dharmasthala-Kokkada road at Boliyaru Dharmasthala village Belthangady Taluk one Sangappa driver of Tipper lorry bearing Reg. No. KA-21-A-90 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against jeep bearing Reg. No. KA-21-3642. As a result Sanjeeva Gowda (36) R/o Bangaru village Belthangady Taluk driver of said jeep sustained serious injuries and on the way to the hospital.

Non-Fatal: Nil

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 30/10/2006 at 0800 hrs one Unknown male dead body aged about 50 to 55 yrs was found near Govt. well at Belthangady Town. It seems to be a case of suicide by hanging.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 29/10/2007 at 1630 hrs one Babu Gowda (40) committed suicide by consuming poison at Banthajalu Koila village Puttur Taluk owing to personal problem. Further he was admitted to Govt. hospital at Puttur where he declared dead while under treatment on 2215 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 527
Fine amounts collected: 36,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Tuesday, October 30, 2007

Daily Crime Incidents for October 30, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Sullia Police Station. On the intervening night of 28-29/10/2007 some unknown culprits gained entry into the Shri Mallikarjuna Temple at Thodikana village Sullia Taluk by removing roof tiles and committed theft of gold ornaments and Pooja articles all in worth Rs. 1,50,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 28/10/2007 at 1830 accused Purandara, Bhavani, Lakshmana and Rekha criminally restrained one Baby (35) W/o Mohan Kumar G. R/o Yekkuru Jappinamogaru Mangalore near her house and abused her in filthy language and assaulted her by hand. The motive seems to be civil dispute between Baby and accused persons.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 04/09/2007 at 1915 hrs in front of Empire Mahal at M.G. road Mangalore one Sandeep Shetty driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-6622 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result one Santhosh Shetty (24) R/o Chembugudde Permannur village Mangalore Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 28/10/2007 at 1600 hrs near Mogarnadu School at Narikombu village Bantwal Taluk one Udaya rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-5678 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Baby (51) W/o Sanjeeva P. R/o Narikombu village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due motorcycle capsized. As a result Sagar pillion rider of said motorcycle also sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 28/10/2007 at 1815 hrs one Sharif rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-M-4707 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-E-7664. As a result Ashraf (35) R/o Perla Sarapady village Bantwal Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-E-7664, Haydar pillion rider of said motorcycle and Sharif rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-M-4707 sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On the intervening night of 28-29/10/2007 one Krishnappa Gowda (26) R/o Kavalakatte Kavala Moodur village Bantwal Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 29/10/2007 at 1700 hrs one Rakesh (15) R/o Mitthuru Ubbaradka Sullia Taluk accidentally slipped into pond while walking near his house and died of drowning.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 366
Fine amounts collected: 10,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Prostitution Raid By DCIB: Six Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 29/10/2007 gÀAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ r.¹.L.©. ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J.r. £ÁUÀgÁeïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á oÁuÁ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ ªÀÄvÀÛªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï. gÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ¥ÀÆAeÁ EAlgï £Áå±À£À¯ïUÉ zÁ½ £Àqɹ ºÉÆmÉïï£À PÉÆoÀr ¸ÀASÉå 107 ªÀÄvÀÄÛ 418 gÀ°è ªÉñÁåªÀnPÉ zÀAzÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ

 1. jAiÀiÁ (23) UÀAqÀ: ªÀĺÀªÀÄäzï PÀÄAY ªÁ¸À: ªÀiÁUÉƽî dĪÀiÁä ªÀĹâ §½ ªÀÄ£É aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
 2. ¦.n ¥Àæ«Ãuï (38) vÀAzÉ: ¹.PÉ. PÀÄAYgÁªÀÄ£ï £ÀA©AiÀiÁgï ªÁ¸À: PÉÊ¥ÀÄgÀvï ªÀÄ£É PÀÄ¢¯ïªÀįï CAZÉ PÀÄAk ªÀÄAUÀ¼ÀA PÀtÆÚgÀÄ PÉÃgÀ¼À.
 3. ¸À¦üÃAiÀiÁ (20) vÀAzÉ: ¢ DjÃ¸ï ªÁ¸À: ªÀÄÄPÀÌ ªÀĹâ §½ ªÀÄ£É ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 4. ¸ÀªÀÄzï (18) vÀAzÉ: ¢ DjÃ¸ï ªÁ¸À: ªÀÄÄPÀÌ ªÀĹâ §½ ªÀÄ£É ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 5. ªÀÄƸÀ ¦.JA. (36) vÀAzÉ: ªÉƬÄzÀÄ ªÁ¸À: PÉÆ¥ÀàvÀÄÛªÀ£À ºË¸ï JªÀÄäªÀÄÆäqï UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ ªÀÄrPÉÃj
 6. ¸ÀÄ«ÄvÀæ (20) vÀAzÉ: PÀȵÀÚ ªÀÄÆ®å ªÁ¸À: CdÄð£À UÀÄj ºË¸ï ¥Àlè UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ ªÀÄzsÀÆgÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ

EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÉñÁåªÀnPÉ ¸ÀA§AzsÀ zÉÆgÉvÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 7,700/ ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ»¼Á oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

Monday, October 29, 2007

Gambling Raid: Twenty Three Arrested, Rs. 13,120/ seized

On 28/10/2007 at 0630 hrs Shivaprakash PSI Ullal PS along with staff conducted raid at Thokkuttu Ullal village Mangalore Tlauk. At the time of raid Police found 23 persons playing “Ander - Bahar” with cards. Police seized cash Rs. 13,120/ and playing cards from the spot by arresting Ganesh, Ulugappa, Lingappa, Ravi, Nagaraj, Basavaraj, Suresh, Hanumanthappa, Shridhara, Pakeera, Siddappa, Ravi, Rajesh, Basappa, Suresha, Veresha, Raja, Basavaraj, Mailari, Raja, Mallesha and Basavaraj who were indulging in gambling.
In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Ullal PS U/s 87 of the Karnataka Police Act.

Daily Crime Incidents for October 29, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 27/10/2007 at 2200 hrs and 28/10/2007 at 0600 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Pandith Parameshwar K. R/o Govindabettu Koila village Bantwal Taluk by breaking the front door lock and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 6,500/ all in worth Rs. 24,150/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 27/10/2007 at 2000 hrs at Balnadu Makarnja Sullia Taluk accused Sundara abused one Ratnavathi (48) R/o Balnadu Makarnja Sullia Taluk in filthy language and assaulted her and her daughter by hand also gave life threat to her owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Moodabidre Police Station. On 24/10/2007 at 1930 hrs accused Narayana abused his sister Lilitha R/o Alangaru Marpady village Mangalore Taluk in filthy language near her house and assaulted her by hand owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident as been registered in Mangalore North Police Station. On 27/10/2007 at 1340 hrs at Hampankatte Mangalore one Girish driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-2848 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against electric pole. As a result Chandra Mendon R/o Thokkuttu Mangalore who was traveling in the said bus got serious injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodabidre Police Station. On 27/10/2007 at 1845 hrs at Bannadka Moodabidre one Krishna Prasad driver of bus bearing Reg. No. KA-19-4979 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-9107. As a result one Prakash Krishnappa Poojary (44) R/o Dharegudde Kellaputhige village Mangalore Taluk driver of said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 26/10/2007 at 1915 hrs on NH 17 at Mukka Surathkal Mangalore one Yusuf Hydar rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-S-8131 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Scooter bearing Reg. No. KA-20-J-1714. As a result Vasantha Sanil (40) R/o Idya Surathkal Mangalore rider of scooter, Vasantha pillion rider of scooter and Sulaiman pillion rider of motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/10/2007 at 1900 hrs on NH 48 at Subramanya cross Uppinandagy village Puttur Taluk one Abdul Salm driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-5082 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a new Hero Honda motorcycle. As a result motorcycle rider Rathish (170 R/o Nada village Belthangady Taluk, Rajesh pillion rider of said motorcycle and a passenger who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries. The auto rickshaw driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 28/10/2007 at 1645 hrs near Bridge at Panemangalore Bantwal Taluk one John Byapist driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-8856 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due auto rickshaw fell into a ditch. As a result auto rickshaw got damage. No causalities reported.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Mulki Police Station. On 28/10/2007 at 0630 hrs at Lingappayyakadu Karnadu village Mangalore Taluk accused Nithin, Kumara, Jeevan and another one abused one Chidananda (23) R/o Karnadu village Mangalore Taluk in filthy language and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 28/10/2007 at 1145 hrs accused Sundara, Harish and Jayarama criminally restrained one Radhakrishna (27) R/o Kootel Ubaradka village Sullia Taluk at Kuthumotte Ubaradka village Sullia Taluk and abused him in filthy language and assaulted him with stone owing to personal enmity.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. In between 06/10/2007 at 0800 hrs to 28/10/2007 at 0800 hrs one Mayeela accidentally slipped into pond while walking at Battattharu Nadugudde Bolandoor village Puttur Taluk and died of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 27/10/2007 at 0900 hrs to 20/10/2007 at 1000 hrs one Prabhakara (24) R/o Kadabettu village Bantwal Taluk committed suicide by hanging in his room at Vagga Kadabettu village Bantwal Taluk owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 349
Fine amounts collected: 13,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Sunday, October 28, 2007

Hafta Racket Busted by Mangalore North Police : Three Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀiï J UÁAªÀPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAqÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÁqïÓ MAzÀgÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ©®Øgï M§âjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÝ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ E§âgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À M§âgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï £ÉÆA¢UÉ §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.
F ¢£À vÁjÃRÄ 28-10-2007 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ(§AzÀgÀÄ) ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà «£ÀAiÀiï J UÁAªÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÁqïÓ MAzÀPÉÌ zsÁ½ ªÀiÁr ¸À¢æ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ®PÉÆß ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÄ¥sï C° (21), ªÀ¹ÃA ±ÉÃPï ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÁAqÉñÀégÀzÀ ªÀÄĸÁÛPï CºÀªÀÄzï (26) JA§ªÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÉÆA¢UÉ §A¢ü¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ F ªÀÄƪÀgÀÆ ¨sÀÆUÀvÀ ¥ÁvÀQUÀ¼À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨ÉA§°UÀ£ÉÆߧâ£À DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ©®Øgï M§âjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀgÉà ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¸ÀÄwÛzÀÄÝzÁV vÀ¤SÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ «¸ÀÌøvÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛzÉ.
zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¸Àwñï PÀĪÀiÁgï L¦J¸ï gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆPÉñï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ rªÉÊJ¹à ²æà r. zsÀªÀÄðAiÀÄågÀªÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà «£ÀAiÀiï J UÁAªÀPÀgïgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.
F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¹. QgÀuï, £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊAzÀÆgï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ GªÉÄÃ±ï ºÉƸÉÆýPÉ, ZÉÃvÀ£ï, zÁªÉÆÃzÀgÀ, ±À²PÁAvÀ, vÁgÁ£Áxï ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄgÁªÀiï ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here Photo1 Photo2

Daily Crime Incidents for October 28, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/10/2007.

Murder: 01
 • A case under Murder along with Robbery has been registered in Kadaba Police Station. On 27/10/2007 at 1100 hrs accused Girisha and his wife Parvathi who were working in the house belonging to one Vani (33) R/o Kuvecharu Ramakunja village Puttur Taluk gained entry into the said house and they had tied Vani with rope and murdered her grand mother Bharathi by strangulation and then had taken away gold ornaments and cash Rs. 23,000/. The total value of property taken away was estimated to be Rs. 25, 00,000/.

Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Mangalore North Police Station. In between 26/10/2007 at 2130 hrs and 27/10/2007 at 0930 hrs some unknown culprits gained entry into the Mobicom Mobile shop at Kodiyalbail Mangalore belonging to one Yahya Shek Ahamad (28) R/o Deralakatte Mangalore by breaking the shutter lock and committed theft of 19 mobile phones all in worth Rs. 80,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 27/10/2007 at 2200 hrs on NH 48 at Naguri Kankanady Mangalore one Narayana driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-01-F-7913 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against pedestrians Rajathi and Bhagalakshmi and caused them grievous injuries. Further Rajathi succumbed to her injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 27/10/2007 at 1400 hrs at Ladyhill Mangalore one Saiman S. Chemmanthara rider of Bajaj motorcycle bearing Reg. No. TN-38-AB-8048 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Yamaha motorcycle bearing Reg. No. KA-19-H-998 from behind. As a result one Shekara Bangera (44) R/o Bolur Mangalore rider of Yamaha motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 27/10/2007 at 2145 hrs near KPT at Mangalore one Dolphin Pinto driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-AA-7300 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Maruti car baring Reg. No. KA-19-MA-1277 from behind driven by one Prakash Nayar. As a result one Lakshmi Shenoy R/o Padavinangady Mangalore who was traveling in the said car sustained simple injuries and car also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 27/10/2007 at 1730 hrs at Parpunja Volamogaru village Puttur Taluk one unknown driver of Tata Indica car bearing Reg. No. KA-19-MK-5555 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against pedestrians Geetha and Praveen and caused them simple injuries. The car driver escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Venoor Police Station. On 27/10/2007 at 1930 hrs at Janatha colony Venoor village Belthangady Taluk accused one Chennu one abused one Sundara in filthy language and assaulted him with sickle owing to personal enmity.

Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 27/10/2007 at 0815 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted a raid on open place at Gandhinagara Sullia Town and seized 12 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs. 300/ by arresting one Mudara (33) who was selling these liquor bottles illegally there.
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Vittal Police Station. On 27/10/2007 at 1700 hrs on credible information PSI Vittal PS along with staff conducted a raid on open place at Salethooru Kolnadu village Bantwal Taluk and seized 12 boxes of liquor bottles (each 180 ML). How ever accused Victor D’Souza was managed to escape from the scene.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 27/10/2007 at 0700 hrs one unknown male dead body aged about 45 yrs to 48 yrs was found in Natravathi river at Sajipa Munnuru village Bantwal Taluk. It seems to be a case of drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 22/10/2007 at 1100 hrs and 27/10/2007 at 0630 hrs one Bhoja Poojary (43) R/o Pudu village Bantwal Taluk accidentally slipped into the pond at Govindatota Kodman village Bantwal Taluk while taking bath and died due to drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Belthangady Police Station. One Shilpa Menezes (18) R/o Jodukala Laila village Belthangady Taluk left her house on 26/10/2007 at 0900 hrs and did not return her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 304
Fine amounts collected: 13,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Saturday, October 27, 2007

Daily Crime Incidents for October 27, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/10/2007 at 1230 hrs in front of ICICI bank at Bendoorwell Mangalore one Abdul Salam rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-4185 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which motorcycle capsized. As a result one Ameena (30) R/o Adyapady Bajpe village Mangalore Taluk pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 04

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Subramanya Police Station. On 25/10/2007 at 1830 hrs at Baramelu Kinya village Sullia Taluk accused Balakrishna Rai, Gulabi and Prathima abused one Sundara Rai (48) R/o Baramelu Kinya village Sullia Taluk in filthy language and also assaulted him with wooden stick. They also assaulted Sukanya by hand who came to help Sundra Rai. The motive seems to be civil dispute between Sundara Rai and accused persons.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 25/10/2007 at 1900 hrs at Thumbe junction Bantwal Taluk accused one Vishwanatha Poojary abused one Izaq Vegas (46) R/o Mandadi Bantwal Taluk in filthy language and also assaulted him with cool drink bottle and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of peace along with Hurt has been registered in Vittal Police Station. On 26/10/2007 at 0930 hrs accused Aboobakar and Sulaiman criminally restrained one Ibrahim R/o Kolnadu village Bantwal Taluk near his house and abused him in filthy language and assaulted him with wooden stick. They also assaulted Abdulla Hakim by hand who came to help Ibrahim owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of peace along with Hurt has been registered in Vittal Police Station. On 26/10/2007 at 0930 hrs accused Ibrahim and Hakeem criminally restrained Aboobakar (32) R/o Kulalkodi Kolnadu village Bantwal Taluk and his brother near their house abused them in filthy language and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Vittal Police Station. On 26/10/2007 at 1630 hrs on credible information PSI Vittal PS along with staff conducted a raid near Sannidhi Complex at Peruvayi village Bantwal Taluk and seized 30 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs. 1,050/. However accused Sathya managed to escape from the scene.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 25/10/2007 at 2330 hrs one Seetharama Gowda accidentally fell down and dead near Pumpwell at Mangalore. The death seems to be due some illness.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 26/10/2007 in between 0100 hrs and 0800 hrs one Gopal Nayak (42) R/o Gramadabettu Kavalamudur village Bantwal Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Boy missing has been registered in Puttur Rural Police Station. One Shivanna (17) R/o Ishwaramangala Nettanigemudnur village Puttur Taluk who went to college on 16/10/2007 at 0800 hrs and did no return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 306
Fine amounts collected: 25,900

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Friday, October 26, 2007

Daily Crime Incidents for October 26, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary along with servant theft has been registered in Puttur Rural Police Station. In between 25/10/2007 at 0700 hrs to 1900 hrs accused one Nagaraja who was working in the house belonging to one Sadashiva (52) R/o Aryapu Puttur Taluk gained entry into the said house by breaking the window grills and committed theft of cash Rs. 20,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 24/10/2007 at 0200 hrs to 25/10/2007 at 0800 hrs accused one Sunil committed theft of a bus bearing Reg. No. KA-19-D-9377 that was parked at Rao & Rao Petrol pump belonging to driver of one Valerian Lobo (39) R/o Navoor Bantwal Taluk. The total worth of stolen property is worth Rs. 7, 00,000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 24/10/2007 at 1700 hrs near Marnamikatte at Mangalore one Ravishankar rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-6775 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rakesh (18) R/o Jeppu Market Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 25/10/2007 at 2015 hrs near St. Agnes School Mangalore one Rupert D Souza driver of car bearing Reg. No. KA-19-P-8390 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-K-5032. As a result Jibuman (25) R/o Kottayam District Kerala State rider of motorcycle and Don Joseph pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 25/10/2007 at 2300 hrs at Narimogaru village Puttur Taluk one Chandrashekara driver of pick up van bearing Reg. No. KA-21-8382 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which pick up van capsized. As a result one Monappa Gowda (38) R/o Puttur Town and Gowrisha who was traveling in the pick up van sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Staion. On 25/10/2007 at 1245 hrs on NH-17 at Jappinamogeru village Mangalore Taluk one Haneef @ Mohammed rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-2243 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against car bearing Reg. No. KL-14-9192. As a result motorcycle rider one Haneef @ Mohammed sustained simple injuries. Both vehicles got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 24/10/2007 at 1200 hrs at Addabail Balpa village Sullia Taluk, when Yashodha (40) R/o Bilinele village Sullia Taluk the passenger of the KSRTC bus bearing Reg. No. KA-06-F-318 was getting down from the bus, the driver Subhashchandra moved the bus in a negligent manner due which she was thrown out and sustained grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal force to deter public servant from discharge of his duty has been registered in Puttur Town Police Station. On 25/10/2007 at 1430 hrs accused Sesappa Shetty abused one Venkateshayya Taluk Magistrate of Puttur Taluk in filthy language while he was on duty at Sediyapu Bannur village Puttur Taluk.
 • A case of Affray has been registered in Sullia Police Station. On 25/10/2007 at 1400 hrs accused Purushotama (26) and Harisha (32) quarrel and started fighting over trivial issue in a public place at Kasaba Sullia Taluk. The Police arrested the accused and took up a case under affray (sec 160) IPC.

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Women Police Station. On 25/10/2007 at 1015 hrs PI Women PS on rounds arrested Ratna (30) R/o Kana Surathkal who were soliciting for prostitution at public place near Hampankatta Mangalore.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Town Police Station. On 25/10/2007 at 1000 hrs one Koragappa Poojary (65) R/o Biliyuru village Bantwal Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked &Fine Amount collected:

Cases Booked: 658
Fine amounts collected: 30,100

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Thursday, October 25, 2007

Daily Crime Incidents for October 25, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Town Police Station. On the intervening night of 23-24/10/2007 some unknown culprits gained entry into Mosque at Mooda village Bantwal Taluk by breaking the shutter lock and committed theft of cash Rs 5000/ and two wrist watch all in worth Rs. 5,600/.
 • A case of Burglary has been registered in Vittal Police Station. In between 19/10/2007 to 24/10/2007 at 1400 hrs some unknown culprits gained entry into the godown belonging to Gramina Co operative Society at Vittala Town Bantwal Taluk by breaking the window grills and committed theft of 220 kgs of arecanut. The worth of stolen property is Rs. 16, 000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 22/10/2007 at 1800 hrs to 1900 hrs accused Musthak driver of tempo bearing Reg. No. KA-19-B-6976 and another one person committed theft of Iron sheets (15 Nos ) from the constructing house belonging to one Shijeo (43) R/o Kunjathabail Mangalore. The total worth of stolen property is worth Rs. 12,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case of Outraging the modesty of women along with Criminal intimidation has been registered in Moodabidre Police Station. On 24/10/2007 at 2115 hrs one Alfonsa D/o Selina Thomas R/o Karinje village Mangalore Taluk while waiting for a bus near bus stand at Moodabidre the accused one Joyson Thakode came near Bus stand and tried to outrage her modesty by pulling her hand and also gave life threat to her.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered Bantwal Town Police Station. On 22/10/2007 at 1900 hrs near Goodinabali at Mooda village Bantwal Taluk one Chandrahasa rider of scooter bearing Reg. No. CTX-2782 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Nagesh R/o Mooda village Bantwal Taluk a pedestrian and caused him serious injuries and admitted to Fr Mullers hospital Mangalore. Where in he succumbed to his injuries on 23/10/2007 at 2345 hrs while undergoing treatment.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 24/10/2007 at 1730 hrs in front of Jyothi Theater at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AE-5477 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-ME-2840 driven by one Dr. Bala Saraswathi Kakkilaya R/o Light House Mangalore. As a result car got damaged. No causalities reported. The driver of bus escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 22/10/2007 at 1830 hrs Pambatthamajalu Kodipady village Puttur Taluk one Ashraf driver of Maruthi car bearing Reg. No. KA-19-N-7875 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Adram (63) R/o Puttur Town a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Staion. On 24/10/2007 a 1430 hrs at Anchikatte Kadubettu village Bantwal Taluk one Rakesh D souza rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-3027 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-20-H-9731. As a result John Raphail Fatrado (36) R/o Kadabettu village Bantwal Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-H-9731 sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 25/10/2007 at 0600 hrs on NH-48 near Farangipete Pudu village Bantwal Taluk one Sunil driver of bus bearing Reg. No. KA-19-D-9377 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which bus capsized. As a result Sunil driver of said bus sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 05

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Barke Police Station. On 23/10/2007 at 2100 hrs one Pushparaj Shetty committed suicide by jumping well near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 23/10/2007 at 2300 hrs one Ambrose (45) R/o Bappalige Putttur Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing to personal problem. Further he was admitted to Govt. hospital at Puttur where he declared dead while under treatment.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 24/10/2007 at 1415 hrs one Chidananda Gowda (30) R/o Koyla village Puttur Taluk committed suicide by consuming poison in his house owing to personal problem. Further he was admitted to Govt. hospital at Puttur where he declared dead while under treatment on 1500 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 24/10/2007 at 0800 hrs one Kotiappa Poojary (52) R/o Belalu village Belthangady Taluk accidentally fell down from palm tree while removing tody and got serious injuries. He was admitted to Govt hospital Belthangady where he was declared dead while under treatment on the same day.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 24/10/2007 at 1130 hrs one unknown male person aged about 50 yrs accidentally fell down and dead in Bus stand at Belalu village Belthangady Taluk. The death seems to be due some illness.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Belthangady Police Station.On 22/10/2007 at 1130 hrs one Manjunatha (45) R/o Chikkanayakana Halli Thumkur District accidentally slipped into the Nethravathi River at Dharmasthala village Belthangady Taluk while taking bath and found missing since then.

Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 436

Fine amounts collected: 29,000

For details contact district Control Room on 0824/2220500Tender cum Auction Notification

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 20/11/2007 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÀðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¯ÉÆúÀ, ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ §gÉ EvÁå¢ Qmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß mÉAqÀgï PÀªÀiï ºÀgÁf£À ªÀÄÆ®PÀ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ gÀÆ. 500-00 (gÀÆ¥Á¬Ä LzÀÄ £ÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀæ) £ÀÄß oÉêÀt PÀnÖ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÀPÉÆAqÀÄ mÉAqÀgï CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ PÀZÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃj, zÀ.PÀ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

Wednesday, October 24, 2007

Daily Crime Incidents for October 24, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case of Attempt to murder along with sec.25, 27 Arms Act been registered in Sulia Police Station. On 23/10/2007 at 0715 hrs accused Vinod Kumar R/o Deraje Aranthodu village Sullia Taluk abused one Prithvi (17) R/o Aranthodu village Sulia Taluk fired at her with a Country made gun and tried to kill her owing to personal dispute.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Mangalore North Police Station. On 23/10/2007 at 0030 hrs in front of Hotel Rajkamal at Falnir road Mangalore one Keerthan rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-4824 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Mohammed Farooq (36) R/o Kashipatna Belthangady Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 23/10/2007 at 1930 hrs near Ballalbhag Mangalore one unknown driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-4505 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Kinetic Honda scooter bearing Reg. No. KA-19-S-5573. As a result scooter rider Umesh Poojary (28) R/o Bejai Mangalore and pillion rider Rajesh sustained simple injuries. The driver of bus escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 22/10/2007 at 2345 hrs near Madoor water tank at Kotekaru village Mangalore Taluk one Sunil rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-4215 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider Sunil and Gururaj Dikshith pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Mulki Police Station. On 22/10/2007 at 1645 hrs at Damaskatte Aikala village Mangalore Taluk one Vasu Poojary driver of bus bearing Reg. No. KA-19-A-2546 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shamala Kudva (13) R/o Palimar village Udupi District a pedestrian and caused her simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, House trespass, Hurt, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with criminal intimidation has been registered in Vittal Police Station. On 22/10/2007 accused Adram, Ummer Kunhi, Thameema @ Lathif, Nebisa and Jainabi forming into an unlawful assembly with deadly weapons and criminally trespassed into the house belonging to one Aboobakkar (40) R/o Noojibail Kolnadu village Bantwal Taluk and abused him in filthy language and also assaulted him with iron rod. They also assaulted Ummer with wooden stick who came to help Aboobakkar and also gave life threat to them owing to civil dispute.

Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under section 63, 68A of Copyright Act has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 23/10/2007 at 0900 hrs PSI Bantwal Rural along with staff on credible information conducted a raid on Surya Watch Works and Electronic shop at Siddakatte Sangabettu village Bantwal Taluk and seized duplicate VCD of Super cassette industry Ltd which were being circulated illegally. Further one Bhoja Moolya (36) has been arrested.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sulia Police Station. On 23/10/2007 at 0715 hrs one Vinod Kumar Deraje committed suicide firing on himself using a Country made gun near his house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 287

Fine amounts collected: 18,200

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Wooden logs seized by Puttur Town Police

On 23/10/2007 at 1030 hrs PI Puttur Town PS along with his staff on credible information intercepted a Mahindra Pickup vehicle bearing Reg. No. KA-21-5055 at Chikkamudnur village Puttur Taluk and seized 10 wooden logs worth Rs 20,000/ that were being transported illegally by Mohan Poojary (30) R/o Kudmar village Puttur Taluk, Dinesh (29) R/o Savanur village Puttur Taluk and Husainar (22) R/o Savanur village Puttur Taluk.. The Pickup vehicle has also been seized.

The total value of property seized is worth Rs. 75,000/.

In this connection, a case has been registered in Puttur Town PS under the Karnataka Forest Act.

Monthly SC/ST Meeting On 28th October 07

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28/10/2007 ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Tuesday, October 23, 2007

Daily Crime Incidents for October 23, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Uppinangady Police Station. On the night of 21/10/2007 some unknown culprits gained entry into the Anganavadi School at Nattibailu Uppinangady village Puttur Taluk by removing the roof tiles and committed theft of Rice (40 kgs). The total value of stolen property is worth Rs. 240/.
 • A case of Burglary has registered in Sullia Police Station. In between 16/10/2007 at 1900 hrs and 21/10/2007 at 2000 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Chandrashekara (29) R/o Jalsuru village Sullia Taluk by removing the roof tiles and committed theft of gold, silver ornaments and cash Rs 3,500/ all in worth Rs. 63,500/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 22/10/2007 at 0750 hrs on NH 48 near Radha Nursing Home Farangipete Pudu village Bantwal Taluk one Ashoka driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AA-6444 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-5102. As a result Abdul Rasheed (19) motorcycle rider and Althaf (17) pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries and admitted to the Omega hospital at Mangalore. Where in Abdul Rasheed succumbed to his injuries while under treatment on same day at 0930 hrs.

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/10/2007 at 1315 hrs at Adakkal Hirebandady village Puttur Taluk one Harish driver of jeep bearing Reg. No. KA-21-3466 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against M-80 motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-998. As a result one Thimmakka (32) R/o Hirebandady village Puttur Taluk pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 02

 • A case under NDPS Act has been registered in Puttur Rural Police Station. On 22/10/2007 at 1915 hrs at Chelliadka Irde village Puttur Taluk on credible information ASP Puttur, PSI Puttur Rural PS along with staff intercepted a motorcycle bearing Reg. No. CRX-459 and seized 750 gm Ganja and a mobile phone by arresting Saleem Ahamad (19) R/o Shanthi nagar Mysore and Umesh Achary (24) R/o Putur Town. The motorcycle is also seized. The total worth of seized property is 18,540/.
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Puttur Rural Police Station. On 22/10/2007 at 1700 hrs on credible information ASI Puttur Rural PS along with staff conducted a raid on hotel at Keyyur village Puttur Taluk and seized 20 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs. 600/ by arresting one Ravi Poojary (37) R/o Ariyadka village Puttur Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 22/10/2007 at 1915 hrs one unknown male dead body aged about 50 yrs found dead room at Swasthi Compound Mangalore. The death seems to be due some illness.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 22/10/2007 in between 1100 hrs and 1400 hrs one Raghava (20) R/o Aletti village Sullia Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On the night of 21/10/2007 one Neelamma (60) R/o Balugodu village Sullia Taluk committed suicide by hanging near her house owing to personal problem.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Mangalore Rural Police Station. One Harish Rai R/o Adyar Mangalore who went to work on 01/09/2007 at 0800 hrs did not return to his house thereafter. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 44

Fine amounts collected: 5,700

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Monday, October 22, 2007

Daily Crime Incidents for October 22, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil

Robbery: 02
 • A case under House trespass, Robbery along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 20/10/2007 at 2200 hrs accused one Janardhana came in a Mahindra Pick up jeep bearing Reg. No KA-21-A-160 and criminally trespassed into Diana Wines stores belonging to one Mathew Kutti (38) R/o Shibaje village Belthangady Taluk and abused him in filthy language and robbed cash Rs 18,500/ from him and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under criminally restraint, Robbery along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 20/10/2007 at 2130 hrs accused Mathew Kutti and Kushalappa criminally restrained one Janardhana (31) R/o Konaje village Puttur Taluk in the premise of Diana Wines stores at Udane Shiradi village Puttur Taluk and robbed cash Rs 2,000/from him and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to financial issue.

Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02
Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/10/2007 at 1200 hrs at Bedrala Narimogaru village Puttur Taluk one Ummer Farooq driver of Tempo bearing Reg. No. KA-12-5365 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which Tempo capsized. As a result one Deranna Pakkala R/o Barepady Puttur Taluk who was traveling in the said tempo sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 21/10/2007 at 1730 hrs on NH 48 at Nekkilady village Puttur Taluk one Chandran driver of Maruthi car bearing Reg. No. TN-32-D-3125 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-1402. As a result motorcycle rider Hairis K (29) R/o Nekkilady village Puttur Taluk sustained simple injuries

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under criminally restraint, along with Hurt has been registered in Ullal Police Station. On 21/10/2007 at 0015 hrs at Adka Someshwara village Mangalore Taluk accused Santhosh, Shailesh, and Chandra Poojary criminally restrained one Prakash Battappady (49) R/o Uchila Someshwara village Mangalore Taluk and assaulted him by hand and with iron rod and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under criminal trespass, Hurt along with Mischief causing damage has been registered in Ullal Police Station. On 21/10/2007 at 0015 hrs at Adka Someshwara village Mangalore Taluk accused Prakash Bhattapady, Sadashiva, Vasantha and Sundara Belchada criminally trespassed one Santhosh Kumar (38) R/o Adka Someshwara village Mangalore Taluk and assaulted him by hand and with wooden stick and damaged his house by pelting stones and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 21/10/2007 at 0630 hrs one Leelavathi (40) R/o Idikadu village Bantwal Taluk accidentally fell down in her house. She was admitted to Govt hospital at Puttur where she declared dead while under treatment owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:
Cases Booked: Fine amounts collected:

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Sunday, October 21, 2007

Daily Crime Incidents for October 21, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/10/2007 at 1830 hrs near Marigudi at Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-20-2811 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Udaya Kumar (28) R/o Attavara Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 20/10/2007 at 0230 hrs near A.B. Shetty circle at Mangalore one driver of jeep bearing Reg. No. CNG-9069 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-7273. Further motorcycle rider lost control over his vehicle and dashed against an unknown pedestrian due which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider Navachethan (18) R/o Attavara Mangalore, pillion rider of said motorcycle Harish Kumar and unknown pedestrian sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 20/10/2007 at 1945 hrs on M.G. Road at Mangalore one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-01-F-7870 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-19-Z-3271 driven by one Richard D’Souza R/o Bejai Mangalore. As a result car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 20/10/2007 at 1645 hrs on Periyashanthi – Dharmastla road one driver of Mahindra Pickup vehicle bearing Reg. No. KA-21-4114 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Tata Sumo bearing Reg. No. driven by one Kumara Naik (24) R/o Ranipete Madikeri Kodagu district. As a result Tata sumo got damaged. No causalities reported.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Panambur Police Station. On 18/10/2007 at 2105 hrs at Thotabengre Mangalore accused Urban, Franklin @ Munna and Pushpa abused Livinston, Leejand and his wife Baby Suvarna (29) R/o Thotabengre Mangalore Taluk in filthy language and assaulted them by hand and with wooden stick and also gave life threat to them. The motive seems to be financial dispute between them.

Others: 01

 • A case under causing death due to negligence has been registered in Mangalore South Police Station on the complaint of one Chako K.G. R/o Kuturpady Kadaba Puttur Taluk. In the complaint it is alleged that his wife who was admitted to the Fr. Muller hospital Kankanady Mangalore for treatment was died on 11/10/2007 at 0205 hrs due to the negligence of Dr. Sujeya V. Rao.

Spl. And local laws: 01

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Konaje Police Station. On 20/10/2007 at 0545 hrs on credible information PSI Konaje PS along with staff intercepted a Maruti car bearing Reg. No. KL-14-D8106 at Narya cross Balepuni village Bantwal Taluk and seized 13 cans of spirit (each 35 Lts.) worth Rs. 26,000/ from the car which was being transported illegally. The said Maruti car has also been seized. Maruti car driver however escaped from the place. The total value of property seized is worth Rs. 1, 76,000/.

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. In between 19/10/2006 at 0800 hrs and 20/10/2007 at 0700 hrs one Kalyani (45) R/o Kapikadu Mittabailu Puttige village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into well near her house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 20/10/2007 in between 1330 hrs and 1430 hrs one Giriyappa Naik (70) R/o Agari Bilinele village Puttur Taluk committed suicide by hanging near his house owing to health problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked:
Fine amounts collected:

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Saturday, October 20, 2007

Dalily Crime Incidents for October 20, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 19/10/2007 at 1000 hrs on Bantwal - Kudoor road at Belthangady Town one Shankar Moolya driver of bus bearing Reg. No. KA-21-C-7707 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Pijina Naik (65) R/o Ujire village Belthangady Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Hurt along with Extortion has been registered in Barke Police Station. On 19/10/2007 at 2045 hrs at Lalbagh Mangalore accused Sunil and Ravi criminally restrained one Abdul R/o Krishnapura Mangalore and abused him in filthy language and also assaulted him by hand owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 18/10/2006 at 2115 hrs one Harish K. S. Bhat (34) R/o Kolpe Idkidu village Bantwal Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. In between 18/10/2007 at 1130 hrs and 19/10/2007 at 1215 hrs one Vasu Poojary (69) R/o Kowkrady village Puttur Taluk accidentally slipped into the cannel at Mudla Kowkardy village Puttur Taluk while walking and died by drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. In between 18/10/2007 at 1000 hrs and 19/10/2006 at 1930 hrs one Paustheen (35) R/o Rotarypura Chikamudnur village Puttur Taluk accidentally slipped into a pond while walking near his house and died by drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Sullia Police Station. One Mutthappa Gowda (65) R/o Ukarje Aranthodu village Sullia Taluk who was left his house on 15/10/2007 at 0830 hrs and did not return his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 326
Fine amounts collected: 18,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Friday, October 19, 2007

Traffic Diversions in view of Navarathri processions On 21st Oct, 2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ:21/10/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀgÁwæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð£ÁxÀ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ°è PÀæªÀĪÁV zÀÄUÁð «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀUÀ°zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F J¯Áè ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀߣÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
 • PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð £ÁxÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæwµÁצvÀ ±ÁgÀzÁ «UÀæºÀ, £ÀªÀzÀÄUÉð ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 16:00UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄzÉÆæý G¼Áî® £À¹ðAUï ºÉÆÃA, zÀÄUÁðªÀĺÀ¯ï, ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, ¯ÉÃr»¯ï ¯Á¯ï¨sÁUï, ¦«J¸ï, £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ, PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ, ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, PÉ.© ªÀÈvÀÛ, ªÉÆû¤«¯Á¸À, gÀxÀ©Ã¢, ¨Á¯Áf, £ÀÆåavÀæ, C¼ÀPÉ ªÀÄÆ®PÀ ²æà PÉëÃvÀæzÀ PÉgÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è £ÀªÀzÀÄUÉðAiÀÄgÀÄ, ±ÁgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À®èzÉÃ, ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀÜ§Ý avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀgÉÃlgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ GzÀݪÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 jAzÀ 3.5 Q «ÄÃlgï DUÀ°zÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉ 3:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
 • £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï¤AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV ªÀÄ°èPÀmÉÖ £ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ(PÉJ¸ïDgïn¹ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) PÀÄAnPÁ£À AiÀiÁ ¸ÀPÀÆåmï ºË¸ï ªÀÄÆ®PÀ M¼À¥ÀæªÉò¸ÀĪÀAw®è.
 • £ÀUÀgÀzÀ PÉÆmÁÖgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è £ÀAvÀÆgÀÄ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ°èPÀmÉÖ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À«ð¸ï §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ PÀAPÀ£Ár-¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 • §AzÀj¤AzÀ GqÀĦ PÀqÉUÉ PÁgï¹ÖçÃmï-PÀÄzÉÆæý ªÀÄtÚUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, CfdÄ¢Ýãï gÀ¸ÉÛ, PÀAqÀvï¥À½î, PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¼ÀzÀ »A¢£À gÀ¸ÉÛ, GªÁðªÀiÁPÉðmï C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¯Áè M¼À gÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ.

 1. GªÁð ªÀiÁPÉðmï
 2. ªÀÄtÚUÀÄqÉØ CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ.
 3. Dqï¯Á¨ïì£À JzÀÄgÀÄ
  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 45 rVæAiÀÄ°è CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀ 19:00 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ PÁ²AiÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ 1£Éà ¸ÉÃvÀÄªÉ vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀ°zÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀ°zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 • ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĽ»vÀÄè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • PÁ²AiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï-ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
 • ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JªÉÄäPÉgÉ-¨ÉÆüÁgÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ MAzÀ£Éà ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ.
 • ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëUÉ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ [15 ªÀÄvÀÄÛ 27] PÁ²AiÀiÁ, eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï, ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ CzÉà zÁjAiÀiÁV ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • gÀxÀªÀÅ PÁ²AiÀiÁ dAPÀë£ï vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹ ªÉÆÃUÀð£ïìUÉÃmï PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀgÉà CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

Daily Crime Incidents for October 19, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/10/2007.


Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 18/10/2007 at 1515 hrs on NH-48 at Naguri Kankanady Mangalore one Mansoor driver of Tipper Lorry bearing Reg. No. KA-19-B-4118 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a new Hero Honda motorcycle driven by one Naveen Kumar (29) R/o Kairangala village Bantwal Taluk. As a result one Lathisha pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries and died on the spot.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 18/10/2007 at 1200 hrs at Shivabhag Kadri Mangalore one unknown driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-6156 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-7841. As a result motorcycle rider one Neelayya R/o Padil Mangalore sustained simple injuries. The auto rickshaw driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 18/10/2007 at 1100 hrs at Padilu Puttur Town one Sidique driver of car bearing Reg. No. KA-21-A-06 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-5553. As a result Seetharama rider of motorcycle and Rajiva M. (31) R/o Kowkarady Puttur Taluk pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 04

 • A case under Criminal intimidation, Hurt along with Mischief of causing damage has been registered in Surathkal Police Station. On 18/10/2007 at 2000 hrs at Adarsha hotel at Surathkal Mangalore accused Sachin Poojary, Sandeep Poojary and other two persons abused one Bhoja Puthran (60) R/o Kukkandur village Karkala Taluk Udupi district in filthy language and assaulted him with wooden stick and cool drink bottle and damaged the furniture of the said hotel and also gave life threat to him owing to personal enmity.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Surathkal Police Station. On 18/10/2007 at 2000 hrs at Adarsha hotel at Surathkal Mangalore accused Unnikrishnan, Rama and Jagga abused one Sachin Poojary (28) R/o Surathkal Mangalore in filthy language and assaulted him with sword and wooden stick owing to personal enmity.
 • A case under Hurt has been registered in Bantwal Town Police Station. On 18/10/2007 at 2015 hrs accused Ashraf and other two persons assaulted one Shrikanth Bhandary (29) R/o Thekkigudde Panemangalore village Bantwal Taluk with iron rod near his house owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of peace along with Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 18/10/2007 at 1715 hrs accused one Keshava Gowda criminally restrained one Devaraja (40) R/o Koyyuru village Belthangady Taluk at Sunnalu Koyyuru village Belthangady Taluk and assaulted him with stone owing to financial dispute.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Essential Commodities Act along with Liquefied Petroleum gas Regulation of supply and Distribution Act has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 18/10/2007 at 1130 hrs PSI (Crime) Bantwal Town along with his staff on credible information conducted a raid on open place near the house belonging to one Ismail R/o Kailar Kavalapadur village Bantwal Taluk and seized Kerosine (735 lts.) of worth Rs. 20,000/ that were stored illegally there by arresting Mohammed Rafique, Ismail, Zakhariya and Asif. It is learnt that the accused used to divert the kerosene being supplied from the Government and sell in the black market at higher rates and make profit.

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. On 18/10/2006 at 0800 hrs one Unknown male dead body aged about 25 to 30 yrs was found at Thanneerubhavi Mangalore. It seems to be a case of suicide by hanging.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 16/10/2006 at 1400 hrs one Gopala Shetty (40) attempted to commit suicide by consuming poison at Dharmastala village Belthangady Taluk. Further he was admitted to hospital where he was declared dead while under treatment on 18/10/2007 at 2030 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 19/10/2006 at 0015 hrs one Girija (70) R/o Hantemajalu Dharmastal village Belthangady Taluk got serious burn injuries while trying to light a stove at her house and she was admitted to Fr. Muller Hospital where she succumbed to her injuries while under treatment on the same day at 2030 hrs.

Missing Persons: Nil

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 327

Fine amounts collected: 26,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Thursday, October 18, 2007

Deer Pelt Seized and One Arrested By Mangalore North Police

Deer PeltThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ 18/10/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÁ G¥À-¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¹. QgÀuï gÀªÀjUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ°è fAPÉ ZÀªÀÄð ªÁå¥ÁgÀ £ÀqÉAiÀÄwÛzÉ JA§ÄzÁV §AzÀAvÀºÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ±À²zsÀgÀ.±ÉnÖ, ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, zÁªÉÆÃzÀgÀ PÉ, vÁgÁ£Áxï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ±ÉõÀªÀĺÀ¯ï ¯ÁqïÓ JzÀÄj£À°è NªÀð ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï UÉÆÃtÂaîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁrPÉÆArzÀªÀ£À£ÀÄß ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ ªÀįÉPÀÄrAiÀÄ (35) vÀAzÉ: PÉÆgÀUÀ¥Àà ªÀįÉPÀÄrAiÀÄ ªÁ¸À: D£À® ªÀÄ£É D®AvÁAiÀÄ UÁæªÀÄ UÉÆývÉÆlÄÖ JA§ÄzÁV w½¹zÀÄÝ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ MAzÀÄ fAPÉAiÀÄ ZÀªÀÄðªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ fAPÉ ZÀªÀÄðzÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ, 20,000/-DUÀ§ºÀÄzÀÄ.

F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here.

Daily Crime Incidents for October 18, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/10/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case of MV Theft has been registered in Ullal Police Station. On the intervening night of 15/10/2007 at 1800 hrs and 16/10/2007 at 0520 hrs some unknown culprits committed theft of a Lorry bearing Reg. No. MYT-6775 belonging to one Abubakkar Sidque (34) R/o Talapady village Mangalore that was parked at the premises of Mahalingeshwara Petrol Pump at Talapady village Mangalore Taluk. The Lorry is worth Rs. 1, 67, 000/.
 • A case of MV Theft has been registered in Bantwal Town Police Station. In between 13/07/2007 at 2230 hrs and 14/07/2007 at 0600 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-K-4145 belonging to one Sheik Mohammed (38) R/o Bajalakeri Mamgalore that was parked at Mitthabail Bantwal Town. The motorcycle is worth Rs. 18,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under SC/ST Prevention of Atrocities Act has been registered in Moodabidre Police Station. On 17/10/2007 at 1130 hrs at Ganadakottige Badagamijaru village Mangalore Taluk accused one Bhaskara Shetty R/o Ganadakottige Badagamijaru village Mangalore Taluk abused Sarojini K. (67) R/o Kokkarne Udupi district and her sister Vijayalakshmi in filthy language referring to their cast. The motive seems to be civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: Nil

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 17/10/2007 at 1730 hrs at Mahakalipadpu Jeppu Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-8231 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Harish (07) R/o Jeppu Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 17/10/2007 at 1730 hrs at Bandikotya Ullal village Mangalore Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-6469 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Muneema (05) a pedestrian and caused her grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01

 • A case under Criminal breach of trust along with Cheating has been registered in Ullal Police Station on the complaint of one Mashuda (24) R/o K.C road Kotekar village Mangalore Taluk. In the complaint it is alleged that accused Savithri and Chethan took a gold chain from one Mashuda and cheated her by not returning her.

Attempt to Murder: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Attempt Hurt has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 17/10/2007 at 1930 hrs at Vamanjoor Thiruvailu village Mangalore Taluk accused Shivananda @ Babu Shetty abused one Rajiv Anchan R/o Thiruvailu village Mangalore Taluk in filthy language and assaulted with sickle and tried to kill him owing to trivial issue.

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Belthangady Police Station. On 17/10/2007 at 1100 hrs at Kondemaru Odinala village Belthangady Taluk accused Shivananda and Arunakshi abused one Lokayya (60) R/o Kondemaru Odinala village Belthangady Taluk in filthy language and assaulted him with sickle and iron rod and also gave life threat to him. The motive seems to be civil dispute between Lokayya and accused persons.

Others: Nil

Spl. And local laws: 03

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 17/10/2007 at 1810 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted a raid on open place at Neharu Nagara Ajjavara village Sullia Taluk and seized 30 liquor bottles (each 180 ML) of worth Rs.1, 000/ by arresting one Eshwara (30) R/o Neharu Nagara Ajjawara village Sullia Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 17/10/2007 at 1600 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted a raid on open place at Paddambail cross Ajjavara village Sullia Taluk and seized 25 liquor bottles (each 180 ML) by arresting one Ramachandra (45) R/o Ajjawara village Sullia Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.
 • A case under SC/ST Prevention of Atrocities Act along with Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 16/10/2007 at 2000 hrs at Mura Hirebandady village Puttur Taluk accused Narayana Gowda, Sathisha Gowda and Pitter Poojary all residence of Hirebandady village Puttur Taluk abused one Sanjeeva A. R/o Hirebandady village Puttur Taluk in filthy language referring to his caste and also assaulted him with sickle owing to trivial issue.

Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 327
Fine amounts collected: 26,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500

Police Recruitment: Written Test Results for CPC/WPC Announced

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀÄ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09/09/2007 gÀAzÀÄ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 17/10/2007 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ £ÉÆÃnÃ¸ï ¨ÉÆÃrð£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

Gambing Raid: 05 Arrested, Rs. 400/ seized

On 17/10/2007 at 1915 hrs on credible information ASI Bantwal Town PS along with staff conducted a raid on open place at Chendukula Alike village Bantwal Taluk and seized 07 cocks, 02 motorcycles and cash Rs. 400/ by arresting Balakrishna K.Patali (30), Fakeera Nalke (40), Sanjeeva Mugera (33), Babu (50) and Vishwanatha (28) who were indulging in betting on cock fighting.
In this connection, a case has been registered against the arrested persons in Vittal PS U/S 87 and 93 of the Karnataka Police Act.

Wednesday, October 17, 2007

Fake Currency Siezed by Mangalore North Police

Fake Currency Seized

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÀAiÀiï J UÁAªÀPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAqÀ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ E§âgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ 43,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃl£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 16/10/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ E§âgÀÄ SÉÆmÁ £ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ GvÀÛgÀ (§AzÀgÀÄ) ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà «£ÀAiÀiï J UÁAªÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ EvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß UÀÄ¥ÀÛ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðPÉÌ £ÉëĹ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ F E§âgÀÄ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÉ.J¸ï.gÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀįÁårPÀgïì CAUÀr §½ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ gÀ¦üÃPï G¯ï ºÀ¸À£ï (40) ªÀÄvÀÄÛ fAiÀiÁ G¯ï ºÀPï (21) JA§ÄzÁV w½¹zÀÄÝ, EªÀgÀ ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°è 43,500/- gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è 1000 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 22 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 500 gÀÆ ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 43 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ½§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
F SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ EzÀgÀ°è vÀªÀÄUÉ 30% PÀ«ÄµÀ£ï EzÉ JAzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ 7AB ªÀÄvÀÄÛ 7CN ¹ÃjAiÀįï£ÀzÁÝVzÉ. 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 9AW, 8DP, 8BD ¹ÃjAiÀįï£ÀzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.
F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï G¥À-¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¹. QgÀuï, £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÊAzÀÆgï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±À²PÁAvÀ, GªÉÄÃ±ï ºÉƸÉÆýPÉ, ªÉÆúÀ£ï, ZÉÃvÀ£ï, zÁªÉÆÃzÀgÀ, ¨Á®PÀȵÀÚ PÀÄAdvÁÛr, C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÃ±ï ºÉUÉØ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

To download photo clickhere

Gambling Raid by DCIB: Eight Arrested, Rs.10,000 / seized.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 16/10/2007 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ J.r £ÁUÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉAzÀÆgÀÄªÉ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆÃmɯï PÀĪÀiÁgïì EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï£À gÀÆA £ÀA§æ 104 gÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï dÄUÁj DlªÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ²æÃPÁAvï ±ÉnÖ, 2)jZÀäAqï qÉäAiÀįï, 3)AiÉÆVñï, 4)ZÀgÀuï ±ÉnÖ, 5)jvÉñï, 6) dAiÀÄgÁªÀÄ, 7)PÀgÀÄuÁPÀgÀ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ 8)¸ÀégÀÆ¥ï ±ÉnÖ JA§ªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÀÆ¥Á¬Ä 10,000/ £ÀUÀzÀÄ, 44 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 1 ªÀÄgÀzÀ nÃ¥sÁAiÀiï, 6 PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ. ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å gÀÆ¥Á¬Ä 7,000/.

DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.