Wednesday, January 31, 2007

Stolen Property Recoverd by Kavoor Police


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

PÁªÀÇgÀÄ ¥ÉưøÀÄ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ «¨sÁUÀzÀ ¦J¸ïL ºÉ.Dgï.¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÇgÀÄ oÁuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ «¨sÁUÀzÀ ¦J¸ïL C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ CzsÁgÀzÀ°è F ¢£À ¢£ÁAPÀ 31/01/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸ÀÄì vÀAUÀÄzÁtzÀ §½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ PÉ®ªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁ®ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀl DgÉÆæ qÉëqï @ ¸ÀAvÉÆõÀ r¸ÉÆÃd (20) vÀAzÉ eÉÆøɥï r¸ÉÆÃd ªÁ¸À eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ PÀÄAdvÀÛ¨É樀 UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr CqÀ«nÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀvï ¥ÉÊ£Á£ïì & E£ïªÉ¸ïÖªÉÄAmï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èAzÀ ¸Áé¢ü£À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DgÉÆæ qÉëqï F NqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/11/2007 gÀAzÀÄ PÁªÀÇj£À ¦üAmÉÆà ¯Áå£ï JA§°ègÀĪÀ ²æêÀÄw C«ÄõÁ ¦üAmÉÆà JA§ªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07/01/2007 gÀAzÀÄ PÁªÀÇgÀÄ ªÉÊzÀå£ÁxÀ zÉʪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½¬ÄgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ eÉ. ¸ÀĪÀtð JA§ªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/01/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉʯÉéà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ dAiÀÄZÀAzÀæ JA§ªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 28/01/2007 gÀAzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ¤°è¹zÀ MAzÀÄ PÁj¤AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ PÁªÀÇgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

DgÉÆæ qÉëqï @ ¸ÀAvÉÆõÀ r¸ÉÆÃd F PɼÀPÀAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ
§AUÁgÀzÀ §®Äâ ZÉÊ£ÀÄ eÉÆvÉUÉ PÁæ¸ï -1, vÀÆPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27, UÁæAMAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3.100 UÁæA, ¥sÉ£Á¸ÉÆäPï PÀA¥À¤AiÀÄ E¹Ûç ¥ÉnÖUÉ M®A¥sÀ¸ï PɪÉÄgÁ gÉÆïïØ UÉÆðأÀ, gÉƪÀiÁzsÁgï ªÁZï ¨ÁA¢ ZÉÊ£ï vÀÆPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3.150UÁæA, dÄ«ÄQ PÀÄqÀÌ ºÀªÀ¼À ¸ÉÃj 5.960 UÁæA, MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ¥ÀPÀ¼À ¸ÉÃj 4.620 UÁæA, §AUÁgÀzÀ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ 16.500 UÁæA, Q«AiÀÄ ¨ÉAqÉÆÃ¯É MAzÀÄ eÉÆvÉ 3.500 UÁæA, PÀjªÀÄt £ÉPÉè¸ï PÀjªÀÄt ¸ÉÃj 11.500UÁæA, ¥ÉAqÉAmï EgÀĪÀ CrØUÉ ZÉÊ£ï 18.370 UÁæA, CrØUÉ ZÉÊ£ï 5.250 UÁæA, UÀ£ï ¥ÉAqÉAmï EgÀĪÀ ZÉÊ£ï 2.370 UÁæA, £ÉÆÃQAiÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï-2 ¥ÀAiÀĤÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgï ¹ÖÃjAiÉÆÃ

ªÀ±À¥Àr¹zÀ ¸ÉÆÃvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 1,10,000/.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ¸ÉÆÃvÀÄÛ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L ºÉ.Dgï.¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÇgÀÄ oÁuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄgÁeï, ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ, gÁeÉñï D¼Àé, fêÀ£ï, GªÉÄÃ±ï ºÉUÉØ, ZÀAzÀæºÁ¸À D¼Àé ²ªÀ¥Àà, ®PÀëöät gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. DgÉÆæ qÉëqï @ ¸ÀAvÉÆõÀ r¸ÉÆÃd£Àßö£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

To download photo clickhere

Daily Crime Incidents for January 31, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 31/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case of Burglary has been registered in Kavoor Police Station. In between 01/11/2006 at 0800 hrs and 30/01/2007 at 0930 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Amisha Pinto (33) R/o Glorious Pinto Valley Kavoor Mangalore by removing Exhaust Fan and committed theft of gold ornaments all in worth Rs.30,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case under Ordinary theft has been registered in Mangalore South Police Station on the complaint of one Jacintha Pereira R/o Benjanapadavu Mangalore Taluk. In the complaint it is alleged that her relative one Rynor D’Souza (50) committed theft of gold ornaments (40 gms) between 27/01/2007 and 29/01/2007 when he had come and stayed in the house at Valencia belonging to the complainnt. The stolen property is worth Rs. 36,000/.

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case under MV theft has been registered in Bantwal Town Police Station. In between 31/12/2006 at 1700 hrs and 01/01/2007 some unknown culprits committed theft of a Bajaj motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-8897 belonging to one Abdul Hussain (23) R/o Baikampady Mangalore that was parked at public place near Kaikamba Bantwal Town. The motorcycle is worth Rs. 30,000/.
 • A case under MV theft has been registered in Uppinangady Police Station. In between 29/01/2006 at 1930 hrs and 30/01/2007 some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-J-9240 belonging to one Raghava Poojary (28) R/o Yelanthila village Belthangady Taluk that was parked in the premise of Sri Sannidhi Wood Industries Kalleri Karaya village Belthangady Taluk. The motorcycle is worth Rs. 12,000/. The case has been transferred from Kasargod district on the basis of jurisdiction.

Crime against Women: 01

 • A case under Rape, Criminal intimidation along with Cheating has been registered in Ullal Police Station where in it is alleged that one Amanulla Khan (27) R/o Mangalpady Kerala State had sexual intimacy with a Twenty year girl of Kotekaru village by promising to marry her and due which she became pregnant. There upon he cheated her by refusing to marry her and he also gave life threat to her father Hassainer.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 17/11/2006 at 0115 hrs at Avery Junction Mangalore one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-6432 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-K-3547. As a result Ivan Raskinz (40) R/o Falnir Mangalore rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-K-3547 and his 3 year old daughter sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 26/01/2007 at 1600 hrs near Karavali Circle Kankanady Mangalore Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-K-5597 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shoukath Ali a pedestrian and caused him simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 20/01/2007 at 1500 hrs on NH-17 near Tharethota Nanthoor Mangalore one unknown driver of Lorry bearing Reg. No. KA-16-A-1854 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against Mini Tempo bearing Reg. No. KA-19-AC-6768 driven by one Sundara. Further Lorry driver lost control over his vehicle and dashed against Eicher Lorry bearing Reg. No. KA-20-A-9575. As a result Mini Tempo driver Sundara and Prashanth Bhat R/o Mannagudde Mangalore who was travelling in the mini Tempo sustained simple injuries and both the vehicles got damaged. The Lorry driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 30/01/2007 at 1830 hrs near Kankanady Mangalore Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-4502 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Cheluvayya a pedestrian and caused him simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 30/01/2007 at 1830 hrs near Mittabagilu Jalsoor village one Venkataramana Acharya (47) rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-2662 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Puttama (65) w/o Balanna Nair R/o Jalsur village Sullia a pedestrian and caused him simple injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result pillion rider of said motorcycle also sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: 01

 • A case under Hurt along with Attempt murder has been registered in Ullal Police Station. On 29/01/2007 at 2145 hrs near bus stand at Adka Kotekaru village Mangalore Taluk accused Bhavathesh, Shailesh and Udaya Kumar assaulted one Dhananjaya (28) R/o Uchila Someshwara village Mangalore Taluk with wooden stick, sword and attempted to kill him owing to personal enmity.

Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 01

 • A case under Attempt to commit suicide has been registered in Belthangady Police Station. On 30/01/2007 at 1345 hrs one Hanumantharaya R/o Chowdeshwari Nagara Bangalore attempted to commit suicide by cutting his neck with a knife owing to personal problem. He has been admitted to hospital at Mangalore for treatment.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Moodabidre Police Station. On 29/01/2007 at 1500 hrs one Ramanna (68) R/o Derottu Pudukonoje village accidentally fell down from a tree near his house and got serious injuries and died on the spot.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 234
Fine amounts collected: 14,500/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Tuesday, January 30, 2007

Daily Crime Incidents for January 30, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01


 • A case under Servant Theft has been registered in Belthangady Police Station. In between 26/01/2007 at 2130 hrs and 27/01/2007 at 0730 hrs one Mahesh who was working as cleaner in Lorry bearing Reg. No. KA-21-C-1763 committed theft of the Lorry along with 240 Cement bags while it was parked near P.C. Pai Petrol Pump Ujire Belthangady Taluk. The total value of stolen Lorry is worth Rs. 6,48,000/.
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01


 • A case under Hurt has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 28/01/2007 at 0700 hrs accused Ganesh Poojary R/o Ulayi bettu village Mangalore Taluk abused one Johara R/o Ulaibettu village Mangalore Taluk in filthy language and also assaulted her husband one Abdul Khadar with sickle owing to civil dispute.
Road Traffic Accidents: 04

Fatal: 01


 • A case of Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station on 30/01/2007 where in one Damodhar (23) R/o Nelyadi village Puttur Taluk has been declared dead while under treatment on 29/01/2007 at 2015 hrs. The said Damodar was seriously injured by a motorcycle in a road traffic accident on 22/01/2007 at 2030 hrs on NH-48 at Pelathakatte Nelyadi village Puttur Taluk and admitted to the Mangala Nursing Home Mangalore. In this connection a case has been already registered in Uppinangady Police Station.
Non-Fatal: 03


 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 25/01/2007 at 1630 hrs at Valchil Padavu Mangalore Taluk one Hussainabba driver of Jeep bearing Reg.No.KA-13-6925 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Ahammad Bhava (28) R/o Bantwal Town a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 28/01/2007 at 1830 hrs at Palghuni Bridge Venoor village one Naveen driver of Jeep bearing Reg. No.KA-20-9245 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Rukmayya Poojary R/o Bakimaru Venoor a pedestrian and caused him serious injuries. The jeep driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 28/01/2007 at 2130 hrs at Neralakatte Netlamadnur village Bantwal Taluk one Thilakchandra driver of Maruti car bearing Reg.No.KA-21-A-3322 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed to the pedestrians Rajesh, Shashidhar, Santhosh and Abdul Ravoof and caused them serious injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: 01

 • A case under Forgery along with Cheating has been registered in Mangalore South Police Station on the complaint of the Superintendent of Wenlock hospital. In the complaint it is alleged that the compainesM/s We Help, M/s Sai Securities, M/s Classic Investigation and Services and M/s Help Line cheated the Government Hospital by submitting forged documents while applying for tender called by the hospital authorities for various services in the hospital..
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01


 • A case of Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 16/01/2006 at 1545 hrs accused Babu, Honnappa, Shashi and Umesha assaulted one Narayana Naik (55) R/o Karekodu Karaya village, his wife and his children by hand owing to personal enmity.
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02


 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 28/02/2007 at 1530 hrs Ranjith (15) and Lijesh (13) residents of Jappinamogru Mangalore Taluk accidentally slipped into the Nethravati river while taking bath at Bolla Jappinamogaru and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Rural Police Station. In between 28/01/2007 at 1315 hrs and 29/01/2007 at 0745 hrs one Murali (28) R/o Kuria village Puttur Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.

Missing Persons: 02

 • A case of Woman missing has been registered in Mangalore Rural Police Station. One Kumari (58) w/o Balakrishna R/o Kudroli Mangalore Taluk left her house on 01/01/2007 at 1300 hrs and did not return to her house there after. She has been found missing since then.
 • A case of Girl missing has been registered in Kadaba Police Station. On 24/01/2007 at 0830 hrs one Shanthi (17) R/o Kallaje Ithoor village Puttur Taluk went to Amakunja PU Collage and did not return to her house there after. She has been found missing since then.
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amounts collected: 27,500/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Monday, January 29, 2007

Daily Crime Incidents for January 29, 2006

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/01/2007.

Murder: 01
 • A case under Murder has been registered in Panambur Police Station. On 29/01/2007 at 1200 hrs one Shashidhara Siddappa Revanappanavar (34) R/o Yerekittur village Ramadurga Taluk Belgum district picked up quarrel with his wife Shantha @ Shanthamma (26) and assaulted her with knife near their rented house at Meenakaliya school Panambur village Mangalore taluk due which she got grievous injuries and died on the spot. Further the accused Shashidhar Siddappa was caught by the neighbours while he was trying to flee after committing the offence and handed over to the Panambur Police. He has been taken into custody and is being enquired.
Dacoity: Nil
Robbery: Nil


Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Kavoor Police Station. On 21/01/2007 in between 1500 hrs and 2200 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Shankar K. Suvarna (53) R/o Kavoor Mangalore by removing the roof tiles and committed theft of gold ornaments all in worth Rs.9,000/.
 • A case of Burglary has been registered in Puttur Town Police Station. In between 27/01/2007 at 2330 hrs and 29/01/2007 at 0200 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Sirajul Hak (42) R/o Salmara Puttur Taluk by breaking the front door lock and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 1,45,000/ all in worth Rs. 3,00,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore South Police Station. On 28/01/2007 at 1800 hrs some unknown culprits committed theft of a Nokia mobile phone belonging to one Kiran Bandkar (32) a Police Constable C/o Traffic Police Station Chikkamagalur District while he was on duty at Nehru Maidan Mangalore. The value of stolen property is Rs. 14,600/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station on 28/01/2007 where in one Devadas Karkera (45) R/o Meenakaliya Baikampady Mangalore Taluk has been declared dead while under treatment on 27/01/2007 at 2145 hrs. The said Devadas Karkera was seriously injured by a motorcycle in a road traffic accident on 26/01/2007 at 0600 hrs on NH-17 at Baikampady Mangalore Taluk and admitted to the Wenlock Hospital. In this connection a case has been already registered in Panambur Police Station.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore South Police Station. On 28/01/2007 at 1110 hrs at Kankanady circle Mangalore one unknown driver of Maruti Alto car bearing Reg. No.KA-19-P-2104 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against Honda Activa Scooter bearing Reg. No. KA-19-W-485. As a result Scooter rider Yashodhara and pillion rider Padmanabha (32) R/o Pudu village Bantwal Taluk sustained simple injuries. The driver of Maruti Alto car escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Barke Police Station. On 28/01/2007 at 1930 hrs near Gandhinagar Ladyhill Mangalore one driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-4008 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Santro car bearing Reg. No. KA-21-P-4117 driven by one Prashanth Baliga (32) R/o Poonjalkatte Belthangady Taluk from behind. As a result the car got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Konaje Police Station. On 27/01/2007 at 1400 hrs at Gramachavadi Harekala village Mangalore Taluk one Roshan D’Souza driver of an auto rickshaw bearing Reg.No.KA-19-B-2934 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which vehicle capsized. As a result Rajesh Chowta (31) R/o Konaje Mangalore, Nalini Acharya (20), Nalinakshi (29), Deviprasad (21), Manasa (7), Shobha (27), Suma (28), Charanraj (18) and Prashasthi who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 27/01/2007 at 0830 hrs at Periyadka Uppinangady Town Puttur Taluk one Koragappa driver of a Jeep bearing Reg.No.KA-21-3658 drove his vehicle in a rash and negligent manner and due which one Mamatha (18) R/o Nekkare Uppinangady Town who was travelling in the said jeep was thrown out of the jeep and sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 28/01/2007 at 1630 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted a raid near Old gate at Sullia Town and seized Liquor bottles and cash Rs. 240/ by arresting one Venkatesha (27) R/o Shambur village Bantwal Taluk who was selling these liquor bottles illegally there.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. On 27/01/2007 at 0730 hrs one Padmavathi (24) w/o Mohan R/o Goliangady Muchur village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into a well near her house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amounts collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Welcome: New IPS Probationer to DK District

Mr.Raman Gupta IPS (2005 batch) has joined the district for his field/practical training today (29/01/2006). Hailing from Panipat district of Haryana, he joined the Indian Police Service in the year 2005 after writing the UPSC examination in the year 2004. He cleared this exam in his first attempt and joined for training at the Sardar Vallabbhai Patel National Police Academy Hyderabad (Premier police training institute which imparts training to all senior police officers of the country) for 45 weeks. After completing this training, he was allotted to the Karnataka cadre and accordingly he has come to DK district to pick up the basics of field policing. He will be in the district for about 07 months during which time, he will be exposed to all facets of district police activities.

Mr.Raman Gupta is a post graduate in International Business from Delhi University and has also done a diploma course in Multimodal Transportation and Logistics Management.

To Download Photo click here

Traffic Diversions in view of the Road Widening Work

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß Jr© zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ PÀÄqï¸ÉA¥ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À°zÀÄÝ, EzÀgÀ ªÉÆzÀ® ºÀAvÀªÁV CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖAiÀÄ vÀ£ÀPÀ ¢é¥ÀxÀ PÁAQæÃmï gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/02/2007 gÀAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀ°zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. F J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01/02/2007 jAzÀ 31/03/2007 gÀªÀgÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
 • ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀ (¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼À ¸À»vÀ) J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ, ®WÀĸÀgÀPÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 • ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®WÀĸÀgÀPÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦«J¸ï¤AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV, £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ, PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖÄAzÀ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ J¯Áè vÉgÀ£ÁzÀ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ªÀÄ°èPÀmÉÖ, £ÀAvÀÆgÀÄ, PÀqɬÄAzÀ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ®WÀĸÀgÀPÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï¤AzÀ £ÉÃgÀªÁV ¦«J¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ, PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 • ªÀÄ°èPÀmÉÖ, £ÀAvÀÆgÀÄ, PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ DUÉß¸ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ®WÀĸÀgÀPÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃlUÁjPÁ dAPÀë£ï¤AzÀ £ÉÃgÀªÁV ¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ïUÉ §AzÀÄ PÀgÁªÀ½-PÀAPÀ£Ár ªÀÈvÀÛ-¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ §½PÀ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 • ¥ÀA¥ïªÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉ¯É¤ìAiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ PÀgÁªÀ½-§®äoÀ gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPïUÉ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ®WÀĸÀgÀPÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½-PÀAPÀ£Ár ªÀÈvÀÛ-¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ §½PÀ AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ PÀqÉÄAzÀ PÀAPÀ£Ár PÀqÉUÉ J¯Áè vÉgÀ£ÁzÀ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛÄAzÀ ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ®WÀĪÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÁèPïlªÀgï vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ C°èAzÀ wgÀÄV ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖUÉ §AzÀÄ ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
 • ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁj ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ vÀ£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj §®äoÀ gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÉÃgÀĪÀ J¯Áè CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛUÉ J¯Áè vÉgÀ£ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ®WÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄxÁ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ F ¤nÖ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Sunday, January 28, 2007

Daily Crime Incidents for January 28, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case under Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 26/01/2007 at 2200 hrs and 27/01/2007 at 0400 hrs some unknown cu;prits gained entry into the house of one Siddique M. B. (40) R/o Munthaz Manzil Arala village Bantwal Taluk by breaking the door lock and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 1000/ all in worth Rs. 23,500/.
Ordinary Theft: 01
 • A case under Ordinary Theft has been registered in Subramanya Police Station. On 27/01/2007 at 0900 hrs some unknown culprits committed theft of gold ornaments (212 grams) belonging to one Sujaya Shetty (50) R/o Malleshwara Bangalore that was kept in her room at Ashlesha Lodge of Subramanya Sullia Taluk. The value of stolen property is Rs. 1,60,000/.

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case of MV Theft has been registered in Barke Police Station. On 25/01/2007 at 0945 hrs some unknown culprits committed theft of Hero Honda motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-3652 belonging to one Ganesh M. R/o Lalbagh Mangalore that was parked in the premise of Mangalore City Corporation Office at Lalbagh Mangalore. The motorcycle is worth Rs. 25,000/.
Crime against Women: 01
 • A case under Cruelty by Husband and his relatives along with Criminal breach of Trust has been registered in Mangalore Woman Police Station on the complaint of one Lilli (63) w/o R.L. Pinto R/o Bejai Mangalore. In the complaint it is alleged that accused R.L. Pinto (husband) and his relative Jesintha Seravo @ Jeshintha Pinto R/o Padavinangady Mangalore Taluk gave mental and physical harassment to one Lilli and also committed criminal breach of trust to her owing to family dispute.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/01/2007 at 1200 hrs near Bavutagudda Mangalore one Geetha rider of Scooter bearing Reg. No. KA- 19-V-4176 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over her vehicle due which vehicle capsized. As a result Scooter rider Geetha sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 26/01/2007 at 0600 hrs on NH-17 at Baikampady Mangalore Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-8028 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Devadas Karkera (45) R/o Meenakaliya Baikampady Mangalore Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/01/2007 at 2015 hrs on NH-48 near Ramalkatte Thumbe village Bantwal Taluk one Mahabala driver of bus bearing Reg. No. KA-20-A-3110 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2221 from behind. As a result some passengers in bus bearing Reg. No. KA-20-A-3011 sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil


Hurts: 01
 • A case under Hurt has been registered in Mangalore North Police Station. On 26/01/2007 at 2030 hrs near Hampankatta Mangalore Taluk one Jayarama assaulted Manjunatha (20) R/o Kaduru Taluk Chikkamagalore Taluk and his mother Cheluvamma by hand and with iron rod owing to trivial issue.
Others: Nil

Spl. And local laws: 02
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 27/01/2007 at 1645 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted raid near Dhanraj Hotel at Sullia Town and seized 70 sachets (100 ML) of arrack and by arresting one Vasantha (26) R/o Puduvettu Dharmastala who was selling these arrack sachets illegally there.
 • A case under Karnataka Excise Act has been registered in Sullia Police Station. On 27/01/2007 at 1945 hrs on credible information PSI Sullia PS along with staff conducted raid near Dhanraj Hotel at Sullia Town and seized 15 bottles (180 ML) of Liquor and by arresting one Sudhakara (24) R/o Beeramangala Sullia Town who was selling these Liquor bottles illegally there.

Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: Not available
Fine amounts collected: Not available

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Saturday, January 27, 2007

Daily Crime Incidents for January 27, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Moodbidre Police Station. On 25/01/2007 at 0030 hrs at Beluvai city Mangalore Taluk one unknown rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-7571 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-4982 driven by one Yogish (27) R/o Bondel Mangalore. As a result one Dinesh pillion rider of motorcycle bearing Reg. No.KA-19-S-4982 sustained grievous injuries. The rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-7571 escaped from the place without stopping his vehicle.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 26/01/2007 at 1100 hrs accused Aziz (28) R/o Charmadi village abused one Mohammad C. (38) R/o Charmadi village in filthy language and assaulted him with iron rod inside a hotel belonging to one Ibrahim at Charmadi Belthangady Taluk owing trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 21/01/2007 at 1930 hrs one Lalitha (24) R/o Shivanagar Moodshedde Mangalore attempted to commit suicide by pouring Kerosene on her self. She got serious burn injuries and was admitted to Wenlock hospital Mangalore where she succumbed to her injuries while under treatment on 25/01/2007 at 2000 hrs.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. One Ramesha R/o Anemajalu Puttur Taluk consumed poison on 26/01/2007 at 2000 hrs owing to personal problem. He was admitted to Goverment hospital at Puttur where he was declared dead while under treatment on the same day at 1130 hrs.

Missing Persons: Nil

Preventive Actions: Nil Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 323
Fine amounts collected: 20,100/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Friday, January 26, 2007

Daily Crime Incidents for January 26, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case under Ordinary Theft has been registered in Mangalore East Police Station. On 25/01/2007 at 1345 hrs near Bunts Hostel Mangalore PSI (Crime) Mangalore East PS seized 03 stolen mobile phones by arresting one Jagadish (23) R/o Paniyala Uduma Kasargod District.

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV theft has been registered in Barke Police Station. On 13/01/2007 in between 1130 hrs and 1230 hrs some unknown culprits committed theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-3080 belonging to one Zakeer Hussain (29) R/o Jokatte Mangalore Taluk that was parked in the premise of Hero Honda Showroom at Ballalbagh Mangalore.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: Nil

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/01/2007 at 1300 hrs near Falnir Mangalore one Jacob R/o Valencia Mangalore driver of Qualis car bearing Reg. No. KA-19-N-7530 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a car bearing Reg. No. KA-02-N-629 from behind driven by one Rehamathulla (38) R/o Bajal village Mangalore due which the car driver lost control and rammed to another Bus bearing Reg. No. KA-19-B-79 from front. As a result one Abubakkar who was traveling in the car bearing Reg. No. KA-02-N-629 sustained simple injuries and the said car also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station On 25/01/2007 at 1315 hrs at near Falnir Mangalore one Rehamathulla (38) R/o Bajal village Mangalore driver of a car bearing Reg. No. KA-02-N-629 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a Qualis car bearing Reg. No. KA-19-N-7530 driven by one Jacob R/o Valencia Mangalore. As a result the car bearing Reg. No. KA-19-N-7530 got damaged. No causalities reported.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Urwa Police Station. On 25/01/2007 at 1230 hrs on NH-17 near KPT Mangalore one unknown motorcycle rider drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-9689. As a result one Blesious D’Souza (41) R/o Bondel Mangalore Taluk rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-9689 sustained simple injuries. The other motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 25/01/2007 at 1715 hrs near Balmatta Mangalore one unknown rider of a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-2784 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed a Kinetic Honda Scooter bearing Reg. No. KA-19-J-7458. As a result Scooter rider Arwin D’Souza (40) R/o Shakthi Nagara Mangalore and pillion rider his son sustained grievous injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 24/01/2007 at 1900 hrs at Hosabettu Mangalore Taluk one Narayana driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-AC-8244 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Deepak a pedestrian and caused him simple injuries.


Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil

Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Criminal restraint, Hurt along with Mischief of causing damage has been registered in Surathkal Police Station. On 25/01/2007 at 0130 hrs accused Binosh, Hitesh, Suneel, Sudarshan Naik, Anil, Sathish Poojary, Nishchal, Ravi Poojary, Dheeresh and Mahesh came in a Van bearing Reg. No. KA-N-1501 and forming into an unlawful assembly and criminally restrained the bus bearing Reg. No. KA-20-C-8288) near Hosabettu Junction Mangalore Taluk and abused the driver of the said bus one Ragavendra Poojary (22) R/o Bantwal and damaged the bus by pelting stones due to which Ganesh, Kartik and one child who were traveling in the said bus sustained simple injuries.

Hurts: 02

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore South Police Station. On 25/01/2007 at 1845 hrs at Valencia Mangalore accused Suprith and two others assaulted one Likith Kumar (18) R/o Kolya Kotekaru village Mangalore Taluk by hand and with stone and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 24/01/2007 at 1120 hrs in AAP office at JMFC Court Sullia Taluk accused one Leelavathi a typist in AAP office assaulted Dalayath of her office one Giridhara D. with wooden stick and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Subramanya Police Station. On 23/01/2007 at 2400 hrs one Marshel Lobo (70) R/o Kulkunda house Subramanya village Sullia Taluk accidentally slipped into a well near his house while walking and died due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station. On 23/01/2007 in between 1500 hrs and 1800 hrs one Thukrappa Shetty (80) R/o Kowkradi village Puttur Taluk consumed poison in his house owing to health problem. He was admitted at Adarsha Hospital Puttur where he was declared dead while under treatment on 25/01/2007 at 2010 hrs.

Missing Persons: 02

 • A case of Man missing has been registered in Puttur Rural Police Station. One Ibrahim Bathisha (17) R/o Nettanige Mudnur village Puttur Taluk who went to Madikeri Kodagu District on 10/01/2007 did not return to his house there after. He has been found missing since then.
 • A case of Boy missing has been registered in Ullal Police Station. One Ameeruddin (16) R/o Thota house Pavoor Mangalore Taluk went to Tippu Sultan College at Obatukere Ullal on 23/01/2007 at 0830 hrs and did not return to his house there after. He has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 312
Fine amounts collected: 19,000/

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Thursday, January 25, 2007

Security Arrangements For the Hindu Samajotsava On 28th Jan 07 At Mangalore

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28/01/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ²æà UÀÄgÀÆf d£Àä ±ÀvÁ©Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ.

¸À¢æ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀ ¸ÀAWÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðªÁºÀPÀgÁzÀ ²æà ªÉÆúÀ£ïf ¨sÁUÀªÀvï ¨sÁUÀªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ, C®èzÉà F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è Dgï.J¸ï.J¸ï, ©eɦ, «±Àé »AzÀÆ ¥ÀjµÀvï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÀAWÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄR »AzÀÆ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Áé«ÄÃfUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°gÀĪÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ (eÉÆåÃw ¸ÀPÀð¯ï) ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, vÀzÀ £ÀAvÀgÀ 1600 UÀAmɬÄAzÀ ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ «ÄQÌ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¤jÃPÉë EgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÀ.PÀ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ §AzÉÆç¸ÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ºÀ®ªÁgÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.
 • oÁuÁ ªÀÄlÖzÀ°è ±ÁAw ¸À«Äw ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸À¨sÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • F »A¢£À PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼À PÉøÀÄUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ J¯Áè ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • ZÀjvÉæ ºÁ¼É EgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ zÁR¯ÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • J¯Áè ªÀUÀðzÀ ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄA¢gÀUÀ½UÉ ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • J¸ï.JA.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÀPÁjAiÀiÁV C¸ÀvÀå «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹.Dgï.¦.¹. PÀ®A 108gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ºÉÆgÀUÀqÉ f¯ÉèUÀ½AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀUÀÄ, ºÁ¸À£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÁgÀªÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ GqÀĦ f¯ÉèUÀ½AzÀ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ-2, ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ-9, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ-30, ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ / ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ-94, ºÉZï.¹/ ¦.¹-1229, qÀ§Äèå.¦.¹ -25, UÀȺÀgÀPÀëPÀ zÀ¼À-500, ºÁUÀÆ PÉ.J¸ï.Dgï.¦.-30 ¥ÁèlÆ£ï, r.J.Dgï-4¥ÁèlÆ£ï, Dgï.J.J¥sï-1PÀA¥À¤UÀ¼À£ÀÄß ¤0iÀÄÄQÛUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. f¯Éè0iÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj MlÄÖ 3,000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ F gÀPÀëuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.
 • §AzÉÆç¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÉÄð£À ¥Éưøï C¢üPÁj/ ¹§âA¢UÀ¼À®èzÉ §AzÉÆç¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ F PɼÀV£À ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
  1. Dgï.L.«. - ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ.
  2. ¨ÁåjPÉÃqïUÀ¼ÀÄ - 50
  3. «ÃrAiÉÆà UÁæ¥sÀgïUÀ¼ÀÄ- 15
 • §AzÉÆç¸ÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉƨÉʯï UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EvÀgÀ E¯ÁSÉUÀ½AzÀ 50 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À, ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É £Àqɹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV F PɼÀV£ÀAvÉ ZÀPï ¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹zÀÄÝ, CUÀvÀå C¢üPÁj ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

  ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ G¥À «¨sÁUÀ
  1. PÉÆmÁÖgÀ ZËQ
  2. PÀÄAnPÁ£À.
  3. PÉ.¦.n. dAPÀë£ï.
  4. £ÀAvÀÆgÀÄ.
  5. ªÀĺÁPÁ½ ¥ÀqÀÄà.

  ¥ÀtA§ÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ
  1. ¸ÀÄgÀvÀ̯ï dAPÀë£ï.
  2. PÁªÀÇgÀÄ dAPÀë£ï.
  3. ¥Àrïï dAPÀë£ï.
  4. ªÁªÀÄAdÆgÀÄ dAPÀë£ï
  5. PÀtÆÚgÀÄ
  6. vÉÆPÉÆÌlÄÖ dAPÀë£ï.
 • ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ §AzÉÆç¹ÛUÁV 11 ¸ÉPÀÖgïUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¥Àæw ¸ÉPÀÖjUÉ NªÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï, £Á®ÄÌ ¦J¸ïL AiÀĪÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæºÁgÀzÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • EzÀ®èzÉà £ÀUÀgÀzÀ°è 20 ªÉƨÉÊ¯ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¦J¸ïLAiÀĪÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ £ÀqɸÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw f¯ÉèAiÀÄ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄvÀÆÛj£À°è 35 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtA§Æj£À°è 30 ªÉƨÉÊ¯ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÀ¹Û£À°ègÀÄvÀÛªÉ.
 • EzÀ®èzÉà 500 UÀȺÀgÀPÀëPÀgÀÄ PÀÆqÀ F gÀPÀëuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ°è ¸ÀºÀPÀj¸À°zÁÝgÉ.
 • ¢£ÁAPÀ 26/01/2007gÀ UÀt gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 28/01/2007gÀ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DåAn ¸À¨ÉÆÃmÉÃeï ZÀPï nëĤAzÀ ¥Àj²Ã®£É £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. J¯Áè jÃwAiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, ºÉaÑ£À d£À ¸ÀAzÀt EgÀĪÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, E¤ßvÀgÀ «zsÀéA¸ÀPÀ PÀÈvÀåPÉÌ M¼ÀUÁUÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß DVAzÁUÉÎ ¥Àj²Ã®£É £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 • ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ (¸ÉÆàÃlPÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ) PÀAqÀÄ §AzÀ°è CxÀªÁ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÀ MAzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ªÁºÀ£À ¥ÁPïð ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°èè vÀPÀët ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆ«ÄUÉ (100) w½¸À¨ÉÃPÀÄ.
 • NªÀð J¸ï¦ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À°èAiÀÄÆ E£ÉÆßêÀð J¸ï¦ zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ §AmÁé¼ÀzÀ°èAiÀÄÆ §AzÉÆç¸ÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°ègÀĪÀgÀÄ.
 • PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, NªÀð rJ¸ï¦ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ.
 • PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕUÀ¼À£ÀÄß eÁåjUÉƽ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæw vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV G¼Áî®zÀ°è PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
 • J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28/01/2007 gÀAzÀÄ f¯ÁèzÀåAvÀ ¤µÉâü¸À®Ä f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 • ºÉZÀÄѪÀj CVß±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DA§Ä¯Éãïì ªÁºÀªÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

DzÀÝjAzÀ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è f¯Áè DqÀ½vÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉà 0iÀiÁªÀÅzÉà HºÁ¥ÉÇúÀUÀ½UÉ D¸ÀàzÀ PÉÆqÀzÉà 0iÀiÁªÀÅzÉà «µÀ0iÀĪÀ£ÀÄß E¯ÁSÉ0iÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÀÆqÀ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Daily Crime Incidents for January 25, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case under Burglary has been registered in Mangalore East Police Station. In between 10/01/2007 at 1400 hrs and 24/01/2007 at 0800 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Venkatesh Bhat G. (36) R/o Lakshmi Nivas Falnir Road Mangalore by breaking the door lock and committed theft of gold ornaments (76 grams) and silver articles all in worth Rs. 70,000/.

Ordinary Theft: 02

 • A case under Ordinary Theft has been registered in Urwa Police Station. On 24/01/2007 at 1800 hrs some unknown culprits committed theft of Iron Gate that was fixed to the compound of the Quarters No. 26 at Hat hill belonging to one Prasheela Kumari.
 • A case under Attempt to theft has been registered in Bajpe Police Station. In between 23/01/2007 at 1800 hrs and 24/01/2007 at 0700 hrs some unknown culprits gained entry into the shop at Panchayath building Malavoor Town Mangalore Taluk belonging to one Hasanabba M. R/o Kenjaru Mangalore Taluk by breaking the shutter lock and attempted to commit theft.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station where in one Sampa Shedthy (50) R/o Kotekaru village Mangalore Taluk was declared dead while under treatment on 24/01/2007 at 0235 hrs. The said Sampa Shedthy was seriously injured by a road traffic accident on 17/07/2007 at 1600 hrs at Madyaru- Nadaru Road Kotekaru village Mangalore Taluk and admitted to the K.S. Hegde Hospital Mangalore. In this connection a case has already been registered in Ullal Police Station.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Vittal Police Station. On 24/01/2007 at 1645 hrs near Vokkethur Vittal Town one Harishchandra Alva driver of Jeep bearing Reg. No. CRX-6108 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Mohammed Sameer (04) R/o Okkettur Vittal Town a pedestrian and caused him grievous injuries. He was admitted to the hospital were he succumbed to his injuries on the same day while under treatment.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore North Police Station On 22/01/2007 at 1915 hrs at near Jyothi Circle Mangalore one unknown driver of an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-586 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-696. As a result motorcycle rider one Srikara Shenoy R/o Ujjodi Mangalore Taluk and pillion rider his wife and his son Shreyas (06) sustained simple injuries. The auto rickshaw driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 23/01/2007 at 1545 hrs at Chakravarthi Maidan Katipalla village Mangalore Taluk one Sameer driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-9008 drove his vehicle in a rash and negligent manner and due which auto rickshaw capsized. As a result Lathif (05) and Ashrith (05) who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 24/01/2007 at 1100 hrs at Shaktinagara Nekkilady village Puttur Taluk one Dinesh driver of Tata Sumo bearing Reg. No. KA-19-N-2237 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-T-5681. As a result motorcycle rider Balasubramanya (24) R/o Thannirupantha village Belthangady Taluk and Narayana pillion rider of the said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Rural Police Station. On 20/01/2007 at 1830 hrs at Golithadi Nettanige Mudnoor village Puttur Taluk one Jainuddin rider of a motorcycle bearing Reg. No. KL-14-F-9741 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed Abdul Razak (22) and Rashid (14) the pedestrians and caused them simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 24/01/2007 accused Harish and Sudhakara criminally restrained his brother Vinod Shetty R/o Sarapady village at Munnalaya Padavu Sarapadi village and abused him in filthy language and assaulted him by hand with wooden stick owing to civil dispute.

Others: 02

 • A case under Criminal force causing hurt to deter public servant from discharge of his duty, Criminal intimidation along with Arms act has been registered in Panambur Police Station. On 23/01/2007 at 2100 hrs accused Siraj K (43) R/o Kulur Padukodi village Mangalore came in his Maruti car bearing Reg. No. KA-19-N-4895 and forcibly entered into the Panambur Police Station and abused the Police station staff in filthy language. PSI Panambur who was in the PS intervened and took the culprit into custody and seized a knife from his possession. Further his car has also been seized and a case taken up against him.
 • A case under Criminal force to deter public servant from discharge of his duty has been registered in Puttur Town Police Station. On 24/01/2007 at 1545 hrs accused Mohammed Ali Ex Puttur Town municipal member abused one Ibrahim Cheif Excutive Officer Puttur Town Municipality while he was on duty at his office owing to trivial issue.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. One Joli (31) R/o Panya Kodimbala village Puttur Taluk committed suicide by consuming poison on 23/01/2007 at 1030 hrs owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 271
Fine amounts collected: 19,000/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Traffic Diversions in view of Hindu Samajotsava on January 28, 2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28/01/2007gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ “»AzÀÆ ¸ÀªÀiÁeÉÆÃvÀìªÀ” ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÉÆgÀqÀ°gÀĪÀ ªÉÄgÀªÀtÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀåvÀåAiÀĪÁUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ
 • £ÀUÀgÀPÉÌ ©¹gÉÆÃqï vÀ®¥Ár PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¹n §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï¤AzÀ PÀAPÀ£Ár ºÀ¼É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀAPÀ£Ár ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹, ªÁ¥Á¸ÀÄ PÀgÁªÀ½ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. §®äoÀ AiÀiÁ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ PÀqÉUÉ ¥ÀæªÉò¸À¨ÁgÀzÀÄ.
 • £ÀUÀgÀPÉÌ ªÀĺÁPÁ½¥ÀqÀÄà PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð£ïìUÉÃmï AiÀiÁ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AwgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï AiÀiÁ PÀAPÀ£Ár PÀqÉUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 • gÀÆmï £ÀA§æ 5gÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀð£ïìUÉÃn¤AzÀ PÀAPÀ£Ár vÀ£ÀPÀ ªÀiÁvÀæ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • gÀÆmï£ÀA§æ 27gÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ CvÁÛªÀgÀ D£ÀAzÀ±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • £ÀAvÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¹n§¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÀmÉÖ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ £ÀAvÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï AiÀiÁ §®äoÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæªÉò¸À¨ÁgÀzÀÄ.
 • ¨ÉÆÃAzÉïï PÀqɬÄAzÀ ©eÉÊ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹n ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃr»¯ï ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ »AwgÀÄV ©eÉÊ-¨ÉÆÃAzÉïï DV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¦«J¸ï PÀqÉUÉ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉò¸À¨ÁgÀzÀÄ.
 • PÁªÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄAnPÁ£À ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹n ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃr»¯ï ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ »AwgÀÄV PÀÄAnPÁ£À gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¦«J¸ï PÀqÉUÉ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉò¸À¨ÁgÀzÀÄ.
 • PÉÆmÁÖgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¹n ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ (gÀÆmï £ÀA§æ 7, 13, 1© ªÀÄvÀÄÛ 31, 31©£ÀA§æzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À ¸À»vÀ) ¯ÉÃr»¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹, ªÁ¥Á¸ÀÄ »AwgÀÄV ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¦«J¸ï ªÀÄvÀÄÛ PÁgï¹ÖçÃmï PÀqÉUÉ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉò¸À¨ÁgÀzÀÄ.
 • gÀÆmï £ÀA§æ 16£Éà §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ CfdÄ¢Ýãï gÀ¸ÉÛ, «Ä±À£ï ¹ÖçÃmï DV gÁªï & gÁªï ªÀÈvÀÛPÉÌ §AzÀÄ, C°èAzÀ¯Éà ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • gÀÆmï £ÀA§æ 15gÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÁUÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, PÀAPÀ£Ár, ¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ï, ²ªÀ¨sÁUï, £ÀAvÀÆgÀÄ Pɦn, ©eÉÊ, ¯Á¯ï¨sÁUï, GªÁð¸ÉÆÖÃgï PÉÆmÁÖgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀÄgÀvÀ̯ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ÀÄ EzÉà ªÀiÁUÀðzÀ°è §gÀĪÀÅzÀÄ.
 • GqÀĦ¬ÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè JPïì¥Éæ¸ï §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ GªÁð¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÃr»¯ï vÀ£ÀPÀ CxÀªÁ PÉÆmÁÖgÀ, Pɦn, £ÀAvÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄ°èPÀmÉÖ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ CzÉà ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • EzÀ®èzÉà ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, PÁèPï lªÀgï, AiÀÄĦªÀÄ®å gÀ¸ÉÛ, J.©.±ÉnÖ £ÉºÀgÀÆ ªÉÄÊzÁ£À ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ zÁégÀzÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • CzÉÃjÃw £ÀUÀgÀzÀ PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ, ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛ, ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è J¯Áè vÉgÀ£ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • F J¯Áè ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/01/2007gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0100 UÀAmɬÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¸Àé¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

CzÉÃjÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À £ÀUÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ:-

 • ªÀÄrPÉÃj-¸ÀļÀå-¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ-PÀqÀ§-¥sÀgÀAV¥ÉÃmÉ-CqÁågï-PÀtÆÚgÀÄ-£ÁUÀÄj-¥Àrïï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï-PÀgÁªÀ½-¨ÉAzÀÆgïªÉ¯ï ªÀÄÆ®PÀ §®äoÀPÉÌ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ±ÁAw ZÀZïð-¸ÀÖgÀPï gÀ¸ÉÛ-ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr-AiÀÄĦªÀÄ®å gÀ¸ÉÛAiÀiÁV §AzÀÄ mɯÉPÁA gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DqÀ¥Àà £À¹ðAUï ºÉÆA vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ vÀ£ÀPÀªÀÇ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • «lè-§AmÁé¼À-¨É¼ÀÛAUÀr-CvÁÛªÀgÀ-ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë-ªÀÄĽ»vÀÄè PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÖgÀPï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛ AiÀiÁ CªÉÃj ªÀÈvÀÛzÀ §½ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, gÉʯÉéøÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ-ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄrAiÀiÁV ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃf£À DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ CvÁÛªÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÀÄÆ°Ì-ªÀÄÆqÀ©¢gÉ-UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ-§d¥É-ªÉÃtÆgÀÄ-PÁPÀð¼À-ªÀÄÆqÀıÉqÉØ-ªÁªÀÄAdÆgÀÄ-PÀÄ®±ÉÃRgÀ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ-ªÀÄgÉÆý PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊAmï DUÉ߸ï PÁ¯ÉÃdÄ §½AiÀÄ°è d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, £ÀAvÀÆgÀÄ-¥ÀA¥ïªÉ¯ï-ªÀĺÁPÁ½¥ÀqÀÄà-ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀiÁV §AzÀÄ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPï ªÀÄÄRå PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¥ÁAqÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°èAiÀÄÆ, ¥ÁAqÉñÀégÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ gÉʯÉéà mÁæPï vÀ£ÀPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ- ªÀÄAeÉñÀégÀ- G¼Áî®- eɦà£ÀªÉÆUÀgÀÄ- §eÁ¯ï- PÀªÀiÁðgï- JPÀÆÌgÀÄ- ¥ÀA¥ïªÉ¯ï -«ÃgÀ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÁºÉ-17gÀ°è §AzÀÄ ªÀĺÁPÁ½¥ÀqÀÄà-ªÀiÁUÀð£ïìUÉÃmï-£ÀA¢UÀÄqÉØ-CvÁÛªÀgÀ-¸ÀÖgÀPï gÀ¸ÉÛAiÀiÁV ¥sÀ½ßÃgï gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, gÉʯÉéøÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ-ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr-AiÀÄĦªÀÄ®å gÀ¸ÉÛ-J©±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÃAzÀæ CAZÉ PÀbÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉƸÁjAiÉÆà ºÉʸÀÆ̯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁPïð ªÀÄqÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÀÄtÚUÀÄqÉØ-GªÁðªÀiÁPÉðmï-C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ-PÉÆÃrPÀ¯ï-GªÁð¸ÉÆÖÃgï-PÉÆmÁÖgÀ-©eÉÊ-PÁ¦PÁqï-PÁªÀÇgÀÄ-PÀÄAdvÀÛ¨Éʯï-¯ÁåAqï°APïì-DPÁ±À¨sÀªÀ£À-AiÉÄAiÀiÁår-¨ÉÆÃAzɯï-ªÀÄgÀPÀqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, ¦«J¸ï-£ÀªÀ¨sÁgÀvï-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-J©±ÉnÖ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÖÃmï¨ÁåAPï-gÁªï & gÁªï ªÀÈvÀÛ-¯ÉÃrWÉÆñɣï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è MAzÉà PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • PÁn¥À¼Àî-ªÀÄÄPÀÌ-¸ÀÄgÀvÀ̯ï-¨ÉÊPÀA¥Ár PÀļÁ¬Ä-¥ÀtA§ÆgÀÄ-PÀƼÀÆgÀÄ-¥ÀAfªÉÆUÀgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, PÀgÀAUÀ®¥Ár PÉÆÃmïð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ MAzÉà PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ-PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ-§æºÁäªÀgÀ-PÁ¥ÀÄ-GqÀĦ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÈvÀÛzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß E½¹, ¦«J¸ï-£ÀªÀ¨sÁgÀvï-ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ- ªÀÄÆ®PÀ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ ¦qÀ§Æèöår PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • F J¯Áè PÀqÉUÀ½AzÀ §AzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸À«ð¸ï §¸ÀÄì ¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ ºÀ¼É ¸À«ð¸ï §¸ÀÄì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÁPïð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • F J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÁPïð ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ¯Éà d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉà «£ÀB PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ, ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ F ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Monthly SC/ST Meeting Postponed To 30th January 07

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28/01/2007 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ¹PÀ zÀ°vÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß C¤ªÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 30/01/2007 gÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ UÀªÀĤ¹ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

EzÉà ¸À¨sÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¥sÉÆãï E£ï '' PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÀÆqÁ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ. f¯ÉèAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÁzÀ°è zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 0824-6567100 PÉÌ D ¢ªÀ¸ÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 1100 UÀAmÉ £ÀqÀÄªÉ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå ºÁUÀÆ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀ°è zÀ.PÀ. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°gÀÄvÁÛgÉ.

Ullal Murder Case Cracked: One Arrested From Mumbai

On the morning of 7th Jan 07, one unknown lady was found murdered by strangulation in a hotel room in Ullal town of Mangalore taluk. In this connection a case of murder was registered on the same day in Ullal PS and investigation taken up by Mr. Jayanth V Shetty CPI Mangalore Rural Circle. No clue however was forthcoming regarding the culprits or the motive for the offence except for the fact that a couple had taken the room in the hotel on the morning of 06/01/2007 telling that they are from Kerala. The man had slipped away from the hotel without anybody's notice.

During the course of investigation when the room was being searched for any telltale signs, a small bank slip was found thrown near the wash basin. It had the name Development Credit Bank and the pincode found was of Dongri Mumbai Maharashtra. Based on this small clue a team headed by CPI Mangalore Rural Circle (IO of the case) was dispatched to Mumbai to make enquiries and probe further. The team after painstaking efforts located the bank branch and from the bank authorities the identity of the person who had written the slip was also established as he was an account holder in the bank. The person was identified as one Moideen Kutti Pandelu 34 yrs originally from Kasargod Kerala but settled in Mumbai. As his address and mobile numbers were also available, the police team with the help of local police traced the accused and arrested him on the night of 23rd Jan 07 from Dongri Mumbai. At the time of his arrest, apparently the accused was already making plans to go abroad and escape as he was caught with his air ticket to Dubai, passport and Visa.

During preliminary questioning, the accused admitted the murder and also disclosed the identity of the deceased. Her name was Ayesha 23 yrs and she was his 3rd Wife. She was originally from Hyderabad Andhra Pradesh and was married to him for the last 02 yrs. As lot of differences had cropped up between the two recently, the accused took her to Ullal and made her to consume liquor mixed with sleeping tablets in the hotel room and the strangulated her with the veil while she was asleep and escaped from there in the night. He had purchased the sleeping pills in Mumbai and had used the bank slip as wrapper for the pills.

The accused has been brought to Mangalore and is being produced before the jurisdictional Magistrate today (25/01/2007) after completion of his interrogation and other formalities.

Wednesday, January 24, 2007

Daily Crime Incidents for January 24, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01
 • A case under MV Theft has been registered in Belthangady Police Station. On the intervening night of 22-23/01/2007 some unknown culprits committed theft of a Suzuki Samurai motorcycle bearing Reg.No. KA-19-U-2997 belonging to one Prashanth (40) R/o Srinagar Ujire village Belthangady Taluk that was parked in front of his house. The motorcycle is worth Rs. 13,000/.

Crime against Women: 01

 • A case under House trespass, along with Criminal intimidation has been registered in Subramanya Police Station. On 22/01/2007 at 1330 hrs accused Abdul Salim @ Mohammad Karim R/o Panja, Shakeer K.E. R/o Kumble Kasaragod district Kerala state and Zubair K.A. R/o Kumble Kasaragod district Kerala criminally trespassed into the Engineering Works shop belonging to one Pushpa D.H. R/o Ivathoklu village Sullia Taluk and abused her and her son Naveeen in filthy language and also gave life threat to them. The motive seems to be dispute between Pushpa D.H. and the accused persons.

Road Traffic Accidents: 08

Fatal: Nil

Non-Fatal: 08

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station On 22/01/2007 at 1245 hrs at Kankanady Mangalore one driver of Maruti WagonR car bearing Reg. No. KA-19-N-316 drove her vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Reshma (20) R/o Saraswathi Nagar Padil Mangalore a pedestrian and caused her grievous injuries. The car driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/01/2007 at 0915 hrs on NH-17 at Nanthoor Padavu one Sundar driver of bus bearing Reg.No.KA-19-Q-7177 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against the Tanker bearing Reg.No.KA-21-792. As a result one Vasudev.B (25) R/o Balpa village Sullia Taluk driver of Tanker sustained simple injuries and the Tanker also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 29/12/2006 at 1830 hrs at Battagudde Kadri hills Mangalore one Shabir rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-4768 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result pillion rider of the said motorcycle one Ashraf (20) R/o Kunjathbail Mangalore sustained grievous injuries and the motorcycle also got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mangalore East Police Station. On 23/01/2007 at 0845 hrs at Nanthoor Mangalore one Prasanna Kumar rider of motorcycle bearing Reg.No.KA-21-J-6483 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Priyanka (12) R/o Daddallkad Kapikadu Mangalore a pedestrian and caused her grievous injuries. Further motorcycle rider lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider one Prasanna Kumar also sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Moodbidre Police Station. On 23/01/07 at 0845 hrs on NH-13 at Badagabettu Mijaru village one Jerald Vincent driver of Jeep bearing Reg.No.KA-21-M-2979 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Shraddha (07) R/o Thodaru village a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal road accident has been registered in Ullal Police Station. On 22/01/07 at 2130 hrs on NH-17 at Kapikadu Ullal village Mangalore one Jithesh driver of Qualis car bearing Reg. No. KA-21-P-8566 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Ashok Gatti (25) R/o Someshwara village a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 23/01/07 at 2030 hrs at Pelathikatte Nelyadi village Puttur Taluk one driver of Lorry bearing Reg.No.KA-20-A-4730 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg.No.KA-21-J-3209 driven by one Mohan Gowda (31) R/o Kabaka village Puttur Taluk. As a result one Dhamodar pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 21/01/2007 at 1915 near Venkataramana Bhajana Mandir Bantwal Taluk one Walter rider of motorcycle bearing Reg.No.KA-19-L-7403 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against another motorcycle bearing Reg.No.KA-19-L-1081. As a result pillion rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-1081 one Dayanandha (28) R/o Bantwal Town sustained simple injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil

Others: 02

 • A case under section 292 IPC along with Copyright Act has been registered in Urwa Police Station. On 23/01/2007 at 1645 hrs PI DCIB Mangalore along with staff on credible information conducted a raid on Khushi Video Laibrary Urwa Marigudi Mangalore and seized duplicate DVD/VCD of T-series Company which were being circulated illegally. Further one Yashwanth Kulal R/o Urwa Store Mangalore has been arrested. The seized property is worth Rs. 18,000/.
 • A case under Copyright Act has been registered in Urwa Police Station. On 23/01/2007 at 1945 hrs PI DCIB Mangalore along with staff on credible information conducted a raid on shop belonging to one Ramesh Kumar R/o Kodikal Mangalore and seized duplicate DVD/VCD of T-series company which has been copied illegally by arresting one Ramesh Kumar. The seized property is worth Rs. 18,000/.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 04

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station where in the dead body one Prathap R/o Madikeri District was found on 23/01/2007 at 1530 hrs near seashore Uchila Mangalore Taluk. The said Prathap was reported missing from Ualla since 21/01/2007 and in this connection a case of Man missing was already registered at Ualla PS. The death seems to be due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. In between 22/01/2007 at 2230 hrs and 23/01/2007 at 0800 hrs one Mohandas (32) R/o Badagulipadi village Mangalore Taluk was found dead at Arbe Nadaje Mangalore Taluk. The death seems to be due to excessive drinking.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 23/01/2007 at 1030 hrs one Rathnakar (40) R/o Kodman village Bantwal Taluk committed suicide by hanging in his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Sullia Police Station. On 23/01/2007 at 1630 hrs one Rajendra (41) R/o accidentally fell down from the coconut tree near his house and got seriously injured. He was admitted to hospital where he succumbed to his injuries while under treatment on the same day.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 271
Fine amounts collected: 19,000/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500

Tuesday, January 23, 2007

Daily Crime Incidents for January 23, 2007

The following are the crimes reported in D.K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/01/2007.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01
 • A case under Burglary has been registered in Uppinangady Police Station. On 22/01/2007 in between 0930 hrs and 1745 hrs some unknown culprits gained entry into the house of one Ramesh Bhat C.H. (55) R/o Yelanthila village Belthangady Taluk by breaking the front door lock and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 3000/ all in worth Rs. 1,28,000/.

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore North Police Station. On 22/01/2007 in between 1015 hrs and 1045 hrs some unknown culprits committed theft of a Laptop computer that was kept inside the car bearing Reg. No. KA-19-P-8763 belonging to one Fathima Gulnaz (21) R/o Padil Mangalore which was parked in front of Harsha Showroom at K.S. Rao Road Mangalore. The value of stolen property is worth Rs. 35,000/.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under House trespass, Outraging the modesty of woman, Hurt, Mischief of causing damage along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 22/01/2007 at 0130 hrs accused Shashidara, Ramesha and two other persons criminally trespassed into the house of one Jayarama Naik R/o Kaipadka Sampaje village Sullia Taluk and abused him and his sister Kusuma in filthy language and outraged the modesty of her by pulling her hand and assaulted them with sickle and wooden stick and gave life threat to them and also damaged the front door of the house.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 02

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 22/01/2007 at 0930 hrs on NH-17 near NMPT Main Gate Panambur Mangalore one Premachandra (32) R/o Peraje Madikeri district driver of bus bearing Reg. No. KA-19-AD-1177 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-L-6610. As a result motorcycle rider one Krishna (55) sustained serious injuries. He was admitted to A.J. Hospital Mangalore where he succumbed to his injuries on the same day at 1000 hrs while under treatment.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 23/01/2007 at 0100 hrs on NH-48 near Narahari Parvatha Panemangalore village one Kiran rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-1139 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which motorcycle capsized. As a result pillion rider Jayaraj sustained serious injuries and motorcycle rider Kiran sustained simple injuries. Further pillion rider Jayaraj succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station On 21/01/2007 at 2000 hrs near Bajpe Air port Mangalore Taluk one Devi Prasad driver of car bearing Reg. No. KL-07-AX-1985 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-5356. As a result motorcycle rider Prasad and pillion rider Kiran (25) R/o Malavoor village Mangalore Taluk sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 22/01/2007 at 1015 hrs at Dharanda Kukku Kodimbady village Puttur Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-8863 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which auto rickshaw capsized. As a result Prashanth (28), his father Setharama (60) and Gangadhara (25) who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthanady Police Station. On 22/01/2007 at 1215 hrs at Somathadka Mundaje village Belthangady Taluk one Shanmukha driver of Lorry bearing Reg. No. KA-14-5230 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against one Veerappa Poojary (46) a pedestrian and caused him grievous injuries.

Cheating/ Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Barke Police Station. On 22/01/2007 at 1250 hrs accused Jaleel, Adil and other old students of P.U. College Bokkapatna criminally restrained one Chennabasava R/o Kodialbail Mangalore Taluk a student of said college in the college premise and abused him in filthy language and assaulted him by hand owning to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bajpe Police Station. In between 21/01/2007 at 2230 hrs and 22/01/2007 at 0600 hrs one Chandrashkara (32) R/o Nerenagara Kenjaru village Mangalore Taluk committed suicide by jumping into a well near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. On 22/01/2007 in between 1000 hrs and 1700 hrs one Sudhakara (25) R/o Gilingaje Uli village Belthangady Taluk committed suicide by hanging near his house owing to health problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Uppinangady Police Station where in the dead body of Shashidhara (46) R/o Boodu house Rekya village has been found from a pond near Rekhya village Belthangady Taluk. The said Shashidhara (46) was reported missing from Uppinangady since 21/01/2007 and in this connection a case of Man missing was already registered at Uppinangady PS. The death seems to be due drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Kadaba Police Station. One Ashwini (19) R/o Paika house Kaniyoor village Puttur Taluk who went to Bale Sullia Taluk at 17/01/2007 at 0900 hrs did not return to her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 356
Fine amounts collected: 24,400/.

For details contact district Control Room on 0824 2220500