Monday, December 31, 2007

New Year Greetings

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀæeÁÕªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¥Éǰøï E¯ÁSÉAiÀÄ
ªÀw¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁµÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÉÆøÀ ªÀµÀðªÀÅ
f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¥ÀæUÀwUÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ËºÁzsÀðPÉÌ ºÁUÀÆ
¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀfUÉ zÉÆåÃvÀPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¹ J®èjUÀÆ ±ÀĨsÀ
PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ.