Monday, December 01, 2008

Ganja siezed by DCIB: One held

DCIB Ganja

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 01/12/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.45 UÀAmÉUÉ zÀ.PÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀPÉÌ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ r.¹.L.©. ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼Éà §AzÀj£À G¦à£À zÀPÉÌAiÀÄ 2£Éà UÉÃn£À §½ ºÀtPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ

  • ¸ÀÄgÉÃ±ï ±ÉnÖ (32) ªÁ¸À: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÀd£Á ªÀÄA¢gÀzÀ §½, DgÀAvÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ, ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 8,000/ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 550UÁæA. UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl¢AzÀ zÉÆgÉvÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.210/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥ÉưøÀÄ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

To download photo clickhere