Wednesday, December 03, 2008

Vehicle lifter nabbed by DCIB:One arrested

Ummar Farooque @ SheikThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ 03/12/2008gÀAzÀÄ zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ, vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àrð£À°ègÀĪÀ PÀgÁªÀ½ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À §½ zÀ£À ¸ÁUÁlzÀ eÁ®zÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥À£ÀÄß ¨ÉA§wÛ CzÀgÀ°èzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ

GªÀÄägï ¥sÁgÀÆPï @ ±ÉÃSï (23) vÀAzÉ: CºÀªÀÄäzï ¨ÁªÁ ªÁ¸À: ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj §½, eÉÆÃPÀmÉÖ CAZÉ vÉÆÃPÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ

JA§ªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ Nr vÀ¦à¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1)EµÁðzï 2) ±ÀjÃ¥sï 3) ¤¸Ágï JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ªÁºÀ£À PÀ¼À«£ÀzÉÝAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸À¢æ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä. 3,00,000/ DVgÀÄvÀÛzÉ.

To download photo clickhere