Thursday, December 18, 2008

Tender for supply of Road Safety Articles

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀÀ.PÀ.f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä mÉAqÀgï DºÁ餹gÀĪÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÆ C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀ.PÀ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀbÉÃjUÉ PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÁzÀ
  • ºÁåAr PÁªÀiï «vï r.«.r. gÉPÁrðAUï ¹¸ÀÖA
  • D¯ÉÆÌà «ÄÃlgï
  • ºÁåAqï ºÉ¯ïØ ¹àÃqï gÁqÀgïUÀ£ï «vï PÁåªÀÄgÁ & ¦æAnAUï ¥sɹ°n
  • ªÉÄWÁ ¥ÉÆãïì ºÁåAqï ºÉ¯ïØ «vï jeÁZïð§¯ï ¨Áålj¸ï
  • ¸ÉÆïÁgï ¸À£ï ¥ÀèªÀgï «vï ¥ÉÆïïì
  • lÄå§Æå¯Ágï PÉÆãïì
  • r¸ï§¯ïØ EArPÉÃlgïì («vï DrAiÉÆà ¹¸ÀÖA
  • jeÁZïð§¯ï ¨Áål£ïì
  • «ÄÃrAiÀÄ£ï ªÀiÁPÀðgïì
  • ¸ÀZïð¯ÉÊmï

¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ / C¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀÄ EvÁå¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ¤µÀÖ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹ F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤UÀ¢vÀ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ F PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉƺÀgÁzÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 17/01/2009 gÀ PÀbÉÃj CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ F PɼÀUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. mÉAqÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, zÀ.PÀ f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è ºÁdjgÀĪÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. mÉAqÀj£À CAzÁdÄ ªÉZÀÑ gÀÆ.46 ®PÀë.

F PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¤UÀ¢vÀ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ. 200-00 £ÀUÀzÀÄ ¥ÁªÀw¹ ¸ÀzÀj mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è zÀgÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ mÉAqÀgï £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 17/12/2008 jAzÀ 16/01/2009gÀ ªÀgÉUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. mÉAqÀgï CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ.