Friday, December 26, 2008

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 28/12/2008 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ AiÀÄ£ÀÄß ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå EªÀgÀ zÀ.PÀ f¯Áè ¨sÉÃn ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.