Wednesday, August 19, 2009

Essay Competition For Policemen Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥ÉưøÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ JJ¸ïL, ºÉZï¹ ºÁUÀÆ ¹«¯ï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ F PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ.
 • C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉvÀlÄÖªÀ ºÁUÀÆ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ
 • PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwÃAiÀÄ ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À §UÉÎ
 • ªÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ (¸ÀAZÁgÀ «¨sÁUÀzÀ ¦¹, ºÉZï¹ ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïL UÀ½UÉ)

JJ¸ïL, ºÉZï¹ ºÁUÀÆ ¦¹ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ K¥Àðr¸À¯ÁzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀ F PɼÀV£À ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV gÀÆ. 5,000/-, gÀÆ. 3,000/- ºÁUÀÆ gÀÆ 2,000/- §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ®Ä MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 10,000/- ªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

§ºÀĪÀiÁ£À ªÉÆvÀÛ

 • ²æêÀÄw VÃvÁ J¸ï. ¸Á¯Áå£ï, ªÀĦ¹ 782 - gÀÆ. 5,000/-
  ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ.
 • ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ, ªÀĦ¹ 722 - gÀÆ. 3,000/-
  ªÀÄ»¼Á oÁuÉ.
 • ²æà ¸Àwñï, ¹¦¹ 304 - gÀÆ. 2,000/-
  ¸ÀÄgÀvÀ̯ï oÁuÉ