Friday, July 24, 2009

Monthly SC/ST Meeting Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 26/07/2009 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉ AiÀÄ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ UÀªÀĤ¹ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.