Tuesday, July 21, 2009

Tender cum Auction Notification

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛUÉƽ¸À¯ÁzÀ 7 E¯ÁSÁ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ DªÀgÀtzÀ°è mÉAqÀgï PÀªÀiï §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀÄÆ®PÀ «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀgÁf£À ¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PÀZÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. E¯ÁSÁ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃrzÉ.

PÀæ.¸ÀA. - ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj - ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå - vÀAiÀiÁjPÁ ªÀµÀð
1 §eÁeï mÉA¥ÉÆà mÁæPïì - PÉJ 19 f 10 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
2 §eÁeï mÉA¥ÉÆà mÁæPïì - PÉJ 19 f 11 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
3 §eÁeï ªÉÄlqÉÆÃgï mÉA¥ÉÆà - PÉJ 19 f 14 - 1990 £Éà ªÀiÁqɯï
4 J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8802 - 1982 £Éà ªÀiÁqɯï
5. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8835 - 1984 £Éà ªÀiÁqɯï
6. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8853 - 1986 £Éà ªÀiÁqɯï
7. J£ï¦üïïØ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï - ¹Jf 8867 - 1986 £Éà ªÀiÁqɯï

ºÀgÁf£À µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-

1) F ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, zÀ.PÀ. f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è FUÀ ºÉÃVzÉAiÉÆà CzÉà ¹ÜwAiÀÄ°è §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÀZÉÃjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

2) ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ¥ÀæwAiÉƧâ mÉAqÀgÀÄ/©qïzÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä EaѸÀĪÀgÀÄ ¸ÀàÀzsÁðvÀäPÀ Cwà ºÉaÑ£À zsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è gÀÆ. 3,000-00 oÉêÀt (ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ) ºÀtªÀ£ÀÄß F PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀUÀzÁV ¥ÁªÀw¹ CzÀgÀ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3) ªÉƺÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï (¹Ã¯ïØ PÀªÀgÀÄ) ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ zÀ.PÀ. f¯Éè ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ zÀ¥Àà CPÀëgÀUÀ¼À°è ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

4) mÉAqÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è Cwà ºÉZÀÄÑ zÀgÀªÀ£ÀÄß CAQ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀUÀ¼À°è §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ¸À¢æ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ©¯ïUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ K£ÁzÀÆæ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrzÀgÉ D eÁUÀzÀ°è mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸À» ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

5) mÉAqÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

6) ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05-08-2009 gÀ ¸ÀAeÉ 4-30 gÀªÀgÉUÉ ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ §AzÀ mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

7) ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ £ÀqɸÀĪÀgÀÄ. oÉÉêÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©zÀ mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀÄ ©qïzÁgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

8) §»gÀAUÀ ºÀgÁf£À°è Cw ºÉaÑ£À ¨É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR®ÄUÉƽ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Éè CxÀªÁ CªÀjAzÀ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉgÉzÀÄ §»gÀAUÀ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀgÁf£À°è Cw ºÉaÑ£À ©qï ªÉÆvÀÛ CxÀªÁ mÉAqÀgï£À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛ EªÉgÀqÀgÀ°è Cw ºÉaÑ£À zÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CzÀ£ÀÄß ©qï PÀÆVzÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹é ©qïzÁgÀ/mÉAqÀgïzÁgÀ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

9) AiÀıÀ¹é mÉAqÀgïzÁgÀ/©qïzÁgÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯ÉAiÀÄ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀµÀÄÖ (oÉêÀt ©lÄÖ) ¸ÀܼÀzÀ°è vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß, ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸À¢æ ºÀgÁd£ÀÄß CAVÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁr ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß JAlÄ ¢£ÀUÀ¼ÉƼÀUÉ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað¤AzÀ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀ°è CªÀgÀÄ vÀÄA©zÀ ±ÉÃPÀqÁ 25 gÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ºÉƸÀvÁV C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

10) J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ.

11) ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÀgÁf£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ mÉAqÀgÀÄ-©qïzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.

12) AiÀıÀ¹é mÉAqÀgÀÄzÁgÀgÀÄ, ©qïzÁgÀgÀÄ ¥ÀÆtð ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ¸ÁV¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

13) ºÀgÁf£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà mÉAqÀgÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÁÌV gÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÀ E®èªÉà wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Éè CxÀªÁ CªÀjAzÀ £ÉëĸÀ®àlÖ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ CªÀgÀ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

14) ªÉÄÃ¯É w½¹gÀĪÀ ºÀgÁf£À PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁzÀ «ªÁzÀ GzÀ㫹zÀÝ°è ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ.gÁ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¤tðAiÀĪÉà CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

15) ºÀgÁdÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀzÀ mÉAqÀgÀÄ /¸ÀªÁ®ÄzÁgÀgÀ oÉêÀt ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà »AwgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

16) ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀÀ¹é ©qïzÁgÀjAzÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.