Wednesday, July 01, 2009

Vehicle Seized byMangalore North Police

Vehicle seized by Mangalore North PS on 01.07.09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ GvÀÛgÀ oÁuÁ ¥ÉưøÀgÀÄ DgÉÆæ,
  • ªÀĺÀªÀÄäzï D° (26) vÀAzÉ : ¢. ªÉƬÄÝãï PÀÄAk, ªÁ¸À: CgÁ¥sÁ ªÀÄAf¯ï, PÀÄqÀ¯ïªÉÄÃPÀð¼À, PÀÄAlAUÀgÀqÀÝ, ¸ÀħâAiÀÄå PÀmÉÖ CAZÉ, ¥ÉʪÀ½PÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvï, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè, PÉÃgÀ¼À

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀÄr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ PÉÊ£ÉnPï EmÉ°AiÀiÁ£ÉÆÃ, JgÀqÀÄ §eÁeï PÀªÁ¸ÀQ ¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÉÆÃAqÁ DåQëªÁ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 5 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ. 1,15,000/ DVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¥Éưøï G¥À-¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ. Dgï ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ¨ÉµÀ£Àj ¦.J¸ïL PÀÄ. F±Àéj ¦.J£ï. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§A¢AiÀĪÀgÁzÀ PÀıÁ®¥Àà UËqÀ, ªÉÆúÀ£ï PÉ.«., ªÀÄtÂPÀAoÀ, zÁªÉÆÃzÀgÀ, gÁeÁgÁªÀÄ, ¨Á®PÀȵÀÚ, ¥Àæ«Ãuï JA, dAiÀÄAvï, ¸À°ÃA, dAiÀÄgÁªÀiï AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo clickhere