Sunday, July 05, 2009

Rowdy Murdered in Mangalore Rural Police Staiton Limits

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 05.07.09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 01.30 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 5 ªÀÄA¢ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ gÉÆûzÁ¸ï JA§ªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀPÁAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÁzÀ vÀ®ªÁgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀeÁÓV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ wgÀĪÉ樀 UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀUÀgÀ eÉÆåÃw£ÀUÀgÀ JA§°è ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á¯Áå£ïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß §®vÁÌgÀªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ E§âgÀÄ vÀ®ªÁgÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ gÉÆûzÁ¸À¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé PÀrzÀÄ ºÀuÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ UÀA©ÃgÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀÆqÀ¯Éà F ºÀ¯Éè¬ÄAzÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÉÆûzÁ¸À£À£ÀÄß aQvÉìAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹n D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁVzÀÄÝ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ wêÀævÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÉÆûzÁ¸À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.07.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.