Wednesday, October 25, 2006

Recruitment for Police Constables, 2006

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÁUÀjÃPÀ/ªÀÄ»¼Á/¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï £ÉêÀÄPÁw §UÉÎ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/2006 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ C¯ÉÆòAiÀĸï dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÀ C¯ÉÆòAiÀÄ¸ï ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ.
£ÁUÀjÃPÀ/ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/2006 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 10-00 jAzÀ 11-30 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀgÁºÀß 03-00 jAzÀ 04-30gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀjÃPÉëUÉ CºÀðjgÀĪÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ 30 ¤«ÄµÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà §AzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±Éß ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÀÄÝ, GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤Ã°/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨Á¯ï¥ÁÄAmï ¥É£ÀߣÀÄß vÀgÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, PÁå®Ä̯ÉÃlgï, ¥ÉÃdgï, EAiÀÄgï ¥ÉÆãï, £ÉÆÃmï §ÄPï ºÁUÀÆ EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¤µÉâ¹zÉ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¨ÉÃQzÀÝ°è f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.