Tuesday, October 31, 2006

Mangalore South PS: Lorry Recovered

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÀUÀgÀzÀ J.©.±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ ¥ÁgÀrUÀA ¥ÁèeÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÁªÀiï ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥É¤AiÄAzÀ ¯Áj Rjâ¸À®Ä gÀÆ. 7,22,817 £ÀÄß ¯ÉÆÃ£ï ¥ÀqÉzÀÄ PÀgÁj£ÀAvÉ PÀAvÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶ׹ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀA¥É¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27-09-06gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èvÀÄÛ.

¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëgÁzÀ ºÉZï.J£ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß gÀªÀjUÉ §AzÀAvÀºÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¸À¢æ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯ÁjAiÀÄÄ PÉ.J-18-JJ-4554 £ÉÆÃAzÀt £ÀA§æzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ïgÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAzÀUÀÄr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ §¯É ©Ã¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

To download photo click here