Thursday, January 22, 2009

Annual D.K.District Police Sports Meet

Dk District Sports Meet Inugration
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁðPÀ QæÃqÁPÀÆlªÀÅ ¢£ÁAPÀ 22/01/2009 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/01/2009 gÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
¢£ÁAPÀ 22/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß ²æÃ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ±ÀªÀiÁð ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ¸ÁܤPÀ C¢üPÁj zÀ.PÀ. f¯Éè EªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À F QæÃqÁPÀÆlzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ½UÉ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ, f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃj C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÉ ««zsÀ DmÉÆÃl, ±ÀÆnAUï, ¨ÁåräAl£ï, n¤¸ï EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 24/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ QæÃqÁPÀÆlzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëgÁV ¥À²ÑªÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà J. JA. ¥Àæ¸Ázï, L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°zÁÝgÉ.

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CwyUÀ½UÉ ºÁUÀÆ DºÁé¤vÀjUÉ PÀÆqÁ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

F QæÃqÁPÀÆlªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä f¯ÉèAiÀÄ J®è £ÁUÀjÃPÀgÀ£ÀÄß, C£Àå E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁj «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀwæPÁ «ÄvÀægÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß DwäÃAiÀĪÁV CºÁ餸À¯ÁVzÉ.
To download photo click here