Sunday, January 11, 2009

Duplicate CD Raid by DCIB : Three Held

Blue film & Pirated CD Raid

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 10/01/2009 gÀAzÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀļÀå ¥ÉÃmÉAiÀÄ §½ EgÀĪÀ ²æà ZÉ£Àß PÉñÀªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁvÁæ ¸ÀAvÉ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ §½ §Æè ¦ü®A ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢, vÀ«Ä¼ÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, EAVèóóµï ¨sÁµÉUÀ¼À ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À £ÀPÀ° r.«.r. ªÀÄvÀÄÛ «.¹.r, ºÁUÀÆ ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À JA.¦.3UÀ¼À£ÀÄß ºÀtPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ
  • E¸ÁPï CºÀªÀÄäzï (32) vÀAzÉ: C£Àégï ¸Á¨ï, ªÁ¸À: vÀ«Ä¼ÀÄ PÁ®¤, ¸ÀAvÉ ªÀiÁPÉðmï §½, aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,
  • J£ï. C§ÄÝ®è (24) vÀAzÉ: PÉ.¸ÀįÉʪÀiÁ£ï ªÁ¸À: ±ÁAw ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É, PËPÁær UÁæªÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ.
  • GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï (32) vÀAzÉ: ªÉAPÀl¥Àà ªÁ¸À: PÀ®èªÀÄÄlè ªÀÄ£É, UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¸ÀļÀå,

JA§ªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 20 §Æè ¦ü®A r.«.r.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3,002 vÀ«Ä¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢, EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À £ÀPÀ° r.«.r, «.¹.r. JA.¦.3 UÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄ ¥Àr¹ PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁgÁl¢AzÀ zÉÆgÉvÀ £ÀUÀzÀÄ 1,250/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀ r.«.r, «.¹.r. JA.¦.3 UÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,50,000/ gÀÆ.DUÀ§ºÀÄzÀÄ. DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀļÀå ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.


To download photo clickhere