Thursday, November 16, 2006

Airman Recruitment Rally: Special Training For Police Children

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 11-01-2007 jAzÀ 18-01-2007 gÀªÀgÉUÉ zÀ.PÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÁAiÀÄÄ ¸ÉãÉUÉ JgïªÉÄ£ï £ÉêÀiPÁw gÁå° £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÄ ¸ÉêÁ ¤gÀvÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ DAiÉÄÌAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ vÀgÀ¨sÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ EZÉÒ EgÀĪÀªÀgÀÄ f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ (zÀÆgÀªÁt - 08242220512). C®èzÉÃ, F £ÉêÀÄPÁw gÁå°AiÀÄ §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä f¯Áè GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ «¤ªÀÄAiÀÄ C¢üPÁj, ¯Á¯ï¨ÁUï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.