Monday, November 06, 2006

Gambling Raid by DCIB: Thirteen Arrested, Rs.1,820 / seized

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. n. ©. gÁdtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/11/2006 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ §AmÁé¼ÀzÀ°è dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀܼÀªÉÇAzÀPÉÌ zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 13 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ gÀÆ. 1,820/ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À ªÀÄAa UÁæªÀÄzÀ PÀÄPÁÌeÉ JA§°ègÀĪÀ eÉÆåÃw ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÀAmï PÀlÖqÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆoÀr AiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀªÁV CAzÀgï- ¨ÁºÀgï dÆeÁl £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ F zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ Q±ÉÆÃgï, E¨Áæ»A, C¨Áâ¸ï, ºÀ«ÄÃzï, E¨Áæ»A, C§ÄÝ¯ï ¹¢ÝÃPï @ C§Äâ, ªÉÆúÀ£À, PÀÄAk ªÉÆãÀÄ, ®wÃ¥sï, SÁzÀgï, E£Á¸ï zÀ¯ÉäÃqÀ, ¸ÀÄfÃvï ¥Áʸï, gÁ§mïð r'¸ÉÆÃeÁ JA§ªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 1,820/ ºÁUÀÆ E¹àÃlÄ PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
F §UÉÎ §AmÁé¼À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉ0iÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ eÁj0iÀÄ°èzÉ.