Friday, November 10, 2006

Deer Pelts Seized By Forest Mobile Squad

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ CgÀtå ¸ÀAZÁgÀzÀ¼À ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ LvÀÛ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ fAPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 09/11/2006gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 09/11/2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ PËPÁær UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆlèqÀÌ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ §½ EgÀĪÀ zsÀªÀÄð²æà ºÀÆ«£À CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ DgÉÆæ M§â£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ §AUÁr UÁææªÀÄzÀ ¥Á£ÀðqÀÌ gÀQëvÁgÀtå¢AzÀ ¨ÉÃmÉ ªÀiÁr PÉÆAzÀÄ JgÀqÀÄ fAPÉUÀ¼À MtV¹zÀ ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è Ej¹PÉÆArzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ fAPÉ ªÀ±À¥ÀrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ:
1) R°Ã¯ï (24) PÁAiÀÄvÀðqÀÌ ªÀÄ£É PÀ¼ÀAd UÁæªÀÄ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ, zÀ.PÀ f¯Éè.

F §UÉÎ G¦à£ÀAUÀr ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀ£Àå fë ¸ÀAgÀPÀët PÁ0iÉÄÝ Cr0iÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.