Wednesday, November 08, 2006

Deer Pelt Seized By Venoor Police

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ªÉÃtÆgÀÄ ¥Éưøï G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ dAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ fAPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 8-11-2006gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉUÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§dUÉÆý PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊPï C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¨É¼ÀÛAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ §qÀUÀPÁgÀAzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ C¼ÀzÀAUÀr JA§°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÝÁUÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï MEC-8091£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¨ÉÊPï ¹Ãn£À gÉQì£ï£ÉƼÀUÉ fAPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ MtVzÀ ZÀªÀÄð PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛªÉ. ªÀ£Àåfë ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄAvÉ ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä ¤±Éâü¸À®àlÖ ±ÉqÀÆå¯ï III PÉÌ ¸ÉÃjzÀ fAPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ vÉUÉzÀ ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV Rjâ¹ vÀªÀÄä §½ Ej¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÊQ£À°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀ£Àå fë ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄAvÉ C¥ÀgÁzsÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr JgÀqÀÄ fAPÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ºÁUÀÆ ¸ÁUÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅzÁVzÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ:
1) JªÀiï G¸Áä£ï (23) PÀ¼À¸À UÁæªÀÄ ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆPÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè.
2) PÉñÀªÀ (22) vÉÆÃlvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄ, ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆPÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè.

F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÁzÀ d£ÁzsÀð£À, ¸ÀAfêÀ, C§Æ§PÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ¦Ãlgï ¸ÉÆãïì ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.