Friday, November 10, 2006

Workshop On Gender Sensitization

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 06/11/2006 jAzÀ 09/11/2006gÀ ªÀgÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄƤ¸É¥sï EªÀgÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àæ²PàëuÁyð ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ½UÉ "°AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À«ÄvÀæ ¥Éưøï AiÉÆÃd£É" Cr vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÉ °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥ÉÆ°Ã¸ï §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯Á0ÄÄvÀÄ.

¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 09-11-2006 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 0430 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ0ÄÄvÀÄ. F ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ.PÀ.f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. zÀÀ.PÀ.f¯Áè ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. ¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgï, ºÁUÀÆ AiÀÄƤ¸É¥sï£À ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgï, PÀĪÀiÁj gÉÆ«£Á ¨Áå¹Ö£ï ºÁUÀÆ ²æà UÀÄgÀÄgÁeï PÀÆqÁ ºÁdjzÀÝgÀÄ.
To download photo click here