Thursday, November 26, 2009

Fake Passport Seized: One Held


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

£ÀPÀ° ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£ÉÆA¢UÉ «zÉñÀzÀ zÀĨÉÊUÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀ PÉÃgÀ¼À gÁdå PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄAeÉñÀégÀzÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£À£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è ¦J¸ïL ²æà ¥ÀæPÁ±ï.PÉ £ÉÃvÀævÀézÀ J¸ï.¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F ¢£À ¢£ÁAPÀ: 26/11/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀqɬÄAzÀ §d¥É «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtPÉÌ ªÀiºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ £ÉÆAzÁuÉ ¸ÀASÉå¬ÄgÀĪÀ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw gÉhÄ£ï PÁj£À°è ªÀåQÛAiÉƧâgÀÄ £ÀPÀ° ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£ÀÄß ºÉÆA¢ «zÉñÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¨É½UÉÎ vÀ®¥Ár ¥Éưøï ZÉPï¥ÉÆøïÖ §½ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°èUÉ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MH-04-AC-7224 £Éà PÁgÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸À¢æ PÁj£À°è

¦.J C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï, ¥ÁæAiÀÄ (23), vÀAzÉ: ºÀ¸ÉÊ£Ágï, ªÁ¸À: ¸ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄAf¯ï, ¥ÀÄZÀÑvÀÛ¨Éʯï, §qÁeÉ CAZÉ, ªÀÄAeÉñÀégÀ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ.

JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ªÉÄð£ÀAvÉ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£À°è ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï, vÀAzÉ: ªÀĺÀªÀÄäzï, ªÁ¸À: qÉÆÃgï £ÀA§æ: 1-425/1, JA.JA PÁmÉÃeï, PÉ.¹ £ÀUÀgÀ, vÀ¯¥Ár ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-24 JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹¯ÁVvÀÄÛ. ¸À¢æ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£ÀÄß 25/11/2004 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ £ÀPÀ° ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¥ÀqÉAiÀįÁVvÀÄÛ. C®èzÉà DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è F ¢£À §d¥É «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt¢AzÀ zÀĨÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ Kgï EArAiÀiÁ JPïì¥Éæ¸ï «ªÀiÁ£ÀzÀ nPÉmï PÀÆqÁ EvÀÄÛ. DgÉÆæAiÀÄÄ F »AzÉ CzÉà ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð£À°è 2 ¨Áj «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï£À°è ¸Éïïì ªÀiÁå£ï PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¨sÁgÀvÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ zÀĨÉÊUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ.

DgÉÆæ ¦.J C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï£À£ÀÄß £ÀPÀ° ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð, Kgï EArAiÀiÁ JPïì¥Éæ¸ï «ªÀiÁ£ÀzÀ zÀĨÉÊ nPÉmï, DvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ G¼Áî® ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÀÄÝ, G¼Áî® oÁuÉAiÀÄ°è F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
To download photo click here