Friday, December 08, 2006

Fake IAS Officer Convicted

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 03-08-2006 gÀAzÀÄ DgÉÆæ r. ¸ÀħæºÀätåA ±ÀªÀÄð ºÁUÀÆ «. £ÁUÀgÁdÄ JA§ªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀPÀÆåðmïºË¸ïUÉ ºÉÆÃV, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ DgÉÆæ r. ¸ÀħæºÀätåA JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÁtÂdå ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ dAn PÁgÀåzÀ²ð L.J.J¸ï. C¢üPÁj JgÀqÀ£ÉAiÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ¦.J. JA§ÄzÁVAiÀÄÆ £ÀA©¹ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀAvÉ £Àn¹ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ G£ÀßvÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¹UÀvÀPÀÌ ¸ÀªÀ®vÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀ ²æÃ. PÉ.JA. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀªÀgÀÄ, zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÉưøÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±À£ÀzÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥ÉưøÀÄ oÁuÁ ªÉÆ. £ÀA. 208/2006 PÀ®A: 170, 419, eÉÆvÉUÉ 34 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÄ.
F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆæUÀ½UÉ 6 wAUÀ¼À ¸ÀeÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯Á 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÀ «¢ü¹ F ¢£ÁAPÀ 08-12-2006 gÀAzÀÄ wÃ¥ÀÄð ¤ÃrzÉ.