Monday, December 18, 2006

Konaje Mobile Theft Case Detected: 01 Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 08-09/12/2006 gÀ gÁwæ ªÉÃ¼É PÉÆuÁeÉ ¥ÉưøÀÄ oÁuÉAiÀÄ zÉÃgÀ¼ÀPÀmÉÖ JA§°è PÁ£ÀPÉgÉ ªÁ¹ ºÀ¸À£ïgÀªÀgÀ PÉ.J£ï.ºÉZï. ªÉƨÉÊ¯ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23,000/ gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ PÉÆuÁeÉ ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀ PÉÆuÁeÉ oÁuÁ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ªÉÆúÀ£ï PÉÆmÁÖj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C§Äݯï SÁ°zï (38) vÀAzÉ ¢. C§ÄÝ®è ªÁ¸À vÀÄwð ªÀÄ£É PÁ¦¯ï GzÀĪÉÄ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14/12/2006 gÀAzÀÄ vÉÆPÉÆÌlÄÖ §½ §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000/ gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸ÉmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝzÀ¯Éèà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ FvÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ¨ÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄ J£À߯ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.1,25,000/ ªÀiË®åzÀ ¨ÉÆÃlÄ EAf£ï MAzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

To download photo click here