Friday, February 15, 2008

Theft Case Detected: 01 Arrested

Theft case detected by Bantwal Town Police

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÁAPÀ: 14/02/2008gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà §AmÁé¼À ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà ªÀiÁzsÀªÀ. PÉ. G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ §AmÁé¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ ©.¹.gÉÆÃqÀÄ PÉÊPÀA§ zÁégÀzÀ §½
  • ±À«ÄÃgï (20) vÀAzÉ : ¸ÀįÉʪÀiÁ£ï ¨Áåj ªÁ¸À: ªÀÄzÀÝ gÀ¸ÉÛ ¥À°ðAiÀiÁ ªÀÄ£É ©.ªÀÄÆqÀ UÁæªÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ

JA§ªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ §AmÁé¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ C.PÀæ: 156/07 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹ AiÀÄ°è ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ PÀ¼ÀªÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À¥Àr¹zÀÄzÀ®èzÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët oÁuÁ C.PÀæ: 286/07 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ AiÀÄ°è ¥sÀ½ßÃgï ¤ªÁ¹ Jréãï eÉ.J¥sï.r¸ÉÆÃd JA§ªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀzÀAvÀºÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ 2,60,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï, r«r ¥ÉèÃèAiÀÄgï, ªÁZÀÄ, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DgÉÆæ ±À«ÄÃgï£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¹¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29/02/2008gÀ vÀ£ÀPÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
To download photo click here