Tuesday, June 02, 2009

12 illegal Countrymade Gun Seized by Belthangady Police: One Arrested

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 01/06/09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ªÉÊ UÀAV gÉrØ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¨É¼ÀÛAUÀr ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦. ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ gÀªÀgÀ ¤zsÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ PÁªÀ¼ÀªÀÄÄqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄuÁå®Ä JA§°èUÉ 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ©.f.¸ÀĨÁâ¥ÀÆgÀ ªÀÄoÀ ¦.J¸ï.L ¨É¼ÀÛAUÀr oÁuÉ. J.J¸ï.L UÀ¼ÁzÀ PÉ. ªÉAPÀ¥Àà ±ÉnÖ, VjAiÀÄ¥Àà, ºÉZï.¹. UÀ¼ÁzÀ ¸ÀAfêÀ, PÀ¯ÉʪÀiÁgï, ¸É®ézÉÆgÉÊ, ¦.¹.UÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁPÀë, ²ªÁ£ÀAzÀ, gÁeÉñï, ¥Ë¯ÉÆøï, gÁªÀÄZÀAzÀæ, ªÉAPÀmÉñï, gÁeÉñï, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, «±Àé£ÁxÀ, GzÀAiÀÄ, J.¦.¹. gÀWÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ, ¸À¢æ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÉÄñÀ CZÁj ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ CZÁj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±Éqï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ
  • 12 £ÁqÀPÉÆëUÀ¼ÀÄ
  • 16 £À½UÉUÀ¼ÀÄ
  • §AzÀÆQ£À ªÀÄgÀzÀ ¥ÁwAiÀÄ CZÀÄÑ 2
  • ¥ÁwAiÀÄ ªÀÄgÀzÀ PÀZÁÑ CZÀÄÑ 3
  • UÀdPÉÆÃ®Ä 5
  • £À½UÉ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À 2
  • ¸ÀÄwÛUÉ 3
  • »vÁÛ¼ÉAiÀÄ næUÀgï UÁqÀð 4

PÀĮĪÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀ£À ªÀUÉÊgÉ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÀªÉıï CZÁjAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ CZÁj Nr vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

F PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀÛAUÀr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C.PÀæ 132/09 PÀ®A, 3, 5, 6, 7, 8, eÉÆvÉUÉ 25, 26, 27 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç PÁÄzÉAiÀÄAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß WÉÆùgÀÄvÁÛgÉ.