Thursday, June 25, 2009

Temple Theft Case Detected by DCIB: One Held

Mangalore Rural


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


EwÛÃZÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ°è C®è°è zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ CqÁågÀÄ ¨Á½PÉAiÀÄ §½ EgÀĪÀ MAzÀÄ zÉʪÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀĪÀ ¥ÀAdÄ°ð zÉʪÀzÀ DAiÀÄÄzsÀªÁzÀ RqÀì¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅUÉÊ¢zÀÄÝ, F ¢£À vÁjÃPÀÄ 25/06/2009 gÀAzÀÄ

  • §§ÄæªÁºÀ£À AiÀiÁ£É C±ÉÆÃPÀ (14) ªÁ¸À: ±ÁAvÀ®£ÀUÀgÀ, CUÀgÉ ºÀ¼ÉéÃqÀÄ gÀ¸ÉÛ, ºÁ¸À£À vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß RqÀì¯É ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV r.¹.L.© ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À UÀgÉÆÃr §½AiÀÄ°è §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 12/06/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ CqÁågÀÄ ¨Á½PÉ JA§°ègÀĪÀ zÉʪÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸À¢æ RqÀì¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¨É½îAiÀÄ RqÀì¯É DVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q¯ÉÆÃzÀµÀÄÖ ¨É½î EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä

r.¹.L.© E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ JJ¸ïL £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ, ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆÃµï ¥Àrïï, PÀĪÀiÁgÀ, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, ¥Àæ±ÁAvï, ±À²zsÀgÀ ±ÉnÖ, ZÀAzÀæ, ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, UÀuÉñï PÀ®èqÀÌ, zsÀªÉÄÃðAzÀæ, ±ÁAvÀ±ÉnÖ ºÁUÀÆ zÉêÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


To download photo clickhere