Friday, June 26, 2009

Ganja Case Detected: Three held

Ganja case Detected

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

F ¢£À ¢£ÁAPÀ 26/06/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃAzÀæ ªÀÄgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄl£ï ¸ÁÖ¯ï §½ EgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ §½ M§â ªÀåQÛ UÁAdªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EvÀgÀ E§âgÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÁV zÉÆgÉvÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï G¥À-¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ.Dgï. ¥ÉÆæ¨ÉµÀ£Àj ¦J¸ïL PÀÄ. F±Àéj ¦.J£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÁzÀ JJ¸ïL AiÉÆÃVñï, ºÉqïPÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÀªÀgÁzÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ PÁªÀÄvï, ¨Á§Ä J£ï, ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ïUÀ¼ÀªÀgÁzÀ ¨Á®PÀȵÀÚ, «£ÉÆÃzï, ¸À°ÃA, ªÀÄtÂPÀAoÀ EªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ
  • gÁeÉñï @ C¥ÀÄà (26) ªÁ¸À: ¸ÀÆjAeÉ ªÀÄ£É ²§gÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
  • gÁeÉñï PÀĪÀiÁgï ¹AUï (32) ºÁ° ªÁ¸À: ºÉƬÄUÉ §eÁgï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¨ÁUÀ®¥ÀÄgÀ f¯Éè ¸ÀįÁÛ£ï¨sÀUï ©ºÁgÀ gÁdå)
  • PÀĪÀÄgÉñÀ£ï (22) ªÁ¸À: ZÉÆüÁgÀ¥ÉÃmÉ J®ÆègÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ºÁ° ªÁ¸À; £ÉºÀgÀÄ ªÉÄÊzÀ£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 UÁæA vÀÆPÀzÀ, gÀÆ, 10,000/- ªÀiË®åzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸ÀÀ¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA. 148/09 PÀ®A 8(¹) 20(©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

To download photo clickhere