Monday, June 01, 2009

Property Returns Parade And Press Meet

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 02/06/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥Áæ¥Ànð jl£ïðì ¥ÀgÉÃqï ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£À £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ. PÀ¼ÉzÀ 04 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ¸ÀÄ°UÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ UÀA©üÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À ¥Áæ¥Ànð jl£ïìð ¦gÉÃqÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.