Saturday, September 26, 2009

Thief Arrested By DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 26/09/09 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÀ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÃrUÉÆñÀ£ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ §½AiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁrPÉÆArzÀÝ
  • vÀAUÀZÀÑ£ï @ «UÀæºÀ vÀAUÀZÀÑ£ï @ gÁeÉñï @gÁd£ï (40) ªÁ¸À. ¥ÉvÀÄÛªÉÆ¢¯ï ªÀÄ£É, DgÀAUÀ¯ï UÁæªÀÄ PÀtÆÚgï PÉÃgÀ¼À

EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §½PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝV w½¹gÀÄvÁÛ£É. FvÀ£ÀÄ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀtÚ£ÀÆßgÀÄ f¯Áè ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 25PÀÆÌ «ÄQÌ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À, zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ PÉøÀÄUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. §½PÀ FvÀ£À §UÉÎ ¨ÉqÀUÁA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À¯ÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ FUÀ 9ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À£ÀÄß ¨ÉqÀUÁA ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

r.¹L.© ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁtÂAiÀiÁtÂ, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ zsÀªÉÄÃðAzÀæ, ¸ÀAvÉÆÃµï ¥Àrïï, ¥Àæ±ÁAvï ±ÉnÖ, ±À²zsÀgï ±ÉnÖ, CqÀÆgï ZÀAzÀæ, UÀuÉñï PÀ®èqÀÌ, ±ÁAvÀ±ÉnÖ, zÉêÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


To download photo clickhere