Friday, September 11, 2009

Traffic Diversion in view of Krishna Janmashtami Procession On 12th September, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 12/09/2009gÀAzÀÄ ²æà PÀȵÀÚ d£ÁäµÀÖ«Ä CAUÀªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæ £ÀqÉAiÀÄ°gÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV PÉ®ªÉÇAzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  • PÀ¢æ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 5-00UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀ¢æ PÀA§¼À, PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£À, ¹n D¸ÀàvÉæ, ªÀÄ°èPÀmÉÖ ªÀĺÁzÁégÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¢æ zÉêÀ¸ÁÜ£À gÀ¸ÉÛUÉ ¸ÉÃj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ°gÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ§ðzÀ°è d£ÀzÀlÖuÉAiÀÄ£ÀߣÀĸÀj¹, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥Àj¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉÃð²¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  • CvÁÛªÀgÀ ªÉƸÀgÀÄPÀÄrPÉ ¸À«Äw 100£Éà ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV ¸ÀAeÉ 6-00UÀAmÉUÉ PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄå ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÉÆgÀl ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ £ÀA¢UÀÄqÉØ-PÉJA¹ ªÀÄÆ®PÀ CvÁÛªÀgÀ PÀmÉÖUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀ°gÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀAzÀ§ðzÀ°è ¸ÀºÁ d£ÀzÀlÖuÉAiÀÄ£ÀߣÀĸÀj¹, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥Àj¹ÜwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉÃð²¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

  • »AzÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÉêÁ ¸À«Äw C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 5-30UÀAmÉUÉ PÉÆmÁÖgÀ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ ¨sÀd£Á ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ, PÉÆmÁÖgÀ-ªÁ¥Á¸ÀÄ-GªÁð¸ÉÆÖÃgï-§®PÉÌ wgÀÄV C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸À°zÉ. F ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸À°gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀl §½PÀ PÉÆmÁÖgÀ¢AzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÆmÁÖgÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV PÀÄAnPÁ£À-Pɦn-£ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÀæªÉò¸À§ºÀÄzÀÄ. £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¯Á¯ï¨sÁUï-PÉÆmÁÖgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀ §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¯Á¯ï¨sÁUï£À°è §®PÉÌ wgÀÄV, PÉJ¸ïDgïn¹, PÀÄAnPÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁºÉ-17gÀ°è ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. G½zÀ J¯Áè ®WÀĪÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, G½zÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F J¯Áè ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ, D¤ªÁAiÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV £ÀqɸÀĪÀÅzÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.