Wednesday, September 30, 2009

Daily Crime Incidents for September 30, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 30/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Outrage the modesty of woman along with Hurt has been registered in Moodabidre Police Station. On 28/09/2009 at 1100 hrs accused Dennis Lobo abused Prema and Hema both residents of Panjibettu Maruru village Mangalore Taluk in filthy language at Lobokatte Karinje village Mangalore Taluk and tried to outrage Hema’s modesty by pulling her hand and also assaulted them by hand owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: Nil

Non-Fatal: 06

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 29/09/2009 at 1000 hrs near K.E.B office at Mallikatte Mangalore one driver of Jeep bearing Reg. No. KA-19-P-296 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-S-7524. As a result motorcycle rider Clinton D Cunha R/o Vas lane Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 29/09/2009 at 1800 hrs near Omega hospital Mangalore one Ravi driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-A-9373 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against the compound gate wall belonging to Omega hospital. As a result damaged the gate and compound wall and Revathi, Abbas and other passengers who were traveling in the said bus sustained simple injuries. The damage caused is about Rs.3, 00,000/.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 28/09/2009 at 2230 hrs at Ullalbail Ullal village Mangalore Taluk one driver of Auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-6237 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-8561. As a result motorcycle rider one praveen Kumar R/o Chembugudde Permannuru village Mangalore Taluk and Shivaji pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 26/09/2009 at 1600 hrs at Durgaroad Bappanadu village Mangalore Taluk one Krishnamoorthy rider of motorcycle bearing Reg. No. JJ-6-N-1897 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Vasanthi R/o Mulki Bappanadu village Mangalore Taluk. Further motorcycle rider lost his control over the vehicle due which motorcycle capsized and motorcycle rider Krishnamoorthy sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 28/09/2009 at 1315 hrs at Koila Bantwal Taluk one Zakeer Ahmad Laskar driver of Tipper lorry bearing Reg. No. KA-20-B-747 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Rakshitha (05) D/o Chanchalakshi R/o Padavaragudde Koila village Bantwal Taluk a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 26/09/2009 at 2130 hrs at near bus stand at Kanakamajalu Sullia Taluk one Mustaq rider of motorcycle bearing. Reg. No. KA-21-H-1660 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Santro car bearing Reg. No. KA-21-M-3077 driven by Abdul Razak K (38) R/o Koornadka Kemminje village Puttur Taluk. As a result motorcycle rider Mustaq and Sathish pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil
Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mulki Police Station. On 29/09/2009 at 0900 hrs one Manjunatha (35) R/o Hoigegudde Padupanamburu village Mangalore Taluk was accidentally slipped into a pond while taking bath near his house and died due drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Woman missing has been registered in Puttur Rural Police Station. One Renuka (28) R/o Kesarinagara Bettampadi village Puttur Taluk went to hospital at Arlapadavu Puttur Taluk on 21/09/2009 at 0930 hrs and did not return her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 87
Fine amounts collected: 10,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, September 29, 2009

Daily Crime Incidents for September 29, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 29/09/2009.


Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Cruelty by husband along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station on the complaint of one Ramakka (35) W/o Raghava R/o Gandhi Nagara Navoor Sullia Town. In the complaint it is alleged that accused Raghava (husband) gave physical and mental harassment to one Ramakka and also gave life threat to her.


Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 28/09/2009 at 0145 hrs near Hotel Amanthrana at Attavara Mangalore one Mahesh Gatty rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-20-L-5220 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied the break suddenly due which motorcycle capsized. As a result motorcycle rider Mahesh Gatty and Ashwin pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 28/09/2009 at 1115 hrs on Azizuddin road at Bundar Mangalore one driver of jeep bearing Reg. No. KA-19-C-3845 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Abdul Gafoor R/o Kudroli Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 26/09/2009 at 1245 hrs at Gandhi Park Uppinangady village Puttur Taluk one Mohammed Sharief rider of Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-21-J-3555 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Nijamuddin a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 27/09/2009 at 2000 hrs accused Suresha, Prakasha, Bhujanga, Shiva and Mohandas forming into unlawful assembly near Karnataka Saw Mill at Thumbe village Bantwal Taluk and abused one Ashoka (40) R/o Kottanje Thumbe village Bantwal Taluk and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.


Hurts: Nil

Others: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with criminal force to deter public servant from discharge of his duty had been registered in Surathkal Police Station. On 28/09/2009 at 1545 hrs accused one Prasad Pai (21) R/o Chokkabettu Iddya village Mangalore Taluk abused one Shivaprasad and Ganesh Police constables of Surathkal PS in filthy language and assaulted ShivaPrasad by hand and also gave life threat to them while they are on duty in front of Nataraj Theater at Iddya village Mangalore Taluk.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil
Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 31
Fine amounts collected: 4,900/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, September 28, 2009

Murder Case Detected : Two Held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ : 12-13/09/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¦vÁ¤AiÉÆà ±ÁªÀiï PÁA¥ÉèPïì ¤ªÁ¹ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ.f¯Áè J¸ï¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±ï.PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
 • ²æêÀÄw ±ÀA±Ázï (28) UÀAqÀ: ¢: C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï, ªÁ¸À: qÉÆÃgï £ÀA§æ: 84-34, ±ÁåªÀiï PÁA¥ÉèPïì, PÀ¦vÁ¤AiÉÆÃ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 • ªÉAPÀmÉñï (32) vÀAzÉ: ¢: ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ªÁ¸À: qÉÆÃgï £ÀA§æ: 2-J, 1 £Éà PÁæ¸ï, gÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ. ºÁ° ªÁ¸À: ¥sÁèmï £ÀA§æ: 3, ±ÁåªÀiï PÁA¥ÉèPïì, PÀ¦vÁ¤AiÉÆÃ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀAPÀ£Ár ¥sÁzÀgï ªÀÄÄ®ègï C¸ÀàvÉæ §½AiÀÄ°è ºÀtÄÚ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À°è ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝ£ÀÄ, ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ ºÀ®ªÀÅ ºÉAUÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À PÉƯÉAiÀÄÄ F ¤nÖ£À°è £ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉaÑ£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß F ¤nÖ£À°è PÉÊUÉÆAqÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀ°®è. DvÀ£À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÉÆwÛzÀݪÀgÉà F PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÅAmÁVvÀÄÛ. C®èzÉà DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ«gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÀÝgÀÆ C§Äݯï PÀjÃA PÉƯÉAiÀiÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è DvÀ£À ¥Àwß ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀzÀªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è.

PÉÆ¯É PÀÈvÀåzÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ ªÉÄʸÀÆjUÉ vÉgÀ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñï£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/09/2009 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À J£ï. Dgï ªÉƺÀ¯ÁèzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÁUÀ PÉÆ¯É PÀÈvÀåzÀ »£Éß¯É §AiÀįÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À ¥Àwß ±ÀA±Ázï¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀvÀ̯ï PÀÈóµÁÚ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÁUÀ PÉÆ¯É PÀÈvÀåzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð avÀæt §AiÀįÁ¬ÄvÀÄ.

C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¸ÀgÀ£ÀÄß C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÁV ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà DvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ±ÀA±Ázï½UÉ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ±ÀA±ÁzÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£À eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä wêÀiÁð¤¹zÀ¼ÀÄ. EzÀPÁÌV DPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÁgÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀAZÀÄ ºÀÆrzÀݼÀÄ. ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ F PÉƯÉUÁV MAzÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß DPÉUÉ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. ¸À¢æ ªÉƨÉʯï¤AzÀ PÉƯÉAiÀÄ §UÉÎ DPÉAiÀÄ §½ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.

DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï ªÁ¸ÀÛªÀå«zÀÝ CzÉà ¥sÁèn£À°è ªÁ¸ÀÛªÀå«zÀÄÝ, C§Äݯï PÀjÃA£À ºÉAqÀw ±ÀA±Ázï¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ C§Äݯï PÀjÃA¤UÉ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ EªÀgÀ°è CUÁUÀ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPɪÉÇrØzÀÝ£ÀÄ. EzÀgÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÀA±Ázï¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À eÉÆvÉ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ¸ÀAZÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÀݼÀÄ. DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ ªÉÆzÀ¯Éà ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¥sÁèn£À EvÀgÀ ¤ªÁ¹UÀ¼À°è ºÉý C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄà EzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ¥Áèn£À §½UÉ ¨ÉÊQ£À°è §AzÀÄ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À PÉƯÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ PÉƯÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀ zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10/09/2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß HgÁzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 12/09/2009 gÀAzÀÄ ±ÀA±Ázï¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr EzÉà ¢£À C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ JAzÀÄ ºÉý DvÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀAvÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §Æå¸ÁÖgï ¯ÁqïÓ£À°è gÀƪÀiï ªÀiÁr ±ÀA±Ázï¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉƯÉUÁV ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.

CzÉà ¢£À gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C§Äݯï PÀjÃA£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ Hl ªÀiÁr DvÀ£À ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°è ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ±ÀA±Ázï¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀAvÉ DvÀ£ÀÄ DvÀ£ÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÉÊQ£À°è ¥sÁèn£À §½UÉ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀA±Ázï¼ÀÄ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À PÁ°UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖºÁQ vÀ¯É¢A©¤AzÀ DvÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DvÀ£ÀÄ JZÉÑvÁÛUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ CzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄgÀzÀ ¸ÉÆAmɬÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀiÁªÀiÁðAUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁVzÉ. PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ PÉÊPÀªÀZÀ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÀÈvÀå £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ zsÀj¹zÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÝgÀÄ. PÀÈvÀå £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀA±Ázï¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À §½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ Qà MAzÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀݼÀÄ. ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉqïgÀƪÀiïUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉqïgÀƪÀiï a®PÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®£ÀÄß ºÁQ ºÉÆgÀV¤AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ.

PÀÈvÀå £ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉƯÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV DAzsÀæzÀ ªÀåQÛAiÉƧâjAzÀ «zÉñÀzÀ°ègÀĪÁUÀ 30 ®PÀë gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃa §A¢zÀÄÝ, CªÀgÉà F PÉÆ¯É PÀÈvÀå £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA @ ±À«ÄÃgï£À ¥Àwß ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ £ÀqɹzÀ PÉÆ¯É PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀݼÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¤SÉUÉ »£ÉßqÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C®èzÉà ªÀÄÈvÀ C§Äݯï PÀjÃA£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¨ÉqïgÀƪÀiï£À ¨Á®Ì¤¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ §gÀĪÀ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛªÁVvÀÄÛ.

PÉÆ¯É PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀÄgÀzÀ ¸ÉÆAmÉ, PÀÈvÀå £ÀqɹzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï, ¨ÉÊPï£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ °AUÀ¥Àà ©.Dgï, zÀ.PÀ f¯Áè «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ C£ÀAzÀ, gÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²Ã£À¥Àà, VjÃ±ï ¨ÉAUÉæ, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï, ªÀĺÀªÀÄäzï EPÁâ¯ï, ²ªÀ £ÁAiÀiïÌ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ PÉñÀªÀ, ¥ÀÆtÂðªÀiÁgÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Incidents for September 28, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 28/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil

Robbery: 01
 • A case of Robbery has been registered in Mangalore Rural Police Station relating to an incident of chain snatching. On 26/09/2009 at 2025 hrs near Bajal cross at Padil Mangalore one Monty Taro (78) R/o Padil Mangalore was on her way to home by walk. At that time one unknown Female snatched the gold chain from her neck and ran away. The value of the property is Rs. 36,000/.

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Bantwal Rural Police Station. In between 2130 hrs of 25/09/2009 and 0630 hrs of 26/09/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Anil Kuvello (28) R/o Rayee village Bantwal Taluk by breaking the back door and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 4,000/ all in worth Rs. 24,000/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 27/09/2009 at 1100 hrs accused one Prashanth (28) criminally restrained his mother Shalini Narayana R/o Vishnu circle Sullia Town in her house and abused her in filthy language and assaulted her with wooden stick and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 27/09/2009 at 1340 hrs at Kinnigoli Kuvettu village Belthangady Taluk one Shivananda driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-01-F-7946 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Mariyamma W/o Khadri Beary R/o Padangady village Belthangady Taluk a pedestrian and caused her serious injuries. Further Mariyamma was succumbed to her injuries while under treatment on the same day at 1420 hrs.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 26/09/2009 at 1540 hrs in front of Photo Flash at Kodialbail Mangalore one Harisha rider of TVS Scooty scooter bearing Reg. No. KA-21-H-5981 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Heera Bhaskar (47) R/o Barebailu Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 07/09/2009 at 1115 hrs at Kukkavu Mitthabagilu village Belthangady Taluk one Rajesh driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-6367 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied the break suddenly due which auto rickshaw capsized. As a result one Madhusudan (24) R/o Mitthabagilu village Belthangady Taluk who was traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Venoor Police Station. On 27/09/2009 at 1020 hrs at Ambedkar Nagar Kukkady village Belthangady Taluk one Udaya Kumar rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-8615 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Vimala a pedestrian and caused her grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 26/09/2009 at 1010 hrs at Manihalla Navoor village Bantwal Taluk one Harish rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-F-6398 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2163. As a result one Harish rider of motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 02

 • A case under Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Venoor Police Station. On 27/09/2009 at 1130 hrs accused four unknown persons assaulted one Vasantha Salian with iron rod at Ordelu Karimanelu village Belthangady Taluk and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Rural Police Station. On 26/09/2009 at 2230 hrs at Perlampady Kulthige village Puttur Taluk accused Chandra and Manasa Rai criminally restrained one Babu Gowda R/o Kedambady village Puttur Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 26/09/2009 at 1130 hrs one Girija (65) R/o Govindabettu Koila village Bantwal Taluk accidentally got serious burn injuries while lighting a kerosene lamp in her house and she was admitted to Wenlock hospital at Mangalore where she succumbed to his injuries while under treatment on 27/09/2009 at 1145 hrs.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 39
Fine amounts collected: 5,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, September 27, 2009

Daily Crime Incidents for September 27, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 27/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01
 • A case under House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Outraging modesty of woman, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 24/09/2009 at 1530 hrs accused Aruna Kumara and Jaya Poojary criminally trespassed into the house belonging to one Sharada W/o Sadananda R/o Kallagundy Sajipamooda village Bantwal Taluk and abused her in filthy language and outraged her modesty by pulling her hair and assaulted her husband Sadananda with wooden stick and also gave life threat to her owing to civil dispute between them.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Sullia Police Station. On 25/09/2009 at 1300 hrs on Mani-Mysore road at Gadikallu Sampaje village Sullia Taluk one Vincent rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-9684 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which motorcycle capsized. As result one Thirthakumar pillion rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further Thirthakumar was succumbed to his injuries while under treatment on the same day at 1830 hrs.

Non-Fatal: 02

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 26/09/2009 at 0815 hrs near Kallare at Puttur Town one Ganesha driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-7105 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-05-EZ-4462. As a result motorcycle rider Ramachandra Nayak and Rajesh Nayak (18) R/o Kallare Puttur Town pillion rider of said motorcycle sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 24/09/2009 at 1230 hrs near Gopalakrishna Temple at Yedapadavu village Mangalore Taluk one Khalandar driver of Tempo bearing Reg. No. KA-19-C-3653 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Maruthi Omni car bearing Reg. No. KA-19-Z-2161. As a result Maruthi Omni car driver Sheik Imran (26) R/o Beluvai village Mangalore Taluk and Amath Al Ahammed (08) who was traveling in the said Maruthi Omni car sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bajpe Police Station. On 24/09/2009 at 0800 hrs accused two unknown persons criminally restrained one Savoor Ahammed (25) R/o Bhatkal Uttara Kananda District at Kaikamba Mooduperara village Mangalore Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 02

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kavoor Police Station. On 26/09/2009 at 1030 hrs one Vincent Monthero (43) R/o Moodushedde Mangalore committed suicide by jumping in to the pond near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Bantwal Town Police Station. On 26/09/2009 at 0800 hrs one dead body of Jaya Moolya (40) was found near pond at Dasarakodi Balthila village Bantwal Taluk. The death seems to be due drowning.

Missing Persons: 01

 • A case of Girl missing has been registered in Mangalore North Police Station. On 24/09/2009 at 0815 hrs one Ocean D’ Souza (17) D/o Oswald D’ Souza R/o Marnamikatte Mangalore went to college and did not return to her house there after. She has been found missing since.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 143
Fine amounts collected: 16,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Traffic Diversion in Mangalore City on 28/09/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è £ÀªÀgÁwæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð£ÁxÀ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ°è PÀæªÀĪÁV ²æà zÀÄUÁð «UÀæºÀ «¸Àdð£Á ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæ ªÀÄvÀÄÛ gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀUÀ°zÀÄÝ, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¸À®àlÖ £ÀªÀzÀÄUÉðAiÀÄ «UÀæºUÀ¼ÀÀ ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40000 d£À ¨sÀPÁÛ¢ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀ°gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà ²æà ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨sÀPÁÛ¢ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀ°gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è DUÀ«Ä¸À°zÀÄÝ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ gÀxÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è d£ÀzÀlÖuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ wêÀæ CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀå EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄUÀªÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ F PɼÀV£ÀAvÉ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁr C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.
 • PÀÄzÉÆæý ²æà UÉÆÃPÀtð £ÁxÀ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæwµÁצvÀ ±ÁgÀzÁ «UÀæºÀ, £ÀªÀzÀÄUÉð ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÀ «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄzÉÆæý G¼Áî® £À¹ðAUï ºÉÆÃA, zÀÄUÁðªÀĺÀ¯ï, ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, ¯ÉÃr»¯ï ¯Á¯ï¨sÁUï, ¦«J¸ï, £ÀªÀ¨sÁgÀvï ªÀÈvÀÛ, PÉJ¸ïgÁªï gÀ¸ÉÛ, ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ, PÉ.© ªÀÈvÀÛ, ªÉÆû¤ «¯Á¸À, gÀxÀ©Ã¢, ¨Á¯Áf, £ÀÆåavÀæ, C¼ÀPÉ ªÀÄÆ®PÀ ²æà PÉëÃvÀæzÀ PÉgÉAiÀÄ°è d®¸ÀÜA¨sÀ£ÀUÉƼÀî°zÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è £ÀªÀzÀÄUÉðAiÀÄgÀÄ, ±ÁgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À®èzÉÃ, ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¸ÀÜ§Ý avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀgÉÃlgï ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ GzÀݪÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 jAzÀ 3.5 Q «ÄÃlgï DUÀ°zÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉ 16-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
 • 1) ªÉÄgÀªÀtÂUÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ §½PÀ ¯ÉÃr»¯ï PÀqÉÄAzÀ PÀÄzÉÆæý PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆåavÁæ PÀqɬÄAzÀ PÀÄzÉÆæý PÀqÉUÉ J¯Áè WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ EvÀgÀªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±ÀPÉÆlÄÖ d£ÀzÀlÖuÉ C¢üPÀªÁzÀAvɯÁè ¥ÀÆw𠤵Éâü¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÀÆmï £ÀA§æ 13, 1©, 31 ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¹n§¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¯Á¯ï¨sÁUï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀA¥À£ÀPÀmÉÖ-CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï¤AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV ªÀÄ°èPÀmÉÖ £ÀAvÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà WÀ£ÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (PÉJ¸ïDgïn¹ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) PÀÄAnPÁ£À AiÀiÁ ¸ÀPÀÆåðmï ºË¸ï ªÀÄÆ®PÀ M¼À¥ÀæªÉò¸ÀĪÀAw®è.
 • £ÀUÀgÀzÀ PÉÆmÁÖgÀ PÀqÉÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è £ÀAvÀÆgÀÄ vÀ£ÀPÀ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄ°èPÀmÉÖ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À«ð¸ï §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÁnðPÀ®Ñgï CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 • CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ-§AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÉJ¸ïDgïn¹UÉ §gÀĪÀ J¯Áè PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¯ÉÃr»¯ï vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ CAvÉAiÉÄà ZÀ°¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §AmïìºÁ¸ÉÖ°¤AzÀ §®PÉÌ wgÀÄV £ÀAvÀÆgÀÄ-¥ÁPïð gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ PÉJ¸ïDgïn¹UÉ ¸ÀAZÁj¹, ªÁ¥Á¸ÀÄ £ÀAvÀÆgÀÄ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • §AzÀj¤AzÀ GqÀĦ PÀqÉUÉ PÁgï¹ÖçÃmï-PÀÄzÉÆæý ªÀÄtÚUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, CfdÄ¢Ýãï gÀ¸ÉÛ, PÀAqÀvï¥À½î, PÀÄzÉÆæý zÉêÀ¼ÀzÀ »A¢£À gÀ¸ÉÛ, GªÁðªÀiÁPÉðmï C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¯Áè M¼À gÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£À°è J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ®WÀĪÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁVzÀAvɯÁè ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ.

1. GªÁð ªÀiÁPÉðmï
2. ªÀÄtÚUÀÄqÉØ CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ.

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 45 rVæAiÀÄ°è CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤°ès¸ÀĪÀÅzÀÄ.

 • 2) ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëAiÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀ 19-00 UÀAmÉUÉ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ PÁ²AiÀiÁ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ 1£Éà ¸ÉÃvÀÄªÉ vÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀ°zÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20000 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃgÀ°zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
 • ±ÉÆèsÁAiÀiÁvÉæAiÀÄÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁUÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqÉÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĽ»vÀÄè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀÄìUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¸À¯ÁVzÉ.
 • PÁ²AiÀiÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï-ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
 • ªÀÄAQ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JªÉÄäPÉgÉ-¨ÉÆüÁgÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ MAzÀ£Éà ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀħºÀÄzÀÄ.
 • ªÀÄAUÀ¼ÁzÉëUÉ §gÀĪÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ [15 ªÀÄvÀÄÛ 27] PÁ²AiÀiÁ, eÉ¥ÀÄà ªÀiÁPÉÃðmï, ªÀÄĽ»vÀÄè ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ CzÉà zÁjAiÀiÁV ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.
 • gÀxÀªÀÅ PÁ²AiÀiÁ dAPÀë£ï vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£Àð«ÄPÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÁ²AiÀiÁ PÀqÉUÉ J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤§ðA¢ü¹ ªÉÆÃUÀð£ïìUÉÃmï PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀgÉà CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F ªÉÄð£À vÁvÁÌ°PÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À°è PÀæ.¸ÀASÉå-1 £Éà ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-9-2009 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀæ.¸ÀASÉå-2 £Éà ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmɬÄAzÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄÄVzÀÄ gÀxÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ §gÀĪÀ vÀ£ÀPÀ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀÆPÀÛ vÁvÁÌ°PÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.

Saturday, September 26, 2009

Thief Arrested By DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 26/09/09 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛªÁvÀ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÉÃrUÉÆñÀ£ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ §½AiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁrPÉÆArzÀÝ
 • vÀAUÀZÀÑ£ï @ «UÀæºÀ vÀAUÀZÀÑ£ï @ gÁeÉñï @gÁd£ï (40) ªÁ¸À. ¥ÉvÀÄÛªÉÆ¢¯ï ªÀÄ£É, DgÀAUÀ¯ï UÁæªÀÄ PÀtÆÚgï PÉÃgÀ¼À

EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §½PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝV w½¹gÀÄvÁÛ£É. FvÀ£ÀÄ PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ PÀtÚ£ÀÆßgÀÄ f¯Áè ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 25PÀÆÌ «ÄQÌ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À, zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ PÉøÀÄUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. §½PÀ FvÀ£À §UÉÎ ¨ÉqÀUÁA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À¯ÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ FUÀ 9ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À£ÀÄß ¨ÉqÀUÁA ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸À¯ÁVzÉ.

r.¹L.© ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁtÂAiÀiÁtÂ, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ zsÀªÉÄÃðAzÀæ, ¸ÀAvÉÆÃµï ¥Àrïï, ¥Àæ±ÁAvï ±ÉnÖ, ±À²zsÀgï ±ÉnÖ, CqÀÆgï ZÀAzÀæ, UÀuÉñï PÀ®èqÀÌ, ±ÁAvÀ±ÉnÖ, zÉêÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


To download photo clickhere

Daily Crime Incidents for September 26, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 26/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary Theft has been registered in Mangalore North Police Station. On 25/09/2009 at 1400 hrs accused one unknown person committed theft of gold ornaments and a Mobile phone that was kept inside the car bearing Reg. No. KA-19-Z-7949 belonging to one Prashanth Shetty (57) R/o Bejai Mangalore, which was parked near Canara Jewellery at Hampanakatte Mangalore. The value of stolen property Rs.1, 40,000.

Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Criminal intimidation along with intending to insult the modesty of woman (sec 509 IPC) has been registered in Mulki Police Station. On 24/09/2009 at 1100 hrs accused one Chandrahasa Shetty criminally trespassed into the house belonging to one Savitha (21) R/o Pakshikere Atthoor village Mangalore Taluk and abused in filthy language and tried to insult her modesty and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: Nil

Fatal: Nil

Non-Fatal: Nil

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Barke Police Station. On 24/09/2009 at 1605 hrs accused two unknown persons criminally restrained one Chandrashekara (26) R/o Yeyyady Maangalore at Kodialgutthu Mangalore and assaulted him with knief owing to trivial issue.

Others 01

 • A case under Causing death due to negligence (sec 304 A) has been registered in Moodabidre Police Station. On 25/09/2009 at 1645 hrs at Beluvai Mangalore one Anni sustained serious injuries when the mud wall where he was working accidentally collapsed over him and died on the spot due to the negligence of Lokayya Shetty.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 338
Fine amounts collected: 32,200/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, September 25, 2009

Daily Crime Incidents for September 25, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 25/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 01

 • A case of Burglary has been registered in Belthangady Police Station. On the interveining night of 24-25/08/2009 some unknown culprits gained entry into the Sri Adhi Nagabramha temple at Yernodi Ujire village Belthangady Taluk and committed a theft of cash Rs. 9,000/ by breaking the 'Kanike Hundi'.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 21/09/2009 at 2200 hrs accused one Mahadeva abused his wife one Bhagya (35) R/o Derebailu Mangalore in filthy language and assaulted her with knife and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 05

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 24/09/2009 at 0845 hrs at Karikkala Pambethadi village Sullia Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2399 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-6600. As result one Prashanth rider of said motorcycle sustained serious injuries. Further he was succumbed to his injuries while under treatment on the same day.

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 21/09/2009 at 0945 hrs near K.B. circle at Mangalore one Sharif rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-R-2402 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-9809. As a result auto rickshaw driver one Sathishchandra (40) R/o Jeppu Mangalore sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 23/09/2009 at 0730 hrs near Service bus stand at Mangalore one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2064 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Mohammed B.S. (40) R/o Mulki Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic West Police Station. On 23/09/2009 at 1000 hrs near Suvarna Hotel at Hampankatta Mangalore one driver of bus bearing Reg. No. KA-25-3267 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a electric pole belonging to MESCOM Mangalore. As a result electric pole damaged and damage caused about is Rs. 7,000/.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Subramanya Police Station. On 23/09/2009 at 1430 hrs at Valalambe Gutthigaru village Sullia Taluk one driver of Pickup jeep bearing Reg. No. KA-21-B-459 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-J-8891. As a result motorcycle rider one Lokesh (26) R/o Kanippila Amarapadnooru village Sullia Taluk sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Kavoor Police Station. On 24/09/2009 at 1605 hrs accused 03 unknown persons came in a Zen car bearing Reg. No. KA-19-N-2839 and criminally stopped a Jeep bearing Reg. No. KA-19-Z-8186 and assaulted the jeep driver one Hemanatha (37) R/o Ajjavara Sullia Taluk by hand at Kuloor Junction Mangalore owing to trivial issue.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Kadaba Police Station. On 24/09/2009 at 0630 hrs one Vishwanatha Gowda R/o Meenadi Kutrupadi village Puttur Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.

Missing Persons: 02

 • A case of Girl missing has been registered in Panambur Police Station. On 23/09/2009 at 1000 hrs one Nagarathna (18) D/o Rangappa R/o Meenakalia Panambur Mangalore went to college at Car Street Mangalore and did not return to her house there after. She has been found missing since.
 • A case of Girl missing has been registered in Konaje Police Station. On 23/09/2009 at 1100 hrs one Fauzia (18) D/o Ahammad R/o Monugoli Kairangala village Bantwal Taluk went to Cutting class at Montepadavu Bantwal Taluk and did not return to her house there after. She has been found missing since.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 130
Fine amounts collected: 15,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, September 24, 2009

Daily Crime Incidents for September 24, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 24/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 02
 • A case of Burglary has been registered in Ullal Police Station. In between 1200 hrs of 22/09/2009 and 0600 hrs of 23/09/2009 some unknown culprits gained entry into the Moonlight Bar & Restaurant at Thokkuttu Mangalore belonging to one Abhishek Shetty (27) R/o Bhatnagara Thokkuttu Mangalore and committed theft of two mobile phones and cash all in worth Rs. 8,000/.
 • A case of Burglary has been registered in Vittal Police Station. In between 0100 hrs of 22/09/2209 and 0300 hrs of 23/09/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Abdul Khadar (60) R/o Suribailu Bantwal Town and committed theft of gold ornaments and cash Rs. 10,000 all in worth Rs. 23,825/.

Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Kavoor Police Station. On 21/09/2009 at 2200 hrs accused one Mahadeva abused his wife one Bhagya (35) R/o Derebailu Mangalore in filthy language and assaulted her with knife and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 03

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 23/09/2009 at 1815 hrs on NH 17 at Surathkal Mangalore one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-6067 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-4158. As a result motorcycle rider one Karthik sustained serious injuries and died on the spot.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 23/09/2009 at 1815 hrs on NH 17 near Guruda Bar at Surathkal village Mangalore Taluk one driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-3694 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed collided against one Venkamma (70) R/o Thadambail Surathkal village Mangalore Taluk a pedestrian and caused her serious injuries. Further she succumbed to her injuries while on the way to hospital.
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/09/2009 at 2015 hrs near Little Flower School at Koornadaka junction at Puttur Taluk one Jalil driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-21-3634 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed collided against one Abdul Rasheed (15) R/o Kemminje Puttur Taluk a pedestrian and caused him serious injuries. Further he was admitted to Dhanvanthari Hospital at Puttur Taluk where he was declared dead while under treatment on 22/09/2009 at 2000 hrs.

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 22/09/2009 at 1300 hrs near Hoige Bazar at Mangalore one unknown scooter rider drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Thukarama Bengre R/o Bolara Mangalore a pedestrian and caused him simple injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Traffic East Police Station. On 12/09/2009 at 1800 hrs near St. Agnes College at Mangalore one unknown rider of scooter bearing Reg. No. KA-19-X-37 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Mahadevappa a pedestrian and caused him grievous injuries. The motorcycle rider escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 23/09/2009 at 2045 hrs near Munchoor cross at Surathkal Mangalore one Santhosh driver of bus bearing Reg. No. KA-19-C-4529 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-U-3524. As a result motorcycle rider Gopalakrishna (36) R/o Bala village Mangalore Taluk and Prashanth Kumar pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil
Hurts: Nil

Others 02

 • A case under Criminal trespass along with Mischief causing damage has been registered in Vittal Police Station. On the night of 22/09/2009 some unknown culprits criminally trespassed into the Govt. College at Vittal Town Bantwal Taluk and damaged the Flag Banner and Buntings.
 • A case under Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 16/09/2009 at 1930 hrs one Jafar abused one Poovappa Gowda (42) R/o Karingana Amtooru village Bantwal Taluk in filthy language and gave life threat to him and his children over phone owing to trivial issue.

Spl. And local laws: 01

 • A case under the Prevention of Immoral Traffic Act has been registered in Belthangady Police Station. On 23/09/2009 at 0300 hrs on credible information PSI Belthangady along with his staff conducted raid in the Green Park Lodge at Dharmasthala village Belthangady Taluk and arrested Dada Khalandar (23), Manjula (24), Irfan (23), Dhanalaxmi (20), Manjunatha and Shabana (23) who were soliciting for prostitution there.

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Ullal Police Station. In between 2200 hrs of 22/09/2009 and 0700 hrs of 23/09/2009 one Krishna Gatty (50) R/o Bagambila Kotekaru village Mangalore Taluk committed suicide by hanging near his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Vittal Police Station. On 23/09/2009 at 1530 hrs one Prasad Poojary R/o Kukkebettu Kepu village Bantwal Taluk committed suicide by hanging in his house owing to personal problem.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Belthangady Police Station. In between 0830 hrs and 1100 hrs of 23/09/2009 one Savithra (14) R/o Melandabettu village Belthangady Taluk committed suicide by hanging in her house owing to personal problem.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 91
Fine amounts collected: 10,700/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, September 23, 2009

Daily Crime Incidents for September 23, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 23/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 02

Fatal: 02
 • A case of Fatal Road accident has been registered in Mangalore Rural Police Station. On 22/09/2009 at 1715 hrs on NH 48 at Patel House Mangalore one Thimmappa Kulal driver of Bus bearing Reg. No. KA-19-B-6067 drove his vehicle in a rash and negligent manner and dashed against a motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-4158. As a result motorcycle rider one Karthik sustained serious injuries and died on the spot.
 • A case of Fatal road accident has been registered in Bajpe Police Station. Where in one Abdul Latheef has been declared dead while under treatment on 22/09/2009 at 1545 hrs. The said Latheef was seriously injured by a motorcycle in a road traffic accident on 15/09/2009 at 2115 hrs at near Maravooru bridge at Maravooru village Mangalore Taluk and admitted to the Yenapoya Hospital at Deralakatte Mangalore. In this connection a case has been already registered in Bajpe Police Station.

Non-Fatal: Nil
Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Bantwal Town Police Station. On 20/09/2009 at 1800 hrs accused Harish Poojary, Nagesh and Ramachandra @ Tonkra criminally restrained and abused one Chandrahasa Poojary (25) R/o Kudhane Bantwal Town in filthy language and assaulted him by hand and with wooden stick owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Criminal intimidation has been registered in Panambur Police Station. In between 29/08/2009 and 1910 hrs of 22/09/2009 one Arun Bhai abused one Manjunath S (40) R/o Kapikadu Thokkottu Mangalore Taluk in filthy language and gave life threat to him and his children over phone owing to Ransum amount of Rs. 10,00,000/.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: 01

 • A case of Woman missing has been registered in Belthangady Police Station. One Manjula (27) R/o Near Ayyappa temple at Belthangady Town left her house on 17/09/2009 at 0430 hrs and did not return her house there after. She has been found missing since then.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 27
Fine amounts collected: 5,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Tuesday, September 22, 2009

Daily Crime Incidents for September 22, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 22/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Sullia Police Station. In between 2030 hrs of 19/09/2009 and 0800 hrs of 20/09/2009 some unknown culprits committed a theft of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-K-2760 belonging to one Uday Kumar K.T (39) R/o Kalpada Kodiyala village Sullia Taluk that was parked near Mahalingeshwara temple at Ajapila Bellare village Sullia Taluk. The motorcycle is worth Rs. 30, 000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Bantwal Rural Police Station. On 16/09/2009 at 1230 hrs at Farangipete Pudu village Bantwal Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2020 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which one Isak R/o Modamkapu Bantwal Mooda village Bantwal Taluk who was traveling in the said bus was fell down in the said bus and sustained grievous.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 04

 • A case under Rioting, Criminal trespass, Mischief causing damage along Ordinary theft has been registered in Bantwal Town Police Station. In between 1330 hrs and 1400 hrs of 21/09/2009 accused Ashwini Kumar, Avinash Rai and 08 other unknown persons forming into unlawful assembly at Bantwal Mooda village Bantwal Taluk and criminally trespassed into the land belonging to one Shobha Prabhu M W/o Shrinath Prabhu R/o Bantwal Mooda village Bantwal Taluk with deadly weapons and damaged the interlock and pipeline and also committed a theft of articles belonging to Shobha Prabhu owing to civil dispute. The damage caused is about Rs. 40,000/.
 • A case under Rioting, Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along Criminal intimidation has been registered in Bantwal Town Police Station. On 20/09/2009 at 2300 hrs accused Shrinath Prabhu, Shobha S. prabhu, Raghavendra Prabhu M and other unknown persons forming into unlawful assembly at Joodumaarga Bantwal Mooda village Bantwal Taluk and criminally trespassed into the land belonging to one Shyamala N. Rai R/o Joodumaarga Bantwal Mooda village Bantwal Taluk and abused her and her labourers in filthy language and also gave life threat to them owing to civil dispute.
 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/09/2009 at 0730 hrs accused Mahammad, Abdul, Nawaz and others forming into an unlawful assembly near mosque at Maninalkooru village Bantwal Taluk and abused Ibrahim R/o Sullia Bantwal Taluk and Bashir in filthy language and assaulted Bashir with deadly weapons and also gave life treat to him owing to trivial issue.
 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 21/09/2009 at 0815 hrs accused Abdul Haji, Abubakkar and 07 others forming into an unlawful assembly near mosque at Maninalkooru village Bantwal Taluk and abused Nawaz R/o Badekottu Maninaalkooru village Bantwal Taluk and another person in filthy language and assaulted them with ripper and also gave life treat to him owing to trivial issue.

Hurts: 02

 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 21/09/2009 at 1430 hrs accused 03 unknown persons criminally restrained one Haris (21) R/o Bramharakootlu Bantwal Taluk near Milagris church at Mangalore and assaulted him by hand owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Kadaba Police Station. On 19/09/2009 at 2100 hrs accused Rajesh and his wife abused one Peter M. H (34) R/o Bilinele village Puttur Taluk near Railway track at Kadaba Puttur Taluk and assaulted him with sickle owing to trivial issue.

Others: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Criminal intimidation along with SC/ST Prevention of Atrocities Act has been registered in Bantwal Town Station. On 20/09/2009 at 2300 hrs accused one Shrinath Prabhu M, Shobha S Prabhu and Raghavendra M abused one Chandu Mugera R/o Jodu Marga Bantwal Mooda village Bantwal Taluk in filthy language and referring to his caste and also gave life threat him owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Criminal intimidation along with SC/ST Prevention of Atrocities Act has been registered in Bantwal Town Station. On 21/09/2009 at 1400 hrs accused Ashwin Kumar Rai and Avinash Rai abused one Venkatesha (38) R/o B.C Road Bantwal Taluk and Purandara in filthy language and referring to their caste and also gave life threat them owing to trivial issue.

Spl. And local laws: Nil

Unnatural Death Report: 03

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Panambur Police Station. On 21/09/2009 at 0630 hrs one dead body of Manoj Kumar was found near Seashore at weighbridge at Thotabengre Panmabur Mangalore. The death seems to be due drowning.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Puttur Town Police Station. On 21/09/2009 at 1100 hrs one Preetham R/o Pangala Darbe Puttur Taluk accidentally slipped into the pond while taking bath near her house and died due drawing.
 • A case of Unnatural Death Report has been registered Belthangady Police Station. On 21/09/2009 at 1130 hrs at Poyyagudde Gardardi village Belthangady Taluk an arecanut tree over one Narayana Rai (82) R/o Halekote Belthangady Taluk due which he sustained serious injuries and succumbed to his injuries while on the way to hospital.

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 220
Fine amounts collected: 13,800/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Monday, September 21, 2009

Daily Crime Incidents for September 21, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 21/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil
Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Surathkal Police Station. On 19/09/2009 at 1245 hrs near Hosabettu junction at Hosabettu village Mangalore Taluk one rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-5395 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Sukumar Salian a pedestrian and caused him simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Kadaba Police Station. On 20/09/2009 at 1245 hrs at Gopalapura Bilinele village Puttur Taluk one Govinda driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2291 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Mini Tempo bearing Reg. No. KA-20-A-03. As a result Mini Tempo driver Vivek, Vasanthi, Mohini, Revathi, Umavathi, Hariprasad, Vedavathi, Prakash (30) R/o Bajal Mangalore and Balakrishna Shetty who were traveling in the said Mini Tempo sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Uppinangady Police Station. On 20/09/2009 at 0945 hrs on NH-48 at Uppinangady Town Puttur Taluk one rider of Bajaj M-80 motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-5430 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-19-C-207. As a result car got damaged. No causality reported.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 01

 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Sullia Police Station. On 20/09/2009 at 0830 hrs accused Purandara Gowda and Jalaja criminally trespassed into the land belonging to one Somayya Gowda (67) R/o Doola Adigai Markanja village Sullia Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to civil dispute between them.

Others: Nil
Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 209
Fine amounts collected: 17,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Sunday, September 20, 2009

Daily Crime Incidents for September 20, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 20/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil
Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 02

 • A case of MV Theft has been registered in Mangalore South Police Station. In between 1430 hrs and 1615 hrs of 18/09/2009 some unknown culprits committed a theft of a Hero Honda Passion motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-5135 belonging to one Riyaz Bhava (24) R/o Kanduka Mangalore that was parked near Service bus stand at Mangalore. The Hero Honda Passion motorcycle is worth Rs. 35, 000/.
 • A case of MV Theft has been registered in Vittal Police Station. In between 1100 hrs and 1700 hrs of 18/09/2009 some unknown culprits committed a theft of a Hero Honda Splendor motorcycle bearing Reg. No. KA-21-E-6525 belonging to one Ramananda (29) R/o Alike village Bantwal Taluk that was parked near bus stand at Anantheshwara Temple Vittal Town Bantwal Taluk. The Hero Honda Splendor motorcycle is worth Rs. 18, 000/.

Crime against Women: 01

 • A case under Criminal trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Belthangady Police Station. On 19/09/2009 at 2200 hrs accused Ashoka and Harish criminally trespassed into the premises of house belonging to one Revathi (35) W/o Vittal Naik R/o Posottu Belalu village Belthangady Taluk and abused her daughter one Roopalatha in filthy language and assaulted her with umbrella and her daughter by hand owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 04

Fatal: Nil

Non-Fatal: 04

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 18/09/2009 at 1930 hrs in front of APMC at Baikampady Mangalore one unknown driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-B-5842 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Nanda a pedestrian and caused him grievous injuries. The lorry driver escaped from the place without stopping his vehicle.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 17/09/2009 at 1645 hrs at Loretapadavu Bantwal Town one Prameshwara rider of motorcycle bearing Reg.No.KA-19-V-4513 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a scooter bearing Reg. No. KA-19-K-16. As a result motorcycle rider Prameshwara and scooter rider Roshan Praveen R/o Bantwal Town sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bantwal Town Police Station. On 18/09/2009 at 2030 hrs at Mitthabailu Bantwal Town one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2185 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against an auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-9348. As a result auto rickshaw driver, Althaf R/o Thalipadpu Bantwal Town and Hasanabba who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 19/09/2009 at 0915 hrs at Seet Kalmaja village Belthangady Taluk one Jagadhisha driver of Bolero Jeep bearing Reg. No. KA-21-M-5420 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost conrol over his vehicle due which Bolero Jeep capsized. As a result Jeep driver one Jagadhisha sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, along with Hurt has been registered in Barke Police Station. On 18/09/2009 at 2045 hrs accused Praveen Kumar, Prasanna Kumar Shetty and others forming in to a un lawful assembly at Merilane Bejai Mangalore and abused one Devadas N. Poojary R/o Bejai Mangalore in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Moodabidre Police Station. On 18/09/2009 at 1700 hrs at Manyadka Kadandale village Mangalore Taluk accused Saiprakash and Raju Sapalia abused one Sridhar Shetty R/o Pallady Kadandale village Mangalore Taluk in filthy language and assaulted him by hand and also gave life threat to him owing to financial dispute between them.

Others: Nil

Spl. And local laws: 01

 • A case under Prevention of cruelty to Animal Act and Prevention of Cow Slaughter Act along with Theft has been registered in Kadaba Police Station. On 19/09/2009 at 100 hrs PSI Kadaba PS and staff on credible information intercepted a Mahindra Pick Up vehicle bearing Reg. No. KA-12-4585 on K.C. Farms road at Koila village Puttur Taluk and seized 02 cattles being transported illegally and arrested accused Ismail Shakeer (19), Siraj N (20) and Ibrahim @ Sulaiman K (50). On enquiry it was learnt that the cattles has been stolen somewhere else.

Unnatural Death Report: 01

 • A case of Unnatural Death Report has been registered in Mangalore North Police Station. On 19/09/2009 at 0800 hrs one Chandrashekara Shetty (49) R/o Karkala Taluk Udupi District accidentally fell down from the building while working in the Parkway Lodge at K.S. Rao road Mangalore and died on the spot.

Missing Persons: 01

 • A case of Man missing has been registered in Mangalore South Police Station. On 19/09/2009 at 1830 hrs at Alive Bagilu Sea shore Mangalore one Manoj (40) accidentally slipped and washed away in the sea while he was fishing at seashore Alive Bagilu and found missing. His body has also not been traced so far.

Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 292
Fine amounts collected: 24,600/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Saturday, September 19, 2009

Daily Crime Incidents for September 19, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 19/09/2009.

Murder: Nil
Dacoity: Nil
Robbery: Nil

Burglary: 04
 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. In between 2200 hrs of 17/09/2009 and 0600 hrs of 18/09/2009 some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Girija R/o Yethamogaru Kandhavara village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed a theft of Gold ornaments from her neck worth Rs. 20,000/.
 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. On 18/09/2009 at 0100 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Chandrahasa R/o Gurupura Muluru villager Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed a theft of Gold ornaments from his wife’s neck worth Rs 24,500/.
 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. On 17/09/2009 at 0300 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Indira Nonda (60) R/o Gurupura Muluru village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed a theft of Gold ornaments from her neck worth Rs 20,000/.
 • A case of Burglary has been registered in Bajpe Police Station. On 18/09/2009 at 0130 hrs some unknown culprits gained entry into the house belonging to one Ibrahim E.G R/o Gurupura Muluru village Mangalore Taluk by breaking the door lock and committed a theft of Gold ornaments from his daughter’s neck worth Rs 10,000/.

Ordinary Theft: Nil

Motor Vehicle Theft: 01

 • A case of MV Theft has been registered in Sullia Police Station. In between 2100 hrs of 15/09/2009 and 0900 hrs of 16/09/2009 some unknown culprits committed a theft of Goods tempo rickshaw bearing Reg. No. KA-45-05 belonging to one Anwar Ali G (25) R/o Mathadagudde Gurupura Mangalore Taluk that was parked near A to Z shop at Halegate Sullia Town. The goods tempo rickshaw is worth Rs. 23, 000/.

Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 01

Fatal: Nil

Non-Fatal: 01

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 18/09/2009 at 1630 hrs on NH 17 at Haleyangadi Mangalore Taluk one Manamohan driver of bus bearing Reg.No.KA-20-B-87 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Pickup vehicle bearing Reg. No. KA-19-C-4530 due which the vehicle capsized. As a result one Mabuli who was traveling in the said bus sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil

Riots: 01

 • A case under Rioting, House trespass, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Outraging the modesty of woman along with Hurt has been registered in Barke Police Station. On 18/09/2009 at 2045 hrs accused Devu and others forming in to an un lawful assembly and criminally trespassed into the house near Ganesh Apartments at Bejai Mangalore abused one Praveen Kumar Shetty (33) R/o P.L Compound Jeppu Mangalore, his brother and brother-in-law in filthy language and tried to outrage modesty of his sister-in-law by pulling her hand and assaulted them by hand owing to trivial issue.

Hurts: 01

 • A case under Hurt has been registered in Uppinangady Police Station. On 17/09/2009 at 2000 hrs at Balathota Perne village Bantwal Taluk accused Lancy Menages assaulted his brother one Charlee Menages R/o Balathota Perne village Bantwal Taluk with sickle owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Causing Grievous hurt by endangering life (sec 338) has been registered in Mulki Police Station. On 17/09/2009 at 12000 hrs Arun D’ Souza (31) R/o Pakshikere Kemral village Mangalore Taluk sustained grievous injuries when he was sitting in the Royal Bar & Restaurant at Battakodi Kinnigoli Mangalore Taluk the fan collapsed over him due to the negligence of one Dhanpal Shetty owner of the said Bar.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil

Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 240
Fine amounts collected: 20,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Friday, September 18, 2009

Daily Crime Incidents for September 18, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 18/09/2009.

Murder: 01

 • A case under Murder has been registered in Belthangady Police Station. In between 2300 hrs of 17/09/2009 and 0700 hrs of 18/09/2009 some unknown culprits killed one unknown Female aged about 40 to 50 yrs and thrown her dead body near Marigudi Dharmasthala village Belthangady Taluk.

Dacoity: Nil
Robbery: Nil
Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case of Ordinary theft has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 16/09/2009 in between 1300 hrs and 1330 hrs one Hameed R/o Ira village Bantwal Taluk committed theft of a cow belonging to one Pushparaj Alva R/o Balike Ira village Bantwal Taluk from his house. The value of cow worth Rs. 4000/.


Motor Vehicle Theft: Nil

Crime against Women: 02

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Modesty of woman along with Criminal intimidation has been registered in Ullal Police Station. On 17/09/2009 at 2300 hrs accused Pavan Kumar, Kishore, Deepak and Rakesh abused one Jennifer (25) R/o Mangalore in filthy language in the Wine & Dine Bar & Restaurant at Thokkuttu Mangalore and assaulted her and her friends Swathi Pai and Ananda Fernandez by hand and outraged her modesty by pulling her dress and also gave life threat to her owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt, Modesty of woman along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 17/09/2009 at 1900 hrs accused Mariyamma, Abdul Gafoor, Abdul Azeez and Abdul Rahiman abused one Mamthaz R/o near Khaleel school Thumbe village Bantwal Taluk in filthy language near her house and assaulted her with stone and outraged her modesty by pulling her hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Road Traffic Accidents: 03

Fatal: Nil

Non-Fatal: 03

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 17/09/2009 at 0845 hrs near Over Bridge at Thokkuttu Mangalore one Mohammed K. rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-8039 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a Honda Activa scooter bearing Reg. No. KA-19-X-4606. As a result Honda Activa scooter rider one Ibrahim J.A. (55) R/o Bajal Mangalore sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Ullal Police Station. On 17/09/2009 at 1730 hrs on NH-17 at Thokkuttu Mangalore one driver of lorry bearing Reg. No. KA-19-B-7212 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a car bearing Reg. No. KA-19-N-6867 due which lorry capsized. As a result lorry driver one Yogish sustained simple injuries and car got damaged.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Mulki Police Station. On 16/09/2009 at 1800 hrs near Gandhi Maidan at Karnadu village Mangalore Taluk one Gopinath driver of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-B-1400 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due which auto rickshaw capsized. As a result Shantha, Jeevan Prakash (42) and Dayananda (38) who were traveling in the said auto rickshaw sustained simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Uppinangady Police Station. On 17/09/2009 at 1545 hrs accused Al Hameed @ Allameen and Saleem abused one Shanthappa Gowda (32) R/o Hirebandady village Puttur Taluk in filthy language near Jeep stand at Uppinangady village Puttur Taluk and assaulted him with stone and also gave life threat to him owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint along with Hurt has been registered in Sullia Police Station. On 15/09/2009 at 1800 hrs accused one Abdul Khader criminally restrained one Abdulla D.M. (45) R/o Pelathdaka Goonadka Sampaje village Sullia Taluk and assaulted him with wooden stick owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Bantwal Rural Police Station. On 17/09/2009 at 2315 hrs accused Mamthaz and Ibrahim abused one Mariyamma R/o Kaniyur Thumbe village Bantwal Taluk and assaulted her by hand and also gave life threat to her owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Criminal intimidation has been registered in Mangalore North Police Station. On 17/09/2009 at 1200 hrs near Haridas & Sons shop at J.M. road Mangalore accused one Nazir Ahammed (28) R/o Kudroli Mangalore abused one Kashinath Bhandarkars (42) R/o Bundar Mangalore in filthy language and gave life threat to him owing to trivial issue.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 287
Fine amounts collected: 26,500/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Thursday, September 17, 2009

Lost Property Discovered by Police Swift Action

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

²æêÀÄw ±À«ÄêÀÄ, (26) UÀAqÀ: ¸ÉÊAiÀÄåzï C°, ªÁ¸À: CªÉÄÃPÀ® ¥É®ð, §¢AiÀÄqÀÌ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ F ¢£À 17/09/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ vÀ®¥ÁrUÉ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸ÀÄì £ÀA KA-19-F-2680 gÀ°è vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÉgÉ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄUÀ CRÛgï JA§ªÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀ®¥ÁrAiÀÄ°è §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÁUÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß §¹ì£À°èAiÉÄà ªÀÄgÉvÀÄ E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁå¤n ¨ÁåUï£À §UÉÎ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆAUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgɪÀiÁr w½¹zÀÄÝ D PÀÆqÀ¯Éà ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA£ÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥ïªÉ¯ï §½ EgÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÄgÀPÁë ºÉÆgÀ oÁuÉUÉ w½¹ ¸ÀÄgÀPÁë ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 890£Éà ²æà AiÀÄĪÀgÁeï EªÀgÀÄ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸Àì£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ §¹ì£À°èzÀÝ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ¹zÀÝ£ÀÄß ²æêÀÄw ±À«ÄêÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¨ÁåUï£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 2,50,000/. ªÀiË®åzÀ 25 ¥ÀªÀ£ï §AUÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸Àj EzÉ JAzÀÄ w½¹ ¸ÀÄgÀPÁë ¹§âA¢ AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð ¥Éưøï oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

Daily Crime Incidents for September 17, 2009.

The following are the crimes reported in D. K. District during the last 24 hrs as at 1600 hrs on 17/09/2009.

Murder: 01
 • A case under Rioting along with Murder has been registered in Moodabidre Police Station. In between 2100 hrs of 13/09/2009 and 1045 hrs of 16/09/2009 accused Sadhu Poojary, Pradeep, Preethi, Shama Bhandary, Vinoda Bhandarthi and Gangadhara forming into an unlawful assembly at Bardhanabettu Panapila village Mangalore Taluk and killed one Ramesh Poojary (35) R/o Donkabettu Naravi village Belthangady Taluk and thrown his dead body into a pond near by owing to civil dispute.

Dacoity: Nil

Robbery: 01

 • A case of Robbery has been registered in Barke Police Station relating to an incident of chain snatching. On 16/09/2009 at 1100 hrs near Kalpatharu Apartment at Mannagudde Mangalore one Indira Raikar (61) R/o Maheshwara Apartment Ballalbagh Mangalore was on her way to home by walk. At that time two unknown persona came in a motorcycle and snatched the gold chain from her neck and escaped with their vehicle. The value of the property is Rs. 80,000/.

Burglary: Nil

Ordinary Theft: 01

 • A case under Ordinary Theft has been registered in Puttur Rural Police Station. In between 1900 hrs of 15/09/2009 and 16/09/2009 some unknown culprits committed a theft of cooking vessels and Mining Stone cutting blades at Dharbethadka Ariyadka village Puttur Taluk belonging to one Sudhakara Shetty S (43) R/o Mudipanadka Madnuru village Puttur Taluk. The worth of stolen property is Rs. 5,600/.

Motor Vehicle Theft: Nil
Crime against Women: Nil

Road Traffic Accidents: 06

Fatal: 01

 • A case of Fatal Road accident has been registered in Panambur Police Station. On 16/09/2009 at 2100 hrs near Petrol Bunk at Panambur Mangalore one driver of Tanker lorry bearing Reg. No. KA-01-D-6905 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against a motorcycle bearing Reg. No. KA-19-V-8306. As a result motorcycle rider sustained serious injuries and died on the spot.

Non-Fatal: 05

 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 15/09/2009 at 100 hrs at Adkabare Paduperara village Mangalore Taluk one Milton D Souza rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-X-95 drove his vehicle in a rash and negligent manner and lost control over his vehicle due to which motorcycle capsized. As a result one Florin D Souza pillion rider of said motorcycle sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Bajpe Police Station. On 15/09/2009 at 2115 hrs near Bridge at Maravoor village Mangalore Taluk one unknown motorcycle rider bearing Reg. No. KA-19-W-9764 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against another motorcycle bearing Reg. No. KA-19-2078. As a result Abdul Lathif rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-2078 and rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-19-W-9764 sustained grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered Vittal Police Station. On 14/09/2009 at 1615 hrs on NH 48 at Alira Mani village Bantwal Taluk one driver of KSRTC bus bearing Reg. No. KA-19-F-2094 drove his vehicle in a rash and negligent manner and applied break suddenly due which one Ramesh Poojary (37) R/o R/o Kavatharu village Mangalore Taluk who was traveling in the said bus was fell down in the said bus and sustained simple injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Puttur Town Police Station. On 16/09/2009 at 2030 hrs at Nehru Nagara Kabaka village Puttur Taluk one Dawood rider of motorcycle bearing Reg. No. KA-21-H-9976 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Sesappa Kulal (45) R/o Paddayuru Padnuru village Puttur Taluk a pedestrian and caused him grievous injuries.
 • A case of Non Fatal Road accident has been registered in Belthangady Police Station. On 16/09/2009 at 1330 hrs at Neerachilume Ujire village Belthangady Taluk one Manjunatha Gawrimath S driver of car bearing Reg. No. KA-31-M-2870 drove his vehicle in a rash and negligent manner and collided against one Hari Raghavendra (06) R/o Neerachilume Kalmanja village Belthangady Taluk a pedestrian and caused him simple injuries.

Cheating/Criminal Breach of Trust: Nil
Attempt to Murder: Nil
Riots: Nil

Hurts: 03

 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Mischief of causing damage has been registered in Mangalore East Police Station. On 16/09/2009 at 1430 hrs accused two unknown persons abused one Igneshiyas Antony D Souza (52) R/o Barebail Kadri village Mangalore Taluk in filthy language near Kadri Park at Mangalore and assaulted him by hand gave life threat to him and also damaged the glass of auto rickshaw bearing Reg. No. KA-19-A-8309 by pelting stone belonging to Igneshiyas Antony D Souza owing to trivial issue.
 • A case under Criminal restraint, Intentional insult with intent to provoke breach of the peace along with Hurt has been registered in Puttur Town Police Station. On 16/09/2009 at 0745 hrs at Krishna Nagar Chikkamudnuru village Puttur Taluk accused one Santhu @ Santhosh came in a tempo bearing Reg. No. KA-13-A-1396 and criminally stopped another tempo bearing Reg. No. KA-12-A-2828 driven by one Mummy J R/o Padil Chikkamudnuru village Puttur Taluk and abused him in filthy language and assaulted him by hand owing to trivial issue.
 • A case under Intentional insult with intent to provoke breach of the peace, Hurt along with Criminal intimidation has been registered in Puttur Town Police Station. On 16/09/2009 at 0745 hrs accused Mummy J, Azaruddin and Nizaruddin abused one Santhosh R/o Anemajalu Bannuru village Puttur Taluk in filthy language at Krishna Nagar Chikkamudnuru village Puttur Taluk and assaulted him with stone and also gave life threat to him owing to trivial issue.

Others: 01

 • A case under Criminal restraint along with Voluntarily causing hurt to deter public servant form his duty has been registered in Mangalore South Police Station. On 16/09/2009 at 0935 hrs accused Mithesh Raj criminally restrained one Naveena R/o Bhatnagar Thokkuttu Mangalore Police Constable of Mangalore Traffic East PS and assaulted by hand while he was on duty near Indira hospital at Falnir Mangalore.

Spl. And local laws: Nil
Unnatural Death Report: Nil
Missing Persons: Nil
Preventive Actions: Nil

Motor Vehicle cases booked & Fine Amount collected:

Cases Booked: 355
Fine amounts collected: 39,400/.

For details contact district Control Room on 0824/2220500.

Wednesday, September 16, 2009

Murder Conspiracy Foiled :One Arrested by DCIBThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


EwÛÃZÉUÉ CvÁÛªÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ GvÀìªÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÁå¨ÉÆèà «ZÁgÀzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀåUÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ NAPÁgï ¥sÉæÃAqïì JA§ ¥ÀævÉåÃPÀ mÁå¨ÉÆèà £ÀqɹzÀ®èzÉà ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉaiÀÄ §UÉÎ C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ PÁgÀtPÁÌV ¥ÁAqÉñÀégÀ ªÁ¹ ²æÃPÁAvï JA§ªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É £ÀqɸÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ DPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀPÁAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ

 • ¯ÉÆûvï ªÁ¸À: CqÁågï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁgÀPÁAiÀÄÄzsÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ §A¢ü¸ÀĪÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ r.¹.L.© E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß £ÉÃvÀævÀézÀ vÀAqÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 16/09/09 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉïɤìAiÀiÁ §½ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£À §AzsÀ£À¢AzÀ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÉÆ¯É PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹zÀAvÁVzÉ.

DgÉÆæ ¯ÉÆûvï CqÁågï ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ CqÁågï WÀlPÀzÀ ¸ÀAZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ F »AzÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉzÀ CAvÁgÁÖÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁVzÀÝ ¥À¨ï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæAiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉà EvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÉøÀÄUÀ¼À°è ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è r.¹.L.© E£ïì¥ÉPÀÖgï ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄtÂAiÀiÁt ¹§âA¢ügÀªÀgÁzÀ ZÉÃvÀ£ï ¨ÉÆmÁår, ¸ÀAvÉÆÃµï ¥Àrïï, zsÀªÉÄÃðAzÀæ, PÀĪÀiÁgï, ¢£ÉÃ±ï ¨ÉÃPÀ¯ï, UÀuÉñï PÀ®èqÀÌ, ¥Àæ±ÁAvï, ±À²zsÀgÀ ±ÉnÖ CqÀÆgï ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÁzÀ ±ÁAvÀ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ zÉêÀAiÀÄå ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here