Saturday, February 07, 2009

Theft Case Recovered by Mangalore South Police

Mangalore South

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ 06/02/09gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ

  • ¨sÀgÀvï PÀĪÀiÁgï (26) ªÁ¸À: ¥ÁªÀAeÉ UÁæªÀÄ, GqÀĦ f¯Éè

FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, FvÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ EAlgï¹n, AiÀiÁwæ ¤ªÁ¸À, §Æè¸ÁÖgï, DªÀÄAvÀæt ºÉÆÃmÉïïUÀ½AzÀ n.«.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 4 n.«.UÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À ¥Àr¹ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR°¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. FvÀ£ÀÄ ªÀ¸ÀwUÀȺÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV gÀƪÀiï ¥ÀqÉzÀÄ C°è MAzÉgÀqÀÄ ¢£À vÀAV gÀƪÀiï¤AzÀ n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¸ÀwUÀȺÀzÀªÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÁVzÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ w®PïZÀAzÀæ EªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ. ºÉZï. ªÀÄvÀÄÛ PÉ.PÉ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ (PÁ & ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. PÉ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ UËqÀ, ¦.¹.UÀ¼ÁzÀ JA.J£ï.ªÀÄtÂ, wgÀĪÀįÉñÀégÀ, ¸Àwñï, ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo clickhere