Friday, February 13, 2009

Unlicensed Weapons Seized by DCIB: One Arrested

Gun seized by DCIB

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 13.02.09gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00UÀAmÉUÉ zÀ.PÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ, zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ «lè ªÀÄAV®¥ÀzÀªÀÅ §½AiÀÄ PÉÊAw® JA§°è£À PÀªÀiÁägÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀwñÀ DZÁj JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀªÀiÁägÀ PÉÆnÖUÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä Ej¹zÀÝ 2 ¦¸ÀÆÛ®Ä, 1 Kgï UÀ£ï,10 PÉÆý ¨Á¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¦¸ÀÆÛ°£À 3 ¸ÀfêÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, 3 G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¹Ã¸ÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ
  • ¸ÀwñÀ DZÁj (41) ªÁ¸À: PÉÊAw®, ªÀÄAV® ¥ÀzÀªÀÅ CAZÉ, «lè PÀ¸À§ UÁæªÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆvÀÛ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ «lè oÁuÉUÉ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÁÝVzÉ. ªÉÄïÁÌt¹zÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ.
To download photo click here.