Wednesday, February 18, 2009

Urwa Murder Case: Four Arrested by DCIB

Urwa PS Murder case detected by DCIB: Four held

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀ.PÀ.f¯Áè GªÀð ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆmÁÖgÀ PÉÆÃgÀݧÄâ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀqÉzÀ ¸ÀĤ¯ï JA§ÄªÀªÀ£À ºÀvÁå ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, 4 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

§A¢üvÀ £Á®ÆÌ d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁªÀÇgÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃPÀįï lªÀgïì£À 1£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æêÀÄw ºÀjuÁQë JA§ªÀgÀ ¥Áèn£À°è RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 18/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0700 UÀAmÉUÉ zÀ.PÀ. f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÁvÁ𠫨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï.ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£ÀßgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À F PɼÀV£ÀAwzÉ.
  • ZÀAzÀæºÁ¸À ±ÉnÖ (28) vÀAzÉ: ±ÉõÀ¥Àà ±ÉnÖ ªÁ¸À: ªÁ¸ÀÄzÉêÀ PÀA¥ËAqÀÄ ªÀÄ£É, PÉÆÃgÀݧÄâ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½ PÉÆmÁÖgÀ zÉÃgɨÉ樀 UÁæªÀÄ,C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
  • PÀªÀįÁPÀë (25) vÀAzÉ: ±ÉõÀ¥Àà ±ÉnÖ ªÁ¸À: ªÁ¸ÀÄzÉêÀ PÀA¥ËAqÀÄ ªÀÄ£É, PÉÆÃgÀݧÄâ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½ PÉÆmÁÖgÀ zÉÃgɨÉ樀 UÁæªÀÄ,C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ CAZÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
  • jvÉñï (19) ªÀµÀð vÀAzÉ: ®PÀëöät PÀįÁ¯ï ªÁ¸À: zÉë ¤®AiÀÄ PÀ¯Áåt PÀA¥ËAqÀÄ ºÉUÀqÉ ¸ÉÆÖÃgïì£À §½ PÉÆÃrPÀ¯ï C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
  • ¥ÀævÁ¥ï (26) ªÀµÀð vÀAzÉ: ®PÀëöät ±ÉnÖ ªÁ¸À: ²ªÀPÀÈ¥À ªÀÄÄ®èPÁqÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¨sÀd£Á ªÀÄA¢gÀzÀ §½ PÁªÀÇgÀÄ CAZÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

ªÉÄð£À DgÉÆæUÀ½AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 1 ZÀÆj, 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§æ KA19X 8683£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆæUÀ½UÀÆ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĤ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ UÀdgÁd, gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¤±ÁAvï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï EªÀjUÉ F »AzÉ PÉÆmÁÖgÀ ZËQ §½ d°èUÀÄqÉØ gÀ¸ÉÛ §½ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉà ¥ÀƪÀð zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉÆmÁÖgÀ PÉÆÃgÀݧÄâ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §½ £ÉêÉÆÃvÀìªÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤ¯ï JA§ªÀ¤UÉ ZÀÆjÄAzÀ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ®èzÉ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ UÀdgÁd, gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¤±ÁAvïgÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ZÀÆjÄAzÀ w«zÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹ ºÀ¯Éè £ÀqɹgÀĪÀÅzÁVzÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ PÀÈvÀåzÀ §½PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀ¼ÀÄ §¼À¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§æ KA19X 8683 £ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðzÀ°è r.¹.L.©. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ºÉZï.J£ï. ªÉAPÀmÉñÀ ¥Àæ¸À£Àß ªÀÄvÀÄÛ r.¹.L.©. ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ, ªÀ¸ÀAvÀ, J.¦.¨sÁ¸ÀÌgÀ, ¢£ÉñÀ ¨ÉÃPÀ¯ï, C±ÉÆÃPÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ, AiÀıÉÆÃzsÀgÀ, PÀĪÀiÁgï, ZÉÃvÀ£ï, ±À²zsÀgï ±ÉnÖ, ZÁ®PÀgÁzÀ ±ÁAvÀ ±ÉnÖ, zÉêÀAiÀÄå £ÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
To download photo clickhere