Monday, March 09, 2009

Robbery Case Detected: Two Held

Robbery Barke

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ §PÉð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆrAiÀiÁ¯ï¨Éʯï£À ¨sÀUÀªÀw C¥ÁmïðªÉÄAmï §½AiÀÄ ¦.«,J¸ï. PÀ¯ÁPÀÄAd gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw ¨sÁ£ÀĪÀÄw « ±ÉnÖ JA§ªÀgÀÄ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ ²æêÀÄw eÉÆåÃw JA§ªÀgÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ NtÂAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÉà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è DgÉÆæ
  • CgÀÄuï gÉÃUÉÆà (24) ªÁ¸À: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä, ¤ÃgÀĪÀiÁUÀð §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ

vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ gÁAiÀiï @ gÁªÀÄ¥Àà JA§ªÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ²æêÀÄw ¨sÁ£ÀĪÀÄw « ±ÉnÖ AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀĽUÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀÄ D¥Á¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ E£ÀÆßðªÀ DgÉÆæ gÁAiÀiï gÁAiÀÄ¥Àà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÉgÉ ¹PÀÌ D¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ E£ÀÆßðªÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ

  • ¤±ÁAvï @¤±ÁAvï ±ÉnÖ (20) ªÁ¸À: £ÉPÀÌgÉ ¥ÀzÀªÀÅ ¥ÉzɪÀÄ¯É ¤ÃgÀÄ ªÀiÁUÀð, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 09/03/2009 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛV ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2008 £Éà dįÉÊ wAUÀ¼À°è ¢ªÁå ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¥ÀzÀ«£ÀAUÀr UÀAzsÀPÁqÀÄ §½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ PÀÄwÛUÉÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¥ÀªÀ£ï vÀÆPÀzÀ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¹ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ a£ÁߨsÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀQëÃgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 2 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 1,25000/ ªÀiË®åzÀ ¸ÉÆévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÁVzÉ.

To download photo clickhere