Saturday, March 28, 2009

Wanted

Sathish ShettyThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

FvÀ£À «¼Á¸À:-

¸ÀĤ¯ï ±ÉnÖ
vÀAzÉ. «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ.
ªÀÄĽ »vÀÄè,
ªÀÄAUÀ¼ÁzÉë, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

FªÉÄð£À ¨sÁªÀavÀæzÀ°è PÁt¹zÀ ªÀåQÛ §AmÁé¼À gÀÆgÀ¯ï oÁuÉ C.PÀæ.30/09 ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÉưøïjUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ C¸Á«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£À PÀÄjvÀÄ PɼÀPÀAqÀªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

08255-235000 & 9480805368 ¦J¸ïL.,§AmÁé¼À gÀÆgÀ¯ï oÁuÉ
9480805335 ¹.¦.L. §AmÁé¼À
9480805309 rJ¸ï¦. r¹Dgï©. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
9480805302 CrµÀ£À¯ï J¸ï¦. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

To download photo clickhere